Podaj wzór produktu A, nazwę reakcji i przedstaw jej mechanizm. Związek A po hydrolizie i ogrzaniu przekształca się w związek B (wzór sumaryczny - C

Download (0)

Full text

(1)

Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej 22.01.2009 Kolokwium Trzecie, rozwiązania

1. (14) W reakcji cynamonianu metylu ((E)-3-fenylopropenianu metylu) z acetylooctanem metylu (3-okso-butabianem metylu) w obecności katalitycznej ilości metanolanu sodu powstaje związek A.

Podaj wzór produktu A, nazwę reakcji i przedstaw jej mechanizm. Związek A po hydrolizie i ogrzaniu przekształca się w związek B (wzór sumaryczny - C

12

H

14

O

3

.) Podaj wzór i nazwę związku B.

Reakcja (addycja Michaela):

2. (14) Na mieszaninę benzoesanu etylu i 2-etylocykloheksanonu podziałano etanolanem sodu w etanolu. Po zobojętnieniu wydzielono produkt, który występuje w postaci trzech odmian tautomerycznych. Przedstaw mechanizm reakcji zachodzącej w obecności etanolanu sodu oraz wzory odmian tautomerycznych produktu.

1

CH CH CO2Me Ph

CH3 C CH2 CO2Me O

+ CH3ONa CH3 C CH CO2Et O

CH3 C CH CO2Me O

CH3 C CH C

O O

OMe Na

+ C2H5OH

CH3 C CH CO2Me O Na

+ CH

Ph CH3 C CH

CO2Me O

CH CO OMe

CH Ph CH3 C CH

CO2Me O

CH CO OMe

Na C2H5OH

CH Ph CH3 C CH

CO2Me O

CH2 CO2Me A

CH Ph CH3 C CH

CO2Me O

CH2 CO2Me H2O/H+

∆T CH

Ph CH3 C CH2

O

CH2 CO2H

B, kwas 3-fenylo-5-oksoheksanowy

O

Et + C2H5ONa

Et O O

Et Na

+ C2H5OH

Et O

+ Ph C O OEt

O

Et C

Ph OEt

O Na

Na

Et O C Ph O

+ C2H5ONa

Et O C Ph

O O

Et C Ph

O O

Et C Ph O

Na + C2H5OH

Et O C Ph

O Na H2O/H+ O

Et C Ph

O OH

Et C Ph

O O

Et C Ph OH

(2)

3. (34) Proszę przedstawić wzorami chemicznymi poniższe równania reakcji podając wzory związków oznaczonych literami oraz nazwy tych wyróżnionych tłustą czcionką.

a. (2) cyklopentanokarboksylan metylu + LiAlH

4

→ A + B;

b. (2) 2-metylobutanal + etyloamina → A (+ H

2

/ Pd) → B;

c. (4) p-toluidyna + NaNO

2

(HCl

aq

, 0

o

C) → A (+ CuCN, NaCN) → B (+ H

2

/Ni, ∆p) → C;

d. (2) chlorek acetylu + p-toluidyna → A (+LiAlH

4

) → B;

e. (2) chlorek benzenodiazoniowy + p-metoksyfenol (pH 9,5) → A;

f. (3) A + bezwodnik octowy, ∆T → kwas octowy + bezwodnik butanodiowy (+ butan-1-ol, ∆T)

→ B;

g. (2+6) benzoesan fenylu + 2 mole NaOHaq → A+B; proszę podać mechanizm reakcji;

2

CO2CH3 LiAlH4 CH2OH + CH3OH cyclopentylometanol metanol

CH3 CH2 CH CHO CH3

+ C2H5NH2 CH3 CH2 CH CH CH3

NC2H5 H2/Pd

CH3 CH2 CH CH2 CH3

NHC2H5

B

N -etylo-2-metylobutyloamina

A

NaNO2 HClaq, 0°C CH3

NH2

CH3

N2+Cl CuCN NaCN

CH3

CN

H2/Ni

∆p

CH3

CH2NH2

A B

p-metylobenzonitryl

C

p-metylobenzyloamina

LiAlH4 H3C CO

Cl + CH3

NH2

CH3

NH C CH3 O

CH3

NH CH2 CH3 A

p-metyloacetanilid

N-etylotoluidynaB N-etylo-4-metyloanilina

N2+Cl + H3CO OH pH 9,5 A N=N

HO

OCH3

H2C H2C

CO2H

CO2H +

H3C H3C C

O C

O

O

H2C H2C C

O C

O

O CH3 CO2H +

CH3CH2CH2CH2OH kat. H+,∆T H2C

H2C C

CO2H O

O-CH2(CH2)2-CH3

A B

C + O

O

NaOH2 mole C O

ONa

ONa

A B

(3)

