• Nie Znaleziono Wyników

Karta Opisu Przedmiotu. ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu Całk. 8 Kont. 2.4 Prakt. 4 Egzamin ZL022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Karta Opisu Przedmiotu. ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu Całk. 8 Kont. 2.4 Prakt. 4 Egzamin ZL022"

Copied!
429
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Politechnika Opolska

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia stacjonarne Semestr studiów Piąty

Nazwa przedmiotu Badania marketingowe Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Marketing research

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 8 Kont. 2.4 Prakt. 4 Egzamin ZL022

Kod przedmiotu USOS BadaMark(5)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Podstawy marketingu, Statystyka opisowa

Wiedza 1 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu marketingu oraz statystyki opisowej 2

Umiejętności 1

Posiada umiejętności badawcze w zakresie formułowania problemów w obszarze marketingu oraz posiada umiejętności prowadzenia badań z wykorzystaniem narzędzi analizy statystycznej

2 Kompetencje

społeczne

1 Ma świadomość swojej wiedzy z obszaru marketingu i statystycznej analizy danych

2

Cele przedmiotu: Przygotowanie studentów do samodzielnego przeprowadzania badań marketingowych zgodnych z wymaganymi etapami.

Program przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 100 30 dr inż. Mach Łukasz

Ćwiczenia

Laboratorium 100 30 dr inż. Mach Łukasz, dr inż. Ciesielska Magdalena Projekt

Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Dane i informacje marketingowe. System informacji marketingowych. 1

2 Badania marketingowe a system informacji marketingowych. 2

3 Zakres przedmiotowy, funkcje badań marketingowych. 1

4 Etapy procesu badawczego. Planowanie badania marketingowego 2

5 Badania marketingowe wtórne i pierwotne 1

6 Źródła i analiza danych w badaniach wtórnych 2

7 Metody gromadzenia danych w badaniach pierwotnych – rodzaje, charakterystyka i zasady

stosowania 6

8 Metody doboru próby w badaniach marketingowych 2

9 Liczność próby w doborze losowym i nielosowym 3

10 Analiza i interpretacja danych (w tym zastosowanie metod statystycznych do analizy) 8

1 / 429

(2)

11 Raport z badań marketingowych 2

L. godz. pracy własnej studenta 70 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Laboratorium Sposób realizacji W sali wyposażonej w sprzęt audiowizualnej, komputery, program do prowadzenia analiz marketingowych

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Proces badania marketingowego. Formułowanie celu badania, problemu badawczego, hipotez i

pytań badawczych. 2

2 Pomiar w badaniach marketingowych. Skale pomiaru. 2

3 Jak zbudować kwestionariusz? 4

4 Przygotowanie i prezentacja cząstkowych raportów z badania marketingowego zaplanowanego

przez studentów 2

5 Wybór metody doboru próby do badań. Liczność próby. Przygotowanie i prezentacja cząstkowych

raportów z badania marketingowego zaplanowanego przez studentów 4

6 Kodowanie danych 2

7 Przetwarzanie danych. Podstawowe techniki analityczne i graficzne 2

8 Analiza i interpretacja danych 8

9 Przygotowanie i prezentacja raportu końcowego z badania marketingowego zaplanowanego i

przeprowadzonego przez studentów 2

10 Zaliczenie 2

L. godz. pracy własnej studenta 70 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza

1

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu form, zasad, istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji, szczególnie w obszarze badań marketingowych. Identyfikuje rolę zarządzania we współczesnej nauce i gospodarce.

K_W04 W C

2

Zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony informacji

gospodarczej, własności przemysłowej i praw autorskich, w

szczególności w obszarze badań marketingowych. K_W10 W C

3

Zna źródła, metody, techniki i narzędzia pozyskiwania danych z zakresu zarządzania wspomagające procesy podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru badań marketingowych.

K_W11 W C

Umiejętności 1

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w obszarze prowadzonych badań

marketingowych.

K_U01 L A K

2

Posiada umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników

pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie badań marketingowych.

K_U03 L A K

3

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego w procesie realizacji badań w obszarze badań marketingowych.

K_U04 L A K

(3)

Kompetencje społeczne

1

Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i aktualizowania wiedzy z zakresu badań marketingowych, wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia umiejętności oraz kompetencji.

K_K01 L P

2

Jest otwarty na nowe rozwiązania i gotów do zmiany opinii i postępowania w świetle nowych osiągnięć praktyki

gospodarczej i teorii dotyczącej badań marketingowych. K_K03 L P

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład zawiera teorię i rozwiązania przykładowych problemów z zakresu badań marketingowych. Ćwiczenia - z dużą aktywizacją studentów.

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie pisemnej lub ustnej. Wymagana jest umiejętność zastosowania poznanych metod, technik, narzędzi badań marketingowych w praktyce.

Literatura podstawowa:

Szewczyk M., Ciesielska M., Podstawy statystyczne badań marketingowych, Skrypt, Wydawnictwo Politechniki 1.

Opolskiej, 2011

Kaczmarczyk S., Zastosowanie badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, 2.

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Churchill G. A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002 3.

Literatura uzupełniająca:

Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, 1.

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2002.

Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

2.

Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 3.

Zakamycze 2000.

Rószkiewicz M. , Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 4.

Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 5.

Kraków 2004.

Dawn Iacobucci, Dr. Gilbert A. Churchill Jr., Marketing Research: Methodological Foundation, Nasville, 2015 by 6.

prof. dr hab. Malik Krzysztof

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Zamelski Piotr Dziekan Wydziału (pieczęć/podpis)

3 / 429

(4)

Politechnika Opolska

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia stacjonarne Semestr studiów Pierwszy

Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Industrial safety

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 1 Kont. 0.6 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę ZL005

Kod przedmiotu USOS BezHigPR(1)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów wiedza o społeczeństwie

Wiedza 1 ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania społeczeństwa, 2

Umiejętności 1 porównanie informacji, analiza, umiejętność odwoływania się do wiedzy z poprzednich etapów kształcenia

2 Kompetencje

społeczne

1 aktywne słuchanie 2

Cele przedmiotu: wprowadzenie w zakres istotnych reguł i zasad funkcjonowania ochrony zdrowia pracownika i pracodawcy w zakresie prowadzonej aktywności zawodowej

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 25 15 prof. dr hab. Musialik Wanda

Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audiowizualnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Znaczenie bhp w zakładzie pracy. 1

2 Droga do Kodeksu pracy. Praktyka ochrony pracownika w przeszłości. 1 3 Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce - źródła obowiązków dotyczących bhp, 1

4 Ekonomiczne aspekty ochrony pracy - koszty wypadków przy pracy 1

5 Podstawowe obowiązki pracodawcy 1

6 Prawa i obowiązki pracownika 1

7 Czynniki oraz procesy stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia 1 8 Mobbing w zatrudnieniu jako przykład naruszenia warunków zdrowia psychicznego 1 9 Wypadki przy pracy - zagrożenia, przyczyny i przebieg wypadku, badania wypadku 1

10 Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy 1

11 Ochrona kobiet w pracy w zakresie bhp 1

12 Młodociany w pracy. Zasady ochrony w zakresie bhp 1

13 Zadania Państwowej Inspekcji w zakresie stosowania przepisów bhp 1

14 Repetytorium 1

(5)

15 Kolokwium. 1

L. godz. pracy własnej studenta 10 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza

1 Ma podstawowa wiedzę o podstawowych prawach i

obowiązkach pracownika i pracodawcy w zakresie bhp K_W01 W C D I P 2 Ma uporządkowaną wiedzę o podstawach prawnych

funkcjonowania systemu bhp w zakładach pracy. K_W06 W C D P 3

Ma uporządkowaną wiedzę o pragmatyce postępowania w

przypadkach wystąpienia wypadku w/przy pracy K_W07 W A C D P

Umiejętności 1

Potrafi ocenić przydatność typowych procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych zachowaniem zasad i reguł bhp

K1_U08 W C E P

2

Posiada umiejętność rozumienia procesów i zjawisk stanowiacych zagrożenie zdrowia i życia pracownika w miejscu pracy

K1_U03 W C E P

Kompetencje społeczne

1

Jest świadomy wagi zachowania się w sposób

profesjonalny w obszarze przestrzegania przepisów bhp refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym. Jest zdolny do

uwzględniania osiągnięć i tradycji zawodu.

K_K05 W A C E P

2

Jest zdolny do krytycznej oceny posiadanej wiedzy. Jest świadomy szybkiego rozwoju nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych i konieczności stałego uzupełniania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie bhp.

Jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie.

K_K07 W A C E P

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, wykład dialogowany

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie pisemne; zaliczenie ustne; przygotowanie rozprawki.

Literatura podstawowa:

Tomaszewska Ewa, BHP w zakładach pracy. Zagadnienia prawne i praktyczne, Wyd. Difin, Warszawa 2014 1.

Głowacka Maria Danuta, Zdanowska Joanna, Zdrowie publiczne w Polsce.Rozdział XIV: Ochrona zdrowia w 2.

miejscu pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 102-104.

Gajdzik Bożena, Wyciślik Andrzej, Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 3.

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008

Żabicki Wojciech, Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 4.

2008

Literatura uzupełniająca:

Mrozowska-Przedworska, Bezpieczeństwo i higiena pracy w firmie, Prawo Pracy. - R. 11, nr 2 (2005), s. 13-16 1.

Smoliński Dariusz, Ile kosztuje bezpieczeństwo i higiena pracy? Zastosowania Ergonomii. - 2007, nr 1/2, s. 111- 2.

119

5 / 429

(6)

Kaźmierczak Magdalena, Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności 3.

biznesu, Bezpieczeństwo Pracy. - 2009, nr 5, s. 10-13

dr hab. Bernat Maria

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Zamelski Piotr Dziekan Wydziału (pieczęć/podpis)

(7)

Politechnika Opolska

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia stacjonarne Semestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Informatyka w zarządzaniu Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Informatics in management

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 4 Kont. 2.4 Prakt. 2 Zaliczenie na ocenę ZL020

Kod przedmiotu USOS InfoZarz(2)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Technologia informacyjna, Podstawy zarządzania

Wiedza 1 Zna terminologię z zakresu nauk o zarządzaniu oraz jej zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych.

2

Umiejętności 1 Potrafi sprawnie obsługiwać komputer i posiada umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych.

2 Kompetencje

społeczne

1 Potrafi pracować w grupie i twórczo rozwiązywać postawione problemy.

2

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchacza z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi w sferze zarządzania oraz kierunkami rozwoju tych systemów.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 50 30 dr hab. inż. Wielki Janusz

Ćwiczenia

Laboratorium 50 30 dr inż. Misiurski Przemysław

Projekt Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład z użyciem środków multimedialnych

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Cele i zadania informatyki w zarządzaniu 1

2 Struktura systemu informacyjnego w organizacji 4

3 Sieci Internet, intranet i ekstranet w organizacji 3

4 Serwis internetowy oraz narzędzia z nim związane 3

5 Pojęcie procesów algorytmicznych i ich rola w funkcjonowaniu organizacji 2 6 Elementy informatyzacji w zarządzaniu – zakup, tworzenie, implementacja, eksploatacja i

modyfikacja systemu informatycznego 3

7 Integracja systemów informatycznych 4

8 Technologie baz danych, hurtownie danych, narzędzia. 4

9 Systemy inteligentne w zarządzaniu. Pojęcie systemów business intelligence oraz ich rola we

współczesnych organizacjach 2

10 Analiza funkcjonowania wybranych informatycznych systemów dziedzinowych – finanse-

księgowość, kadry, logistyka, zarządzanie 4

7 / 429

(8)

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 30 Laboratorium Sposób realizacji Laboratoria komputerowe z dużą aktywizacją studentów

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Struktura systemu informacyjnego w organizacji. 3

2 Sieci Internet, intranet i ekstranet w organizacji. 3

3 Serwis internetowy oraz narzędzia z nim związane. 3

4 Pojęcie procesów algorytmicznych i ich rola w funkcjonowaniu organizacji. 3 5 Elementy informatyzacji w zarządzaniu – zakup, tworzenie, implementacja, eksploatacja i

modyfikacja systemu informatycznego. 4

6 Integracja systemów informatycznych. 4

7 Technologie baz danych, hurtownie danych, narzędzia. 4

8 Systemy inteligentne w zarządzaniu. Pojęcie systemów business intelligence oraz ich rola we

współczesnych organizacjach. 4

9 Kolokwium zaliczeniowe 2

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza

1

Zna generacje systemów informatycznych wspierających prace przedsiębiorstw, jest zdolny scharakteryzować najważniejsze grupy systemów informatycznych. Zna narzędzia i metody pozyskiwania oraz przetwarzania danych.

K_W11 W A

2

Zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony informacji gospodarczej, własności przemysłowej i praw autorskich oraz ładu organizacyjnego w zarządzaniu technologiami informatycznymi.

K_W10 W A

Umiejętności 1

Jest zdolny dokonać oceny oraz wyboru rozwiązania z obszaru IT wspierającego funkcjonowanie danej organizacji.

K_U01 W A

2

Posiada umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników

pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z wykorzystaniem technologii informatycznych przez organizacje.

K_U03 L C M

3

Jest zdolny samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze związane z wykorzystaniem technologii informatycznych w kontekście funkcjonowania organizacji gospodarczych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

K1_U04 L C M

Kompetencje społeczne

1

Wykorzystując zdobytą wiedzę, angażuje się w

opracowanie projektów grupowych, w zakresie propozycji nowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem

technologii informatycznych przez współczesne organizacje.

K_K05 L C M

2

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

(9)

Wykład z użyciem środków multimedialnych. Analiza przypadków. Laboratoria komputerowe z dużą aktywizacją studentów.

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie laboratorium - projekt + ocena z odpowiedzi ustnej. Test zaliczeniowy z wykładu.

Literatura podstawowa:

Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Warszawa: AW Placet, 2005.

1.

Kisielnicki J.: MIS. Systemy informatyczne zarządzania. Warszawa: AW Placet, 2008.

2.

Nowicki A.: Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław:

3.

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999.

Olszak C., Sroka H. (red.): Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Katowice: Wydawnictwo Akademii 4.

Ekonomicznej, 2001.

Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Warszawa: Mikon, 2004.

5.

Kisielnicki J.: Zarządzanie i informatyka. Warszawa: Wydawnictwo Placet, 2014.

6.

Chmielarz W.: Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania. Warszawa:

7.

Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

Kubiak B. (red.): Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka. Gdańsk: Uniwersytet Gdański 8.

Wydział Zarządzania, 2003.

Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Warszawa: Difin, 2003.

9.

Literatura uzupełniająca:

Olszak C., Ziemba E. (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 1.

PWN, 2007.

Surma J.: Business Intelligence: Systemy wspomagania decyzji biznesowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 2.

PWN, 2009.

Wielki J.: Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze. Wrocław: Wydawnictwo 3.

Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Battelle J.: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Warszawa: Wydawnictwo 4.

Naukowe PWN, 2006.

Shuen A.: Web 2.0: Przewodnik po strategiach. Gliwice: Helion, 2008.

5.

Targowski A.: Historia - Teraźniejszość – Przyszłość Informatyki. Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej, 2013.

6.

Klonowski Z: Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki 7.

Wrocławskiej, 2004.

Laudon J., Laudon K.: Management Information Systems with MyMISLab. Har-low: Pearson Education, 2012 8.

dr hab. inż. Wielki Janusz

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Zamelski Piotr Dziekan Wydziału (pieczęć/podpis)

9 / 429

(10)

Politechnika Opolska

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia stacjonarne Semestr studiów Trzeci

Nazwa przedmiotu Język obcy Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Foreign language

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 1 Kont. 1 Prakt. 1 Zaliczenie na ocenę ZL002

Kod przedmiotu USOS JezyObcy(3)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Język obcy

Wiedza 1

Posiada wiedzę leksykalną i gramatyczną na poziomie B1 określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego z zakresu języka obcego

2

Umiejętności 1

Potrafi posługiwać się językiem obcym w sposób komunikatywny na poziomie B1 określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

2 Kompetencje

społeczne

1 Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując różne role.

2 Rozumie potrzebę samokształcenia.

Cele przedmiotu: Nabycie przez studenta umiejętności językowych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium 30 30 dr Kossowska Agnieszka

Projekt Seminarium

Treści kształcenia Laboratorium Sposób realizacji W sali dydaktycznej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1

Omówienie przedmiotowych efektów kształcenia. Zapoznanie z tematyką zajęć i wymaganiami oraz określenie kryteriów uzyskania zaliczenia z przedmiotu. Słownictwo środowiska pracy (prowadzenie spotkań, zawieranie umów, negocjacje i rozmowy z partnerami i klientami, wygłaszanie prezentacji, rozwiązywanie problemów i konfliktów, argumentowanie, prezentowanie ofert, analiza ofert pracy, sporządzanie aplikacji o pracę – życiorys, list motywacyjny).Informacje realioznawcze. Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych - słuchania, mówienia, czytania i pisania oraz poszukiwania, wykorzystania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł. Pogłębianie i poszerzanie znajomości zagadnień gramatycznych wymaganych na poziomie B2 wg ESOKJ.

30

L. godz. pracy własnej studenta 0 L. godz. kontaktowych w sem. 30

(11)

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza 1

Ma wiedzę leksykalną i gramatyczną z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

K1_W15 L C E G N O

P R 2

Umiejętności

1 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2

Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego. K1_U13 L E F G N O P R

2

Rozumie potrzebę samokształcenia i potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności językowe efektywnie z korzyścią dla siebie i innych. Rozumie konieczność doskonalenia nowo nabytych umiejętności.

K1_U12 L E F G N O

P R

3

Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując różne role społeczno-zawodowe zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów.

K1_U11 L E N O P R

Kompetencje społeczne

1

Potrafi ocenić pracę własną na tle pracy innych studentów i rozumie, które z zastosowanych przez niego środków

wyrazu wymagają dalszego doskonalenia. K1_K07 L E F G N O

P R

2 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. K1_K01 L E G N O P R Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Praktyczne zajęcia seminaryjne, czytanie, mówienie, pisanie, analiza tekstów, praca w grupach, prezentacja nagrań, prezentacje multimedialne

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Obecność na zajęciach, pozytywne oceny cząstkowe z testów, prezentacji i zadań pisemnych.

Literatura podstawowa:

Pluspunkte Beruf: Deutsch am Arbeitsplatz, Kurs- und Übungsbuch, A2-B1+, Joachim Becker, Matthias 1.

Merkelbach, Cornelsen, 2014.

Market Leader Intermediate: David Cotton, David Falvey, Simon Kent, wyd. Longman - Pearson Education, 2015 2.

Keynote, Lawis Lansford, wyd. National Geographic , 2015 3.

Lifestyle Intermediate, Iwona Dubicka, Margaret O'Keeffe, wyd. Longman -Pearson Education, 2010 4.

International Express, keith harding, Alastair lane, wyd. Oxford, 2014 5.

Intelligent Business Intermediate, wyd. Pearson 6.

Literatura uzupełniająca:

Im Beruf, Kursbuch, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, B1+/ B2, Annette Müller, Sabine Schlüter Hueber 1.

Verlag 2013.

Im Beruf, Arbeitsbuch, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, B1+/ B2, Valeska Hagner, Sabine Schlüter Hueber 2.

Verlag 2014.

Sicher! im Beruf B2, Deutsch als Fremdsprache Berufsmaterialien, Axel Hering, Ellen Küppers Hueber Verlag 3.

2014.

Sicher! im Beruf B1+, Deutsch als Fremdsprache Berufsmaterialien, Claudia Böschel, Hueber Verlag 2013.

4.

11 / 429

(12)

Prüfungstraining. Telc DeutschB1+ Beruf, Dieter Maenner, Cornelsen 2013.

5.

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/

6.

http://de.pons.com/

7.

mgr Dolińska Magdalena

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Zamelski Piotr Dziekan Wydziału (pieczęć/podpis)

(13)

Politechnika Opolska

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia stacjonarne Semestr studiów Czwarty

Nazwa przedmiotu Język obcy Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Foreign language

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 1 Kont. 1 Prakt. 1 Zaliczenie na ocenę ZL002

Kod przedmiotu USOS JezyObcy(4)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Język obcy

Wiedza 1

Posiada wiedzę leksykalną i gramatyczną na poziomie B1 określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego z zakresu języka obcego

2

Umiejętności 1

Potrafi posługiwać się językiem obcym w sposób komunikatywny na poziomie B1 określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

2 Kompetencje

społeczne

1 Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując różne role.

2 Rozumie potrzebę samokształcenia.

Cele przedmiotu: Nabycie przez studenta umiejętności językowych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium 30 30 dr Kossowska Agnieszka

Projekt Seminarium

Treści kształcenia Laboratorium Sposób realizacji W sali dydaktycznej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1

Omówienie przedmiotowych efektów kształcenia. Zapoznanie z tematyką zajęć i wymaganiami oraz określenie kryteriów uzyskania zaliczenia z przedmiotu. Słownictwo środowiska pracy (prowadzenie spotkań, zawieranie umów, negocjacje i rozmowy z partnerami i klientami, wygłaszanie prezentacji, rozwiązywanie problemów i konfliktów, argumentowanie, prezentowanie ofert, analiza ofert pracy, sporządzanie aplikacji o pracę – życiorys, list motywacyjny).Informacje realioznawcze. Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych - słuchania, mówienia, czytania i pisania oraz poszukiwania, wykorzystania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł. Pogłębianie i poszerzanie znajomości zagadnień gramatycznych wymaganych na poziomie B2 wg ESOKJ.

30

L. godz. pracy własnej studenta 0 L. godz. kontaktowych w sem. 30

13 / 429

(14)

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza 1

Ma wiedzę leksykalną i gramatyczną z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

K1_W15 L E F G N O

P R 2

Umiejętności

1 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2

Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego. K1_U13 L E F G N O P R

2

Rozumie potrzebę samokształcenia i potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności językowe efektywnie z korzyścią dla siebie i innych. Rozumie konieczność doskonalenia nowo nabytych umiejętności.

K1_U12 L E F G N O

P R

3

Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując różne role społeczno-zawodowe zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów.

K1_U11 L E N O P R

Kompetencje społeczne

1

Potrafi ocenić pracę własną na tle pracy innych studentów i rozumie, które z zastosowanych przez niego środków

wyrazu wymagają dalszego doskonalenia. K1_K07 L E F G N O

P R

2 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. K1_K01 L E F G N O P R Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Praktyczne zajęcia seminaryjne, czytanie, mówienie, pisanie, analiza tekstów, praca w grupach, prezentacja nagrań, prezentacje multimedialne

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Obecność na zajęciach, pozytywne oceny cząstkowe z testów, prezentacji i zadań pisemnych.

Literatura podstawowa:

Pluspunkte Beruf: Deutsch am Arbeitsplatz, Kurs- und Übungsbuch, A2-B1+, Joachim Becker, Matthias 1.

Merkelbach, Cornelsen, 2014.

Market Leader Intermediate: David Cotton, David Falvey, Simon Kent, wyd. Longman - Pearson Education, 2015 2.

Keynote, Lawis Lansford, wyd. National Geographic , 2015 3.

Lifestyle Intermediate, Iwona Dubicka, Margaret O'Keeffe, wyd. Longman -Pearson Education, 2010 4.

International Express, keith harding, Alastair lane, wyd. Oxford, 2014 5.

Intelligent Business Intermediate, wyd. Pearson 6.

Literatura uzupełniająca:

Im Beruf, Kursbuch, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, B1+/ B2, Annette Müller, Sabine Schlüter Hueber 1.

Verlag 2013.

Im Beruf, Arbeitsbuch, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, B1+/ B2, Valeska Hagner, Sabine Schlüter Hueber 2.

Verlag 2014.

Sicher! im Beruf B2, Deutsch als Fremdsprache Berufsmaterialien, Axel Hering, Ellen Küppers Hueber Verlag 3.

2014.

Sicher! im Beruf B1+, Deutsch als Fremdsprache Berufsmaterialien, Claudia Böschel, Hueber Verlag 2013.

4.

(15)

Prüfungstraining. Telc DeutschB1+ Beruf, Dieter Maenner, Cornelsen 2013.

5.

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/

6.

http://de.pons.com/

7.

mgr Dolińska Magdalena

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Zamelski Piotr Dziekan Wydziału (pieczęć/podpis)

15 / 429

(16)

Politechnika Opolska

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia stacjonarne Semestr studiów Piąty

Nazwa przedmiotu Język obcy Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Foreign language

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 1 Kont. 1 Prakt. 1 Zaliczenie na ocenę ZL002

Kod przedmiotu USOS JezyObcy(5)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Język obcy

Wiedza 1

Posiada wiedzę leksykalną i gramatyczną na poziomie B1 określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego z zakresu języka obcego

2

Umiejętności 1

Potrafi posługiwać się językiem obcym w sposób komunikatywny na poziomie B1 określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

2 Kompetencje

społeczne

1 Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując różne role.

2 Rozumie potrzebę samokształcenia.

Cele przedmiotu: Nabycie przez studenta umiejętności językowych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium 30 30 dr Kossowska Agnieszka

Projekt Seminarium

Treści kształcenia Laboratorium Sposób realizacji W sali dydaktycznej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1

Omówienie przedmiotowych efektów kształcenia. Zapoznanie z tematyką zajęć i wymaganiami oraz określenie kryteriów uzyskania zaliczenia z przedmiotu. Słownictwo środowiska pracy (prowadzenie spotkań, zawieranie umów, negocjacje i rozmowy z partnerami i klientami, wygłaszanie prezentacji, rozwiązywanie problemów i konfliktów, argumentowanie, prezentowanie ofert, analiza ofert pracy, sporządzanie aplikacji o pracę – życiorys, list motywacyjny).Informacje realioznawcze. Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych - słuchania, mówienia, czytania i pisania oraz poszukiwania, wykorzystania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł. Pogłębianie i poszerzanie znajomości zagadnień gramatycznych wymaganych na poziomie B2 wg ESOKJ.

30

L. godz. pracy własnej studenta 0 L. godz. kontaktowych w sem. 30

(17)

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza 1

Ma wiedzę leksykalną i gramatyczną z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

K1_W15 L E F G N O

P R 2

Umiejętności

1 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2

Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego. K1_U13 L E F G N O P R

2

Rozumie potrzebę samokształcenia i potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności językowe efektywnie z korzyścią dla siebie i innych. Rozumie konieczność doskonalenia nowo nabytych umiejętności.

K1_U12 L E F G N O

P R

3

Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując różne role społeczno-zawodowe zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów.

K1_U11 L E N O P R

Kompetencje społeczne

1

Potrafi ocenić pracę własną na tle pracy innych studentów i rozumie, które z zastosowanych przez niego środków

wyrazu wymagają dalszego doskonalenia. K1_K07 L E F G N O

P R

2 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. K1_K01 L C E F G N O P R Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Praktyczne zajęcia seminaryjne, czytanie, mówienie, pisanie, analiza tekstów, praca w grupach, prezentacja nagrań, prezentacje multimedialne

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Obecność na zajęciach, pozytywne oceny cząstkowe z testów, prezentacji i zadań pisemnych.

Literatura podstawowa:

Pluspunkte Beruf: Deutsch am Arbeitsplatz, Kurs- und Übungsbuch, A2-B1+, Joachim Becker, Matthias 1.

Merkelbach, Cornelsen, 2014.

Market Leader Intermediate: David Cotton, David Falvey, Simon Kent, wyd. Longman - Pearson Education, 2015 2.

Keynote, Lawis Lansford, wyd. National Geographic , 2015 3.

Lifestyle Intermediate, Iwona Dubicka, Margaret O'Keeffe, wyd. Longman -Pearson Education, 2010 4.

International Express, keith harding, Alastair lane, wyd. Oxford, 2014 5.

Intelligent Business Intermediate, wyd. Pearson 6.

Literatura uzupełniająca:

Im Beruf, Kursbuch, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, B1+/ B2, Annette Müller, Sabine Schlüter Hueber 1.

Verlag 2013.

Im Beruf, Arbeitsbuch, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, B1+/ B2, Valeska Hagner, Sabine Schlüter Hueber 2.

Verlag 2014.

Sicher! im Beruf B2, Deutsch als Fremdsprache Berufsmaterialien, Axel Hering, Ellen Küppers Hueber Verlag 3.

2014.

Sicher! im Beruf B1+, Deutsch als Fremdsprache Berufsmaterialien, Claudia Böschel, Hueber Verlag 2013.

4.

17 / 429

(18)

Prüfungstraining. Telc DeutschB1+ Beruf, Dieter Maenner, Cornelsen 2013.

5.

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/

6.

http://de.pons.com/

7.

mgr Dolińska Magdalena

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Zamelski Piotr Dziekan Wydziału (pieczęć/podpis)

(19)

Politechnika Opolska

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia stacjonarne Semestr studiów Szósty

Nazwa przedmiotu Język obcy Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Foreign language

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 1 Prakt. 2 Egzamin ZL002

Kod przedmiotu USOS JezyObcy(6)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Język obcy

Wiedza 1

Posiada wiedzę leksykalną i gramatyczną na poziomie B1 określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego z zakresu języka obcego

2

Umiejętności 1

Potrafi posługiwać się językiem obcym w sposób komunikatywny na poziomie B1 określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

2 Kompetencje

społeczne

1 Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując różne role.

2 Rozumie potrzebę samokształcenia.

Cele przedmiotu: Nabycie przez studenta umiejętności językowych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium 60 30 dr Kossowska Agnieszka

Projekt Seminarium

Treści kształcenia Laboratorium Sposób realizacji W sali dydaktycznej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1

Omówienie przedmiotowych efektów kształcenia. Zapoznanie z tematyką zajęć i wymaganiami oraz określenie kryteriów uzyskania zaliczenia z przedmiotu. Słownictwo środowiska pracy (prowadzenie spotkań, zawieranie umów, negocjacje i rozmowy z partnerami i klientami, wygłaszanie prezentacji, rozwiązywanie problemów i konfliktów, argumentowanie, prezentowanie ofert, analiza ofert pracy, sporządzanie aplikacji o pracę – życiorys, list motywacyjny).Informacje realioznawcze. Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych - słuchania, mówienia, czytania i pisania oraz poszukiwania, wykorzystania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł. Pogłębianie i poszerzanie znajomości zagadnień gramatycznych wymaganych na poziomie B2 wg ESOKJ.

30

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 30

19 / 429

(20)

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza 1

Ma wiedzę leksykalną i gramatyczną z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

K1_W15 L A B E F G

N O P R 2

Umiejętności

1 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2

Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego. K1_U13 L A B E F G N O P R

2

Rozumie potrzebę samokształcenia i potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności językowe efektywnie z korzyścią dla siebie i innych. Rozumie konieczność doskonalenia nowo nabytych umiejętności.

K1_U12 L A B E F G

N O P R

3

Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując różne role społeczno-zawodowe zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów.

K1_U11 L E F N O P

R

Kompetencje społeczne

1

Potrafi ocenić pracę własną na tle pracy innych studentów i rozumie, które z zastosowanych przez niego środków

wyrazu wymagają dalszego doskonalenia. K1_K07 L E F G N O

P R

2 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. K1_K01 L A B E F G N O P R Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Praktyczne zajęcia seminaryjne, czytanie, mówienie, pisanie, analiza tekstów, praca w grupach, prezentacja nagrań, prezentacje multimedialne

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Obecność na zajęciach, pozytywne oceny cząstkowe z testów, prezentacji i zadań pisemnych. Forma zaliczenia - egzamin.

Literatura podstawowa:

Pluspunkte Beruf: Deutsch am Arbeitsplatz, Kurs- und Übungsbuch, A2-B1+, Joachim Becker, Matthias 1.

Merkelbach, Cornelsen, 2014.

Market Leader Intermediate: David Cotton, David Falvey, Simon Kent, wyd. Longman - Pearson Education, 2015 2.

Keynote, Lawis Lansford, wyd. National Geographic , 2015 3.

Lifestyle Intermediate, Iwona Dubicka, Margaret O'Keeffe, wyd. Longman -Pearson Education, 2010 4.

International Express, keith harding, Alastair lane, wyd. Oxford, 2014 5.

Intelligent Business Intermediate, wyd. Pearson 6.

Literatura uzupełniająca:

Im Beruf, Kursbuch, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, B1+/ B2, Annette Müller, Sabine Schlüter Hueber 1.

Verlag 2013.

Im Beruf, Arbeitsbuch, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, B1+/ B2, Valeska Hagner, Sabine Schlüter Hueber 2.

Verlag 2014.

Sicher! im Beruf B2, Deutsch als Fremdsprache Berufsmaterialien, Axel Hering, Ellen Küppers Hueber Verlag 3.

2014.

(21)

Sicher! im Beruf B1+, Deutsch als Fremdsprache Berufsmaterialien, Claudia Böschel, Hueber Verlag 2013.

4.

Prüfungstraining. Telc DeutschB1+ Beruf, Dieter Maenner, Cornelsen 2013.

5.

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/

6.

http://de.pons.com/

7.

mgr Dolińska Magdalena

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Zamelski Piotr Dziekan Wydziału (pieczęć/podpis)

21 / 429

(22)

Politechnika Opolska

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia stacjonarne Semestr studiów Pierwszy

Nazwa przedmiotu Matematyka w ekonomii i zarządzaniu Nauki podst.

(T/N) T

Subject Title Mathematics in economy and management

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 7 Kont. 2.4 Prakt. 0 Egzamin ZL014

Kod przedmiotu USOS MatEkoZA(1)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Wiedza 1

2 Umiejętności 1 2 Kompetencje

społeczne

1 2

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą matematyczną oraz

przekazanie im umiejętności stosowania narzędzi ilościowych w rozwiązywaniu problemów o tematyce ekonomicznej

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 95 30 dr inż. Widera Katarzyna

Ćwiczenia 80 30 mgr Klosa Sabina

Laboratorium Projekt Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Pojęcie funkcji. Funkcja liniowa,kwadratowa, wielomian, funkcja potęgowa, wykładnicza i

logarytmiczna. 1

2 Ciągi i szeregi liczbowe. Ciągi liczbowe nieskończone. Postęp arytmetyczny i geometryczny.

Monotoniczność ciągu. Ograniczoność ciągu. Zbieżność ciągu. 3

3 Granica funkcji. Ciągłość funkcji. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Pochodne wyższych rzędów.

Różniczka funkcji. 3

4 Zastosowanie rachunku pochodnych w ekonomii i zarządzaniu. 2

5 Ekstremum funkcji. Zadania optymalizacyjne. 3

6 Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Całka nieoznaczona i oznaczona. Podstawowe metody

całkowania. 4

7 Macierze. Rachunek macierzowy. Działania na macierzach. Rząd macierzy. Wyznacznik macierzy.

Macierz odwrotna. 4

8 Zastosowanie macierzy w ekonomii i zarządzaniu. 2

9 Układy równań liniowych i sposoby ich rozwiązywania. 3

10 Równania macierzowe i sposoby ich rozwiązywania. 3

(23)

11 Funkcja wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Pózniczka zupełna. Ekstrema lokalne funkcji wielu

zmiennych. Ekstrema warunkowe. 2

L. godz. pracy własnej studenta 65 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Ćwiczenia Sposób realizacji Ćwiczenia tablicowe.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Wprowadzenie. Funkcja liniowa,kwadratowa, wielomian, funkcja potęgowa, wykładnicza i

logarytmiczna. 2

2 Ciągi i szeregi liczbowe. Ciągi liczbowe nieskończone. Postęp arytmetyczny i geometryczny.

Monotoniczność ciągu. Ograniczoność ciągu. Zbieżność ciągu. 3

3 Granica funkcji. Ciągłość funkcji. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Pochodne wyższych rzędów.

Różniczka funkcji. 3

4 Zastosowanie rachunku pochodnych w ekonomii i zarządzaniu. 2

5 Ekstremum funkcji. Zadania optymalizacyjne. 3

6 Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Całka nieoznaczona i oznaczona. Podstawowe metody

całkowania. 3

7 Macierze. Rachunek macierzowy. Działania na macierzach. Rząd macierzy. Wyznacznik macierzy.

Macierz odwrotna. 3

8 Zastosowanie macierzy w ekonomii i zarządzaniu. 2

9 Układy równań liniowych i sposoby ich rozwiązywania. 3

10 Równania macierzowe i sposoby ich rozwiązywania. 3

11 Funkcja wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Pózniczka zupełna. Ekstrema lokalne funkcji wielu

zmiennych. Ekstrema warunkowe. 3

L. godz. pracy własnej studenta 50 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza

1

Zna podstawową terminologię z zakresu nauk o zarządzaniu oraz jej zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych w tym w matematyce.

K_W02 W C A F P

2

Zna źródła, metody, techniki i narzędzia pozyskiwania danych z zakresu zarządzania wspomagające procesy podejmowania decyzji z wykorzystaniem aparatu matematycznego.

K_W11 W C A F P

Umiejętności 1

Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych,

opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aparatu matematycznego.

K_U03 W C A F P

2 Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z

wykorzystaniem aparatu matematycznego. K_U05 W C A F P

Kompetencje społeczne

1

Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i aktualizowania wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia umiejętności oraz kompetencji z wykorzystaniem aparatu matematycznego.

K_K01 W C A F P

2

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

23 / 429

(24)

Na ćwiczeniach ciagła praca ze studentem. Czynne uczestnictwo studentów w zajęciach tablicowych. Na wykładzie utrzymywanie kontaktu ze studentami przez pytanie ich za pomocą prostych przykładów o poziom przyswojenia bieżących wiadomości.

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenia pisemne.Na ćwiczeniach: zaliczenie w formie pisemnej kartkówek w trakcie semestru. Na wykładzie:

egzamin końcowy sprawdzający umiejętność rozwiązywania zadań z tematyki omawianej na wykładach i ćwiczeniach.

Literatura podstawowa:

D. Słezion Matematyka, Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych, Sindruk - Zakł. Poligraficzny, Opole 1.

2003.

A. Ostoja-Ostaszewski, Matematyka w ekonomii. Modele i metody. Tom I i II. PWN Warszawa 2006 2.

Literatura uzupełniająca:

M. Matłoka, Matematyka dla ekonomistów, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003 1.

Fundamentals of Mathematics. Vol.3. Analysis , red. H. Behnke [i in.], MIT Press, Cambridge : Massachusetts ; 2.

London 1974.

H. Kryński, Matematyka dla ekonomistów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974 3.

prof. dr hab. Malik Krzysztof

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Zamelski Piotr Dziekan Wydziału (pieczęć/podpis)

(25)

Politechnika Opolska

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia stacjonarne Semestr studiów Pierwszy

Nazwa przedmiotu Mikroekonomia I Nauki podst.

(T/N) T

Subject Title Microeconomics I

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 5 Kont. 1.8 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę ZL010

Kod przedmiotu USOS Mikroeko(1)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów brak

Wiedza 1 elementarne informacje o gospodarce i społeczeństwie, poziom 4 PRK 2

Umiejętności 1 umiejętność logicznego myślenia, poziom 4 PRK 2

Kompetencje społeczne

1 podstawowe umiejętności komunikacyjne, poziom 4 PRK 2

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów wiedzy na temat podstawowych pojęć, zjawisk i praw mikroekonomicznych, w szczególności opanowanie wiedzy o procesie gospodarowania, dokonywania wyborów ekonomicznych oraz o rynku i jego podstawowych elementach.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 45 15 dr Rokita-Poskart Diana

Ćwiczenia Laboratorium Projekt

Seminarium 80 30 dr Kubiciel-Lodzińska Sabina

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Powstanie i rozwój ekonomii. Płaszczyzny analizy ekonomicznej: Mikro-, Mezo-, Makro- i

Megaekonomia. 2

2 Potrzeby - definicje, źródła, cechy, klasyfikacje. 2

3 Dobra - definicje, klasyfikacje. Zasoby - definicje, klasyfikacje. Czynniki produkcji - podział,

ewolucja. 1

4 Problem rzadkości. Problem wyborów ekonomicznych. Koszt alternatywny. 1

5 Rynek - definicje, modele, klasyfikacje rynków, elementy. 1

6 Popyt. Krzywa popytu. Prawo popytu. Pozacenowe czynniki determinujące popyt. Paradoksy

popytu 2

7 Podaż. Krzywa podaży. Prawo podaży. Pozacenowe czynniki determinujące podaż. 1 8 Równowaga rynkowa. Nadwyżka podaży. Nadwyżka popytu. Funkcjonowanie mechanizmu

rynkowego. 1

9 Zmiana równowag rynkowych - konsekwencje w zakresie zmian ceny oraz ilości równowagi 2

10 Ingerencja państwa. Cena maksymalna. Cena minimalna. 1

25 / 429

(26)

11 Modele pajęczyny 1

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Seminarium Sposób realizacji Zajęcia w grupach, warsztaty, zajęcia tablicowe

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Narzędzia analizy ekonomicznej. Przykłady, zadania 2

2 Potrzeby, ich cechy oraz podział – zadania, studia przypadków 2

3 Klasyfikacja dóbr, zasobów, podział czynników produkcji – podejście praktyczne 2 4 Koszt alternatywny, granica możliwości produkcyjnych, koszt alternatywny – zadania 2 5 Kolokwium zaliczeniowe obejmujące materiał omówiony na 4 pierwszych zajęciach 2

6 Rynek oraz jego elementy – case study 2

7 Czynniki wpływające na krzywą popytu – podejście praktyczne 2

8 Czynniki wpływające na krzywą podaży – podejście praktyczne 2

9 Zagadnienie równowagi rynkowej i jej praktyczne zastosowanie – zadania 2

10 Zmiana równowag rynkowych (ujęcie graficzne i matematyczne) 2

11 Kolokwium zaliczeniowe obejmujące materiał odnoszący się do prawa popytu i podaży 2 12 Cele i skutki wprowadzenia cen maksymalnych i minimalnych – case study 2

13 Modele pajęczyny - ujęcie praktyczne 2

14 Kolokwium zaliczeniowe obejmujące materiał odnoszący się do cen maksymalnych i minimalnych

oraz modeli pajęczyny 2

15 Kolokwium zaliczeniowe obejmujące materiał odnoszący się do cen maksymalnych i minimalnych

oraz modeli pajęczyny 2

L. godz. pracy własnej studenta 50 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza

1

Ma uporządkowywaną wiedzę dotyczącą mikroekonomii w tym w szczególności z zakresu gospodarowania oraz zasad funkjonowania rynku

K_W03 W S C D F P

2 Zna teorie stosowane w mikroekonomii oraz rozumie ich

związek z dyscyplinami pokrewnymi K1_W03 W S C D F P

3

Ma uporządkowaną wiedzę o występujących w mikroekonomii kategoriach oraz o zasadach funkcjonowania podmiotów w gospodarce rynkowej

K1_W05 W S C F P

4 Zna źródła, metody, techniki i narzędzia pozyskiwania

danych mikroekonomicznych K1_W11 S C F P

5 Zna zasady dotyczące zakładania, funkcjonowania oraz

rozwoju działalności gospodarczej K1_W12 S C F P

Umiejętności 1

Jest gotowy do wyszukiwania oraz analizowania danych mikroekonomicznych z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K1_U01 S C F P R

2 Jest zdolny do prawidłowego interpretowania zjawisk

zachodzących w perspektywie mikroekonomicznej K1_U02 S C F P 3 Jest zdolny porozumieć się używając specjalistycznego

języka mikroekonomicznego K1_U09 S C I P

(27)

Kompetencje społeczne

1 Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności z zakresu

mikroekonomii. K1_K01 W S C I P

2 Jest świadomy potrzeby ciągłego dokształcania się i

aktualizowania wiedzy z zakresu mikroekonomii. K1_K01 S C I P 3 Jest otwarty na propozycje dotyczące rozwiązań

problemów mikroekonomicznych. K1_K02 S C P

4 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w

projektach z zakresu mikroekonomii. K1_K03 S P R

5 Jest gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowych

zadań z zakresu mikroekonomii K1_K03 S I P R

6

Jest świadomy konieczności stałego uzupełniania i doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu mikroekonomii

K1_K07 W S C I P

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, prezentacje multimedialne, wykład problemowy

Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Wykład - zaliczenie pisemne (5- 7 pytań otwartych). Seminarium - zaliczenia pisemne, aktywność na zajęciach Literatura podstawowa:

M. Rekowski, Mikroekonomia, Poznań 2005.

1.

T. Zalega, Mikroekonomia współczesna, Warszawa 2015.

2.

R.Milewski, E.Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006.

3.

Literatura uzupełniająca:

P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Poznań 2012.

1.

D. Kamerschen, R. McKenzie, C. Nardinelli, , Ekonomia, Gdańsk 1993.

2.

D. C. Colander, Microeconomics, The Mcgraw-hill Series in Economics, New York 2016.

3.

dr hab. Solga Brygida

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr Zamelski Piotr Dziekan Wydziału (pieczęć/podpis)

27 / 429

(28)

Politechnika Opolska

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie

Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

Forma studiów Studia stacjonarne Semestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Mikroekonomia II Nauki podst.

(T/N) T

Subject Title Microeconomics II

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 6 Kont. 2.3 Prakt. 0 Egzamin ZL011

Kod przedmiotu USOS Mikroeko(2)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów brak

Wiedza 1 ogólna

2

Umiejętności 1 umiejętność krytycznego myślenia i formułowania wniosków 2

Kompetencje społeczne

1 umiejętność pracy w grupie 2

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów wiedzy na temat podstawowych pojęć, zjawisk i praw mikroekonomicznych, w tym w szczególności dotyczących zachowań konsumentów, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz form organizacji rynku.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 80 30 dr Rokita-Poskart Diana

Ćwiczenia Laboratorium Projekt

Seminarium 80 30 dr Kubiciel-Lodzińska Sabina

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Elastyczności popytu. Elastyczność cenowa. Elastyczność a przychody przedsiębiorstwa 2 2 Elastyczność łukowa oraz punktowa. Elastyczność dochodowa i mieszana. Elastyczność podaży 2 3 Teoria konsumenta. Pojęcie konsumenta oraz konsumpcji. Teoria użyteczności – użyteczność

całkowita i marginalna. II prawo Gossena 2

4 Teoria krzywych obojętności. MSS. Linia budżetowa. Zmiana położenia linii budżetowej . Optimum

konsumenta 2

5 Krzywe dochodów konsumpcja. Krzywe cena konsumpcja. Krzywe Engla. Efekt substytucyjny i

efekt dochodowy zmiany cen 2

6 Teoria przedsiębiorstwa – definicje, klasyfikacje, teorie 2

7 Teoria produkcji w krótkim okresie – główne założenia. Prawo malejących przychodów 2 8 Teoria produkcji w długim okresie. Izokwanta i izokoszta. Optimum producenta. Efekty skali 2

9 Teoria kosztów w przedsiębiorstwie 2

(29)

10 Formy organizacji rynku. Konkurencja doskonała. Monopol pełny. Oligopol. Konkurencja

monopolistyczna 6

11 Rynki czynników produkcji – pracy, kapitału i ziemi 4

12 Efekty zewnętrzne (rodzaje, konsekwencje, przykłady) 2

L. godz. pracy własnej studenta 50 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Seminarium Sposób realizacji

Rozwiązywanie zadań - indywidualnie i przy tablicy oraz praca w grupach, omawianie studiów przypadku, zachęcanie

studentów do opracowywania własnych przykładów zadań i i ich prezentacja na forum grupy.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Elastyczności popytu. Elastyczność cenowa. Elastyczność a przychody przedsiębiorstwa –

zadania, praktyczne przykłady 2

2 Elastyczność łukowa oraz punktowa. Elastyczność dochodowa i mieszana. Elastyczność podaży –

zadania, praktyczne przykłady 2

3 Kolokwium dotyczące zagadnień odnoszących się do elastyczności 2

4 Teoria konsumenta w ujęciu praktycznym, Teoria użyteczności – użyteczność całkowita i

marginalna – zadania, Krzywe obojętności i MSS – przykłady, zadania 2

5 Linia budżetowa. Zmiana położenia linii budżetowej – zadania 2

6 Krzywe dochodów konsumpcja. Krzywe cena konsumpcja. Krzywe Engla. Efekt substytucyjny i

efekt dochodowy zmiany cen – przykłady, zadania 2

7 Kolokwium obejmujące teorie konsumenta, linię budżetową oraz krzywe Engla 2 8 Teoria produkcji w krótkim okresie . Prawo malejących przychodów - zadania 2 9 Teoria produkcji w długim okresie. Izokwanta i izokoszta. Optimum producenta. Efekty skali -

zadania 2

10 Teoria kosztów w przedsiębiorstwie – zadania 2

11 Kolokwium podsumowujące materiał dotyczący teorii produkcji i kosztów w przedsiębiorstwie 2

12

Konkurencja doskonała: poszerzenie informacji z wykładu, punkty graniczne rentowności, równowaga w krótkim i długim okresie. Monopol pełny: zysk i strata monopolu, krzywa podaży monopolu, porównanie monopolu z konkurencją doskonałą

2

13 Oligopol: rodzaje przywództwa cenowego, konkurencja niecenowa, ustawodawstwo

antymonopolowe 2

14 Rynki czynników produkcji – pracy, kapitału i ziemi – przykłady 2 15 Kolokwium z zakresu form organizacji rynku oraz rynku czynników produkcji 2

L. godz. pracy własnej studenta 50 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesienie do kierunkowych

efektów uczenia się

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów uczenia się

Wiedza

1 Ma wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki ekonomicznych. K1_W01 W A 2 Zna terminologię z zakresu nauk ekonomicznych, w tym w

szczególności z mikroekonomii. K1_W02 W A

3

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową i rozumie główne

teorie oraz metodologie wykorzystywane w ekonomii. K1_W03 S A F P

Umiejętności 1

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł

statystycznych.

K1_U01 S A F P R

2 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne. K1_U02 W A 3 Potrafi analizować informacje z rynku i wykorzystywać je w

praktyce gospodarczej. K1_U04 S A F P

29 / 429

Cytaty

Powiązane dokumenty

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Profil kształcenia Ogólnoakademicki.. Poziom studiów Studia

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn.. Profil kształcenia

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

1 Student ma świadomość odpowiedzialności za wyniki własnej pracy 2 Student potrafi pracować w grupie pełniąc w niej różne funkcje Cele przedmiotu: Celem przedmiotu

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Profil kształcenia Ogólnoakademicki.. Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Specjalność

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z