• Nie Znaleziono Wyników

Operacja się udała, pacjent zmarł

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Operacja się udała, pacjent zmarł"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

78 menedżer zdrowia luty/marzec 1/2016

f e l i e t o n s z k i e ł k o i   o k o

Jakub Szulc

fot. Archiwum

Właściwa diagnoza jest pierwszym i najważniej- szym warunkiem skutecznej terapii. Sądzę, że z tym stwierdzeniem zgodzi się każdy, kto wykonuje zawód medyczny. Zadziwiające, że w ochronie zdrowia sta- ramy się być jak najbardziej odporni na poszukiwanie prawdziwych przyczyn problemów, które chcemy roz- wiązać.

Komercjalizacja, prywatyzacja, szpitale niepubliczne – to główne tematy dzisiejszej dyskusji o naprawianiu systemu opieki zdrowotnej. Co działa źle? Po kolei:

brak odpowiedzialności organu tworzącego (właścicie- la) za działanie szpitala, przymus komercjalizowania placówek w wypadku ujemnego wyniku finansowego, prywatyzacja szpitali i w końcu prowadzenie działal- ności for profit.

zmian organizacyjnych (np. przekształcenie w spółkę) czy właścicielskich.

Efekt będzie oczywisty: przerzucenie ciężaru finan- sowania deficytowych jednostek na samorządy bez możliwości dokonywania w nich jakichkolwiek zmian proefektywnościowych. A przecież jest instrument umożliwiający spięcie polityki kontraktowej z nadzo- rem właścicielskim: mapy potrzeb zdrowotnych.

Co do komercjalizacji i prywatyzacji, przyjrzyjmy się rzeczywistym danym. W 2014 r. NFZ przeznaczył na lecznictwo szpitalne 28,5 mld zł. Do szpitali prywat- nych z kontraktem powyżej 1 mln zł trafiło 1,7 mld zł, czyli niecałe 6 proc. Gdzie więc ta masowa wyprzedaż szpitali, o której się mówi przez ostatnie osiem lat? Spo- śród 183 szpitali przekształconych z SPZOZ w spółki

jedynie co piąty (36) jest dzisiaj prowadzony bez udziału samorządu. Czy jesteśmy w stanie dostrzec różnicę mię- dzy szpitalem działającym w formie spółki a SPZOZ?

Moim zdaniem tak – z korzyścią dla spółek.

Podobno w ochronie zdrowia finansowanej z pie- niędzy publicznych nie ma miejsca na działalność dla zysku. Co to może oznaczać? Po pierwsze, konieczność finansowania wszystkich inwestycji (sprzęt, infrastruk- tura) z funduszy publicznych, bo bez zysków nie da się inwestować choćby w odtworzenie majątku. Po drugie, załatwimy raz na zawsze kwestię dostępności kadr me- dycznych – skoro szpitali nie będzie stać na sensowne wynagradzanie lekarzy i pielęgniarek, nasze uczelnie medyczne będą kształciły wyłącznie dobra eksportowe.

Po trzecie, trwale nierentowne szpitale będą obciążały coraz bardziej organy założycielskie. Tyle jeśli chodzi o lecznictwo szpitalne. Co z POZ i AOS? Czy lekarze rodzinni (w zasadzie 100 proc. praktyk prywatnych) i specjaliści (ponad 70 proc. podmiotów prywatnych) będą mieli oddawać wygenerowane nadwyżki? Czy może zostaną znacjonalizowani?

Celowo sprowadzam te rozważania do absurdu – błędna, oderwana od rzeczywistości diagnoza zaszko- dziła niejednemu pacjentowi. n

Tylko pierwszy z tych punktów ma istotne znacze- nie. Pozostałe realizują zapisy określonego programu politycznego – bez jakiegokolwiek zderzenia z rzeczy- wistością. Dlaczego? Zaraz spróbuję wyjaśnić.

Czy dzisiaj samorząd lub, szerzej, władza publicz- na ma wystarczające narzędzia do kreowania polityki zdrowotnej w wymiarze lokalnym? Oczywiście, nie.

To długa historia, sięgająca 1999 r., kiedy to prze- kazano szpitale samorządom. Od tej chwili władza szczebla centralnego przestała zarządzać lecznictwem szpitalnym. Niestety, samorządy nie zostały wyposa- żone w odpowiednie narzędzia zarządcze – powiaty nie były przygotowane do nowych obowiązków, zwłaszcza że wraz z przejęciem szpitali nie przejęły ich finansowa- nia. Ta sytuacja trwa do dzisiaj – w innych rękach jest nadzór właścicielski (i decyzje dotyczące np. inwesty- cji), w innych finansowanie. Efektem jest brak skoordy- nowania działań właściciela z polityką kontraktową. To oczywisty problem, tyle że propozycja jego rozwiązania w nowelizacji ustawy o działalności leczniczej jest ab- solutnie kuriozalna – samorządy będą mogły kupować świadczenia medyczne w swoich jednostkach (czyli pokrywać niedobór finansowania z pieniędzy NFZ), ale będą pozbawione możliwości dokonywania w nich

Operacja się udała, pacjent zmarł

” Trwale nierentowne szpitale będą obciążały coraz bardziej

organy założycielskie ”

Cytaty

Powiązane dokumenty

W Czechosłowacji w latach siedemdziesiątych powstał wiersz-piosenka Oni się boją, w której wyliczono to wszystko, czego boją się przedstawiciele reżimu, i na koniec

Ryczałt teoretycznie nie może być wykorzystywany do finansowania partii politycznych czy kampanii wyborczej, jednakże zaangażowanie pracowników biura

W rankingu Euro Health Consumer Index (EHCI) 2016, przygotowywanym co roku przez szwedzki think tank Health Consumer Powerhouse i oceniającym po- ziom ochrony zdrowia w

Wyniki pani badań są zadziwiające – okazuje się, że najważniejszym powodem niewy- konywania przez kobiety badań cytologicznych jest brak rozmowy o profilaktyce z kimś bli-

” Gwarancją dla prywatnego biznesu powinna być formuła promesy wykupywanej przez NFZ pod przyszłe usługi zarówno dla właściciela publicznego, jak i

Firmy korzystaj¹ce z us³ug medycznych Lux Medu nie musz¹ siê martwiæ o to, gdzie urz¹dziæ gabinet lekarza zak³adowego, pozbywaj¹ siê problemu zwi¹- zanego z ewentualna

Badając omawiane tu zagadnienie urodzin, posługiwałem się zrazu tylko odpisem uwierzytelnionym metryki igołomskiej, ale w miarę, jak budziły się nowe

Niska wartość stężeń hemoglobiny tlenkowęglowej u ofiar pożarów wynikała z tego, że powietrze w płonącym pomieszczeniu ubożeje w tlen, który zużywany jest w