Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy

Download (0)

Full text

(1)

Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów

zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe Ścieżka

-

Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Poziom kształcenia

pierwszego stopnia Forma studiów studia niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Obligatoryjność obowiązkowy

Cykl kształcenia 2020/21

Kod przedmiotu

UJ.WZZARN.140.5cc0348768e0d.20 Języki wykładowe

Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi Tak

Dyscypliny

Nauki o zarządzaniu i jakości Klasyfikacja ISCED

0413 Zarządzanie i administracja Kod USOS

Koordynator przedmiotu

Magdalena Stuss

Prowadzący zajęcia Magdalena Stuss, Magdalena Kossowska

Okres Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba

punktów ECTS 4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student potrafi zidentyfikować koncepcje zarządzania pracownikami, posiada umiejętność realizowania funkcji personalnej w praktyce organizacji

(2)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty

uczenia się Metody weryfikacji Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 znajomość podstawowych pojęć w dziedzinie nauk

o zarządzaniu ZAR_K1_W01,

ZAR_K1_W12 egzamin pisemny / ustny

W2 znajomość podstawowych pojęć w obszarze

zarządzania zasobami ludzkimi nauk o zarządzaniu ZAR_K1_W01,

ZAR_K1_W12 egzamin pisemny / ustny

W3 znajomość metod i narzędzi wykorzystywanych w ZZL ZAR_K1_W01,

ZAR_K1_W12 egzamin pisemny / ustny Umiejętności – Student potrafi:

U1 umiejętność diagnozy funkcji personalnych

w organizacjach ZAR_K1_U01 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

U2 umiejętność analizowania wybranych funkcji

zarządzania ZAR_K1_U01 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zarządzania zespołem i praca w grupie ZAR_K1_K01,

ZAR_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K2 samodzielnego ucznia się i pozyskiwania wiedzy ZAR_K1_K07 zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

konsultacje 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego

zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin

102

ECTS 4.0

Liczba godzin ECTS

(3)

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla

przedmiotu 1. zarządzanie zasobami ludzkimi - zarządzanie kadrami - zarządzanie personelem

(ewolucja pojęć) W1, W2, W3, U1, U2, K1,

K2

2. Planowanie zasobów ludzkich

Informacje potrzebne do konstruowania planów zasobów ludzkich. W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

3. Dobór pracowników

Metody rekrutacji zewnętrznej.

Zasady efektywnej konstrukcji ogłoszenia prasowego.

W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

4. Motywacja

Co naprawdę motywuje do pracy – opinie polskich menedżerów.

Pomiar motywacji osiągnięć (wypełnienie kwestionariusza, interpretacja wyników).

W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

5. Ocenianie pracowników

Wdrażanie systemu ocen pracowniczych W1, W2, W3, U1, U2, K1,

K2

6.

Wynagrodzenia Formy wynagrodzeń

Elementy wynagradzania menedżerów.

Przykład systemu wynagrodzeń.

W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

7. Rozwój

Proces szkolenia pracowników W1, W2, W3, U1, U2, K1,

K2

8. Zwalnianie pracowników Outplacement

W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

9. Dział personalny

Organizacja funkcji personalnych – zakres zadań w wybranych W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

10. Outsourcing personalny W1, W2, W3, U1, U2, K1,

K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń egzamin jest zaliczany pozytywnie po uzyskaniu 51%

możliwych punktów

ćwiczenia zaliczenie na ocenę obowiązkowa obecność na ćwiczeniach wykonywanie zadań cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe

Wiedza z: • teorii zarządzania • podstaw zarządzania

(4)

Literatura

Obowiązkowa

A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, (Strategie - procesy –metody) PWE Warszawa 2003 i późniejsze 1.

Dodatkowa

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC Kraków 2000 1.

Zarządzanie kadrami, pod red. T. Listwana, C.H. Beck Warszawa 2002 2.

Zasoby ludzkie w firmie pod red. A. Sajkiewicz, Poltext Warszawa 2000 3.

T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji : kanony, realia, kontrowersje, Oficyna a Wolters Kluwer 4.

business Kraków 2008

(5)

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZAR_K1_W01 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu genezę nauk o zarządzaniu oraz ich rozwój w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego.

ZAR_K1_W12 Absolwent zna i rozumie podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w organizacji.

ZAR_K1_U01 Absolwent potrafi zastosować wybrane elementy elementarnej wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić funkcję specjalisty w tym zakresie.

ZAR_K1_K01 Absolwent jest gotów do analizy i krytycznej oceny działań własnych oraz zespołów, w których pracuje lub którymi kieruje.

ZAR_K1_K02 Absolwent jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie posiadanych kompetencji.

ZAR_K1_K07 Absolwent jest gotów do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin, niezbędnej do poszukiwania skutecznych rozstrzygnięć problemów związanych z wykonywanym zawodem w organizacjach społeczno-

gospodarczych.

Figure

Updating...

References

Related subjects :