PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Drobninie na rok szkolny 2020/2021

16  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 16

PLAN PRACY

Publicznej Szkoły Podstawowej w Drobninie na rok szkolny 2020/2021

PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Drobninie na rok szkolny 2020/2021 przygotowany został w oparciu o podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie:

zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno–pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych,

realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych,

rozwijania kompetencji uczniów: obywatelskich i z zakresu przedsiębiorczości,

wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość;

bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych,

kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych.

ZADANIA DYDAKTYCZNE

1. Wypracowanie u uczniów spersonalizowanego podejścia do procesu uczenia.

2. Systematyczne, równomiernie rozłożone w czasie kontrolowanie wiedzy uczniów różnymi metodami.

3. Przygotowywanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

(2)

Strona 2 z 16

4. Realizowanie podstawy programowej z uwzględnieniem warunków i sposobów jej realizacji.

5. Ciągłe rozwijanie twórczego myślenia uczniów poprzez nowatorskie formy organizacji kształcenia oraz metody pracy dydaktycznej.

6. Mobilizowanie uczniów zdolnych do twórczej, samodzielnej pracy poprzez indywidualizację zajęć lekcyjnych, zadawanie ciekawych prac domowych, nagradzanie dodatkowej pracy najwyższymi ocenami, przygotowywanie do udziału w konkursach przedmiotowych oraz pracę w ramach kół przedmiotowych i zajęć rozwijających uzdolnienia.

7. Stosowanie nauczania wielopoziomowego według możliwości i uzdolnień uczniów; podział na grupy w nauce języka obcego nowożytnego według stopnia zaawansowania, dostosowywanie wymagań zgodnie z zaleceniami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie (opinie, orzeczenia).

8. Zwracanie szczególnej uwagi na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną w pracach pisemnych i zeszytach przedmiotowych uczniów.

9. Poznawanie najbliższego środowiska poprzez organizowanie wycieczek i innych form zajęć.

10. Kształcenie w zakresie literacko–językowym poprzez organizowanie wycieczek do kina, teatru, muzeum, na wystawy oraz wystawianie szkolnych przedstawień, organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów recytatorskich, prowadzenie zajęć bibliotecznych, kontynuowanie współpracy z Centrum Kultury w Krzemieniewie, włączenie się w ogólnopolski projekt „Cała Polska Czyta Dzieciom”, udział w akcji „Narodowe Czytanie”, organizowanie konkursów czytelniczych, uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach czytelniczych.

11. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość – platforma Microsoft 365. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

(3)

Strona 3 z 16

12. Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów poprzez aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach szkolnych kół sportowych i zawodach sportowych.

13. Realizowanie programu edukacji prozdrowotnej i programu prozdrowotnego z propagowaniem aktywności ruchowej.

14. Wymiana doświadczeń (w tym związanych z realizacją nowej podstawy programowej) w ramach prac zespołów samokształceniowych i szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej.

15. Zapewnienie warunków i organizacji kształcenia uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych poprzez doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie różnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

ZADANIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

1. Uświadomienie uczniom ich podmiotowości i wynikających stąd obowiązków i praw.

2. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Poszanowania praw i dobrego imienia innych.

3. Budzenie wrażliwości na los ludzi niepełnosprawnych i starszych – współpraca z parafią.

4. Uwrażliwianie na krzywdę ludzką poprzez pomoc ludziom potrzebującym i zaangażowanie się w wolontariat.

5. Prowadzenie edukacji ekologicznej – właściwe traktowanie przyrody, ochrona środowiska.

6. Kształtowanie patriotycznej i obywatelskiej postawy wychowanków poprzez szacunek do symboli narodowych i hymnu państwowego oraz sztandaru szkoły, między innymi podczas uroczystości szkolnych.

Udział w akcji: BohaterON.

(4)

Strona 4 z 16

7. Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku do historii narodu polskiego oraz dla polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego. Rozwijanie wrażliwości patriotycznej i estetycznej uczniów.

Propozycje wycieczek:

Biskupin + Gniezno – klasy V Warszawa – kl. VII

8. Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów; dokonywanie systematycznej oceny zachowania uczniów w różnych sytuacjach;

wyciąganie konsekwencji zgodnie z obowiązującym sposobami oceniania wewnątrzszkolnego; spotkania zespołu wychowawczego.

9. Zacieśnienie współpracy z rodzicami poprzez kontakty indywidualne, zebrania klasowe, konsultacje dla rodziców, warsztaty, spotkania z Radą Rodziców.

10. Wdrażanie uczniów do pracy na rzecz środowiska poprzez prezentację dorobku artystycznego.

11. Wyrabianie odpowiedzialności za utrzymanie estetyki, ładu i porządku w budynku szkoły i na terenie szkolnym.

12. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez współpracę ze szkolną służbą zdrowia – higienistką i lekarzem oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lesznie; realizacja programów prozdrowotnych.

13. Sprawowanie opieki socjalnej nad uczniami poprzez współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzemieniewie i prowadzenie zajęć profilaktyczno- terapeutycznych.

14. Zapewnienie opieki świetlicowej dzieciom rodziców pracujących. Organizowanie konkursów świetlicowych. Propagowanie aktywności ruchowej. Spędzanie czasu wolnego na powietrzu.

15. Prowadzenie preorientacji zawodowej w klasach I-VI oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego – w tym pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia w klasach VII –VIII.

(5)

Strona 5 z 16

16. Organizowanie przez Samorząd Uczniowski apeli poświęconych omówieniu spraw bieżących.

17. Organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych promujących właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach dziejących się w grupie rówieśniczej.

18. Przeprowadzanie różnorodnych zajęć o charakterze profilaktycznym w odniesieniu do uzależnień, przemocy – w tym cyberprzemocy.

19. Przygotowanie apelu promującego właściwe zachowanie się w szkole i w środowisku.

(6)

Strona 6 z 16

KALENDARIUM

L.p.

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

OSOBY

WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI 1. Prowadzenie strony internetowej szkoły. J. Kownacki E. Kownacka cały rok szkolny

2. Prowadzenie SKO. M. Pudliszewski wychowawcy cały rok szkolny

3. Zbiórka baterii, nakrętek, puszek. opiekunki SU wychowawcy cały rok szkolny

4. Imprezy sportowe. nauczyciele wychowania

fizycznego

zgodnie z kalendarzem zawodów sportowych 5. Narodowe Czytanie 2020 oraz 2021. Aldona Lubińska-Hofman zgodnie z kalendarzem

imprezy 6. Program dla szkół - Owoce i warzywa. Mleko i

produkty mleczne. (klasy I-V)

A. Brodziak X-VI

7. „Nie pal przy mnie, proszę!” – profilaktyka w szkole M. Piotrowiak-Kaczmarek E. Buczek

cały rok szkolny

8. Galeria prac uczniowskich. H. Kaczmarek cały rok szkolny

wrzesień

1. Opracowanie planów pracy przez zespoły samokształceniowe.

przewodniczący zespołów

członkowie zgodnie z wytycznymi dyrekcji

2. Inauguracja roku szkolnego. dyrekcja nauczyciele 01.09.2020r.

(7)

Strona 7 z 16 L.p.

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

OSOBY

WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI

3. Opracowanie przedmiotowych zasad oceniania. nauczyciele 01.09.2020r.

4. Spotkania zespołów nauczycieli uczących w jednym oddziale.

dyrekcja nauczyciele 07.09.2020r.

5. Udział w akcji „Narodowe Czytanie 2020”. Aldona Lubińska-Hofman 07.09.2020r.

6. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie planu pracy.

dyrekcja nauczyciele 14.09.2020r.

7. Zebranie z rodzicami. dyrekcja wychowawcy 16.09.2020r.

8. Ostateczny termin przygotowania planów pracy. nauczyciele 25. 09.2020r.

9. Spotkanie z policjantem dla uczniów klas I. wychowawcy klas I wrzesień

10. Spotkanie wychowawców z rodzicami. dyrekcja wychowawcy 16.09.2020r.

11. Akcja Sprzątanie Świata -Polska 2020

„Plastik. Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”

wychowawcy klas I-III wychowawcy klas VI

wychowawcy 21.09.2020r.

21.09.2020r.

12. Gazetka – Dzień Chłopaka. S. Stawińska W. Janiszewska

24.09.2020r.

13. Dzień Chłopaka. opiekunowie SU 30.09.2020r.

14. Akcja charytatywna Zbiórka wełny i włóczki dla dzieci z Afryki.

opiekunowie SU wychowawcy do końca września

(8)

Strona 8 z 16 L.p.

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

OSOBY

WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI

15. Pasowanie na ucznia. wychowawcy klas I wrzesień

16. Udział w akcji BohaterON. J. Muszyńska nauczyciele przedmiotów

humanistycznych

do końca września

październik

1. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych

25.09.2020r.

2. Obchody Dnia Edukacji Narodowej. wychowawcy klas VI a, VIb

uczniowie klas VI a, VI b 14.10.2020r.

3. Konsultacje dla rodziców. dyrekcja nauczyciele 21.10.2020r.

4. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska. SU 21.10.2020r.

5. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. S. Stawińska cały miesiąc

6. Konkursy ogłoszone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – etap szkolny.

dyrekcja komisje zgodnie z kalendarzem

konkursów przedmiotowych 7. Owoce i warzywa. [w ramach programu dla szkół -

Owoce i warzywa. Mleko i produkty mleczne. (klasy I- V)]

G. Pacholczyk październik

(9)

Strona 9 z 16 L.p.

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

OSOBY

WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI 8. Jak kształtować kompetencje kluczowe z zakresu

przedsiębiorczości.

J. Kownacki 26.10.2020

9. „Czy więcej nas łączy czy dzieli” – projekt. M. Samol K. Tarnowska, E. Kownacka X - XIII

listopad

1. Święto Odzyskania Niepodległości wychowawcy kl. VII c, VI c uczniowie kl. VII c, VI c 09.11.2020r.

2. Spotkanie z wolontariuszami. M. Samol po ustaleniach

3. Zebranie z rodzicami. dyrekcja wychowawcy 18.11.2020r.

4. Akcja charytatywna na rzecz wychowanków Domu Dziecka we Wschowie.

opiekunowie SU wychowawcy, rodzice 27.11.2019r.

5. Góra Grosza. opiekunowie SU wychowawcy, rodzice zgodnie z kalendarzem

akcji 6. Konkurs na kartkę świąteczną (Boże Narodzenie). H. Kaczmarek M. Rosik od 16.11.2020

do 04.12.2020

7. Maseczki – zrób to sam! K. Wasiółka wychowawcy XI - I

8. Obchody Światowego Dnia AIDS – klasy VII – VIII W. Janiszewska M. Gabler

pedagog 30.11.2020

grudzień

(10)

Strona 10 z 16 L.p.

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

OSOBY

WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI 1. Życzenia świąteczne dla osób i instytucji

współpracujących ze szkołą.

dyrekcja początek grudnia

2. Dzień Wolontariusza. S. Stawińska 04.12.2020r.

3. Mikołajki. SU 07.12.2020r.

4. Spotkanie wigilijne pracowników szkoły. dyrekcja pracownicy 17.12.2020r.

5. Spotkanie wigilijne w klasach. wychowawcy 21.12.2020r.

6. Boże Narodzenie. wychowawcy kl. III uczniowie kl. III 21.12.2020r.

7. Konkurs wiedzy religijnej. W. Janiszewska zgodnie z kalendarzem

konkursów

styczeń

1. Wsparcie dla seniorów – akcja charytatywna W. Janiszewska M. Pudliszewski, M.

Piotrowiak-Kaczmarek

I - III

2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja – I półrocze.

dyrekcja wychowawcy 18.01.2021r.

3. Zebranie z rodzicami. dyrekcja wychowawcy 20.01.2021r.

4. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. SU zgodnie z kalendarzem

akcji 5. Szkolny kompleks sportowy – rzeczywistość i

marzenia

R. Jankowiak A. Ptaszyńska

Anna Brodziak I - III

(11)

Strona 11 z 16 L.p.

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

OSOBY

WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI

luty

1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie półrocza.

dyrekcja 08.02.2021r.

2. Walentynki. SU 12.02.2021r.

3. „Grzeczność nie jest nauką ani łatwą, ani małą” wychowawcy klas IV a, b uczniowie klas IV a, b 08.02.2021r.

Ferie zimowe

15.02.2021 – 28.02.2021r.

marzec

1. Dzień Kobiet – gazetka. M. Pudliszewski

M. Rosik

01.03.2021r.

2. Dzień Języka Ojczystego. J. Muszyńska początek marca

3. Dzień Kobiet –słodki upominek dla pań i dziewcząt. SU 08.03.2021r.

4. Gazetka – Wiosna. T. Kłys

E. Kownacka

12.03.2021r.

5. Owoce i warzywa. [w ramach programu dla szkół - Owoce i warzywa. Mleko i produkty mleczne. (klasy I- V)].

H. Kaczmarek do końca marca

(12)

Strona 12 z 16 L.p.

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

OSOBY

WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI

6. Światowy Dzień Liczby π. K. Wasiółka nauczyciele przedmiotów

matematyczno- przyrodniczych

15.03.2021r.

7. Pierwszy Dzień Wiosny klasy I-III. M. Piotrowiak-Kaczmarek nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

22.03.2021r.

8. Pierwszy Dzień Wiosny klasy IV – VIII. J. Kownacki

wychowawcy 22.03.2021r.

9. Konsultacje dla rodziców.

dyrekcja

nauczyciele 17.03.2021r.

10. Konkurs szybkiego czytania. S. Stawińska J. Muszyńska

wychowawcy do końca marca

11. Zawody masowe klas I–III. R. Jankowiak, A. Brodziak, A. Ptaszyńska

wychowawcy klas I – III zgodnie z kalendarzem imprez sportowych oraz

wytycznymi MEN i GIS 12. Szkolny konkurs j. angielskiego dla kl. III ENGLISH IS

FUN.

K. Tarnowska M. Samol do końca marca

13. Spotkanie z wolontariuszami. M. Samol po ustaleniach

14. Chemia nie musi być trudna – konkurs szkolny dla klas VII – VIII.

M. Gabler do końca marca

15. Rekolekcje wielkopostne.

dyrekcja, ksiądz proboszcz

katecheci, wychowawcy zgodnie z kalendarzem parafialnym

kwiecień

(13)

Strona 13 z 16 L.p.

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

OSOBY

WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI

1. Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. E. Cieśla K. Tarnowska 17.04.2021r.

2. Dzień Zdrowia – konkurs. M. Gabler 07.04.2021r.

3. Wiosenna przerwa świąteczna (01.04. – 06.04.2021)

4. Spotkanie wielkanocne osób starszych i samotnych. M. Pudliszewski Ksiądz proboszcz E. Cieśla

W. Janiszewska E. Juskowiak A. Baryga

08.04.2021r.

5. Dzień Ziemi

Z nosem w trawie – szkolny konkurs fotograficzny. M. Gabler, M. Piotrowiak- Kaczmarek

H. Kaczmarek

22.04.2021r.

6. Szkolny konkurs piosenki anglojęzycznej LET'S SING! K. Tarnowska M. Samol do końca kwietnia

7. Wędrówki po stolicach Polski i Europy. G. Pacholczyk T. Kłys

Wychowawcy klas IV - VI

maj

1. Obchody święta Konstytucji 3 Maja. wychowawcy klas VII a, b uczniowie klas VII a, b 03.05.2021r.

(14)

Strona 14 z 16 L.p.

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

OSOBY

WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI obchody 30.04.2021r.

2. Gazetka - Dzień Dziecka. A. Brodziak

K. Gendera psycholog szkolny

18.05.2021r.

3. Zebranie z rodzicami. dyrekcja nauczyciele 19.05.2021r.

4. Wycieczki. wychowawcy V/VI

5. Dzień Matki. wychowawcy klas I-III uczniowie klas I -III 24.05.2021r.

6. Egzaminy ósmoklasisty. dyrekcja komisja 25.05. – 27.05.2021r.

7. Szkolny konkurs kaligraficzny. E. Cieśla A. Baryga zgodnie z kalendarzem

konkursów 8. Szkolny konkurs ortograficzny. M. Piotrowiak-Kaczmarek E. Buczek zgodnie z kalendarzem

konkursów 9. Szkolny konkurs matematyczny. G. Pacholczyk H. Kaczmarek zgodnie z kalendarzem

konkursów 10. Myślenie w cenie – konkurs matematyczny –

eliminacje szkolne i udział w konkursie

organizowanym przez PSP w Nowym Belęcinie.

K. Wasiółka K. Bielicka zgodnie z kalendarzem

konkursów

11. Gminny konkurs z zakresu pierwszej pomocy kl. VIII M. Piotrowiak - Kaczmarek

do końca maja

(15)

Strona 15 z 16 L.p.

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

OSOBY

WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI 12. Czytanie ze zrozumieniem tekstu w języku angielskim

VI-VIII.

M. Samol K. Tarnowska do końca maja

13. Szkolny konkurs recytatorski. A. Lubińska-Hofman J. Muszyńska do końca maja

czerwiec

1. Moje innowacyjne metody pracy z uczniem z deficytami, w tym przykłady pracy zdalnej (rada szkoleniowa).

A. Lubińska-Hofman E. Cieśla, M. Samol, K.

Tarnowska

VI

2. Dzień Dziecka. K. Bielicka zespół nauczycieli

przedmiotów matematyczno- przyrodniczych

01.06.2021r.

3. Wyjazd do Domu Dziecka we Wschowie. SU zgodnie z ustaleniami

4. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna.

dyrekcja wychowawcy,

nauczyciele

21.06.2021r.

5. Zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów.

wychowawcy rodzice, absolwenci 25.06.2021r.

FERIE LETNIE

lipiec

(16)

Strona 16 z 16 L.p.

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

OSOBY

WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI 1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie

roku szkolnego 2020/2021.

dyrekcja nauczyciele 30.06.2021r.

2. Wakacyjne wycieczki. zgodnie z harmonogramem

przygotowanym przez UG w Krzemieniewie

sierpień

1. Egzaminy poprawkowe. dyrekcja komisje 26. 08.2021r.

2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 2021/2022.

dyrekcja nauczyciele 27.08.2021r.

3. Przygotowanie roku szkolnego 2021/2022 – plany pracy.

przewodniczący zespołów nauczyciele 30 - 31.08.2021r.

4. Gazetka – NARODOWE CZYTANIE 2022 M. Rosik

M. Pudliszewski

do 31.08.2021r.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :