Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych 00-901 Warszawa

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Iwona Sprawka Siedlce,12.03.2014 Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych 00-901 Warszawa

Pl. Defilad 1( PKiN)

WNIOSEK z dnia 12 marca 2014

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

1. Imię i Nazwisko: Iwona Sprawka

2. Stopień doktora: doktor nauk biologicznych w zakresie biologii nadany uchwałą Rady Wydziału Przyrodniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach a dnia 6 czerwca 2001 roku.

3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego ,,Mechanizm toksycznego oddziaływania lektyny izolowanej z fasoli zwykłej ( Phaseolus vulgaris L.) na mszycę zboŜową (Sitobion avenae F.)’’

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego:

Rada Wydziału Geograficzno-Biologicznego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ( ul. PodchorąŜych 2, 30-084 Kraków)

5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym.

6. Przyjmuję do wiadomości, iŜ wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

1. Poświadczona przez jednostkę kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora.

2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych ( w języku polskim i angielskim).

3. Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki (w języku polskim i angielskim).

4. Oświadczenia współautorów prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego.

5. Kopie prac zgłoszonych jako osiągnięcie.

6. Dane teleadresowe wnioskodawcy

7. Nośnik elektroniczny ( płyta CD) zawierający załączniki 1-6 ( 2 szt.)

Figure

Updating...

References

Related subjects :