• Nie Znaleziono Wyników

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Copied!
14
0
0

Pełen tekst

(1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Trawniki,

ADRES:

21-044 Trawniki 605, woj. lubelskie, tel. (081) 58 56 018,

fax. (081) 58 56 018, email: trawniki@trawniki.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Budowa kanalizacji sanitarna dla miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia. Etap II, Zadanie 1.

Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8, 45213250-0, 45317100-3, 45315300-1.

Wykonanie zamówienia obejmuje budowę systemu kanalizacji podciśnieniowej w technologii ISEKI.

Sieć będzie wyposaŜona w zawory podciśnieniowe ISEKI DZ 90mm z licznikiem cykli i przyciskiem do ręcznego sterowania. Sieć przewodów zaprojektowana została według wytycznych technologii ISEKI tak aby całość stanowiła zwarty układ hydrauliczny.

Całość sieci składa się z:

kolektorów podciśnieniowych (rury PE 280, PE 225, PE 160, PE 125, PE 110, PE 90 łączone przez zgrzewanie doczołowe; na rurociągach zainstalowano zasuwy sekcyjne, kołnierzowe z trzpieniem wyprowadzonym do Ŝeliwnej skrzynki ulicznej),

rurociągów tłocznych (rury PE 200, PE 160; obiekty na rurociągu – studnie: połączeniowo – odwodnieniowa DN 2,0m i 1,2m , odpowietrzająca DN 1,2m, rozpręŜna DN 1,4m; który w dalszych etapach budowy kanalizacji w gminie Trawniki transportował będzie ścieki z obszaru zlewni miejscowości Oleśniki w kierunku gminnej oczyszczalni ścieków),

sieci grawitacyjnych (rury φ 250 PCV „S”, φ 200 PCV „S”, φ 160 PCV „S” ; kanalizację grawitacyjną stanowią kolektory i przykanaliki łączące studnie zaworowe z pierwszą studzienką rewizyjną na przyłączanej działce; uzbrojenie przewodów grawitacyjnych – studzienki z tworzyw sztucznych φ 400mm)

przyłączy grawitacyjnych (rury φ 160 PCV „N”; przyłącza domowe stanowią odcinki łączące pierwszą studzienkę rewizyjną na działce lub studzienkę zaworową z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną budynku mieszkalnego lub uŜyteczności publicznej),

studzienek zbiorczo-zaworowych Ŝelbetowych (wymiary 1,0x1,0x2,05 m [2,55m]

wyposaŜona w zawór podciśnieniowy ISEKI dz 90mm – 131 szt.

studzienek połączeniowych z tworzyw sztucznych φφφφ 200 Ilość podłączonych budynków 259 szt.

Dodatkowo wykonane będą:

• stacja podcisnieniowa – zlokalizowana w m. Trawniki, wraz z wyposaŜeniem technologicznym,

• zalicznikowe instalacje elektryczne stacji podciśnieniowej,

• przyłącze wodociągowe do stacji podciśnieniowej,

• przyłącze energetyczne do stacji podciśnieniowej.

(2)

Szczegółowy zakres robót, technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do siwz (umieszczonych na stronie http://trawnikiug.bip.e-zeto.com/).

Z uwagi na fakt, Ŝe Zamawiający na etapie opracowania dokumentacji dokonał wyboru systemu kanalizacji podciśnieniowej, wybierając wariant optymalny dla warunków terenowych przedmiotowej inwestycji, kosztów eksploatacji i niezawodnego działania – przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

Wymieniona wyŜej dokumentacja stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji, z zastrzeŜeniem, Ŝe wszystkie wskazania z nazwy materiałów, urządzeń i armatury naleŜy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, Ŝe zgodnie z art.

29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, urządzeń i armatury równowaŜnej. Dostawca urządzeń i armatury równowaŜnej winien się wykazać działającymi instalacjami, co najmniej dwoma w róŜnych miejscowościach.

RównowaŜność oferowanych urządzeń, aparatury i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie winien potwierdzić Zamawiający.

W przypadku gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równowaŜnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków w rejonie prowadzonych robót objętych umową.

4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca obowiązany jest wykonać zamówienie w ciągu 14 miesięcy od przekazania placu budowy.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany ściśle według harmonogramu rzeczowo – finansowego organizacji i wykonania robót opracowanego przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Uczestnikiem postępowania staje się Wykonawca, który pobierze niniejszą specyfikację ze strony

http://trawnikiug.bip.e-zeto.com/, lub otrzyma ją przesyłką na swój pisemny wniosek, lub który odbierze ją osobiście w siedzibie Zamawiającego i zostanie zarejestrowany w rejestrze wydanych specyfikacji.

2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy udokumentują przez stosowne zaświadczenia i oświadczenia, Ŝe spełniają następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

− do realizacji przedmiotu zamówienia, wykaŜą minimum:

• kierownika budowy – z uprawnieniami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych – 1 osoba,

(3)

• kierownika robót sanitarnych – z uprawnieniami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – 1 osoba,

• kierownik robót budowlanych – z uprawnieniami budowlanymi specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej – 1 osoba,

• kierownik robót elektrycznych – z uprawnieniami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych – 1 osoba

(Do oferty wykonawca dołączy ksero uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa dla w/w osób);

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą wykonanie zamówienia o wartości

6 000 000,00 PLN – powyŜsze informacje zostaną potwierdzone w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

− na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

5. wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadające swoim rodzajem i wartością roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, przy czym co najmniej:

− dwa zadania sieci kanalizacji sanitarnej z systemem monitoringu o wartości min. 6 000 000,00 PLN i długości min. 12000 mb kaŜda;

potwierdzone stosownymi dokumentami;

6. wpłacą wadium;

7. zaakceptują warunki umowy przez podpisanie dołączonego wzoru umowy;

8. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (robót budowlanych);

9. akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złoŜonych przez wykonawców dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń i

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.

Nie spełnienie któregokolwiek z w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:

1) oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. A);

(4)

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych, w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r.

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz.

1661), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne);

6) dowód wniesienia wadium;

7) ofertę przetargową z podaną ceną za przedmiot zamówienia (brutto ze stawką podatku VAT) (wzór – zał. B);

8) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonanych przez nich czynności (wzór – zał. C);

9) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie (wzór – zał. D);

10) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje (posiada lub dzierŜawi) wykonawca (wzór – zał. E)

11) zaakceptowany (podpisany) wzór umowy (wzór – zał. F);

12) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

2. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

(5)

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.1 lit. a i c oraz pkt 6.2.2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.2.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ, zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Z ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ustawy prawo zamówień publicznych.

Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1 – 12 i pkt 6.2.1 – 2 składać naleŜy w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują

pisemnie. Zamawiający dopuszcza równieŜ przekaz w/w dokumentów oraz informacji faksem (nie dotyczy protestów) pod numer: (0-81) nr 585 60 18, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.

2. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszystkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres:

Urząd Gminy Trawniki, 21-044 Trawniki 605. Zapytania mogą być składane faksem pod numer:

(0-81) nr 585 60 18, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania podpisanego zapytania pocztą).

3. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

(6)

4. Pisemną odpowiedź wraz z treścią zapytania Zamawiający umieści na stronie internetowej

http://trawnikiug.bip.e-zeto.com/ oraz prześle wszystkim uczestnikom postępowania którzy pobrali siwz osobiście lub za zaliczeniem pocztowym.

5. Zebrania Wykonawców nie będzie.

6. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami.

1) W sprawach postępowania przetargowego:

Gerard Kowalczyk, numer telefonu: (0-81) 585 70 37

2) W sprawach warunków technicznych (dokumentacji projektowej):

Wiesław Figura, numer telefonu: (0-81) 585 67 41

8. Wymagania dotyczące wadium.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy). Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 07.07.2009r. , do godz. 900.

2. Wadium moŜe być wniesione formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.

Dokument w formie poręczenia lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Wadium wnoszone w formie pienięŜnej naleŜy wpłacić przelewem na konto Spółdzielczego Banku Powiatowego Piaski Oddział Trawniki nr 52 8689 0007 2000 0293 2000 0030. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

4. W ofercie naleŜy złoŜyć potwierdzenie przelewu lub innej formy wadium.

5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, naleŜy złoŜyć w oryginale w kasie Zamawiającego, w pok. Nr 18. Do oferty naleŜy dołączyć kserokopię dokumentu wadialnego wraz z potwierdzeniem złoŜenia oryginału tego dokumentu w kasie.

6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.

Gwarancja musi być podpisana przez upowaŜnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.

Podpis winien być sporządzony w sposób umoŜliwiający jego identyfikację np. złoŜony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji musi wynikać

bezwarunkowe, na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania.

9. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złoŜoną ofertą.

Termin związania z ofertą do czasu podpisania umowy z Wykonawcą i nie dłuŜej niŜ 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

(7)

10.Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferty naleŜy przygotować na podstawie dokumentacji projektowej podając cenę za całość zamówienia wyliczoną wg pkt. 12 SIWZ – wraz z podaniem stawki podatku VAT. Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z charakterystyką i zakresem robót.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego), w formie pisemnej (mechanicznie lub nieścieralnym atramentem), opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób / osoby uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby, oprawiona łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami.

Oferta musi zawierać:

- dokładną nazwę i adres Wykonawcy, - określenie przedmiotu oferty, - cenę (cyfrowo i słownie), - datę sporządzenia oferty,

- ilość i numery załączników do oferty.

3. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.

4. Ofertę naleŜy złoŜyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej (jednej) kopercie.

Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES> (moŜe być pieczęć Wykonawcy) Urząd Gminy Trawniki

21 – 044 Trawniki 605

„Budowa kanalizacji sanitarna dla miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia. Etap II, Zadanie 1.”

„Nie otwierać przed godz. 930 dnia 07.07.2009r.”

5. Do oferty naleŜy dołączyć dokumenty wymienione w pkt 6 SIWZ i złoŜyć je łącznie z ofertą w sposób opisany w pkt. 10.4 SIWZ.

6. W przypadku załączenia kopii dokumentów, kopie te powinny być potwierdzone „za zgodność” przez jedną z osób wymienionych w pkt 10.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być

sporządzone w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

7. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, naleŜy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

8. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. KaŜda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) musi być ponumerowana kolejnymi numerami. Kompletna dokumentacja ofertowa musi zawierać oświadczenie o liczbie stron.

(8)

10. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemoŜliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemoŜliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

12. Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych

oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert,

zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane.

13. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez

Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

15. ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

16. Wykonawca m.in. nie moŜe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych).

17. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

18. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniŜszych zasadach:

- osoba zainteresowana zobowiązana jest złoŜyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np. ofert),

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŜonego w ofercie zastrzeŜenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,

- po przeprowadzeniu powyŜszych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.

19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŜdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na

(9)

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych (Wykonawca występujący w konsorcjum jako partner składa co najmniej dokumenty wymienione w pkt. od 6.1.1 do 6.1.5), - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,

- wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie

pełnomocnika konsorcjum.

20. Treść złoŜonej oferty wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający obliguje Wykonawcę do wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego (Załączniki A,B,C,D,E,F).

21. Zamawiający moŜe Ŝądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złoŜonej oferty.

22. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Trawniki w pokoju nr 9 do dnia 07.07.2009r. godz. 9 00.

Uwaga: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego

2. Otwarcie ofert – w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Trawniki, w pokoju nr 12, w dniu 07.07.2009r. o godz. 9 30.Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców.

Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

3. W kaŜdym momencie przed upływem terminu złoŜenia oferty, kaŜdy Wykonawca moŜe zmienić ofertę lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złoŜone pisemnie, jak określono w pkt.1. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisem

„Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”. śadna oferta nie moŜe być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

12.Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cena oferty (cena brutto) jest ceną kosztorysową ustaloną z naleŜytą starannością w oparciu o dokumentację projektową, określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca określając wynagrodzenie kosztorysowe oświadcza, Ŝe na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Do oferty naleŜy dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy (z cenami jednostkowymi i czynniki cenotwórcze na podstawie, których po wykonaniu inwestycji sporządzony będzie kosztorys

powykonawczy), z którego wynika wyliczona cena ofertowa. Cena ofertowa powinna być obliczona na podstawie dokumentacji projektowej oraz kosztów wszystkich innych czynności i opracowań koniecznych do wykonania zamówienia tj. w szczególności:

(10)

−−−− przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i rozruchu kanalizacji i przepompowni, obsługę geodezyjną całości zadania - wraz z inwentaryzacją powykonawczą w 3 egz. dla Zamawiającego, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, organizacja placu budowy (w tym organizacja ruchu drogowego) i zaplecza budowy, zasilenie w energię elektryczną placu budowy, opłaty za energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy oraz inne niezbędne media, ubezpieczenie placu budowy, zlecenie i opłacenie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja itp.),

−−−− koszty związane z zajęciem pasa drogowego, zabezpieczenia robót przy zachowaniu ruchu, opracowaniem projektu oznakowania i organizacji ruchu oraz umieszczeniem w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej w okresie od wbudowania do odbioru końcowego robót,

−−−− inne koszty nie wymienione wyŜej a ponoszone przez Wykonawcę,

−−−− naliczony podatek VAT.

(szczegółowy zakres opisany we wzorze umowy)

3. Do ceny oferty naleŜy doliczyć naleŜny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria i będą one miały określone niŜej znaczenie:

• cena przedmiotu zamówienia – 100%.

