• Nie Znaleziono Wyników

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 SZKOŁA PODSTAWOWA W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 SZKOŁA PODSTAWOWA W OPINOGÓRZE GÓRNEJ"

Copied!
12
412
1
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

Lp. Zadania Działania Odpowiedzialny Termin realizacji

1.

Opracowanie planu pracy zespołu na rok szkolny 2021/2022.

- zaplanowanie zadań i działań, które będą podejmowane w bieżącym roku szkolnym na podstawie analizy wniosków: z nadzoru pedagogicznego, ewaluacji wewnętrznej, podsumowania pracy zespołu oraz polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny, - opracowanie planu pracy zespołu,

- ustalenie harmonogramu spotkań zespołu

J. Zbrzezna A. Wilińska

wrzesień

2.

Zapoznanie nauczycieli z nowymi opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie.

- opracowanie sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych oraz warunków ich realizacji do możliwości ucznia

- ustalenie listy uczniów posiadających opinie PP-P i orzeczenia oraz biorących udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki, zajęciach rozwijających, zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych, rewalidacyjnych

nauczyciele zespołu

wrzesień

3.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich uczniów, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, szczególnie w sytuacji

- ustalenie wymagań dla uczniów na poszczególne oceny

- dostosowanie technik uczenia się do preferencji sensorycznych ucznia

- stosowanie metod nauczania dostosowanych do celów lekcji, poziomu umiejętności uczniów

nauczyciele zespołu

wrzesień cały rok

(2)

kryzysowej wywołanej pandemią COVID- 19.

Indywidualizacja procesu nauczania i wymagań względem uczniów.

- stosowanie różnorodnych form indywidualizacji pracy z uczniami zgodnie z ich możliwościami i wskazaniami poradni

- stosowanie zróżnicowanych kart pracy do samodzielnego wykonania, w których zadania dostosowane są odpowiednio do rodzaju specjalnych potrzeb edukacyjnych

- przeprowadzanie sprawdzianów w formie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z lukami

- zróżnicowanie tempa pracy

- zachęcanie uczniów do aktywności - wspólne tworzenie gier i zabawa nimi

- wspólne rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, quizów

- wspólna praca przy realizacji projektów edukacyjnych/przedmiotowych

- lekcyjne przerywniki integrujące, np. kalambury, prawda – fałsz, ćwiczenia relaksacyjne

4. Praca z uczniami mającymi trudności w nauce.

- praca z uczniem mającym trudności w nauce na:

1. zajęciach wyrównawczych z matematyki (w ramach zajęć unijnych) 2. zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych

3. zajęciach rewalidacyjnych

- wspólne ustalenie działań pomocowych dla ucznia wykazującego trudności w nauce, wdrażanie działań przez wszystkich członków zespołu, ich ewaluacja

- w zależności od potrzeb ucznia dzielenie materiału do opanowania na mniejsze partie oraz zwiększenie liczby ćwiczeń i powtórzeń - motywowanie uczniów do nauki poprzez: precyzowanie jasnych komunikatorów skierowanych do ucznia, uświadamianie celów

D. Franckiewicz A. Młodzianowska A. Ozdarska A. Chilarzewska nauczyciele zespołu

cały rok

według potrzeb

cały rok

(3)

uczenia się i wykorzystania wiedzy w praktyce

- motywowanie ucznia do samodzielnej pracy poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych: pochwał, pozytywnych ocen, docenianie wkładu pracy, pochwały przed rodzicami i klasą

- udzielanie informacji zwrotnej

- pomoc indywidualna poprzez ustalanie z uczniem kierunków jego dalszej pracy, umożliwienie uczniom z dużą ilością ocen niedostatecznych przygotowania dodatkowych prac, w przypadku odpowiedzi ustnych stosowanie pytań naprowadzających

- stosowanie zróżnicowanych metod aktywizujących sprzyjających samodzielności myślenia i działania, w których uczniowie stają się eksperymentatorami i odkrywcami.

5.

Zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych - praca z uczniem zdolnym.

- diagnoza potrzeb uczniów w kierunku rozwijania zainteresowań - przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych,

- realizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami młodzieży:

1. koło matematyczne

2. zajęcia unijne: rozwijające z przyrody, matematyki, robotyki, kreatywności, komputerowe

- dobór treści zajęć zgodny z oczekiwaniami uczniów

- efektywne stosowanie form i metod pracy wskazanych przez ucznia - organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych

- przygotowanie do udziału w konkursach pozaszkolnych, ogólnopolskich (przekazanie uczniom materiałów, wskazanie właściwych źródeł, sprawowanie opieki nad uczestnikami)

nauczyciele zespołu

D. Franckiewicz A. Młodzianowska G. Bajgier

R. Miklaszewski

nauczyciele zespołu

cały rok

cały rok

do marca 2022 r.

cały rok

(4)

6.

Doskonalenie pracy zespołowej.

Dzielenie się wiedzą.

- wymiana doświadczeniami dotyczącymi metodyki nauczania, ciekawymi formami pracy, projektami

- dzielenie się spostrzeżeniami, uwagami, doświadczeniem wyniesionym z udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego - organizowanie wewnętrznych, zespołowych spotkań po szkoleniach i warsztatach

- prezentowanie nauczycielom uczącym w danym zespole klasowym ciekawych, sprawdzonych metod pracy, systematyczne prowadzenie bazy dobrych praktyk

- otwarta lekcja geografii dla nauczycieli – kl. 8 a

- podejmowanie wspólnych rozwiązań szczególnie w zakresie walki z trudnościami szkolnymi (mutyzm, zagrożenie drugorocznością, dzieci ze specjalnymi potrzebami)

- podejmowanie wspólnych inicjatyw na poziomie klasowym, np.

organizowanie konkursów międzyprzedmiotowych, przeprowadzanie projektów interdyscyplinarnych, zorganizowanie obchodów

„Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia”, „Dnia Matematyki”, itp.

nauczyciele zespołu

A. Wilińska

cały rok

I półrocze

7.

Realizacja innowacji pedagogicznych.

Podnoszenie jakości pracy szkoły.

- realizacja elementów innowacji pedagogicznych z matematyki

„Stosujemy arytmetykę mentalną” oraz „Usprawnianie przez działanie” ukierunkowanych na rozwijanie kreatywności, kompetencji kluczowych

- kontynuacja innowacji pedagogicznej z geografii ,,Kultury świata”

- wprowadzenie i realizacja innowacji z biologii „Ziemia – nasza misja, nasz skarb”

- efektywne poszukiwanie i wprowadzanie do swojej pracy nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub

A. Młodzianowska D. Franckiewicz

A. Wilińska E. Grzejda nauczyciele zespołu

cały rok

cały rok cały rok

(5)

metodycznych (nowe formy, środki dydaktyczne, metody) wspierających rozwój uczniów

- dokonywanie samooceny swojej pracy

- stosowanie nauczania wspomaganego komputerowo, np. korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, tablic multimedialnych, multibooków, platform edukacyjnych, multiteki, filmbooków

- zwiększenie zaangażowania uczniów w pracę nad rozwojem osobistym:

1. podejmowanie działań profilaktycznych i propagujących zdrowy styl życia w ramach „Szkoły promującej zdrowie”

2. zorganizowanie konkursów szkolnych przedmiotowych, międzyprzedmiotowych, interdyscyplinarnych:

- „Nasz Szkolny Układ Okresowy Pierwiastków” – konkurs chemiczny dla uczniów klasy VII i VIII

- „Fizyka w zagadkach” - konkurs fizyczny dla uczniów klas VIII - ,, Krajobrazy Polski” – konkurs geograficzny dla uczniów klas V - ,,Środowisko przyrodnicze i ludność Europy” - klasowy konkurs geograficzny dla uczniów klasy VI

- ,,Środowisko przyrodnicze Polski” – klasowy konkurs geograficzno- matematyczny dla uczniów klas VII

- „Ziemia – nasza misja, nasz skarb!” – podsumowanie innowacji prowadzonej metodą projektu

- „Mistrz Tabliczki Mnożenia” – konkurs matematyczny dla uczniów klas IV, VII, VIII

- „Matematyczne łamigłówki” – konkurs matematyczny dla uczniów klas VII

- piłka nożna chłopców o Przechodni Puchar Dyrektora Szkoły - piłka siatkowa dziewcząt o Przechodni Puchar Dyrektora Szkoły

nauczyciele zespołu

J. Zbrzezna

J. Zbrzezna A. Wilińska A. Wilińska A. Wilińska

E. Grzejda

D. Franckiewicz A. Młodzianowska D. Franckiewicz

G. Pszczółkowski G. Pszczółkowski

cały rok

cały rok

II półrocze

I półrocze I półrocze II półrocze

I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze II półrocze

(6)

3. udział uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez MKO

4. udział uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym

„Kangur”

5. udział uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez szkoły średnie

6. udział uczniów w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” oraz

„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

7. przygotowanie uczniów do sprawdzenia kwalifikacji na kartę rowerową

8. udział uczniów w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

9. udział uczniów w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Klub Sportowy

- wdrażanie przez nauczycieli wniosków, rekomendacji z analiz diagnoz, egzaminów, skutkujących podniesieniem jakości pracy szkoły w zakresie dydaktyki

- praca członków zespołu przy dokonywania ewaluacji pracy zespołu - współpraca z biblioteką szkolną – doradztwo, propozycje zakupu książek, rozbudzanie zainteresowań czytelnictwem poprzez realizację szkolnego planu rozwoju czytelnictwa

- aktualizowanie strony internetowej

D. Franckiewicz

A. Młodzianowska D. Franckiewicz nauczyciele zespołu G. Bajgier

G. Bajgier

D. Franckiewicz

R. Miklaszewski G. Pszczółkowski

nauczyciele zespołu

I półrocze

II półrocze

wg harmonogramu

II półrocze II półrocze I półrocze

wg harmonogramu

cały rok

8.

Diagnozowanie poziomu pracy dydaktycznej.

- przeprowadzenie i analiza diagnozy z matematyki w klasie VII - przeprowadzenie i analiza próbnego egzaminu z matematyki w klasie VIII

- analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki

D. Franckiewicz D. Franckiewicz

A. Młodzianowska maj

listopad/grudzień październik

(7)

przeprowadzonego w roku szkolnym 2020/2021

- stosowanie nowoczesnych i standaryzowanych testów sprawdzających osiągnięcia uczniów:

✓ z wydawnictwa Nowa Era,

✓ z wydawnictwa GWO – „Lepsza szkoła” (matematyka)

- wykorzystanie testów z repetytorium do matematyki – wyd. Nowa Era

nauczyciele właściwych przedmiotów A. Młodzianowska

cały rok

9.

Wspieranie rozwoju ucznia. - stosowanie motywującego sposobu oceniania, w tym udzielanie informacji zwrotnej, ustalanie z uczniem kierunków dalszej pracy - inspirowanie uczniów do rozwijania pasji, zainteresowań, talentów - prowadzenie koła biologicznego, koła matematycznego, zajęć unijnych: rozwijających i wyrównawczych z matematyki, komputerowych, robotyki, kreatywności

- zaangażowanie uczniów w innowację z geografii i biologii - organizowanie konkursów szkolnych

- zorganizowanie Dnia Matematyki

- propagowanie wśród uczniów programów i czasopism popularno – naukowych (zadania domowe, prace na lekcji, prace dodatkowe itp.)

nauczyciele zespołu

nauczyciele zespołu

nauczyciele matematyki wszyscy nauczyciele

cały rok

II półrocze

10.

Realizacja projektów interdyscyplinarnych, przedmiotowych.

- współpraca nauczycieli w kształceniu tych samych umiejętności z podstaw programowych

- realizacja projektów interdyscyplinarnych i przedmiotowych z:

1. biologii:

- „Była sobie Ziemia… – kl. IV - VIII

- „Czy rośliny mogą rosnąć „do góry nogami”? – kl. V

nauczyciele zespołu

E. Grzejda G. Bajgier

cały rok

II półrocze II półrocze

(8)

- „Rekordy w świecie zwierząt – kl. VI 2. matematyki

- „Projektujemy dywan” – kl. IV a

- „Obrazy wyczarowane z kół i okręgów” – kl. IV b - „Zabawy matematyką – przygotowujemy bazę zagadek matematycznych” – kl. V i VI

- „Procenty wokół nas” – kl. VII - „Powtórkowe lapbooki” – kl. VIII 3. geografii:

- ,,Krajobraz Niziny Mazowieckiej”– kl. V - ,,Współrzędne geograficzne”– kl. VI

- ,,Ochrona środowiska przyrodniczego”– kl. VII - ,,Kultura Azji” - kl. VIII a

- ,,Kultura Ameryk” – kl. VIII b 4. chemii:

- „Zanieczyszczenia i ochrona powietrza. Lapbook” - kl. VII

- „Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa” – kl.

VII

- „Sole w życiu codziennym” - kl. VII

- „Czy można przeżyć dzień bez chemii?” - kl VIII 5. fizyki:

- „Z czego składa się materia? Gra dydaktyczna” – kl. VII - „Statek parowy” – kl. VII

- „Żarówka czy świetlówka” – kl. VIII

- „Ważne odkrycia fizyczne na osi czasu kl. VIII 6. zajęć technicznych:

- „Wymarzona wycieczka” – album –kl. IV - „Papierowe dekoracje” – kl. V

G. Bajgier

A. Młodzianowska D. Franckiewicz A. Młodzianowska

D. Franckiewicz D. Franckiewicz

A. Wilińska

J. Zbrzezna

J. Zbrzezna

G. Bajgier

II półrocze

I półrocze I półrocze I półrocze

II półrocze I półrocze

I półrocze I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze

I półrocze II półrocze

I półrocze II półrocze

I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze II półrocze I półrocze

(9)

- „Ekologiczne stworki” – kl. V 7. informatyki:

- „Nasze pasje – tworzenie albumu w Wordzie” – kl. IV - „Przyrodnicze wędrówki - tworzenie atlasu” – kl. V a - „Podróż z przeszkodami – film przygodowy” – kl. V a - „Przyrodnicze wędrówki. Tworzenie atlasu” – kl. V b - „Razem w chmurach” - kl. VI

- „Czar szkolnych par” - kl. VI - „Tworzenie plakatu” - kl. VII - „Przygotowanie e-gazetki” – kl. VII

- „Dokumentacja imprezy sportowej” - kl. VIII b - „Podróż dookoła świata” – kl. VIII b

- kl. VIII a- tematy do wyboru - zgodnie z zainteresowaniem uczniów Promowanie działań innowacyjnych na stronie internetowej szkoły – wirtualne galerie, wideorelacje.

D. Franckiewicz D. Franckiewicz

R. Miklaszewski A. Młodzianowska

R. Miklaszewski

R. Miklaszewski

II półrocze

I półrocze I półrocze II półrocze I półrocze I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze II półrocze

11.

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

- zorganizowanie Dnia Matematyki

- obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

- realizacja elementów innowacji pedagogicznych z matematyki

„Stosujemy arytmetykę mentalną” oraz „Usprawnianie przez działanie”

- prowadzenie zajęć wyrównawczych i koła z matematyki - realizacja zajęć unijnych z matematyki

- realizacja projektów interdyscyplinarnych, przedmiotowych

- udział uczniów w matematycznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych

A. Młodzianowska D. Franckiewicz A. Młodzianowska D. Franckiewicz A. Młodzianowska

D. Franckiewicz A. Młodzianowska

II półrocze październik

cały rok

(10)

- korzystanie na zajęciach z monitorów i tablic interaktywnych

- podejmowanie innowacyjnych rozwiązań programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

- wykorzystanie wiedzy matematycznej na innych przedmiotach, np.

fizyce, chemii, geografii

nauczyciele zespołu

12.

Wykorzystanie w procesach kształcenia narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne.

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

- korzystanie z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej do tworzenia prezentacji multimedialnych, przy realizacji projektów edukacyjnych, prezentowania złożonych informacji, w celu opracowania danych różnego typu, np. rysunków, danych liczbowych, animacji, filmów

- tworzenie wirtualnych galerii

- udział uczniów w szkolnych konkursach informatycznych - aktualizowanie strony internetowej szkoły

- redagowanie szkolnej gazety „Mikser”

- korzystanie z wirtualnych zasobów edukacyjnych, platform, aplikacji, serwisów edukacyjnych wraz z grami edukacyjnymi, quizami, aplikacjami służącymi, np. pracy zespołowej, pozwalającymi realizować różnorodne projekty

- udział uczniów w zajęciach unijnych: zajęciach komputerowych i robotyce

- stosowanie narzędzi TIK do kształcenia na odległość, współpracy z nauczycielami oraz uczniami, np. platformy nauczania zdalnego Office 365, epodręczniki.pl, otwarte zasoby edukacyjne, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, fora dyskusyjne, sieci współpracy i samokształcenia

- komunikacja za pomocą komputera i technologii informacyjno- komunikacyjnych w celu wymiany doświadczeń oraz wspólnego

nauczyciele zespołu

A. Młodzianowska R. Miklaszewski

cały rok

(11)

rozwiązywania problemów edukacyjnych

- pogadanka, wykład na temat zasad bezpiecznego korzystania z komputerów i internetu w celu zdobywania wiedzy

- zapoznanie uczniów z potencjalnymi zagrożeniami związanymi z internetem i komunikacją za pośrednictwem mediów elektronicznych, m.in. niebezpieczne treści i kontakty, cyberprzemoc, marnotrawienie czasu, uzależnienie, hakerzy, łatwy dostęp do pornografii, wirusy.

13. Edukacja ekologiczna

- realizacja projektów ekologicznych - lekcje w terenie

- wyjście do oczyszczalni ścieków w Opinogórze Górnej - wyjście do stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej - projekcja filmów ekologicznych

- zbiórka surowców wtórnych - konkurs wiedzy ekologicznej

- realizacja tematów nt. zanieczyszczeń powietrza i wody na lekcjach chemii, biologii i geografii

- wykorzystanie materiałów przyrodniczych jako pomocy do układania zadań, liczenia, operacji na wzorach (lekcje matematyki, fizyki, chemii)

- segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu

- tworzenie gier dydaktycznych o tematyce ekologicznej

- układanie krzyżówek, rebusów do rozwiązywania których niezbędna jest wiedza z danego przedmiotu i ekologiczna

nauczyciele zespołu

cały rok

14. Doskonalenie warsztatu pracy. - doskonalenie warsztatu pracy, opieka nad pracowniami - przygotowywanie gazetek tematycznych

nauczyciele zespołu

cały rok

(12)

- udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia: szkoleniowych RP, konferencjach metodycznych, warsztatach, seminariach, webinariach

- wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego, poprzez modyfikowanie dotychczasowych działań, prezentowanie działań opartych na zdobytej wiedzy, upowszechnianie efektów pracy

- tworzenie i prezentacja pomocy dydaktycznych oraz cykliczne uaktualnianie bazy dobrych praktyk

- samokształcenie (lektura książek i czasopism metodycznych, wymiana doświadczeń)

- korzystanie z zasobów internetowych w celu aktualizowania wiedzy z zakresu prawa oświatowego

15.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej z zastosowaniem warunków zalecanych do jej realizacji.

- analiza stopnia realizacji podstawy programowej, zastosowania

warunków zalecanych do realizacji podstawy programowej nauczyciele zespołu

styczeń/czerwiec

16. Podsumowanie pracy zespołu - analiza stopnia realizacji założonego planu - sporządzenie sprawozdania z pracy zespołu

A. Wilińska J. Zbrzezna

styczeń czerwiec

Plan pracy zespołu matematyczno- przyrodniczego będzie modyfikowany w miarę potrzeb w ciągu całego roku szkolnego.

Opracował zespół matematyczno-przyrodniczy Sporządziła: Joanna Zbrzezna

Cytaty

Powiązane dokumenty

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły Rada pedagogiczna Do końca sierpnia Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników.. i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku

A.Pyszka, wychowawcy Informowanie rodziców o postępach uczniów w nauce oraz o frekwencji cały

powołanie KOŁA PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI skupiającego uczniów prowadzących współpracę poszczególnych klas z biblioteką szkolną w ramach kilku sekcji (np.

- udział uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez MKO z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego i historii i WOS;. - udział

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i

- analiza i modyfikacja PSO dla poszczególnych przedmiotów - realizacja programów zgodnie z nową podstawą programową Zapoznanie się przez nauczycieli z ofertą wydawniczą

pozalekcyjnych oraz podniesienie poziomu ich jakości, zwiększenie atrakcyjności szkoły, podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów, tworzenie nawyków

Gdańska 71a I.Michalak- kierownik sekcji Sekcja instrumentów smyczkowych 126 30.11.2021 Przesłuchania półroczne

Cały rok Wychowawcy, pedagog, wszyscy nauczyciele - Zachęcanie uczniów mających. problemy do szukania pomocy u

maturalnych - do egzaminu maturalnego, ostatnich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, trzeciej klasy gimnazjum

Ewaluacja realizacji koncepcji pracy szkoły będzie odbywać się raz w semestrze poprzez opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdań zespołów

Pełnienie nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.. Dyrektor, wicedyrektorzy

Wszystkie działania Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym będą uzależnione od panującej

• Zajęcia sportowe –na siłowni oraz piłka siatkowa – Dariusz Trzeciak. • Poradnictwo zawodowe –

Załącznik nr 6 do Planu Pracy Zespołu Szkół w Szumowie rok szkolny 2014/ 2015 Zadanie 6: Opracować i wdrożyć do realizacji plan wsparcia procesu adaptacji uczniów klas

Wszystkie nauczycielki Cały rok szkolny Wdrożenie do pracy dydaktyczno- wychowawczej innowacji pedagogicznej „Dźwięki przyrody”.

Z kwestii szczegółowych najbardziej bulwersowała konieczność zatwierdzania wewnętrznego wyboru rektora i prorektora oraz prawo do likwidowania katedr profesorskich

4) Karta wspiera rozwijanie następujących umiejętności oraz postaw:. a) Kształtowanie umiejętności planowania i

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Cały rok Wychowawcy klas2. Praca z uczniem potrzebującym pomocy

CEL EWALUACJI : Zebranie informacji czy w szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, na ile przyczynia się to do poprawy wyników w nauce oraz

 Interwencje w sytuacjach trudności, kryzysów przeżywanych przez uczniów (spotkania z rodzicami, spotkania indywidualne z uczniami i ich wychowawcami, zgłoszenia

wrzesień Wychowawcy Przekazanie informacji na godzinach wychowawczych i zebraniu z rodzicami, analiza treści dokumentów.. Realizacja projektów szkolnych

-12-14 stycznia 2022 - INDYWIDUALNE ZEBRANIA Z RODZICAMI/ podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów za pierwszy semestr roku szkolnego 2021/2022 -31 stycznia-11 lutego 2022 -