• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Układ okresowy pierwiastków chemicznych.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Temat: Układ okresowy pierwiastków chemicznych."

Copied!
2
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Temat: Układ okresowy pierwiastków chemicznych.

1. Historia powstania układu okresowego pierwiastków: prawo okresowości 2. Budowa układu okresowego: grupy i okresy

3. Metale i niemetale w układzie okresowym.

Ad. 1

1.1 Rosyjski uczony Dimitrij Mendelejew uporządkował znane mu pierwiastki zgodnie ze wzrostem masy atomowej i zauważył, że w ułożonym szeregu co ósmy pierwiastek, a w jego dalszej części co osiemnasty pierwiastek ma podobne cechy. Pierwiastkom nadał kolejne numery porządkowe, które później nazwano liczbami atomowymi.

1.2 Na podstawie swoich obserwacji Mendelejew sformułował tzw. prawo okresowości Właściwości pierwiastków chemicznych, uporządkowanych zgodnie ze zwiększającą się liczbą atomową[Z] powtarzają się okresowo

Ad. 2

Opracowana przez Mendelejewa tablica składa się z rzędów poziomych zwanych okresami – jest ich 7 oraz kolumn pionowych zwanych grupami – jest ich 18. Każda grupa ma swoja nazwę, która wywodzi się od pierwszego pierwiastka w danej grupie / gr. 14 węglowce, gr.

17 fluorowce/. Reguła ta nie dotyczy pierwszej kolumny zwanej litowcami.

Uwaga!

W celu uzyskania krótszej formy tablicy część pierwiastków, które powinny być w 6 i 7 okresie wydzielono – umieszczono pod główna częścią tablicy. Dotyczy to: lantanowców i aktynowców.

Ad.3

Z układu okresowego (Tablicy Mendelejawa) można odczytać dużo informacji na temat danego pierwiastka chemicznego m. in. nr grupy, nr okresu, liczbę atomową oraz czy jest metalem czy niemetalem.

Pierwiastki znajdujące się w grupach od 1-12 (z wyjątkiem wodoru) oraz w dolnej części grup od 13- 16 to metale, pozostałe to niemetale. W 18 grupie znajdują się gazy szlachetne.

Zadanie

1) Przepisz temat i treść lekcji do zeszytu.

(2)

2) Na okładce oraz na końcowych stronach podręcznika masz zamieszczone układy okresowe (3) Zwróć uwagę, jakim kolorem zaznaczone są metale, a jakim niemetale?

3) Rozwiąż w zeszycie zad od 3-6 str. 99 podręcznik /nie wysyłasz zadania nauczycielowi/

Cytaty

Powiązane dokumenty

WĘGIERSKA BIBLIOTEKA NARODOWA HISTORII MEDYCYNY Myśl założenia na Węgrzech biblioteki poświęconej historii medycyny rzu­ cił w 1929 r.. Giulo Magyorgy-Kossa we

− projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych. − określa

− projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(II) i badanie jego właściwości oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych. −

− projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych. − określa

[A jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości ze względu na niemożliwość w tym przypadku odstąpienia od zobowiązania w części, ze względu na

− projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania

Wyniki przeprowadzonej oceny wykazały, że program jest skutecznym narzę- dziem, będącym do dyspozycji szkół, pozwalającym stopniowo kształtować zwyczaje żywieniowe dzieci

− projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych. − określa

− projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych. − określa

− projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych. − określa

Wyzwa- niem współczesnej transfuzjologii jest poszu- kiwanie coraz skuteczniejszych roztworów do podtrzymywania metabolizmu i ochrony krwinek czerwonych podczas

Obserwacje przy innych metalach w odniesieniu do indeksu daj ą jednak podstawy do wnioskowania o zasadnoĞci wáączenia metali do portfela, gdy Ī nawet jeĞli zaáoĪymy

spolaryzowane Zadanie 12. Zapisz równanie reakcji i oblicz masę tlenu, który przereagował z magnezem. b) Oblicz skład procentowy tlenku magnezu..

uproszczony przekrój geologiczny pokazujący pozycję złóż levack (złoże typu contact) oraz Morrison (złoże typu footwall) (Kicki i in., 2016, zmienione).. Simpified

Copyright © Springer-Verlag, The Physics of Atoms and Quanta by Hermann Haken and Hans Christoph Wolf Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa

− przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu otrzymanie wybranej soli w reakcji zobojętniania oraz zapisuje odpowiednie. równanie

Poważny profesor (zdawałoby się poważny, choć od czasu afery z Jedwabnym i próby lustracji na polskich uczelniach wyrażenie „poważny profesor” stanowi dla mnie oczywisty –

 Pierwsze z nich prozdrowotne to między innymi: zdrowe żywienie, utrzymanie czystości ciała i otoczenia, aktywność fizyczna, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymanie dobrych relacji

Dlatego w niedzielę spotykamy sie z Panem Bogiem na Mszy Świętej, staramy się więcej pomodlić.. W niedzielę spędzamy też więcej czasu z rodziną, jesteśmy na

 omawia typowe właściwości chemiczne kwasów (zachowanie wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków i soli kwasów o mniejszej mocy) oraz zapisuje odpowiednie równania

− projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych. − określa

− wyjaśnia, na czym polega reakcja zobojętniania i reakcja strącania osadów oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych w postaci cząsteczkowej. − wskazuje

− projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych. − określa