• Nie Znaleziono Wyników

Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejk z kodem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejk z kodem"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

WPISUJE ZDAJCY

KOD PESEL

Miejsce na naklejk

z kodem

dysleksja

Ukad graficzny © CKE 2010

EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA HISZPASKIEGO

POZIOM ROZSZERZONY CZ I

Instrukcja dla zdajcego

1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron

(zadania 1 – 3). Ewentualny brak zgo

przewodniczcemu zespou nadzorujcego egzamin.

2. Pisz czytelnie. Uywaj dugopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.

3. Nie uywaj korektora, a bdne zapisy wyranie przekrel.

4. Pamitaj, e zapisy w brudnopisie nie bd oceniane.

5. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejk z kodem.

6. Nie wpisuj adnych znaków w czci przeznaczonej dla egzaminatora.

MAJ 2012

Czas pracy:

120 minut

Liczba punktów do uzyskania: 23

MJH-R1_1P-122

(2)

STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH Zadanie 1. (2,5 pkt)

Uzupenij kade zdanie z luk, tak aby zachowa sens zdania wyjciowego (1.1.–1.5.).

Wymagana jest pena poprawno gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zda .

Za kade poprawne rozwizanie otrzymasz 0,5 punktu.

1.1. Ayer fue detenido el médico acusado de corrupción.

Ayer _______________________ al médico acusado de corrupción.

1.2. No quiero practicar ningún deporte de riesgo porque todos me parecen muy peligrosos.

Entre los deportes de riesgo no hay ninguno que yo _______________________

practicar porque todos me parecen muy peligrosos.

1.3. Firmaste el contrato de alquiler sin leerlo y ahora estamos en apuros.

Si no _______________________ el contrato antes de leerlo, ahora no estaríamos en apuros.

1.4. Llevamos poco tiempo en este trabajo y todavía nos falta experiencia.

Llevamos poco tiempo en este trabajo y todavía ______________________ verdes.

1.5. A pesar de haber estudiado inglés muchos años, el pobre todavía no lo habla bien.

A pesar de haber estudiado inglés muchos años, el pobre ______________________

sin hablarlo bien.

Zadanie 2. (2,5 pkt)

Uzupenij kad luk (2.1.–2.5.) jednym wyrazem, przeksztacajc wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzyma logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pena poprawno ortograficzna wpisywanych wyrazów.

Za kade poprawne rozwizanie otrzymasz 0,5 punktu.

2.1. Quien no comprende una __________________ (mirar) tampoco comprenderá una larga explicación.

2.2. Con el viento fuerte se conoce la __________________ (resistir) de la hierba.

2.3. La __________________ (sonreír) cuesta menos que la electricidad y da más luz.

2.4. La mitad de nuestras __________________ (equivocarse) nace de que cuando debemos pensar, sentimos, y cuando debemos sentir, pensamos.

2.5. La ___________________ (envejecer) comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza.

www.citasyrefranes.com, 2010

(3)

WYPOWIED PISEMNA

Zadanie 3. (18 pkt)

Wypowiedz si na jeden z trzech poniszych tematów. Wypowied powinna zawiera od 200 do 250 sów i spenia wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz wybrany temat, zakrelajc jego numer.

1. Napisz opowiadanie o zwierzciu, które spowodowao w ogrodzie zoologicznym niebezpieczn sytuacj, zakoczon interwencj sub porzdkowych.

2. Opisz osob niepenosprawn, która dziki swej osobowoci udowodnia, e mona zrealizowa swoje marzenia.

3. Modzi ludzie coraz chtniej pisz o swoich sprawach osobistych na portalach spoecznociowych. Napisz rozprawk na ten temat, przedstawiajc dobre i ze strony tego zjawiska.

Uwaga: jeli praca b dzie zawiera wi cej ni 300 sów, otrzymasz za jej kompozycj 0 punktów.

CZYSTOPIS

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(4)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(5)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Liczba wyrazów w pracy Liczba bdów jzykowych Liczba bdów ort. _____ x 0,5 = Liczba bdów inter. _____ x 0,5 = Suma bdów Procent bdów

TRE KOMPOZYCJA BOGACTWO

JZYKOWE

POPRAWNO

JZYKOWA RAZEM

Poziom A B C A B C A B C A B C

Liczba

punktów 5 4-3-2 1-0 4 3-2 1-0 5 4-3-2 1-0 4 3-2 1-0

(6)

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nasce dal fatto che le persone che si raccontano la stessa storia, lo fanno ognuno a modo suo. Gli studenti di sociologia hanno esaminato questo fenomeno per mettere in pratica

Le famiglie italiane si incontrano al pranzo domenicale non solo per gustare la tipica cucina italiana, ma soprattutto per mantenere il valore della famiglia e lo spirito

Tokia šypsena, kaip toji, kuri man įeinant nušvietusi buvo tavo veidą, nei viena moteriškė dar nėra manęs sutikusi.. ONA DUONUTĖ (į jį nukreipusi

Czas inkubacji maleje wraz ze wzrostem masy ciała ptaka..

Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeżeli się pomylisz,.. błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz

Jeśli praca będzie zawierać więcej niż 300 wyrazów, otrzymasz za kompozycję 0 (zero) punktów.. BRUDNOPIS (nie

Толькі музыка, катораму цяпер не было чаго рабіць, падышоў да іx і сказаў: сорамна мне, бо сягоння дзень працы і ўсе клапоцяцца каля зямлі; адзін я нікчэмны

Nesvarbu, aš blogiausias pasaulio katalikas, gal bent taip galėsiu pateisinti savo atsilikimą nuo tikrovės trimis sekundėmis, kurių reikia, kurių taip trūksta, kad