• Nie Znaleziono Wyników

H6/4A. Klasa 6 Test 4 Wersja A NOWY WIELKI EGZAMIN. Europa i Ameryka w XVII i XVIII w.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "H6/4A. Klasa 6 Test 4 Wersja A NOWY WIELKI EGZAMIN. Europa i Ameryka w XVII i XVIII w."

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasa 6 Test 4 Wersja A

NOWY WIELKI EGZAMIN

Europa i Ameryka w XVII i XVIII w.

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych stronach jest wydrukowanych 17 zadań.

2. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

3. W karcie odpowiedzi wpisz swoje imię i nazwisko, wersję testu (A lub B) oraz swój numer w dzienniku. Podaj też klasę.

4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i polecenia.

5. Rozwiązania zaznaczaj długopisem lub piórem w karcie odpowiedzi. Staraj się nie popełniać błędów, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.

6. Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut. Powodzenia!

Tekst i schemat do zadań od 1. do 3.

Jakub Bossuet, O istocie władzy... (fragm.)

Monarcha nie potrzebuje przed nikim zdawać sprawy ze swych rozporządzeń. Władza jego musi być tak wielką, by nikt nie mógł się spod niej usunąć. Nad wyrok monarchy nie masz wyroku wyższego. Bóg jeno1 może sądzić ich wyroki i czyny. Tylko monarsze przysługuje piecza2 nad narodem. Do niego należą prace publiczne, do niego urzędy i broń, on tylko wydaje rozporządzenia i rozkazy, on rozdziela zaszczyty; nie ma władzy niezależnej od niego.

Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XVI–XVIII w źródłach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 318–319.

1 jeno – tylko

2 piecza – opieka nad kimś lub nad czymś

250303

(2)

1 prawo sankcji – prawo do zatwierdzania uchwał parlamentu, bez sankcji żadna uchwała nie może zostać uznana za obowiązujące prawo

Zadanie 1. (0–1)

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu i schematu są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Tekst dotyczy ustroju politycznego, który wykształcił się w wyniku zwycię- stwa parlamentu nad królem podczas rewolucji angielskiej.

P F

Schemat obrazuje opisany w tekście sposób, w jaki władca zarządzał swoim państwem.

P F

Zadanie 2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Jednym z władców, który zarządzał państwem w sposób opisany w tekście, był A. kardynał Richelieu.

B. Wilhelm Orański.

C. Karol I Stuart.

D. Ludwik XIV.

Zadanie 3. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Schemat przedstawia funkcjonowanie ustroju, który narodził się w wyniku A. wielkiego terroru.

B. rewolucji angielskiej.

C. rewolucji francuskiej.

D. wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

(3)

Tekst do zadania 4.

Deklaracja praw z 1689 r. (fragm.)

Lordowie duchowni i świeccy oraz gminy, zgromadzeni jako pełne i wolne przedstawiciel- stwo tego narodu, deklarują:

1. Że rzekoma władza zawieszania praw lub ich wykonywania na podstawie powagi kró- lewskiej, a bez zgody parlamentu, jest bezprawiem. [...]

5. Poddani mają prawo zanosić do króla petycje. [...]

8. Wybór członków parlamentu ma być swobodny.

9. Wolność mów, rozpraw lub postępowania w parlamencie nie ma być oskarżana ani badana przed jakimkolwiek trybunałem lub w jakimkolwiek miejscu poza parlamentem.

10. Nie wolno nakładać nadmiernych grzywien ani zadawać kar okrutnych.

Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XVI–XVIII w źródłach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 310.

Zadanie 4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Przywołany dokument zapoczątkował funkcjonowanie A.

B.

monarchii parlamentarnej,

monarchii absolutnej,

na terenie 1.

2.

3.

Francji.

Anglii.

Prus.

Zadanie 5. (0–3)

Przyporządkuj opisane w tabeli ustroje do ich nazw oznaczonych literami A–D.

W każdym wierszu tabeli zaznacz odpowiednią literę.

5.1. Ustrój polityczny ukształtowany w wyniku działań pierw- szego ministra chcącego wzmocnić władzę królewską tak, aby mógł on ją sprawować samodzielnie, bez rządu i parlamentu.

A B C D

5.2. Ustrój polityczny, w którym władca sprawował władzę samo- dzielnie, jednak po wpływem obowiązujących w XVIII w. idei starał się zapewnić mieszkańcom oświatę i dobrobyt.

A B C D

5.3. Ustrój polityczny ukształtowany w wyniku rywalizacji mię- dzy królem i parlamentem. W wyniku wieloletnich walk do- szło ostatecznie do ograniczenia władzy monarchy na rzecz reprezentacji społeczeństwa.

A B C D

A – monarchia parlamentarna B – absolutyzm oświecony C – absolutyzm

D – demokracja

250303

(4)

Tekst do zadań 6. i 7.

Stulecie rozumu dobiegło zaledwie połowy, kiedy filozofowie zaczęli przyznawać, że umysł ludzki jest ograniczony [...], i zwracać się ku użytecznym, to znaczy opierającym się wy- łącznie na faktach, dziedzinom nauki. [...] W owych latach [...] królowie czuli się przymu- szeni powtarzać za Fryderykiem Wielkim: „Jestem pierwszym sługą państwa”. Powszech- nym obyczajem zamieniali się w dobrotliwych władców, aby złagodzić despotyzm, o który ich obwiniano, i rozprawiać o reformach, nawet jeśli sami żadnej nie przeprowadzili.

Carl Becker, Państwo Boże osiemnastowiecznych filozofów, Zysk i Ska, Poznań 1995, s. 63–64.

Zadanie 6. (0–1)

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Przywołany fragment tekstu odnosi się do sytuacji panującej w Europie w epoce oświecenia.

P F

Autor tekstu zwraca uwagę, że w okresie tym wszyscy europejscy władcy rezygnowali z despotycznej formy rządów.

P F

Zadanie 7. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wymieniony w tekście władca, autor słów „Jestem pierwszym sługą państwa”, rządził na terenie

A. Austrii.

B. Francji.

C. Rosji.

D. Prus.

Oś czasu i tekst do zadań od 8. do 10.

Uważamy za niezbite i oczywiste następujące prawdy: że wszyscy ludzie stworzeni zostali równymi sobie; że Stwórca udzielił im pewnych praw niepozbywalnych, w rzędzie których na pierwszym miejscu postawić należy prawo do życia, do wolności i do poszukiwania szczęścia; [...] że ilekroć jakakolwiek forma rządu sprzeciwia się celowi, w jakim była ustanowiona, naród ma prawo zmienić ją [...]. Zgromadzeni [...] ogłaszamy uroczyście w imieniu władzy dobrego ludu tych kolonii, iż te Zjednoczone Kolonie są i mają prawo być Państwami wolnymi i niepodległymi.

Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XVI–XVIII w źródłach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 470 i 472.

(5)

Zadanie 8. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Przyczyną wydarzenia związanego z tekstem

A. była rywalizacja o panowanie na Oceanie Atlantyckim.

B. było zatopienie w Bostonie francuskich statków handlowych.

C. było nakładanie przez Anglików na kolonie amerykańskie licznych podatków.

D. było wykorzystywanie kolonistów amerykańskich do niewolniczej pracy na planta- cjach.

Zadanie 9. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Okres, w którym doszło do wydarzenia opisanego w tekście, został oznaczony na osi czasu numerem

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Zadanie 10. (0–1)

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Autorzy tekstu w uzasadnieniu powziętej decyzji powołali się na ideę poli- tyczną oświecenia określaną jako umowa społeczna.

P F

W następstwie ogłoszenia przywołanego dokumentu doszło do wybuchu re- wolucji francuskiej.

P F

Tabela do zadania 11.

Struktura władzy w Stanach Zjednoczonych

Prezydent Parlament Sądy

(Kongres) (Sąd Najwyższy)

Izba Reprezentantów Senat wybierany przez ko-

legium elektorów na cztery lata

przedstawiciele wybie- rani na okres dwóch lat w liczbie proporcjo- nalnej do liczby miesz- kańców stanu

przedstawiciele wybie- rani w liczbie dwóch z każdego stanu na okres sześciu lat

członkowie mianowani dożywotnio przez pre- zydenta

250303

(6)

Zadanie 11. (0–1)

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tabeli są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Przedstawiona w tabeli struktura władzy opiera się na idei politycznej au- torstwa Jeana-Jacques’a Rousseau.

P F

Zgodnie z informacjami w tabeli wszystkie instytucje władzy w Stanach Zjed- noczonych są wybierane przez obywateli.

P F

Ilustracje do zadania 12.

Fot.Domenapubliczna

A. Piorunochron

Fot.Domenapubliczna

B. Pierwszy załogowy lot balonem

Fot.Shutterstock

C. Maszyna parowa

Zadanie 12. (0–2)

Podanym w tabeli wynalazcom przyporządkuj wynalazki ukazane na ilustracjach oznaczonych literami A–C. W każdym wierszu tabeli zaznacz odpowiednią literę.

12.1. Bracia Montgolfier. A B C

12.2. Beniamin Franklin. A B C

(7)

Ilustracje do zadania 13.

Fot.Domenapubliczna Fot.Domenapubliczna Fot.Domenapubliczna Fot.Domenapubliczna

1. Katarzyna II 2. Fryderyk II 3. Maria Teresa 4. Ludwik XIV

Zadanie 13. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Władca rządzący w XVII w. został ukazany na ilustracji oznaczonej numerem A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Tekst do zadania 14.

Deklaracja... (fragm.)

Art. 1. Ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi z punktu widzenia prawa. Różnice społeczne mogą się opierać tylko na użyteczności wobec społeczeństwa.

Art. 3. Źródło wszelkiego zwierzchnictwa spoczywa całkowicie w Narodzie. Żadne ciało, żadna jednostka nie może wykonywać władzy, która nie pochodzi wyraźnie od Narodu.

Art. 10. Nikt nie może być niepokojony z powodu swoich przekonań, również i religijnych, byle ich manifestowanie nie zakłócało porządku publicznego ustanowionego przez prawo.

Art. 11. Każdy obywatel ma [...] wolność słowa, pisma i druku i odpowiada tylko za nad- używanie tej wolności w wypadkach określonych przez ustawę.

Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XVI–XVIII w źródłach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 488–489.

Zadanie 14. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zacytowany dokument

A. powstał w wyniku rywalizacji między kolonistami amerykańskimi a Anglią.

B. określił organizację państwa i kierujące nim instytucje władzy.

C. wyjaśniał, na czym polegała idea trójpodziału władzy.

D. po raz pierwszy wprowadził ideę praw człowieka.

250303

(8)

Ilustracje do zadania 15.

Fot.Domenapubliczna

1. Horace Vernet, Bitwa pod Valmy, 1826 r.

Fot.Domenapubliczna

2. Jean-Pierre Hou¨el, Szturm na Bastylię, 1789 r.

Fot.Domenapubliczna

3. Jacques-Louis David,

Przysięga w sali do gry w piłkę, 1791 r.

Fot.Domenapubliczna

4. Egzekucja Ludwika XVI, rycina z 1793 r.

Zadanie 15. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Ilustracja ukazująca wydarzenie, które doprowadziło do wybuchu rewolucji francuskiej, została oznaczona numerem

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Zadanie 16. (0–2)

Spośród podanych wydarzeń oznaczonych literami A–D wybierz wydarzenie chro- nologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W każdym wierszu ta- beli zaznacz literę, którą oznaczono wybrane wydarzenie.

16.1. Wydarzenie chronologicznie pierwsze. A B C D

16.2. Wydarzenie chronologicznie ostatnie. A B C D

A – uchwalenie Deklaracji praw B – uchwalenie Konstytucji USA

C – uchwalenie Deklaracji niepodległości

D – uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela

(9)

Ilustracja do zadania 17.

Fot.Domenapubliczna

Robespierre gilotynuje kata

Zadanie 17. (0–3)

Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C.

Ilustracja jest związana z okresem [17.1.] . Państwem rządzili wówczas [17.2.] . Prowadzona przez nich polityka doprowadziła do wydarzeń określanych jako [17.3.] . 17.1.

A. rewolucji angielskiej B. rewolucji francuskiej C. wojny o niepodległość 17.2.

A. jakobini B. purytanie C. filozofowie 17.3.

A. chwalebna rewolucja B. wielka trwoga

C. wielki terror

250303

Cytaty

Powiązane dokumenty

Młodziutki pasterz znalazł się pewnego dnia wraz ze swoim stadem na ścieżce, którą jeszcze nigdy nie szedł.. Zdawało mu się, że usłyszał wtedy dźwięk dzwonecz- ków

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną

Ani w słownikach, ani w encyklopediach nie znalazłem definicji sztuki życia, równo- cześnie jednak wydaje mi się, że kilka tysięcy książek, które mam pod ręką, o niczym in-

wymienia jakieś Klementynowo na Klenikach (Bibl. Uniwer- sytecka w Wilnie, rkp.. Na osobnej tabeli autor uwzględnił miasta z tej. Litewskiego, 'która obec- nie

Mapowanie w filmie rozumiane jest jako sposób myślenia, zarówno twórcy (reżysera, opera- tora), jak i odbiorcy dzieła (widza), który wiąże się z przyjęciem przez nich

Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C.. Opisane w tekście wydarzenia, do których doszło przed podpisaniem traktatu pokojowego

b) Melania Soba ńska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard „Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i

Wymienione dotychczas świadectwa obecności Jeremiasa Drexela w kulturze Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku, tak liczne (choć rozproszone i z pew- nością dalekie od wyczerpania)

Większe zmiany w dziedzinie prawa małżeńskiego przyniosła ustawa z 31 grudnia 1868 roku, która uregulowała kwestie dotyczące małżeństw chrześcijan należących

Należy zgodzić się z autorką, że prezentowany zbiór/wybór tekstów o różnorodnym charakterze, zróżnicowanej wartości poznawczej, a nawet metodologii, daje

E-mail: anna.potyrala@amu.edu.pl Anna Potyrała – Professor at the Department of International Relations, Faculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz

Not surprisingly, the above led to a conviction that the texts were representative, also about other levels of organisation of the system of dialects (“A

Nieco inaczej, jak się wydaje, funkcjonują właśnie komediowe, a nie ko- miczne (czy humorystyczne) składniki Eneidy – jak widzieliśmy, w ogóle raczej trudno by

Rewizje polskich bibliotek ludowych na Warmii i Mazurach w XIX wieku. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3,

Autonomiczny charakter systemu podważania uchwał w Kodeksie spółek handlowych

The effect of glacial isostatic adjustment (GIA) on the shape and gravity of the Earth is usually de- scribed by numerical models that solve for both glacial evolution and

w granicach Polski znajduje się Pomorze, które zostało podbite przez tego władcę.. w granicach Polski znajdują się Milsko i Łu- życe podbite przez

Bardzo się ucieszyłem, bo w naszym kinie grano właśnie sześć kreskówek i fi lm kowbojski 1 pod tytułem Tajemnica opuszczonej kopalni, a na plakatach pisali, że to bardzo

The work objective is to analyse the distributive and stimulating function of taxes, taking into account the current situation in solving social problems in Latvia (on

Z pomocą materialną przy budowie kaplicy pospieszyli sami członkowie bractwa ofiarując na ten cel w sumie 47 florenów (zapisy z 7 lipca, 14 lipca i 9 października 1617

Zamiast rozbić się o twardą skałę, chłopiec poczuł, że zanurza się w coś miękkiego, gęstego, a zarazem obrzydliwie lepkiego... Przerażony, wykonywał równocześnie

Prowadzona analiza wykazuje, że dla Łukasza wniebowstąpienie było jedynie zewnętrznym znakiem chwały, która stała się udziałem Jezusa w chwili Jego zmartwychwstania..

The multigrid method—an efficient numerical technique for solving systems of linear and nonlinear equations—is employed for the solution of the discretized poroelastic par-