DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

400  Download (0)

Pełen tekst

(1)

OPIS BAZ DANYCH

OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH

I OGÓLNOGEOGRAFICZNYCH ORAZ STANDARDY TECHNICZNE TWORZENIA MAP

Załącznik do rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

TOM I

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik do nru 279, poz. 1642 z dnia 27 grudnia 2011 r.

(2)

Dziennik Ustaw i Monitor Polski są dostępne w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, al. J.Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56

Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52, faks 22 694-60-48

www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 3756/W/C/2011

SPIS TREŚCI

Strona TOM I

Załącznik nr 1 — Wspólny katalog obiektów dla BDOT10k i BDOO . . . . . 3 Załącznik nr 2 — Klasyfikacja obiektów na trzech poziomach szczegółowości, z oznaczeniami kodowymi . 197 Załącznik nr 3 — Schemat aplikacyjny UML oraz schemat GML baz danych BDOT10k i BDOO . . . . 205 Załącznik nr 4 — Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BDOT10k . . . . . 374 Załącznik nr 5 — Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BDOO . . . . . 392

TOM II

Załącznik nr 6 — Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 10 000 . . . . . 3 Załącznik nr 7 — Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 25 000 . . . . . 134 Załącznik nr 8 — Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 50 000 . . . . . 258 Załącznik nr 9 — Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 100 000 . . . . 364 Załącznik nr 10 — Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1 : 250 000 . . . 446 Załącznik nr 11 — Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1 : 500 000 . . . 509 Załącznik nr 12 — Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1 : 1 000 000 . . 563

(3)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 3 — Poz. 1642

Wspólny katalog obiektów dla BDOT10k i BDOO

5R]G]LDã 

Katalog obiektów dla BDOT10k i BDOO

Klasa: OT_ObiektTopograficzny Abstract

Nazwa: obiekt topograficzny

Definicja: Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska Ğwiata rzeczywistego związaną z okreĞORQ\P SRãRĪeniem lub obszarem geograficznym [ĨUyGãR

G\UHNW\ZD :( 3DUODPHQWX (XURSHMVNLHJR , 5DG\ z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturĊ LQIRUPDFML SU]HVWU]HQQHM ZH :VSyOQRFLH (XURSHMVNLHM ,163,5( ].

6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: idIIP

1D]ZD SHãQD identyfikator IIP Dziedzina: BT_Identyfikator /LF]QRĞü: 1

Definicja: Typ reprezentujący unikalny identyfikator obiektu nadawany przez dostawcĊ zbioru danych. Identyfikator ten moĪe zostaü wykorzystany przez zewnĊtrzne systemy/aplikacje aby zbudowaü referencjĊ

do obiektu.

Identyfikator kaĪdego obiektu przestrzennego bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych VNãDGD VLĊ z przestrzeni nazw oraz identyfikatora lokalnego.

Na przestrzeĔ QD]Z VNãDGDMą siĊ oddzielone kropką:

1) litery PL,

2) oznaczenia „PZGiK”,

3) numer porząGNRZ\ SRG NWyU\P XMDZQLRQH ]RVWDã\ ]ELRU\ ED]\

danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów RJyOQRJHRJUDILF]Q\FK Z HZLGHQFML ]ELRUyZ L XVãXJ GDnych

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489),

4) oznaczenie „BDOT10k” lub „BDOO”.

Identyfikator lokalny tworzony jest przez system teleinformatyczny wykorzystywany do prowadzenia bazy danych obiektów

topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych w sposób zapewniający unikalną i niezmienną w czasie identyfikacjĊ kaĪdego obiektu w ramach przestrzeni nazw dotyczącej tego zbioru.

Identyfikator obiektu nie moĪe zostaü zmieniony w trakcie cyklu Īycia obiektu .

Identyfikator wersji ma postaü daty zgodnie z ISO 8601. WartoĞü identyfikatora wersji dla wczeĞniejszej wersji musi byü mniejsza (w sensie porównania ciągu znaków) niĪ wartoĞü dla wersji póĨniejszej.

Do identyfikatora obiektu oraz identyfikatora wersji mają zastosowanie ograniczenia zawarte w rozdziale 2 podrozdziale 2.1 ]Dãącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu

Załącznik nr 1

(4)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 4 — Poz. 1642

Klasa: OT_ObiektTopograficzny Abstract

Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjnoĞFL ]ELRUyZ L XVãXJ danych przestrzennych (Dz. U. U.E. L 323011).

Atrybut:

Nazwa: czyObiektBDOO

1D]ZD SHãQD Czy obiekt naleĪy do BDOO Dziedzina: Boolean

/LF]QRĞü: 1

Definicja: JeĪeli obiekt naleĪy do BDOO i nie naleĪy do BDOT10k to atrybut przyjmuje wartoĞü TRUE, w przeciwnym wypadku obiekt naleĪy do BDOT10k i nie naleĪy do BDOO, a atrybut przyjmuje wartoĞü FALSE.

Atrybut:

Nazwa: x_kod 1D]ZD SHãQD kod

Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 1

Definicja: Kod klasyfikacyjny.

Atrybut:

Nazwa: x_skrKarto 1D]ZD SHãQD skrót kartograficzny Dziedzina: OT_SkrKarto /LF]QRĞü: 1

Definicja: Skróty kartograficzne stosowane na mapach.

6WHUHRW\S\ «voidable»

Atrybut:

Nazwa: x_katDoklGeom

1D]ZD SHãQD NDWHJRULD GRNãDGQRĞci geometrycznej Dziedzina: OT_KatDokladnosci

/LF]QRĞü: 1

Definicja: .DWHJRULD GRNãDGQRĞci geometrycznej.

Atrybut:

Nazwa: x_doklGeom

1D]ZD SHãQD GRNãDGQRĞü geometryczna Dziedzina: Distance

/LF]QRĞü: 0..1

Definicja: ĝUHGQL EãąG SRãRĪenia obiektu w metrach.

Atrybut:

Nazwa: x_zrodloDanychG

1D]ZD SHãQD ĨUyGãR GDQ\FK JHRPHWU\F]Q\FK Dziedzina: OT_ZrodloDanych

/LF]QRĞü: 1

Definicja: ZewnĊtrzne ĨUyGãR SR]\VNDQLD GDQ\FK JHRPHWU\F]Q\FK

Atrybut:

Nazwa: x_zrodloDanychA

1D]ZD SHãQD ĨUyGãR GDQ\FK DWU\EXWRZ\FK Dziedzina: OT_ZrodloDanych

/LF]QRĞü: 1

Definicja: ZewnĊtrzne ĨUyGãR SR]\VNDQLD GDQ\FK DWU\EXWRZ\FK

Atrybut:

Nazwa: x_katIstnienia 1D]ZD SHãQD kategoria istnienia Dziedzina: OT_KatIstnienia /LF]QRĞü: 1

Definicja: Status, stan obiektu.

(5)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 5 — Poz. 1642

Klasa: OT_ObiektTopograficzny Abstract

6WHUHRW\S\ «voidable»

Atrybut:

Nazwa: x_rodzajReprGeom

1D]ZD SHãQD rodzaj reprezentacji geometrycznej Dziedzina: OT_RodzajReprGeom

/LF]QRĞü: 1

Definicja: Rodzaj reprezentacji geometrycznej.

Atrybut:

Nazwa: x_uwagi 1D]ZD SHãQD uwagi

Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: Uwagi dotyczące danych Atrybut:

Nazwa: x_uzytkownik 1D]ZD SHãQD uĪytkownik

Dziedzina: CI_ResponsibleParty /LF]QRĞü: 1

Definicja: Identyfikator uĪytkownika wprowadzającego lub modyfikującego obiekt.

Atrybut:

Nazwa: x_aktualnoscG 1D]ZD SHãQD aktualnoĞü geometrii Dziedzina: Date

/LF]QRĞü: 1

Definicja: Stan aktualnoĞci geometrii obiektu.

Atrybut:

Nazwa: x_aktualnoscA 1D]ZD SHãQD aktualnoĞü atrybutów Dziedzina: Date

/LF]QRĞü: 1

Definicja: Stan aktualnoĞci atrybutów obiektu.

Atrybut:

Nazwa: x_cyklZycia 1D]ZD SHãQD cykl Īycia

Dziedzina: BT_CyklZyciaInfo /LF]QRĞü: 1

Definicja: Typ reprezentujący cykl Īycia wersji obiektu w zbiorze danych, odpowiada dacie modyfikacji (utworzenia nowej wersji obiektu) oraz dacie przeniesienia wczeĞniejszej wersji do archiwum (data

zastąpienia).

Atrybut:

Nazwa: x_dataUtworzenia 1D]ZD SHãQD data utworzenia obiektu Dziedzina: Date

/LF]QRĞü: 1

Definicja: Data utworzenia obiektu.

Atrybut:

Nazwa: x_informDodatkowa 1D]ZD SHãQD informacja dodatkowa Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: Dodatkowe informacje dotyczące obiektu.

Atrybut:

(6)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 6 — Poz. 1642

Klasa: OT_ObiektTopograficzny Abstract

Nazwa: x_kodKarto10k 1D]ZD SHãQD kod karto10k Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 1

Definicja: Kody kartograficzne dla map w skali 1:10 000.

6WHUHRW\S\ «voidable»

Atrybut:

Nazwa: x_kodKarto25k 1D]ZD SHãQD kod karto25k Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 1

Definicja: Kody kartograficzne dla map w skali 1:25 000.

6WHUHRW\S\ «voidable»

Atrybut:

Nazwa: x_kodKarto50k 1D]ZD SHãQD kod karto50k Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 1

Definicja: Kody kartograficzne dla map w skali 1:50 000.

6WHUHRW\S\ «voidable»

Atrybut:

Nazwa: x_kodKarto100k 1D]ZD SHãQD kod karto100k Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 1

Definicja: Kody kartograficzne dla map w skali 1:100 000.

6WHUHRW\S\ «voidable»

Atrybut:

Nazwa: x_kodKarto250k 1D]ZD SHãQD kod karto250k Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 1

Definicja: Kody kartograficzne dla map w skali 1:250 000.

6WHUHRW\S\ «voidable»

Atrybut:

Nazwa: x_kodKarto500k 1D]ZD SHãQD kod karto500k Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 1

Definicja: Kody kartograficzne la map w skali 1:500 000.

6WHUHRW\S\ «voidable»

Atrybut:

Nazwa: x_kodKarto1000k 1D]ZD SHãQD kod karto1000k Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 1

Definicja: Kody kartograficzne dla map w skali 1:1 000 000.

6WHUHRW\S\ «voidable»

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_PodzialTerytorialny Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_PokrycieTerenu

(7)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 7 — Poz. 1642

Klasa: OT_ObiektTopograficzny Abstract Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_KUOZ_A Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_KUHO_A Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_SKTR_L Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_TerenyChronione Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_OIOR

Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_OIKM

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_OIMK_A Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_OIPR

Relacja:

7\S Association 5ROD obiektKarto Dziedzina: KR_ObiektKarto /LF]QRĞü: 0..4

Definicja: OkreĞlenie referencji obiektu w bazach BDOT10k i BDOO do obiektów na mapach.

Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_OISZ_A Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_SiecUzbrojeniaTerenu Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_KUKO_P Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_SiecWodna Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_KUPG_A Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_KUPG_P Relacja:

7\S Generalization

(8)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 8 — Poz. 1642

Klasa: OT_ObiektTopograficzny Abstract

Dziedzina: OT_KUKO_A Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_KUZA_A Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_SKRP_L Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_KUMN_A Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_KUHU_A Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_KUHU_P Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_KUOS_A Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_SKPP_L Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_KUSC_A Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_KUIK_A Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_CharakterystykaDrogi Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_KUSK_A Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_SKRW_P Ograniczenie:

Nazwa: WystĊpowanie atrybutu x_kodKarto10k.

JĊzyk naturalny: Atrybut x_kodKarto10k nie wystĊpuje w bazie BDOO.

OCL: inv: if self.czyObiektBDOO = 'true' then self.x_kodKarto10k=

‘inapplicable’

Ograniczenie:

Nazwa: WystĊpowanie atrybutu x_kodKarto25k.

JĊzyk naturalny: Atrybut x_kodKarto25k nie wystĊpuje w bazie BDOO.

OCL: inv: if self.czyObiektBDOO = 'true' then self.x_kodKarto25k=

‘inapplicable’

Ograniczenie:

Nazwa: WystĊpowanie atrybutu x_kodKarto50k.

JĊzyk naturalny: Atrybut x_kodKarto50k nie wystĊpuje w bazie BDOO.

OCL: inv: if self.czyObiektBDOO = 'true' then self.x_kodKarto50k=

‘inapplicable’

Ograniczenie:

(9)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 9 — Poz. 1642

Klasa: OT_ObiektTopograficzny Abstract

Nazwa: WystĊpowanie atrybutu x_kodKarto100k.

JĊzyk naturalny: Atrybut x_kodKarto100k nie wystĊpuje w bazie BDOO.

OCL: inv: if self.czyObiektBDOO = 'true' then self.x_kodKarto100k=

‘inapplicable’

Ograniczenie:

Nazwa: WystĊpowanie atrybutu x_kodKarto250k.

JĊzyk naturalny: Atrybut x_kodKarto250k nie wystĊpuje w bazie BDOT10k.

OCL: inv: if self.czyObiektBDOO = 'false' then self.x_kodKarto250k=

‘inapplicable’

Ograniczenie:

Nazwa: WystĊpowanie atrybutu x_kodKarto500k.

JĊzyk naturalny: Atrybut x_kodKarto500k nie wystĊpuje w bazie BDOT10k.

OCL: inv: if self.czyObiektBDOO = 'false' then self.x_kodKarto500k=

‘inapplicable’

Ograniczenie:

Nazwa: WystĊpowanie atrybutu x_kodKarto1000k.

JĊzyk naturalny: Atrybut x_kodKarto1000k nie wystĊpuje w bazie BDOT10k.

OCL: inv: if self.czyObiektBDOO = 'false' then self.x_kodKarto1000k=

‘inapplicable’

Ograniczenie:

Nazwa:

JĊzyk naturalny:

OCL:

Atrybut x_uwagi.

Pole atrybutu x_uwagi przechowuje maksymalnie 255 znaków.

inv: self.x_uwagi.size()<=255 Ograniczenie:

Nazwa:

JĊzyk naturalny:

OCL:

Atrybut x_uzytkownik.

Pole atrybutu x_uzytkownik przechowuje maksymalnie 100 znaków.

inv: self.x_uzytkownik.size()<=100 Ograniczenie:

Nazwa:

JĊzyk naturalny:

OCL:

Atrybut x_kod.

Pole atrybutu x_kod przechowuje maksymalnie 6 znaków.

inv: self.x_kod.size()<=6 Ograniczenie:

Nazwa:

JĊzyk naturalny:

OCL:

Atrybut x_informDodatkowa.

Pole atrybutu x_informDodatkowa przechowuje maksymalnie 255 znaków.

inv: self.x_informDodatkowa.size()<=255 Ograniczenie:

Nazwa:

JĊzyk naturalny:

OCL:

Atrybut x_kodKarto10k.

Pole atrybutu x_kodKarto10k przechowuje maksymalnie 12 znaków.

inv: self.x_kodKarto10k.size()<=12 Ograniczenie:

Nazwa:

JĊzyk naturalny:

OCL:

Atrybut x_kodKarto25k.

Pole atrybutu x_kodKarto25k przechowuje maksymalnie 12 znaków.

inv: self.x_kodKarto25k.size()<=12 Ograniczenie:

Nazwa:

JĊzyk naturalny:

OCL:

Atrybut x_kodKarto50k.

Pole atrybutu x_kodKarto50k przechowuje maksymalnie 12 znaków.

inv: self.x_kodKarto50k.size()<=12

(10)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 10 — Poz. 1642

Klasa: OT_ObiektTopograficzny Abstract Ograniczenie:

Nazwa:

JĊzyk naturalny:

OCL:

Atrybut x_kodKarto100k.

Pole atrybutu x_kodKarto100k przechowuje maksymalnie 12 znaków.

inv: self. x_kodKarto100k.size()<=12 Ograniczenie:

Nazwa:

JĊzyk naturalny:

OCL:

Atrybut x_kodKarto250k.

Pole atrybutu x_kodKarto250k przechowuje maksymalnie 12 znaków.

inv: self.x_kodKarto250k.size()<=12 Ograniczenie:

Nazwa:

JĊzyk naturalny:

OCL:

Atrybut x_kodKarto500k.

Pole atrybutu x_kodKarto500k przechowuje maksymalnie 12 znaków.

inv: self.x_kodKarto500k.size()<=12 Ograniczenie:

Nazwa:

JĊzyk naturalny:

OCL:

Atrybut x_kodKarto1000k.

Pole atrybutu x_kodKarto1000k przechowuje maksymalnie 12 znaków.

inv: self.x_kodKarto1000k.size()<=12

Klasa: OT_ADJA_A

Nazwa: MHGQRVWND SRG]LDãX DGPLQLVWUDF\MQHJR

Definicja: Obszar paĔstwa, obszary województw, powiatów, gmin, czĊĞci gmin miejsko-wiejskich (miasta i obszary wiejskie), dzielnic i delegatur.

.ODVD ED]RZD OT_PodzialTerytorialny 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: idPRG

1D]ZD SHãQD ID_PRG Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 1

Definicja: Identyfikator PRG jednostki administracyjnej.

Atrybut:

Nazwa: idTerytJednostkiNadrzednej

1D]ZD SHãQD identyfikator terytorialny jednostki nadrzĊdnej Dziedzina: CharacterString

/LF]QRĞü: 0..1

Definicja: Identyfikator TERYT (TERC) dla jednostki nadrzĊdnej.

Atrybut:

Nazwa: idTerytTerc 1D]ZD SHãQD ID_TERYT_TERC Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 1

Definicja: Identyfikator TERYT (TERC) jednostki administracyjnej.

Atrybut:

Nazwa: rodzaj

1D]ZD SHãQD URG]DM SRG]LDãX WHU\WRULDOQHJR

Dziedzina: OT_RodzajJednostkiAdministracyjnej /LF]QRĞü: 1

Definicja: 5RG]DM MHGQRVWNL SRG]LDãX WHU\WRULDOQHJR

Relacja:

7\S Association 5ROD adms_a3

(11)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 11 — Poz. 1642

Klasa: OT_ADJA_A

Dziedzina: OT_ADMS_A /LF]QRĞü: 1..*

Definicja: Obiekty klasy OT_ADJA_A są powiązane z obiektami klasy OT_ADMS_A.

Relacja:

7\S Aggregation 5ROD adja_a1 Dziedzina: OT_ADJA_A /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: CzĊĞü obiektów klasy OT_ADJA_A powstaje w wyniku agregacji obiektów wchodząF\FK Z VNãDG WHM NODV\

Relacja:

7\S Aggregation

5ROD adja_a2

Dziedzina: OT_ADJA_A /LF]QRĞü: 0..*

Definicja: CzĊĞü obiektów klasy OT_ADJA_A powstaje w wyniku agregacji obiektów wchodząF\FK Z VNãDG WHM NODV\

Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_PodzialTerytorialny Relacja:

7\S Association

5ROD PRG

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu /LF]QRĞü: 1

Definicja: Referencja do PRG w zakresie atrybutów pozyskanych - z klasy PRG_JednostkaPodzialuAdministracyjnego: geometria, nazwa jednostki SRG]LDãX WHU\WRULDOQHJR NRG MHGQRVWNL SRG]LDãX terytorialnego (jako atrybut identyfikator TERYT), poziom 1 (paĔstwo), poziom 2 (województwo), poziom 3 (powiat), poziom 4 (gmina), - z klasy PRG_PunktGraniczny (tylko dla kartografii): geometria, identyfikator obiektu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (relacja z PRG), identyfikator punktu granicznego (jako nazwa umieszczona na mapie).

Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞci atrybutu idTerytJednostkiNadrzednej.

JĊzyk naturalny: WartoĞci atrybutu idTerytJednostkiNadrzednej nie pozyskuje siĊ dla województw oraz dla paĔstwa.

OCL: inv: if (self.rodzajJednostkiAdministracyjnej=’wojewodztwo’ or self.rodzajJednostkiAdministracyjnej=’panstwo’) then

self.idTerytJednostkiNadrzednejÆisEmpty() Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞci atrybutu x_katDoklGeom.

JĊzyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeom w tej klasie przyjmuje wartoĞü ÅGRNãDGQ\µ

OCL: inv: self.x_katDoklGeom='dokladny' Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞci atrybutu x_katIstnienia.

JĊzyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje wartoĞü „nie stosuje siĊ”.

OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' Klasa: OT_ADMS_A

Nazwa: miejscowoĞü

(12)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 12 — Poz. 1642

Klasa: OT_ADMS_A

Definicja: Jednostki osadnicze lub inne obszary zabudowane odróĪniające siĊ od innych miejscowoĞci odrĊbną nazwą, a przy jednakowej nazwie - odmiennym okreĞleniem ich rodzaju. MiejscowoĞü moĪe siĊ VNãDGDü z czĊĞci miejscowoĞci.

.ODVD ED]RZD OT_PodzialTerytorialny 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: idPRNG

1D]ZD SHãQD ID_PRNG Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 1

Definicja: Identyfikator obiektu z PRNG (PaĔstwowego Rejestru Nazw Geograficznych).

Atrybut:

Nazwa: idTerytGmi

1D]ZD SHãQD ID_JEDNOSTKI_ADM Dziedzina: CharacterString

/LF]QRĞü: 1

Definicja: Identyfikator TERYT (TERC) gminy, do której przynaleĪy miejscowoĞü.

Atrybut:

Nazwa: idTerytMiejsc

1D]ZD SHãQD id TERYT miejscowoĞci Dziedzina: CharacterString

/LF]QRĞü: 1

Definicja: Identyfikator miejscowoĞci w rejestrze TERYT.

Atrybut:

Nazwa: liczbaMieszkancow 1D]ZD SHãQD liczba mieszkaĔców Dziedzina: Integer

/LF]QRĞü: 0..1

Definicja: Liczba mieszkaĔców.

Atrybut:

Nazwa: rodzaj

1D]ZD SHãQD rodzaj miejscowoĞci Dziedzina: OT_RodzajMiejscowosci /LF]QRĞü: 1

Definicja: Rodzaj miejscowoĞci.

Atrybut:

Nazwa: siedzibaUrzeduGminy 1D]ZD SHãQD siedziba urzĊdu gminy Dziedzina: Boolean

/LF]QRĞü: 1

Definicja: Informacja, czy miejscowoĞü jest siedzibą urzĊdu gminy.

Relacja:

7\S Association 5ROD adja_a3 Dziedzina: OT_ADJA_A /LF]QRĞü: 1

Definicja: Obiekty klasy OT_ADJA_A są powiązane z obiektami klasy OT_ADMS_A.

Relacja:

7\S Aggregation 5ROD adms_a1

(13)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 13 — Poz. 1642

Klasa: OT_ADMS_A

Dziedzina: OT_ADMS_A /LF]QRĞü: 0..*

Definicja: CzĊĞü obiektów klasy OT_ADMS_A powstaje w wyniku agregacji obiektów wchodząF\FK Z VNãDG WHM NODV\

Relacja:

7\S Aggregation

5ROD adms_a2

Dziedzina: OT_ADMS_A /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: CzĊĞü obiektów klasy OT_ADMS_A powstaje w wyniku agregacji obiektów wchodząF\FK Z VNãDG WHM NODV\

Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_PodzialTerytorialny Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_ADMS_P Relacja:

7\S Association

5ROD EMUiA

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu /LF]QRĞü: 1

Definicja: Referencja do EMUiA w zakresie atrybutów pozyskanych - z klasy AD_Miejscowosc: geometria, identyfikator obiektu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (relacja z EMUiA), nazwa miejscowoĞci, rodzaj miejscowoĞci, populacja miejscowoĞci, identyfikator obiektu w rejestrze TERYT - system SYMC, identyfikator obiektu w rejestrze PRNG, - z klasy AD_Ulica: identyfikator obiektu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (relacja z EMUiA), nazwa ulicy, typ ulicy.

Relacja:

7\S Association

5ROD PRNG

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu /LF]QRĞü: 1

Definicja: Referencja do PRNG w zakresie atrybutów pozyskanych - z klasy 1*B1D]ZD*HRJUDILF]QD QD]ZD JãyZQD URG]DM RELHNWX funkcja administracyjna miejscowoĞci.

Relacja:

7\S Association

5ROD ulica1

Dziedzina: OT_Ulica /LF]QRĞü: 0..*

Definicja: Obiekty klasy OT_ADMS_A są powiązane z obiektami klasy OT_Ulica.

Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut rodzaj w bazie BDOO.

JĊzyk naturalny: W bazie BDOO atrybut rodzaj przyjmuje wartoĞci: miasto lub wieĞ.

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’ then (self.rodzaj=’miasto’ or self.rodzaj=’wies’)

Ograniczenie:

Nazwa: Geometria klasy ADMS_A.

JĊzyk naturalny: Klasa ADMS_P nie dziedziczy geometrii powierzchniowej z OT_PodzialTerytorialny, posiada tylko geometriĊ punktową.

Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞci atrybutu x_katIstnienia.

(14)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 14 — Poz. 1642

Klasa: OT_ADMS_A

JĊzyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje wartoĞü oznaczającą „nie stosuje siĊ”.

OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut idTerytGmi.

JĊzyk naturalny: Pole atrybutu idTerytGmi przechowuje identyfikator mający 7 znaków.

OCL: inv: self.idTerytGmi.size()=7 Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut idTerytMiejsc.

JĊzyk naturalny: Pole atrybutu idTerytMiejsc przechowuje maksymalnie 12 znaków.

OCL: inv: self.idTerytMiejsc.size()<=12

Klasa: OT_ADMS_P

Nazwa: SXQNW JãyZQ\ PLHMVFRZRĞci Definicja: 3XQNW JãyZQ\ PLHMVFRZRĞci.

.ODVD ED]RZD OT_ADMS_A 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: geometria 1D]ZD SHãQD geometria Dziedzina: GM_Point /LF]QRĞü: 1

Definicja: Geometria punktowa.

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_ADMS_A Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞci atrybutu x_katIstnienia.

JĊzyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje wartoĞü oznaczającą „nie stosuje siĊ”.

OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' Klasa: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia Abstract

Nazwa: Budynki, budowle i urządzenia

Definicja: Wszelkiego rodzaju budowle istotne z punktu widzenia topograficznego ujĊcia terenu, m.in. budynki mieszkalne i niemieszkalne, budowle SU]HP\VãRZH L JRVSRGDUF]H EXGRZOH K\GURWHFKQLF]QH urządzenia techniczne itd.

.ODVD ED]RZD OT_ObiektTopograficzny 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUIN_L Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUSP

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUWT

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUTR

Relacja:

(15)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 15 — Poz. 1642

Klasa: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia Abstract

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUZM_L Relacja:

7\S Association 5ROD EGiB

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu /LF]QRĞü: 1

Definicja: Referencja do obiektów przechowywanych w bazie EGiB.

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BUBD_A Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUIT

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUUO_L Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUHD

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUZT

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUCM_A Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUIB

Klasa: OT_BUBD_A

Nazwa: budynek

Definicja: Obiekty budowlane, trwale związane z gruntem, posiadające fundamenty, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. Ğcian i przykryü), czyli obudowane Ğcianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryte dachem, podpiwniczone lub nie podpiwniczone wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp.

.ODVD ED]RZD OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: funOgolnaBudynku 1D]ZD SHãQD funkcja ogólna budynku Dziedzina: OT_FunOgolnaBudynku /LF]QRĞü: 1

Definicja: PrzewaĪająca funkcja budynku.

6WHUHRW\S\ «voidable»

Atrybut:

Nazwa: funSzczegolowaBudynku 1D]ZD SHãQD IXQNFMD V]F]HJyãRZD EXG\QNX Dziedzina: OT_FunSzczegolowaBudynku

(16)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 16 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUBD_A

/LF]QRĞü: 1..*

Definicja: )XQNFMD V]F]HJyãRZD EXG\QNX SU]HZDĪająca).

6WHUHRW\S\ «voidable»

Atrybut:

Nazwa: kodKst 1D]ZD SHãQD KOD_KST Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: Kod wg KĝT (Klasyfikacja ĝURGNyZ 7UZDã\FK Atrybut:

Nazwa: liczbaKondygnacji 1D]ZD SHãQD liczba kondygnacji Dziedzina: Integer

/LF]QRĞü: 1

Definicja: Liczba nadziemnych kondygnacji budynku.

6WHUHRW\S\ «voidable»

Atrybut:

Nazwa: nazwa

1D]ZD SHãQD nazwa

Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: 1D]ZD ZãDVQD

Atrybut:

Nazwa: zabytek 1D]ZD SHãQD zabytek Dziedzina: Boolean /LF]QRĞü: 1

Definicja: WartoĞü atrybut zabytek okreĞla, czy dany budynek jest zabytkiem.

ħUyGãHP SR]\VNDQLD WHM LQIRUPDFML MHVW UHMHVWU ]DE\Wków udostĊpniany za poĞrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W przypadku, gdy budynek znajduje siĊ w rejestrze zabytków, atrybut zabytek przyjmuje wartoĞü 1. W przeciwnym razie atrybut ZABYTEK przyjmuje wartoĞü 0.

Atrybut:

Nazwa: geometria 1D]ZD SHãQD geometria Dziedzina: GM_Polygon /LF]QRĞü: 1

Definicja: Geometria powierzchniowa.

Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia Relacja:

7\S Association

5ROD EGiB

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu /LF]QRĞü: 0..*

Definicja: Referencja do EGiB w zakresie:

– atrybuty pozyskane z klasy EGB_Budynek: geometria, identyfikator budynku, status budynku, rodzaj budynku wg PKOB, numer najwyĪszej kondygnacji budynku, numer rejestru zabytków

– atrybuty pozyskane z klasy EGB_BlokBudynku: geometria, rodzaj bloku, numer najwyĪszej kondygnacji boku.

Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna budynków.

(17)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 17 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUBD_A

JĊzyk naturalny: Podstawą reprezentacji budynków jest zarys podstawowy lub maksymalny zasiĊg.

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’false’ then self.rodzajReprGeom='zarysPodstawy' or

self.rodzajReprGeom='maksymalnyZasieg' Ograniczenie:

Nazwa: WystĊpowanie w bazie BDOO.

JĊzyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy OIPR nie wystĊpują.

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’ then selfÆ isEmpty()

Ograniczenie:

Nazwa:

JĊzyk naturalny:

OCL:

Atrybut kodKst.

Pole atrybutu kodKst przechowuje maksymalnie 12 znaków.

inv: self.kodKst.size()<=12 Ograniczenie:

Nazwa:

JĊzyk naturalny:

OCL:

Atrybut nazwa.

Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków.

inv: self.kodKst.size()<=255 Klasa: OT_BUCM_A

Nazwa: budowla cmentarna

Definicja: CzĊĞü cmentarza przeznaczona do pochówku.

.ODVD ED]RZD OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: geometria 1D]ZD SHãQD geometria Dziedzina: GM_Polygon /LF]QRĞü: 1

Definicja: Geometria powierzchniowa.

Atrybut:

Nazwa: rodzaj 1D]ZD SHãQD rodzaj

Dziedzina: OT_RodzajCmentarza /LF]QRĞü: 1

Definicja: Rodzaj cmentarza.

Atrybut:

Nazwa: wyznanie 1D]ZD SHãQD wyznanie Dziedzina: OT_Wyznanie /LF]QRĞü: 1

Definicja: Rodzaj wyznania.

Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia Relacja:

7\S Association 5ROD BDOT500

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu /LF]QRĞü: 0..*

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie:

– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_PTCM: identyfikator cmentarza, rodzaj wyznania, rodzaj cmentarza.

Ograniczenie:

(18)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 18 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUCM_A

Nazwa: WystĊpowanie w bazie BDOO.

JĊzyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy BUCM nie wystĊpują.

OCL: inv: OT_OgolnyObiekt.czyObiektBDOO=’true’ implies selfÆisEmpty() Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna.

JĊzyk naturalny: Podstawą reprezentacji budowli cmentarnych jest maksymalny zasiĊg.

OCL: inv: self.rodzajReprGeom='maksymalnyZasieg' Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut x_katDoklGeom.

JĊzyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeom przyjmuje wartoĞü ÅGRNãDGQ\µ

OCL: inv: self.x_katDoklGeom='dokladny' Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut x_katIstnienia.

JĊzyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia przyjmuje wartoĞü „eksploatowany”.

OCL: inv: self.x_katIstnienia='eksploatowany' Klasa: OT_BUHD Abstract

Nazwa: budowla hydrotechniczna

Definicja: %XGRZOH VãXĪąFH JRVSRGDUFH ZRGQHM NV]WDãWRZDQLX ]DVREyZ ZRGQ\FK i korzystania z wód.

.ODVD ED]RZD OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: poziomWodyMaksymalny 1D]ZD SHãQD poziom wody maksymalny Dziedzina: Real

/LF]QRĞü: 0..1

Definicja: WysokoĞü JyUQHJR SR]LRPX ]ZLHUFLDGãD ZRG\ Z PHWUDFK

Atrybut:

Nazwa: poziomWodyMinimalny 1D]ZD SHãQD poziom wody minimalny Dziedzina: Real

/LF]QRĞü: 0..1

Definicja: WysokoĞü GROQHJR SR]LRPX ]ZLHUFLDGãD ZRG\ Z PHWUDFK

Atrybut:

Nazwa: rodzaj 1D]ZD SHãQD rodzaj

Dziedzina: OT_RodzajBudowliHydrotechnicznej /LF]QRĞü: 1

Definicja: Rodzaj budowli hydrotechnicznej.

Atrybut:

Nazwa: wysokoscKoronyZapory 1D]ZD SHãQD wysokoĞü korony zapory Dziedzina: Real

/LF]QRĞü: 0..1

Definicja: WysokoĞü bezwzglĊdna korony zapory w metrach.

Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BUHD_L Relacja:

7\S Generalization

(19)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 19 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUHD Abstract

Dziedzina: OT_BUHD_A Relacja:

7\S Generaliation

Dziedzina: OT_BUHD_P Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut rodzaj w BDOO.

JĊzyk naturalny: W bazie BDOO atrybut rodzaj przyjmuje wartoĞci: jaz, Ğluza, zapora.

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then (self.rodzaj=’jaz’ or self.rodzaj=’sluza’ or self.rodzaj=’zapora’) Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut rodzaj w BDOT10k.

JĊzyk naturalny: W bazie BDOT10k atrybut rodzaj przyjmuje wartoĞci: jaz ruchomy lub zastawka piĊtrząFD MD] VWDã\ Ğluza, zapora.

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='false' then

(self.rodzaj=’jazRuchomyLubZastawkaPietrzaca’ or self.rodzaj=’jazStaly’

or self.rodzaj=’sluza’ or self.rodzaj=’zapora’) Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞü atrybutu wysokoscKoronyZapory.

JĊzyk naturalny: WartoĞü atrybutu wysokoscKoronyZapory pozyskuje siĊ tylko dla zapory z jazem ruchomym, jako informacjĊ dotyczącą wysokoĞci bezwzglĊdnej korony zapory.

OCL: inv: if self.rodzaj='jazRuchomyLubZastawkaPietrzaca' then self.wysokoscKoronyZaporyÆnotEmpty

Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞü atrybutu wysokoscKoronyZapory.

JĊzyk naturalny: WartoĞü atrybutu wysokoscKoronyZapory pozyskuje siĊ ] GRNãDGQRĞcią 1 m.

OCL: inv: self.wysokoscKoronyZapory.uom.uomSymbol='meter' Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞü atrybutu poziomWodyMinimalny.

JĊzyk naturalny: WartoĞü atrybutu poziomWodyMinimalny pozyskuje siĊ tylko dla zapory RUD] MD]X VWDãHJR EH] F]ĊĞci ruchomej, jako wysokoĞü górnego poziomu wody.

OCL: inv: if self.rodzaj='jazStaly' or self.rodzaj='zapora' then self.poziomWodyMinimalnyÆnotEmpty

Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞü atrybutu poziomWodyMinimalny.

JĊzyk naturalny: WartoĞü atrybutu poziomWodyMinimalny pozyskuje siĊ ] GRNãDGQRĞcią 1 m.

OCL: inv: self.poziomWodyMinimalny.uom.uomSymbol='meter' Ograniczenie:

Nazwa: Obiekt Ğluza i jaz ruchomy lub zastawka piĊtrząca.

JĊzyk naturalny: Dla obiektu Ğluza i jaz ruchomy lub zastawka piĊtrząca wartoĞci atrybutu SR]LRP:RG\0LQLPDOQ\ QLH Z\SHãQLD VLĊ.

OCL: inv: if (self.rodzaj='sluza' or

self.rodzaj='jazRuchomyLubZastawkaPietrzaca') then self.poziomWodyMinimalnyÆisEmpty()

Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞü atrybutu poziomWodyMaksymalny.

JĊzyk naturalny: WartoĞü atrybutu poziomWodyMaksymalny okreĞla siĊ dla zapory oraz MD]X VWDãHJR EH] F]ĊĞci ruchomej, jako wysokoĞü dolnego poziomu.

OCL: inv: if self.rodzaj='jazStaly' then

self.poziomWodyMaksymalnyÆnotEmpty Ograniczenie:

Nazwa: 'RNãDGQRĞü atrybutu poziomWodyMaksymalny.

(20)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 20 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUHD Abstract

JĊzyk naturalny: WartoĞü atrybutu poziomWodyMaksymalny okreĞla siĊ ] GRNãDGQRĞcią 1 m.

OCL: inv: self.poziomWodyMaksymalny.uom.uomSymbol='meter' Ograniczenie:

Nazwa: Obiekt Ğluza i jaz ruchomy lub zastawka piĊtrząca.

JĊzyk naturalny: Dla obiektu Ğluza i jaz ruchomy lub zastawka piĊtrząca wartoĞci atrybutu SR]LRP:RG\0DNV\PDOQ\ QLH Z\SHãQLD VLĊ.

OCL: inv: if (self.rodzaj='sluza' or

self.rodzaj='jazRuchomyLubZastawkaPietrzaca') then self.poziomWodyMaksymalnyÆisEmpty()

Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut x_katDoklGeom.

JĊzyk naturalny: Atrybut x_katDoklGeomprzyjmuje wartoĞü ÅGRNãDGQ\µ

OCL: inv: self.x_katDoklGeom='dokladny' Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut x_katIstnienia.

JĊzyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia przyjmuje wartoĞü „eksploatowany”.

OCL: inv: self.x_katIstnienia='eksploatowany' Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna.

JĊzyk naturalny: Podstawą reprezentacji obiektów: jaz ruchomy lub zastawka piĊtrząca, jaz VWDã\ L ]DSRUD MHVW ÅOLQLD8PRZQDµ

OCL: inv: if self.rodzaj='jazRuchomyLubZastawkaPietrzaca' or self.rodzaj='jazStaly' or self.rodzaj='zapora' then

self.rodzajReprGeom='liniaUmowna' Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna.

JĊzyk naturalny: Podstawą reprezentacji obiektów: Ğluza i zapora jest „zarysPodstawy”.

OCL: inv: if self.rodzaj='sluza' or self.rodzaj='zapora' then self.rodzajReprGeom='zarysPodstawy'

Klasa: OT_BUHD_A

Nazwa: budowla hydrotechniczna

Definicja: %XGRZOH VãXĪąFH JRVSRGDUFH ZRGQHM NV]WDãWRZDQLX ]DVREyZ ZRGQ\FK i korzystania z wód, posiadające powierzchniową reprezentacjĊ geometryczną.

.ODVD ED]RZD OT_BUHD 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: geometria 1D]ZD SHãQD geometria Dziedzina: GM_Polygon /LF]QRĞü: 1

Definicja: Geometria powierzchniowa.

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUHD

(21)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 21 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUHD_L

Nazwa: budowla hydrotechniczna

Definicja: %XGRZOH VãXĪąFH JRVSRGDUFH ZRGQHM NV]WDãWRZDQLX ]DVREyZ ZRGQ\FK i korzystania z wód, posiadające liniową reprezentacjĊ geometryczną.

.ODVD ED]RZD OT_BUHD 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: geometria 1D]ZD SHãQD geometria Dziedzina: GM_Curve /LF]QRĞü: 1

Definicja: Geometria liniowa.

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUHD

Klasa: OT_BUHD_P

Nazwa: budowla hydrotechniczna

Definicja: %XGRZOH VãXĪąFH JRVSRGDUFH ZRGQHM NV]WDãWRZDQLX ]DVREyZ ZRGQ\FK i korzystania z wód, posiadające punktową reprezentacjĊ geometryczną.

.ODVD ED]RZD OT_BUHD 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: geometria 1D]ZD SHãQD geometria Dziedzina: GM_Point /LF]QRĞü: 1

Definicja: Geometria punktowa.

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUHD

Klasa: OT_BUIB Abstract

Nazwa: inna budowla

Definicja: 3R]RVWDãH RELHNW\ LVWRWQH ] WRSRJUDILF]QHJR SXQNWX widzenia, nieuwzglĊdnione w innych klasach naleĪących do kategorii budynki, budowle i urządzenia (BU).

.ODVD ED]RZD OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: rodzaj 1D]ZD SHãQD rodzaj

Dziedzina: OT_RodzajInnejBudowli /LF]QRĞü: 1

Definicja: Rodzaj innej budowli.

Relacja:

7\S Association 5ROD BDOT500

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu /LF]QRĞü: 0..*

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie:

– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_BUIB(InnaBudowla): geometria, identyfikator innej budowli, rodzaj innej budowli

(22)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 22 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUIB Abstract

– atrybuty pozyskane z klasy

BDZ_KTOK(ObiektZwiazanyzKomunikacja): geometria, identyfikator obiektu związanego z komunikacją, rodzaj obiektu związanego z komunikacją GRW\F]\ W\ONR RELHNWX RJURG]HQLH WUZDãH Relacja:

7\S Association 5ROD EGiB

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu /LF]QRĞü: 0..*

Definicja: Referencja do EGiB w zakresie:

– atrybut pozyskany z klasy EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem:

geometria, rodzaj obiektu trwale związanego z budynkiem (tylko rampa).

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUIB_L Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BUIB_A Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia Ograniczenie:

Nazwa: WystĊpowanie w bazie BDOO.

JĊzyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy BUIB nie wystĊpują.

OCL: inv: OT_OgolnyObiekt.czyObiektBDOO=’true’ implies selfÆisEmpty() Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut specjalny x_katDoklGeom przyjmuje.

JĊzyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeom przyjmuje wartoĞü ÅGRNãDGQ\µ

OCL: inv: self.x_katDoklGeom='dokladny' Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut specjalny x_katIstnienia

JĊzyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia przyjmuje wartoĞü „eksploatowany”.

OCL: inv: self.x_katIstnienia='eksploatowany' Klasa: OT_BUIB_A

Nazwa: inna budowla

Definicja: 3R]RVWDãH RELHNW\ LVWRWQH ] WRSRJUDILF]QHJR SXQNWX widzenia, nieuwzglĊdnione w innych klasach naleĪących do kategorii budynki, budowle i urządzenia(BU) – posiadające powierzchniową reprezentacjĊ geometryczną.

.ODVD ED]RZD OT_BUIB 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: geometria 1D]ZD SHãQD geometria Dziedzina: GM_Polygon /LF]QRĞü: 1

Definicja: Geometria powierzchniowa.

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUIB

Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna.

JĊzyk naturalny: Podstawą reprezentacji geometrycznej obiektów: estrada, platforma

(23)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 23 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUIB_A

widokowa, trybuna, peron i rampa jest zarys podstawowy.

OCL: inv: if self.rodzaj='estrada' or self.rodzaj='platformaWidokowa' or self.rodzaj='trybuna' or self.rodzaj='peron' or self.rodzaj='rampa' then self.rodzajReprGeom='zarysPodstawy'

Klasa: OT_BUIB_L

Nazwa: inna budowla

Definicja: 3R]RVWDãH RELHNW\ LVWRWQH ] WRSRJUDILF]QHJR SXQNWX widzenia, nieuwzglĊdnione w innych klasach naleĪących do kategorii budynki, budowle i urządzenia(BU) – posiadające liniową reprezentacjĊ geometryczną.

.ODVD ED]RZD OT_BUIB 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: geometria 1D]ZD SHãQD geometria Dziedzina: GM_Curve /LF]QRĞü: 1

Definicja: Geometria liniowa.

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUIB

Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna.

JĊzyk naturalny: Podstawą UHSUH]HQWDFML RELHNWX OLQLRZHJR RJURG]HQLH WUZDãH peron i rampa jest oĞ interpolowana.

OCL: inv: if self.rodzaj='ogrodzenieTrwale' or self.rodzaj='peron' or self.rodzaj='rampa' then self.rodzajReprGeom='osInterpolowana ' Klasa: OT_BUIT Abstract

Nazwa: inne urządzenie techniczne

Definicja: 3R]RVWDãH XU]ądzenia techniczne, istotne z topograficznego punktu widzenia, nieuwzglĊdnione w innych klasach z obiektami technicznymi.

.ODVD ED]RZD OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: rodzaj 1D]ZD SHãQD rodzaj

Dziedzina: OT_RodzajUrzadzeniaTechnicznego /LF]QRĞü: 1

Definicja: Rodzaj innego urządzenia technicznego.

Relacja:

7\S Association 5ROD GESUT

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu /LF]QRĞü: 0..*

Definicja: Referencja do GESUT w zakresie:

– atrybuty pozyskane z klasy GES_SUUS: geometria, identyfikator urządzenia, rodzaj urządzenia.

Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia Relacja:

7\S Generalization

(24)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 24 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUIT Abstract

Dziedzina: OT_BUIT_A Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BUIT_P Ograniczenie:

Nazwa: WystĊpowanie w bazie BDOO.

JĊzyk naturalny: W bazie BDOO, w klasie BUIT wystĊpuje jedynie obiekt szyb naftowy lub gazowy.

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then self.rodzaj=‘szybNaftowyLubGazowy’

Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut specjalny x_katDoklGeomprzyjmuje.

JĊzyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeomprzyjmuje wartoĞü ÅGRNãDGQ\µ

OCL: inv: self.x_katDoklGeom='dokladny' Klasa: OT_BUIT_A

Nazwa: inne urządzenie techniczne

Definicja: 3R]RVWDãH XU]ądzenia techniczne, istotne z topograficznego punktu widzenia, nieuwzglĊdnione w innych klasach z obiektami technicznymi – posiadające powierzchniową reprezentacjĊ geometryczną.

.ODVD ED]RZD OT_BUIT 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: geometria 1D]ZD SHãQD geometria Dziedzina: GM_Polygon /LF]QRĞü: 1

Definicja: Geometria powierzchniowa.

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUIT

Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna.

JĊzyk naturalny: Podstawą UHSUH]HQWDFML RELHNWyZ ]HVSyã XU]ądzeĔ terminalu ropy QDIWRZHM OXE PDWHULDãyZ URSRSRFKRGQ\FK ]HVSyã WUDQsformatorów L ]HVSyã G\VWU\EXWRUyZ SDOLZD MHVW Å]DU\V SRGVWDZRZy”.

OCL: inv: if

self.rodzaj='zespolUrzadzenTerminaluRopyNaftowejLubMaterialowRopo pochodnych' or self.rodzaj='zespolTransformatorow' or

self.rodzaj='zespolDystrybutorowPaliwa' then self.rodzajReprGeom='zarysPodstawy' Klasa: OT_BUIT_P

Nazwa: inne urządzenie techniczne

Definicja: 3R]RVWDãH XU]ądzenia techniczne, istotne z topograficznego punktu widzenia, nieuwzglĊdnione w innych klasach z obiektami technicznymi – posiadające punktową reprezentacjĊ geometryczną.

.ODVD ED]RZD OT_BUIT 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: geometria 1D]ZD SHãQD geometria Dziedzina: GM_Point /LF]QRĞü: 1

(25)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 25 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUIT_P

Definicja: Geometria punktowa.

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUIT

Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna.

JĊzyk naturalny: Podstawą reprezentacji obiektów: szyb naftowy lub gazowy, transformator, ujĊFLH ZRG\ ]HVSyã XU]ądzeĔ stacji meteorologicznej ]HVSyã WUDQVIRUPDWRUyZ L ]HVSyã G\VWU\EXWRUyZ SDOLZa jest „Ğrodek geometryczny”.

OCL: inv: if self.rodzaj='szybNaftowyLubGazowy' or self.rodzaj='transformator' or self.rodzaj='ujecieWody' or

self.rodzaj='zespolUrzadzenStacjiMeteorologicznej' or self.rodzaj=' zespolTransformatorow' or self.rodzaj='zespolDystrybutorowPaliwa' then self.rodzajReprGeom='srodekGeometryczny'

Klasa: OT_BUIN_L

Nazwa: budowla inĪynierska

Definicja: Rodzaje przepraw w postaci budowli inĪynierskich, których konstrukcja pozwala pokonywaü przeszkody wodne i lądowe.

.ODVD ED]RZD OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: dlugosc 1D]ZD SHãQD GãXJRĞü Dziedzina: Distance /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: 'ãXJRĞü PRVWX ZLDGXNWX WXQHOX NãDGNL Z PHWUDFK ] GRNãDdnoĞcią do 1 m.

Atrybut:

Nazwa: geometria 1D]ZD SHãQD geometria Dziedzina: GM_Curve /LF]QRĞü: 1

Definicja: Geometria liniowa.

Atrybut:

Nazwa: konstrukcja 1D]ZD SHãQD konstrukcja

Dziedzina: OT_KonstrukcjaBudowliInzynierskiej /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: Konstrukcja budowli inĪynierskiej.

Atrybut:

Nazwa: liczbaPoziomow 1D]ZD SHãQD liczba poziomów Dziedzina: OT_LiczbaPoziomow /LF]QRĞü: 1

Definicja: Liczba poziomów budowli inĪynierskiej.

6WHUHRW\S\ «voidable»

Atrybut:

Nazwa: materialKonstrukcyjnyPodpor 1D]ZD SHãQD PDWHULDã NRQVWUXNF\MQ\ SRGSRU\

Dziedzina: OT_MaterialKonstrukcyjnyBudowliInzynierskiej /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: 0DWHULDã NRQVWUXNF\MQ\ SRGSRU\

(26)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 26 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUIN_L Atrybut:

Nazwa: materialKonstrukcyjnyPomostu 1D]ZD SHãQD PDWHULDã NRQVWUXNF\MQ\ SRPRVWX

Dziedzina: OT_MaterialKonstrukcyjnyBudowliInzynierskiej /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: 0DWHULDã NRQVWUXNF\MQ\ SRPRVWX

Atrybut:

Nazwa: mobilnoscPrzesla 1D]ZD SHãQD mobilnoĞü przĊVãD Dziedzina: Boolean

/LF]QRĞü: 1

Definicja: Informacja o mobilnoĞci przĊVãD

6WHUHRW\S\ «voidable»

Atrybut:

Nazwa: nazwa

1D]ZD SHãQD nazwa

Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: Nazwa obiektu.

Atrybut:

Nazwa: nosnosc 1D]ZD SHãQD noĞnoĞü Dziedzina: Real /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: NoĞnoĞü PRVWX OXE HVWDNDG\ ZLDGXNWX Z WRQDFK ] GRNãDGQRĞcią do 1 tony.

Atrybut:

Nazwa: nrEwidencyjnyZarzaduDrog 1D]ZD SHãQD nr ewidencyjny zarządu dróg Dziedzina: CharacterString

/LF]QRĞü: 0..1

Definicja: Numer ewidencyjny z bazy ewidencji obiektów mostowych prowadzonej SU]H] ZãDĞciwy ZD.

Atrybut:

Nazwa: rodzaj 1D]ZD SHãQD rodzaj

Dziedzina: OT_RodzajBudowliInzynierskiej /LF]QRĞü: 1

Definicja: Rodzaj budowli inĪynierskiej.

Atrybut:

Nazwa: rodzajKomunikacji 1D]ZD SHãQD rodzaj komunikacji Dziedzina: OT_RodzajKomunikacji /LF]QRĞü: 1

Definicja: Rodzaj komunikacji na moĞcie i wiadukcie.

Atrybut:

Nazwa: szerokosc 1D]ZD SHãQD szerokoĞü Dziedzina: Distance /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: SzerokoĞü PRVWX OXE ZLDGXNWX Z PHWUDFK ] GRNãDGQRĞcią do 0,1 m.

Atrybut:

Nazwa: wysokosc 1D]ZD SHãQD wysokoĞü

(27)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 27 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUIN_L

Dziedzina: Real /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: WysokoĞü WXQHOX OXE NãDGNL Z PHWUDFK ] GRNãDGQRĞcią do 0,1 m.

Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia Relacja:

7\S Association 5ROD BDOT500

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu /LF]QRĞü: 0..*

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie:

– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_BUBM(BudowlaMostowa):

geometria, identyfikator budowli mostowej, rodzaj budowli mostowej, URG]DM PDWHULDãX NRQVWUXNFML

Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut rodzaj w bazie BDOO.

JĊzyk naturalny: W bazie BDOO atrybut rodzaj przyjmuje wartoĞci: estakada, wiadukt, most, tunel.

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’ then

(self.rodzaj=’estakada’ or self.rodzaj=’wiadukt’ or self.rodzaj=’most’ or self.rodzaj=’tunel’)

Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut rodzaj w bazie BDOT10k.

JĊzyk naturalny: W bazie BDOT10k atrybut rodzaj przyjmuje wartoĞci: estakada, wiadukt, PRVW WXQHO NãDGND GOD SLHV]\FK SU]HMĞcie podziemne dla pieszych, przepust.

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’false’ then

(self.rodzaj=’estakada’ or self.rodzaj=’wiadukt’ or self.rodzaj=’most’ or self.rodzaj=’tunel’ or self.rodzaj=’kladkaDlaPieszych’ or

self.rodzaj=’przejsciePodziemneDlaPieszych’ or self.rodzaj=’przepust’) Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna.

JĊzyk naturalny: Podstawą reprezentacji budowli mostowych jest ich oĞ geometryczna.

OCL: inv: self.rodzajReprGeom='osGeometryczna' Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut konstrukcja.

JĊzyk naturalny: 'OD PRVWyZ R XNãDG]LH VWDW\F]Q\P LQQ\P QLĪ podwieszony lub wiszący, QS VZRERGQLH SRGSDUW\ ZLHV]DURZ\ UDPRZQLFD ãXNRwy przypisuje siĊ atrybut konstrukcja = 'Inn'.

Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞü atrybutu liczbaPoziomow.

JĊzyk naturalny: WartoĞü atrybutu liczbaPoziomow okreĞla iloĞü poziomów mostów, ZLDGXNWyZ L HVWDNDG 'OD SR]RVWDã\FK RELHNWyZ DWU\Eut ten przyjmuje wartoĞü specjalną „nie stosuje siĊ”.

OCL: inv: if (self.rodzaj<>'most' or self.rodzaj<>’estakada’ or self.rodzaj<>’wiadukt’) then self.liczbaPoziomow='inapplicable' Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞü atrybutu mobilnoscPrzesla.

JĊzyk naturalny: Atrybut mobilnoscPrzesla przyjmuje wartoĞü 1 dla mostów o ruchomym przĊĞOH REURWRZ\P : SR]RVWDã\FK SU]\SDGNDFK PRELOQRVF3Uzesla = 0.

OCL: inv: if (self.rodzaj='most' and self.konstrukcja='obrotowy') then self.mobilnoscPrzesla='1' else self.mobilnoscPrzesla='0' endif Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞü atrybutu mobilnoscPrzesla.

(28)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 28 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUIN_L

JĊzyk naturalny: Dla obiektów: tunel, przejĞcie podziemne i przepust atrybut mobilnoscPrzesla przyjmuje wartoĞü specjalną „nie stosuje siĊ”.

OCL: inv: if (self.rodzaj='tunel' or self.rodzaj=' przejsciePodziemneDlaPieszych ' or self.rodzaj='przepust') then self.mobilnoscPrzesla='inapplicable' Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞü atrybutu szerokosc.

JĊzyk naturalny: WartoĞü atrybutu szerokosc podaje siĊ w metrach.

OCL: inv: self.szerokosc.uom.uomSymbol='meter' Ograniczenie:

Nazwa: 'RNãDGQRĞü atrybutu szerokosc.

JĊzyk naturalny: WartoĞü atrybutu szerokosc podaje siĊ ] GRNãDGQRĞcią do 0.1 m.

OCL: inv:

self.szerokosc.value=(self.szerokosc.value).round+(((self.szerokosc.value) -(self.szerokosc.value).round*10).round)/10

Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞü atrybutu szerokosc.

JĊzyk naturalny: Dla obiektu przepust atrybut szerokosc przyjmuje wartoĞü specjalną „nie stosuje siĊ”.

OCL: inv: if self.rodzaj='przepust' then self.szerokosc='inapplicable' Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞü atrybutu dlugosc.

JĊzyk naturalny: Jako wartoĞü atrybutu dlugosc podaje siