Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

15  Download (0)

Full text

(1)

KOMISJA EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 28.9.2016 r.

COM(2016) 622 final

Wniosek

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie

wniosku złożonego przez Estonię – EGF/2016/003 EE/ropa naftowa i chemikalia

(2)

UZASADNIENIE

KONTEKSTWNIOSKU

1. Zasady mające zastosowanie do wkładów finansowych z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/20061 („rozporządzenie w sprawie EFG”).

2. W dniu 11 maja 2016 r. Estonia złożyła wniosek EGF/2016/003/EE/ropa naftowa i chemikalia o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami2 w sektorach gospodarki zaklasyfikowanych do działu 19 według NACE Rev. 2 (Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej) i do działu 20 (Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych) w Estonii.

3. Po przeanalizowaniu wniosku Komisja uznała, zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG, że warunki przyznania wkładu finansowego z EFG zostały spełnione.

STRESZCZENIEWNIOSKU

Wniosek EFG EGF/2016/003 EE/ropa naftowa i

chemikalia

Państwo członkowskie Estonia

Region, którego dotyczy wniosek (poziom NUTS3 2)

EE00- Eesti4

Data złożenia wniosku 11 maja 2016 r.

Data potwierdzenia przyjęcia wniosku 11 maja 2016 r.

Data wniosku o dodatkowe informacje 25 maja 2016 r.

Termin na przekazanie dodatkowych informacji 6 lipca 2016 r.

Termin na przeprowadzenie oceny 28 września 2016 r.

Kryteria interwencji Art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG

Liczba przedsiębiorstw, których dotyczy wniosek

3 Sektor (sektory) działalności gospodarczej

(Dział według klasyfikacji NACE Rev. 2)5

Dział 19 (Wytwarzanie i

przetwarzanie koksu i produktów

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

2 W rozumieniu art. 3 rozporządzenia w sprawie EFG.

3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 34).

4 Republika Estońska nie jest podzielona na regiony NUTS 2.

5 Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1.

(3)

rafinacji ropy naftowej)

Dział 20 (Produkcja chemikaliów i produktów chemicznych)

Okres odniesienia (dziewięć miesięcy): 1 sierpnia 2015 r. – 1 maja 2016 r.

Całkowita liczba zwolnień 1 550

Całkowita liczba uprawnionych beneficjentów 1 550 Całkowita liczba beneficjentów objętych

pomocą

800 Liczba objętych pomocą młodych osób

niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET)

0

Budżet na zindywidualizowane usługi (w EUR) 1 740 070 Budżet na realizację EFG6 (w EUR) 145 527

Całkowity budżet (w EUR) 1 885 597

Wkład EFG (60 %) (w EUR) 1 131 358

OCENAWNIOSKU Procedura

4. Dnia 11 maja 2016 r., tj. w ciągu 12 tygodni od daty spełnienia kryteriów interwencji określonych w art. 4 rozporządzenia w sprawie EFG, Estonia złożyła wniosek EGF/2016/003 EE/ropa naftowa i chemikalia. Komisja potwierdziła jego otrzymanie w dniu 11 maja 2016 r. oraz zwróciła się do władz Estonii o dodatkowe informacje w dniu 25 maja 2016 r. Informacje te przedstawiono w terminie sześciu tygodni.

Termin 12 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku, w którym Komisja powinna ocenić zgodność wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego, upływa w dniu 28 września 2016 r.

Kwalifikowalność wniosku

Przedmiotowe przedsiębiorstwa i beneficjenci

5. Wniosek dotyczy 1 550 pracowników zwolnionych w sektorach gospodarki zaklasyfikowanych do działu 19 według NACE Rev. 2 (Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej) i do działu 20 (Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych).

Przedsiębiorstwa i liczba zwolnień w okresie odniesienia

Eesti Energia AS 532

Nitrofert AS 421

Viru Keemia Grupp AS (VKG) 597

Liczba przedsiębiorstw ogółem:3 Liczba zwolnień ogółem: 1 550 Łączna liczba osób, które zaprzestały prowadzenia działalności 0

6 Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(4)

Przedsiębiorstwa i liczba zwolnień w okresie odniesienia na własny rachunek:

Łączna liczba uprawnionych pracowników i osób prowadzących

działalność na własny rachunek: 1 550

Kryteria interwencji

6. Estonia złożyła wniosek na podstawie kryteriów interwencji przewidzianych w art. 4 ust. 2, stanowiących odstępstwo od kryteriów zawartych w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którymi wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w dziewięciomiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwach działających w jednym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach zaliczonych do poziomu NUTS 2 w państwie członkowskim.

7. Dziewięciomiesięczny okres odniesienia dla wniosku biegnie od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 1 maja 2016 r.

Obliczenie liczby zwolnień i przypadków ustania działalności

8. Zwolnienia w okresie odniesienia obliczono w następujący sposób:

– 689 od dnia, w którym pracodawca, zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 98/59/WE7, powiadomił na piśmie właściwy organ władzy publicznej o planowanych zwolnieniach grupowych. Estonia potwierdziła przed datą zakończenia oceny przez Komisję, że rzeczywiście dokonano 689 zwolnień;

– 471 od daty indywidualnego zawiadomienia pracownika przez pracodawcę o zwolnieniu lub wypowiedzeniu zawartej z pracownikiem umowy o pracę, – 390 od daty faktycznego rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia.

Kwalifikujący się beneficjenci

9. Łącznie kwalifikuje się 1550 beneficjentów.

Związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją

10. Aby wykazać związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, Estonia twierdzi, że jest krajem o małej, otwartej gospodarce, w wysokim stopniu zależnej od eksportu towarów i usług (prawie 80 % PKB w 2015 r. w porównaniu z 43,5 % w UE28).

Gospodarka Estonii znacznie ucierpiała w wyniku niedawnych zawirowań na rynkach ropy naftowej na świecie oraz ogólnego obniżenia pozycji europejskiego handlu międzynarodowego. Wspomniane problemy szczególnie mocno dotknęły hrabstwo Ida-Virumaa, położone w północno-wschodniej Estonii, , nie tylko ze względu na jego geopolitycznie położenie na granicy z Rosją, ale przede wszystkim z powodu dużej koncentracji przemysłu zależnego od ceny ropy i gazu w tym obszarze. Oba sektory będące przedmiotem niniejszego wniosku odczuły skutki tej sytuacji w inny sposób.

7 Dyrektywa Rady 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do zwolnień grupowych (Dz.U. L 225 z 12.8.1998, s. 16).

(5)

11. Jeżeli chodzi o sektor produkcji chemikaliów i produktów chemicznych, wytwarzanie nawozów mineralnych jest bardzo energochłonne (ceny gazu stanowią do 80 % całkowitych kosztów produkcji). Ze względu na duży wzrost cen gazu ziemnego, regiony spoza Europy oferujące tani gaz mają przewagę konkurencyjną i możliwość produkcji nawozów po znacznie niższych kosztach niż w Europie.

również mają Na konkurencyjność tego sektora w Europie niekorzystny wpływ mają również wyższe standardy ochrony środowiska. Udział UE w światowej produkcji chemikaliów spadł z 30,9 proc. w 2004 r. do 17 % w 2014 r. UE stopniowo utraciła swoją najwyższą pozycję w światowej sprzedaży produktów chemicznych na rzecz Chin, które w tym samym okresie zwiększyły swój udział z 9 % do niemalże 35 %.

Pozostałe kraje Azji również zwiększyły swój udział w rynku, podobnie jak Stany Zjednoczone, w których dostępność taniego gazu łupkowego sprawiła, że produkcja także stała się stosunkowo niedroga8.

12. Jeżeli chodzi o sektor wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, w szczególności branżę oleju łupkowego, produkcja oleju łupkowego jest zależna od ceny ropy na rynkach światowych. Ponieważ produkcja oleju łupkowego jest stosunkowo kosztowna, jest ona ekonomicznie uzasadniona jedynie wtedy, gdy ceny ropy są wysokie9. Według urzędu statystycznego Estonii ze względu na spadek cen ropy estoński eksport paliw mineralnych zmniejszył się o 25 % w pierwszych dwóch miesiącach 2016 r. w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim.

13. Do tej pory wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej nie było jeszcze przedmiotem żadnego wniosku EFG. Sektor produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych był przedmiotem jednego wniosku o wsparcie z EFG10 uzasadnionego globalizacją handlu.

Zdarzenia, które doprowadziły do zwolnień i przypadków ustania działalności

14. W lipcu 2015 r. doszło do zamknięcia zakładu produkcyjnego firmy Nitrofert, przedsiębiorstwa produkującego syntetyczny amoniak i mocznik. Decyzję tę podjęto ze względu na znaczny wzrost cen gazu oraz spadek cen nawozów mineralnych wynikający głównie ze zwiększonej konkurencji światowej, przede wszystkim ze strony konkurencyjnych firm z Azji. Przedsiębiorstwo Nitrofert znajdowało się w trudnej sytuacji od 2009 r., kiedy to po raz pierwszy podjęto decyzję o wstrzymaniu produkcji. Produkcja została następnie wznowiona, ale rok później ponownie doszło do jej wstrzymania. Ponieważ nic nie wskazywało na ewentualną poprawę sytuacji, podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę ze wszystkimi 421 zwolnionymi pracownikami.

W październiku 2015 r. Eesti Energia, wiodące przedsiębiorstwo energetyczne w krajach bałtyckich i największe na świecie przedsiębiorstwo w branży oleju łupkowego, podjęło decyzję o zmniejszeniu produkcji oleju łupkowego ze względu na gwałtowny spadek zysku spowodowany niższymi cenami ropy. Decyzja ta doprowadziła do zwolnień grupowych, które objęły 114 pracowników. W kolejnych miesiącach zwolniono kolejnych 418 pracowników.

8 http://fr.zone-secure.net/13451/186036/publication/contents/pdfweb.pdf 9

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/6/64/EY._Estonian_oil_shale_mining_and_oil_production_macroeconomi c_impacts_study.pdf

10 10

EGF/2013/009 PL/Zachem

(6)

Trzecie przedsiębiorstwo objęte wnioskiem to Viru Keemia Grupp (VKG), inny producent oleju łupkowego w Ida-Virumaa, borykający się z podobnymi problemami spowodowanymi spadkiem cen ropy. VKG zamknęło zakład w styczniu 2016 r., co spowodowało zwolnienie 597 pracowników.

Spodziewany wpływ zwolnień na gospodarkę lokalną, regionalną lub krajową oraz na zatrudnienie

15. Oczekuje się, że wpływ zwolnień na zatrudnienie i gospodarkę lokalną i regionalną będzie duży. Gwałtowny spadek produkcji oleju łupkowego wywołał dodatkowe efekty uboczne w innych sektorach, takich jak sektor energetyczny, przemysł wytwórczy, górnictwo i wydobywanie. Produkcja w górnictwie spadła o 40 % z powodu zmniejszonego wydobycia oleju łupkowego z uwagi na niski popyt wynikający z niskich cen ropy naftowej i produktów wytwarzanych z oleju łupkowego.

16. Hrabstwo Ida-Virumaa boryka się z poważnymi trudnościami ze względu na położenie i strukturę demograficzną. Jest ono zlokalizowane w dosyć odległych obszarach północno-wschodniej Estonii, nad Morzem Bałtyckim, około 200 km na wschód od dobrze prosperującego regionu stołecznego, który położony jest zbyt daleko, aby można było do niego dojeżdżać do pracy. Region ten graniczy na wschodzie z Federacją Rosyjską. Z powodu niższych zarobków w Rosji, bieżącej sytuacji gospodarczej w tym kraju oraz ograniczeń związanych z pozwoleniami na pracę, dojazd do pracy za granicę również nie stanowi alternatywy. Hrabstwa graniczące z Ida-Virumaa bezpośrednio na zachodzie i na południu to słabo zaludnione obszary rolne. Ida-Virumaa jest jednak najbardziej zurbanizowanym regionem Estonii. Ponad 80 % jego ludności mieszka w miastach, które zazwyczaj są monokulturowymi osiedlami utworzonymi wokół jednego lub dwóch dużych zakładów produkcyjnych.

17. Około 80 % mieszkańców hrabstwa Ida-Virumaa to osoby pochodzenia rosyjskiego, które osiedliły się tam w czasach sowieckich, zatrudnione w wówczas nowo utworzonych radzieckich zakładach przemysłowych. Wiele z tych osób nie posiada obywatelstwa estońskiego i język rosyjski jest dla nich w dalszym ciągu pierwszym i często jedynym językiem.

18. Po uzyskaniu niepodległości region musiał stawić czoła specyficznym wyzwaniom związanym z rynkiem pracy, które wynikały z upadku lub restrukturyzacji dużych zakładów przemysłowych utworzonych za czasów sowieckiej okupacji. W związku z tym w regionie odnotowuje się znacznie wyższą stopę bezrobocia (w 2015 r.

wyniosła ona 11,7 % w regionie w porównaniu do średniej krajowej wynoszącej 6,2 %). Ponieważ język rosyjski nie jest językiem urzędowym w Estonii, tylko osoby posiadające dobrą znajomość języka estońskiego mają szanse na znalezienie pracy w innych regionach Estonii lub w nowych przedsiębiorstwach inwestujących w Ida- Virumaa. Brak znajomości języka narodowego, a także bariery kulturowe, to główne przeszkody utrudniające zwolnionym pracownikom znalezienie pracy w innych częściach kraju. Są to jednak również bariery dla przedsiębiorstw pragnących inwestować w regionie lub dla osób, które się do niego przenoszą.

19. W 2015 r. liczba mieszkańców regionu wyniosła 150 000, co stanowi jedynie 9,5 % krajowej siły roboczej, natomiast odnotowuje się w nim aż 17,3 % osób bezrobotnych w Estonii. Zważywszy na ogólną trudną sytuację pod względem zatrudnienia w regionie, w tym ograniczoną liczbę miejsc pracy (wskaźnik wakatów, wyrażony jako liczba ofert pracy w stosunku do ogólnej liczby miejsc pracy, wyniósł

(7)

w Ida-Virumaa 0,8 %, w porównaniu ze średnią wynoszącą 1,2 % w Estonii w czwartym kwartale 2015 r.)11, zwolnienia grupowe obejmujące pracowników o zbliżonych profilach technicznych poszukujących podobnych miejsc pracy utrudniają poprawę sytuacji na rynku pracy.

20. Opracowano strategię rozwoju regionalnego, którą nakreślono w planie działania dla Ida-Virumaa na lata 2015 – 202012. Sektorami, w których może wystąpić wzrost, są logistyka i turystyka. Uruchomiono projekty infrastrukturalne, które mają na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i stanowią bazę dla różnicowania struktury gospodarczej. Inne sektory, w których występuje potencjał tworzenia nowych miejsc pracy, to sektor produkcji drewna, branża metalurgiczna i sektor materiałów budowlanych. Proponowany pakiet zindywidualizowanych środków współfinansowanych z EFG w pełni wspiera wspomniany plan działania poprzez oferowanie szkoleń mających na celu przygotowanie zwolnionych pracowników do pracy w tych sektorach.

Wyjaśnienie nadzwyczajnych okoliczności leżących u podstaw dopuszczalności wniosku 21. Jak określono powyżej, ze względu na odosobnienie geograficzne i wyjątkową

sytuację demograficzną, region Ida-Virumaa można uznać za niewielki rynek pracy.

Estonia twierdzi ponadto, że wniosek na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG musi być niezależnie od tego złożony w odniesieniu do sektora produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych. W tym sektorze chodzi o tylko jedno przedsiębiorstwo, ale liczba zwolnień nie osiągnęła wielkości progowej dla wniosku na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a). Mimo iż do zwolnień doszło w dwóch różnych sektorach gospodarki według klasyfikacji na poziomie NACE Rev. 2, zamiast składać dwa odrębne wnioski Estonia postanowiła uwzględnić wszystkie zwolnienia w jednym wniosku dotyczącym regionu, ponieważ doszło do nich w tym samym miejscu, w tych samych ramach czasowych i dotyczyły one pracowników z bardzo podobnych środowisk. Dlatego też wniosek, w którym w drodze wyjątku wspólnie ujęto zwolnienia w dwóch różnych sektorach, przy braku bezpośredniego związku pomiędzy zwolnieniami, które jednak wszystkie miały miejsce na tym samym niewielkim rynku pracy, w tym samym okresie, nie tylko zmniejsza obciążenia administracyjne, lecz także daje efekt synergii, umożliwiając opracowanie wspólnych środków na rzecz zwolnionych pracowników w obu sektorach.

Beneficjenci objęci pomocą i proponowane działania Beneficjenci objęci pomocą

22. Szacowana liczba zwolnionych pracowników, co do których zakłada się, że skorzystają ze środków pomocy, wynosi 800. Główną przyczyną stosunkowo niskiej liczby beneficjentów objętych pomocą jest fakt, że środki są skierowane do zwolnionych pracowników, którzy – jak ustalono – znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Niektórzy z tych pracowników oświadczyli, że nie będą korzystać ze środków pomocy. Ze względu na odstęp czasowy między zwolnieniami a rozpoczęciem realizacji środków Estonia oczekuje, że niektóre osoby, znajdujące się w lepszej sytuacji, będą w stanie znaleźć zatrudnienie przed tym terminem. Podział pracowników, co do których zakłada się, że skorzystają ze

11 http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=WSV014&lang=1

12 https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf

(8)

środków pomocy, według płci, obywatelstwa i grupy wiekowej, przedstawia się następująco:

Kategoria Liczba

beneficjenci objęci pomocą (wartości

procentowe zaokrąglone do pierwszego miejsca

po przecinku)

Płeć: Mężczyźni: 565 (70,6 %)

Kobiety: 235 (29,4 %)

Obywatelstwo: Obywatele UE: 294 (36,8 %) Obywatele spoza

UE:

506 (63,3 %) Grupa

wiekowa:

Osoby w wieku 15–24 l.:

31 (3,9 %) Osoby w wieku

25–29 l.:

47 (5,9 %) Osoby w wieku

30–54 l.:

380 (47,5 %) Osoby w wieku

55–64 l.:

334 (41,8 %) Osoby w wieku

powyżej 64 l.:

8 (1 %)

Kwalifikowalność proponowanych działań

23. Usługi zindywidualizowane, które mają być świadczone na rzecz zwolnionych pracowników, obejmują następujące działania:

– Wspieranie zdobywania formalnego wykształcenia - pokrycie kosztów szkolenia: Środek ten jest skierowany do osób bezrobotnych, które rozpoczynają lub kontynuują zdobywanie formalnego wykształcenia, podnoszenie kwalifikacji i szkolenia. Przewidywany maksymalny czas trwania wynosi 2,5 roku.

– Zwrot kosztów szkolenia dla pracodawców: Ma on zastosowanie wówczas, gdy pracodawca zatrudnia jednego z beneficjentów objętych pomocą. Fundusz Ubezpieczenia na wypadek Bezrobocia (PES) może (po uprzednim porozumieniu z pracodawcą) dokonać zwrotu 50 % kosztów szkolenia, ale kwota ta nie może przekroczyć 1 250 EUR. Kursy muszą odbywać się w okresie wdrażania. Środek ten obejmuje również koszt uzyskania potwierdzenia kwalifikacji.

– Szkolenie w zakresie rynku pracy: Środek ten będzie trwać maksymalnie 1 rok, ale kursy muszą zostać ukończone do końca okresu wdrażania. Kursy te nie tylko zapewnią szkolenie zawodowe ukierunkowane na zdobywanie

(9)

konkretnych umiejętności, ale uwzględnią także umiejętności ogólne lub umiejętności miękkie (np. obsługę komputera, kursy przedsiębiorczości). Ta sama osoba nie będzie mogła wziąć udziału zarówno w szkoleniach w zakresie rynku pracy, jak i w zdobywaniu formalnego wykształcenia. Środek dotyczący szkoleń z zakresu rynku pracy obejmuje koszt uzyskania potwierdzenia kwalifikacji, w tym koszt wydania świadectw potwierdzających uprawnienia zawodowe lub prawa jazdy dla kierowców i obejmie również wydatki na pokrycie opłat państwowych wymaganych do ich uzyskania.

– Nauka języka estońskiego: Wszyscy beneficjenci objęci pomocą będą kwalifikowali się do udziału w szkoleniu, łącznie z tymi, którzy znaleźli już nową pracę, ale muszą udoskonalić swoje umiejętności w zakresie języka estońskiego w celu znalezienia stałego zatrudnienia.

– Praktyki zawodowe: mają one na celu umożliwienie beneficjentom objętym pomocą zdobycia doświadczenia w praktyce. Są one zapewniane przez pracodawców w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności koniecznych do jak najszybszego ponownego wejścia na rynek pracy.

– Doradztwo związane z zadłużeniem: Głównym celem jest zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji obniżonych dochodów i znacznych zobowiązań finansowych. Umiejętności te są istotne w kontekście powrotu na rynek pracy oraz przyjęcia nowej oferty zatrudnienia, być może za niższym wynagrodzeniem.

– Pomoc psychologiczna: w ramach tego środka oferowane są porady psychologiczne. Ich celem jest pomoc w radzeniu sobie z trudnościami natury osobistej i pokonywaniu barier, na które mogą napotkać pracownicy objęci zwolnieniami.

– Stypendium na zdobywanie formalnego wykształcenia: W okresie pobierania nauki każdy uczestnik otrzyma stypendium w wysokości 260 EUR miesięcznie. Aby zwiększyć motywację do rozpoczęcia lub kontynuowania zdobywania formalnego wykształcenia, stypendium będzie wypłacane przez cały okres pobierania nauki, ale jedynie do końca okresu wdrażania. Stawka ta zostanie zmniejszona do 130 EUR miesięcznie w przypadku gdy uczestnik znajdzie zatrudnienie, ale będzie oprócz tego chciał ukończyć studia.

– Stypendium oraz zasiłek na transport i zakwaterowanie w przypadku nauki języka estońskiego: jeżeli ze szkolenia językowego korzysta bezrobotny, wypłacane będzie zarówno stypendium, jak również dodatek na transport i zakwaterowanie.

– Dodatek na dojazdy: jest wypłacany bezrobotnym, którzy nie znaleźli odpowiedniego zatrudnienia w pobliżu miejsca zamieszkania lub osobom, które pracują co najmniej 20 km od miejsca zamieszkania. Dodatek wypłacany jest przez pierwsze 6 miesięcy po rozpoczęciu nowej pracy, lecz nie dłużej niż przez czas trwania projektu. W przypadku umowy na czas określony dodatek jest również wypłacany przez okres pierwszych 6 miesięcy, ale nie dłużej niż przez okres równy połowie czasu trwania umowy. Wysokość dodatku wynosi 0,1 EUR za kilometr, lecz nie więcej niż 300 EUR na miesiąc kalendarzowy.

Kwotę dodatku oblicza się na podstawie najkrótszej odległości między miejscem zamieszkania a miejscem pracy.

(10)

24. Opisane proponowane działania stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG.

Działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

25. Estonia dostarczyła wymagane informacje na temat działań, do których zobowiązane jest przedmiotowe przedsiębiorstwo na mocy ustawodawstwa krajowego lub układów zbiorowych. Potwierdziła ona, że wkład finansowy z EFG nie zastąpi tego typu działań.

26. Proponowany pakiet środków jest zgodny z potrzebami wskazanymi w estońskiej strategii rozwoju regionalnego na lata 2014–202013 oraz w planie działania dla Ida- Virumaa na lata 2015–202014. Estonia oświadcza ponadto, że skoordynowany pakiet środków jest zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę oraz daje duże możliwości usprawnienia tego procesu.

Szacowany budżet

27. Szacowane łączne koszty wynoszą 1 885 597 EUR i obejmują wydatki na zindywidualizowane usługi w wysokości 1 740 070 EUR oraz wydatki na działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, dostarczania i upowszechniania informacji, a także działania w zakresie kontroli i sprawozdawczości w wysokości 145 527 EUR. Estonia oświadcza, że samodzielnie poniesie prawie wszystkie wydatki na działania przygotowawcze oraz na działania informacyjne i reklamowe.

28. Całkowity objęty wnioskiem finansowy wkład z EFG wynosi 1 131 358 EUR (60 % łącznych kosztów).

Działania

Szacowana liczba uczestników

Szacowany koszt na uczestnika

(w zaokrągleniu)(w

EUR)

Szacowane łączne koszty

(w EUR)

Zindywidualizowane usługi (działania na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia w sprawie EFG)

Wsparcie na rzecz zdobywania formalnego wykształcenia – pokrywanie kosztów zdobycia formalnego wykształcenia

47 5 750 270 250

Zwrot kosztów szkolenia dla pracodawców 129 338 43 661

Szkolenie w zakresie rynku pracy 379 851 322 704

Nauka języka estońskiego 451 944 425 523

Praktyki zawodowe 273 649 177 117

13 https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf

14 https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf

(11)

Doradztwo związane z zadłużeniem 51 116 5 901

Pomoc psychologiczna 50 416 20 791

Ogółem a):

Udział procentowy pakietu zindywidualizowanych usług

1 265 947 (72,75 %) Świadczenia i zachęty (działania na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG) Stypendium na zdobywanie formalnego

wykształcenia 47 4 181 196 521

Stypendium oraz zasiłek na transport i zakwaterowanie w przypadku nauki języka estońskiego

301 393 118 177

Dodatek na dojazdy 175 911 159 425

Ogółem b):

Udział procentowy pakietu zindywidualizowanych usług

474 123 (27,25 %) Działania na podstawie art. 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG

1. Działania przygotowawcze 100

2. Zarządzanie 109 635

3. Dostarczanie i upowszechnianie informacji 400

4. Kontrola i sprawozdawczość 35 392

Ogółem c):

Udział procentowy w kosztach łącznych: 145 527

(7,7 %)

Łączne koszty (a + b + c): 1 885 597

Wkład z EFG (60 % łącznych kosztów) 1 131 358

29. Koszty działań przedstawione w powyższej tabeli jako działania na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG nie przekraczają 35 % łącznych kosztów skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług. Estonia potwierdziła, że działania te są uzależnione od czynnego zaangażowania się objętych pomocą beneficjentów w poszukiwanie pracy lub szkolenia.

Okres kwalifikowalności wydatków

30. Estonia rozpoczęła świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz beneficjentów objętych pomocą w dniu 1 lipca 2016 r. Wydatki na te działania będą się zatem kwalifikowały do przyznania wkładu finansowego z EFG od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem zdobywania formalnego wykształcenia trwającego

(12)

ponad dwa lata, które będzie kwalifikować się do pomocy finansowej do dnia 1 stycznia 2019 r.

31. Estonia zaczęła ponosić wydatki administracyjne w zakresie wdrażania EFG w dniu 11 maja 2016 r. Wydatki na działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, dostarczania i upowszechniania informacji oraz działania w zakresie kontroli i sprawozdawczości kwalifikują się zatem do przyznania wkładu finansowego z EFG od dnia 11 maja 2016 r. do dnia 1 stycznia 2019 r.

Komplementarność wobec działań finansowanych z funduszy krajowych lub unijnych

32. Źródłem współfinansowania krajowego są fundusze fundacji na rzecz usług i świadczeń rynku pracy, za pomocą której Estoński Fundusz Ubezpieczenia na wypadek Bezrobocia (PSE) zapewnia aktywne instrumenty rynku pracy w Estonii.

Dodatkowe środki są udostępniane z budżetu państwa jako źródła zaliczkowania.

33. Estonia potwierdziła, że opisane powyżej działania, na które przeznaczony jest wkład finansowy z EFG, nie będą jednocześnie wspierane finansowo z innych instrumentów finansowych Unii.

Procedury konsultacji z beneficjentami objętymi pomocą lub ich przedstawicielami lub też z partnerami społecznymi, a także z władzami lokalnymi i regionalnymi

34. Estonia poinformowała, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług opracowano w drodze konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami i publicznymi służbami zatrudnienia. W dniu 15 lutego 2016 r. związki zawodowe i stowarzyszenie pracodawców z Ida- Virumaa zorganizowały rozmowy przy okrągłym stole w celu omówienia potencjalnych rozwiązań obecnego kryzysu. Następnie na początku kwietnia 2016 r.

odbyło się spotkanie w Ministerstwie Spraw Społecznych, w trakcie którego omówiono ewentualny wniosek o współfinansowanie z EFG. Uczestnikami spotkania na wysokim szczeblu byli przedstawiciele Estońskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Konfederacji Pracodawców Estońskich, Ministerstwa Spraw Gospodarczych i Komunikacji oraz Estońskiego Funduszu Ubezpieczenia na wypadek Bezrobocia (PES). Następnie zorganizowano kolejne spotkanie na szczeblu regionalnym w Ida-Virumaa, w którym udział wzięły wszystkie odpowiednie podmioty z regionu.

Systemy zarządzania i kontroli

35. Wniosek zawiera opis systemu zarządzania i kontroli, w którym określono obowiązki zaangażowanych podmiotów. Estonia powiadomiła Komisję, że wkładem finansowym będzie zarządzać Ministerstwo Spraw Społecznych, Departament Strategii i Zarządzania Budżetem, w charakterze Instytucji Zarządzającej EFG (IZ), Ministerstwo Finansów, Departament Kontroli Finansowej, w charakterze Instytucji Audytowej EFG (IA) oraz Ministerstwo Finansów, Departament Płatności Unii Europejskiej, w charakterze Instytucji Certyfikującej EFG (IC). Niektóre funkcje Instytucji Zarządzającej zostaną powierzone Fundacji Innove, jako Instytucji Pośredniczącej (IP) drugiego szczebla.

Zobowiązania podjęte przez przedmiotowe państwo członkowskie

36. Estonia przedstawiła wszelkie niezbędne gwarancje, zgodnie z którymi:

– w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

(13)

– spełniono określone w przepisach krajowych i UE wymogi dotyczące zwolnień grupowych;

– w przypadku gdy przedsiębiorstwa zwalniające kontynuują działalność po dokonaniu zwolnień, przedsiębiorstwa te wywiązały się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zadbały o swoich pracowników;

– proponowane działania nie będą finansowane ze środków innych unijnych funduszy lub instrumentów finansowych oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

– proponowane działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

– wkład finansowy z EFG będzie zgodny z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa.

WPŁYWNABUDŻET Wniosek budżetowy

37. Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–202015.

38. Po przeanalizowaniu wniosku pod kątem warunków określonych w art. 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG i po uwzględnieniu liczby beneficjentów objętych wsparciem, proponowanych działań i szacowanych kosztów, Komisja wnosi o uruchomienie środków z EFG w kwocie 1 131 358 EUR, która stanowi 60 % łącznych kosztów proponowanych działań, tak by zapewnić wkład finansowy w odpowiedzi na złożony wniosek.

39. Wnioskowana decyzja o uruchomieniu EFG zostanie podjęta wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, jak określono w pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami16.

Powiązane akty prawne

40. Równocześnie z przedstawieniem wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uruchomienia środków z EFG Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący przesunięcia kwoty 1 131 358 EUR do odpowiedniej linii budżetowej.

41. Równocześnie z przyjęciem niniejszego wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uruchomienia EFG Komisja przyjmie decyzję w sprawie wkładu finansowego w drodze aktu wykonawczego wchodzącego w życie w dniu, w którym Parlament Europejski i Rada przyjmą proponowaną decyzję w sprawie uruchomienia środków z EFG.

15 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

16 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(14)

Wniosek

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie

wniosku złożonego przez Estonię – EGF/2016/003 EE/ropa naftowa i chemikalia

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014- 2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/200617, w szczególności jego art. 15 ust. 4, uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami18, w szczególności jego pkt 13, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2) Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/201319.

(3) W dniu 11 maja 2016 r. Estonia przedłożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (zwanej dalej „NACE”), Rev. 2, dział 19 (Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej) oraz dział 20 (Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych) w Estonii (Republika Estońska nie jest podzielona regiony na poziomie 2 według wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych („NUTS”)20). Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z

17 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

18 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

19 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

20 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 34).

(15)

art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG.

(4) Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 wniosek Estonii uznaje się za dopuszczalny, ponieważ zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i gospodarkę lokalną, regionalną lub krajową.

(5) Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 1 131 358 EUR dla wniosku złożonego przez Estonię.

(6) W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2016 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 1 131 358 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia [data przyjęcia decyzji].

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.

Figure

Updating...

References

Related subjects :