Kryterium to będzie oceniane w skali do 100 punktów według wzoru:

100 badanej x

oferty Cena

minimalna

Wc = Cena

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie będzie podlegała odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

(11)

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 14.1.1 , na stronie internetowej http://trawnikiug.bip.e-zeto.com/ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

5. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo – finansowego organizacji i wykonania robót, który będzie stanowił załącznik do umowy.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione w formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone w formie pienięŜnej powinno zostać wpłacone przelewem na konto Spółdzielczego Banku Powiatowego Piaski Oddział Trawniki nr 52 8689 0007 2000 0293 2000 0030. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka w/w form zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy naleŜy złoŜyć przed podpisaniem umowy.

4. Zamawiający dopuszcza, jako zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, pozostawienie wadium wniesionego w pieniądzu uzupełnionego do wysokości zabezpieczenia.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z załączonym wzorem umowy.

1. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą.

2. Okres udzielonej gwarancji na roboty objęte umową będzie wynosił nie mniej niŜ 3 (trzy) lata licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Wzór umowy przedstawiono w załączniku F. KaŜdy z Wykonawców winien podpisać załączony wzór umowy i dołączyć go do składanej oferty.

4. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza następujące zmiany treści umowy:

1) Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leŜy w interesie Zamawiającego.

2) Zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemoŜliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub wynikać z przepisów.

(12)

3) Wykonanie robót zamiennych, gdy wykonanie robót wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemoŜliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub wynikać z przepisów.

4) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leŜy w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyŜszej, uniemoŜliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemoŜliwiających wykonywanie prac

budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni,

e) konieczności zmiany ilości robót w stosunku do ilości określonych w przedmiarze robót, zgodnie z zasadą rozliczenia kosztorysowego wyraŜoną w § 5 umowy,

f) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leŜy w interesie Zamawiającego,

g) wydłuŜenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy,

h) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie wymagało konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie trwających ponad 7 dni, i) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, j) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania,

k) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

l) prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,

m) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

5) Powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3 niniejszego ustępu.

5. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

– ad pkt 1) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,

– ad pkt 2) – zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy uŜytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, i po dopełnieniu warunków określonych w § 5 ust. 7 niniejszej umowy,

– ad pkt 3) – roboty zamienne posiadające, co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy uŜytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, i po dopełnieniu warunków określonych w § 9 oraz § 5 ust.7 niniejszej umowy,

– ad pkt. 4) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

lit. a) – o okres umoŜliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego, lit. b) – o okres działania siły wyŜszej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. c) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

lit. d) – o okres występowania przerwy w dostawie prądu, wody lub gazu, trwającej ponad 7 dni, lit. e) – o okres proporcjonalny do zmienionych ilości robót,

(13)

lit. f) – o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, lit. g) – o okres wydłuŜenia terminów dostaw materiałów,

lit. h) – o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie trwających ponad 7 dni,

lit. i) – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

lit. j) – o okres proporcjonalny do zmian w harmonogramie robót i planie finansowym Zamawiającego (budŜecie Gminy),

lit. k), l) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

lit. m) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy.

6. Zmiana umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod rygorem niewaŜności.

17. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca ma prawo złoŜyć protest w terminach określonych w art. 180 ust. 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.

Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.

Protest winien wskazywać:

- oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, - Ŝądanie Protestującego,

- zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienie zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu.

Odwołanie oraz skargę do sądu wnosi się na podstawie działu VI rozdziału 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

POSTANOWIENIA DODATKOWE SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeŜeli Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.

2. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Informacje o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

(14)

4. Opis sposobu przygotowania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeŜeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości porozumiewania się drogą elektroniczną, jednocześnie informuje, Ŝe wszelkie odpowiedź na pytania Zamawiający umieści na stronie internetowej

http://trawnikiug.bip.e-zeto.com/

6. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mają być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeŜeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walucie obcej.

7. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Informacje dotyczące podwykonawców.

Zamawiający Ŝąda wskazania, która część zamówienia Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom.

Sporządził: Gerard Kowalczyk

Wójt Gminy Trawniki Jerzy Szpakowski Trawniki, dn. 15.06.2009r.

Załączniki:

1. Załącznik A – Oświadczenie – o spełnieniu warunków.

2. Załącznik B – Oferta przetargowa.

3. Załącznik C – Wykaz personelu.

4. Załącznik D – Wykaz wykonanych robót.

5. Załącznik E – Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń.

6. Załącznik F – Wzór Umowy.

7. Dokumentacja projektowa (wersja elektroniczna umieszczona na stronie: http://trawnikiug.bip.e-zeto.com)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, w formularzu stanowiącym załącznik nr 9

4) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający podpisze umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (zał. Nr 6 do SIWZ) w terminie nie

W przypadku polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do

7.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 oraz 4 do SIWZ. Informacje zawarte

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na

2.. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż