KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka polskiego

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Załącznik 5c

imię i nazwisko nauczyciela

... , ... 2011 r.

pieczęć szkoły miejscowość data

przewodniczący PZE / członek PZE

sprawowana funkcja(niepotrzebne skreślić)

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka polskiego

Imię i nazwisko zdającego:

Prezentacja tematu

Realizacja tematu Kompozycja wypowiedzi Rozmowa Język

0 1 2 3 0 1 2 0 2 5 7 0 2 4 6 8

Notatki:

Imię i nazwisko zdającego:

Prezentacja tematu

Realizacja tematu Kompozycja wypowiedzi Rozmowa Język

0 1 2 3 0 1 2 0 2 5 7 0 2 4 6 8

Notatki:

Imię i nazwisko zdającego:

Prezentacja tematu

Realizacja tematu Kompozycja wypowiedzi Rozmowa Język

0 1 2 3 0 1 2 0 2 5 7 0 2 4 6 8

Notatki:

Imię i nazwisko zdającego:

Prezentacja tematu

Realizacja tematu Kompozycja wypowiedzi Rozmowa Język

0 1 2 3 0 1 2 0 2 5 7 0 2 4 6 8

Notatki:

...

podpis

Figure

Updating...

References

Related subjects :