• Nie Znaleziono Wyników

Obecność na zajęciach a) Dopuszczalna (bez konsekwencji) jest jedna nieobecność na zajęciach, za które należy rozumieć ćwiczenia trwające 90 minut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Obecność na zajęciach a) Dopuszczalna (bez konsekwencji) jest jedna nieobecność na zajęciach, za które należy rozumieć ćwiczenia trwające 90 minut"

Copied!
2
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Małgorzata Dziwoki

Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego

Zasady zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu „Prawo rzeczowe i spadkowe”

Studia Jednolite Niestacjonarne Prawa – Zaoczne (III rok) Semestr letni roku akademickiego 2015/2016, grupy 6, 7, 8

I. Obecność na zajęciach

a) Dopuszczalna (bez konsekwencji) jest jedna nieobecność na zajęciach, za które należy rozumieć ćwiczenia trwające 90 minut;

b) Każda kolejna nieobecność podlega zaliczeniu w terminie nie późniejszym niż na najbliższych konsultacjach wyznaczonych dla studentów zaocznych;

c) Zaliczenie nieobecności następuje poprzez prawidłową odpowiedź ustną na co najmniej 2 z 3 pytań;

d) Niezaliczenie w terminie nieobecności skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia;

e) Definitywne niezaliczenie nieobecności poza limit jednej dopuszczalnej skutkuje niezaliczeniem zajęć.

II. Aktywność na zajęciach

a) Aktywność na zajęciach polega na rozwiązywaniu kazusów oraz odpowiedzi na pytania prowadzącego ćwiczenia;

b) Aktywność oceniania jest w formie plusów. Za aktywność na danych zajęciach student może otrzymać więcej niż jeden plus;

c) Za każde 3 plusy ocena końcowa studenta zostaje podwyższona o 0,5 stopnia.

III. Kolokwium

a) Na przeprowadzenie kolokwium przeznaczone zostanie 90 minut w terminie wskazanym w harmonogramie zajęć;

b) Forma kolokwium – jeden kazus oraz dwa pytania opisowe z materii przewidzianej w harmonogramie zajęć.

IV. Zaliczenie przedmiotu

a) Warunkiem zaliczenia semestru jest brak nieodrobionych nieobecności poza jedną nieobecnością dopuszczalną (zgodnie z zasadami określonymi w literze I) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. Niezaliczenie przedmiotu następuje także w sytuacji, gdy student pomimo pozytywnej oceny z kolokwium nie zaliczy w terminie nieobecności na zajęciach i z tego względu konieczne będzie obniżenie oceny końcowej poniżej 3.0.

b) Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie pozytywnej oceny z semestru zimowego oraz letniego.

(2)

Harmonogram zajęć – grupa 6 NSP (Z)

a) 6.03.16 godz. 9.45 – 11.15 hipoteka c.d., księgi wieczyste

b) 19.03.16 godz. 11.30 – 14.45 ochrona dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe c) 9.04.16 godz. 9.45 -11.15 zachowek

d) 7.05.16 godz. 11.30 – 14.45 wspólność majątku spadkowego i dział spadku; kolokwium e) 12.06.16 godz. 15.15 – 16.45 umowy dotyczące spadku

Harmonogram zajęć – grupa 7 NSP (Z)

a) 6.03.16 godz. 11.30 - 13.00 hipoteka c.d., księgi wieczyste

b) 19.03.16 godz. 18.45-20.15 ochrona dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe cz. I c) 20.03.16 godz. 18.45-20.15 odpowiedzialność za długi spadkowe cz. II

d) 9.04.16 godz. 13.15-14.45 zachowek

e) 7.05.16 godz. 15.15 – 18.30 wspólność majątku spadkowego i dział spadku; kolokwium f) 12.06.16 godz. 17.00 – 18.30 umowy dotyczące spadku

Harmonogram zajęć – grupa 8 NSP (Z)

a) 6.03.16 godz. 13.15 – 14.45 hipoteka c.d., księgi wieczyste

b) 19.03.16 godz. 15.15 – 18.30 ochrona dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe c) 9.04.16 godz. 15.15 – 16.45 zachowek

d) 8.05.16 godz. 8.00 - 11.30 wspólność majątku spadkowego i dział spadku; kolokwium e) 12.06.16 godz. 18.45 – 20.15 umowy dotyczące spadku

Cytaty

Powiązane dokumenty

•Odgrywa decydującą rolę w mikroświecie, w zjawiskach, takich jak emisja i absorpcja światła, sprężystość, tarcie, spójność; leży u podstaw procesów chemicznych

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Kolokwium nr 3.: rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej; rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych oraz całka podwójna(potrójna???).. Czas i miejsce: każde

Ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia, o ile jest

Podstawą zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Zasady ustroju politycznego państwa jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie z kolokwium oceny pozytywnej.. Dopuszczalna jest

b) obecność Studenta na zajęciach w semestrze zimowym, na zasadach określonych w pkt II, c) aktywność na zajęciach oceniana w toku prowadzonych zajęć w semestrze zimowym,

Brak zaliczenia oceny z ćwiczeń we wskazanym terminie będzie skutkować negatywną oceną końcową z ćwiczeń.. Ocena pozytywna

Przyjmuje się, że ocena uzyskana z kolokwium pisanego w terminie wcześniejszym jest oceną z pierwszego terminu kolokwium.. Student nie ma możliwości zaliczania

Zaliczenie przedmiotu obejmuje sprawdzenie przez prowadzącego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta; sprawdzenie wiedzy i umiejętności

Obniżenie oceny o 0,5 następuje w przypadku każdorazowego niezaliczenia nieobecności na zajęciach we wskazanym terminie (por. b) oraz w przypadku

A) Na niektórych zajęciach może zostać przeprowadzona kartkówka. Kartkówka będzie trwać pierwszych 10 minut zajęć. B) Kartkówka składać się będzie z 2

 jedynie studenci, którzy z kolokwium uzyskają sumaryczną ocenę poniżej 6 pkt albo uzyskają ocenę 0 pkt z któregokolwiek z pytań, mogą jednokrotnie pisemnie, na takich samych

Zaliczenie nieobecności następuje w czasie zajęć, w formie pisemnej odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których

Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy: prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; dział IV ordynacji

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium.. Student ma prawo do jednej nieobecności na zajęciach bez konieczności

Zainteresowane osoby mogą przeprowadzić prezentację na zajęciach z zakresu przestępstw znajdujących się w części szczególnej Kodeksu karnego, ze szczególnym

Niezaliczenie przedmiotu następuje także w sytuacji, gdy student pomimo pozytywnej oceny z kolokwium nie zaliczy w terminie nieobecności na zajęciach i z tego względu

Prawo karne jako część systemu prawa – pojęcie i funkcje prawa karnego, zasady i źródła prawa karnego.. Czyn zabroniony a przestępstwo;

Zaliczenie nieobecności następuje w formie pisemnej albo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był

Podana literatura przedmiotu ma jedynie charakter przykładowy i nie wyklucza innych preferowanych przez Państwa źródeł z danego

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest obecność na zajęciach, a także aktywny w nich udział.. Dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach, nie

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest obecność na zajęciach, a także aktywny w nich udział.. Dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach, nie

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest obecność na zajęciach, a także aktywny w nich udział.. Dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach, nie