+ C

O

O + NaOH C

O O OH

Na

+ H2O

C O

O OH

Na

C O OH

O Na

C + O O

OH Na

OH

+ NaOH O Na + H2O

h. (3) kwas p-nitrobenzoesowy + chlorek tionylu → A (+ B) → keton (p-nitrofenylowo)- fenylowy)

W drugim etapie syntezy można także wykorzystać reakcję acylowania Friedla-Craftsa, stosując benzen w obecności AlCl

3

.

i. (3) buta-1,3-dien +(E)-but-2-enian etylu, ∆T → A

j. (3) bromek benzylu + ftalimidek potasu → A (+NaOHaq) → B + C

k. (3) bromek butylu + NaNO

2

/DMSO → A (główny) + B (uboczny)

4. (32) Zaproponuj metodę syntezy następujących związków z podanych substratów oraz innych niezbędnych reagentów:

a. (8) kwasu heptanodiowego z malonianu dietylu

2 mole CH2(CO2Et)2

2) Br-CH2CH2CH2-Br 1) 2 mole NaOEt

(EtO2C)2CH2-(CH2)3-CH2(CO2Et)2

HO2C-CH2-(CH2)3-CH2-CO2H H2O/H+

∆ T

3

C O OH O2N SOCl2

C O Cl O2N

2CuLi

C O

O2N A, chlorek p-nitrobenzoilu

B

+ A

CO2Et CH3

(+/-) EtO2C

CH3 HC

HC CH2

CH2 ∆T

+

CH2Br NaOHaq

∆T

A N-K

O

O

N O

O CH2

CO2Na CO2Na

+

CH2NH2

B C

CH3CH2CH2CH2-Br CH3CH2CH2CH2-NO2 + CH3CH2CH2CH2-ONO2 NaNO2

DMSO

A, 1-nitrob utan B

(4)

b. (8) m-chlorobenzoesowego z p-toluidyny

H2O/H+

∆T NH2

(CH3CO)2O NH-C(O)CH3

CH3 CH3

NH-C(O)CH3

CH3

Cl NH2

CH3 Cl

1) NaNO2/H+, 0oC 2) H3PO2

CH3

Cl 1) KMnO4 2) H2O/H+

CO2H Cl

Cl2

c. (8) N-propylobutyloaminy (wolnej od domieszek amin o innej rzędowości) z kwasu masłowego (butanowego).

5. (14) Przedstaw za pomocą wzorów chemicznych pełne równania każdej z przedstawionych reakcji lub zaznacz, że dana reakcja nie zachodzi:

a. (2) ftalimidek potasu + woda

b. (2) benzamid + diizopropyloamidek litu (LDA)

c. (2) benzoesan sodu + kwas 3,5-dinitrobenzoesowy

d. (2) chlorek aniliniowy + cykloheksyloamina

e. (2) p-toluidyna + chlorek p-nitroaniliniowy

f. (2) dimetyloamina + kwas octowy g. (2) nitrometan + NaOH (aq)

4

CH3-CH2-CH2-CH2-NH-CH2-CH2-CH3

CH3-(CH2)2-CO2H SOCl2

CH3-(CH2)2-C(O)Cl NH3

CH3-(CH2)2-C(O)NH2

Br2/OH-

CH3-CH2-CH2-NH2

CH3-CH2)2-C(O)Cl

CH3-CH2-CH2-C(O)-NH-CH2-CH2-CH3

LiAlH4

N-K O

O

+ H2O reakcja nie zachodzi

C(O)NH2

+ [(CH3)2CH]2N-Li

C(O)NHLi

+ [(CH3)2CH]2N-H

CO2Na CO2H

O2N NO2 +

CO2H CO2Na

O2N NO2 +

NH3Cl NH2 +

NH2 NH3Cl +

NH3Cl NH2

+ NO2 CH3

NH2 NH3Cl

+ NO2 CH3

(CH3)2NH + CH3CO2H CH3CO2NH2(CH3)2

+ H2O CH3-NO2 + NaOH H2C N

O O

H2C N O O

Na

Figure

Updating...

References

Related subjects :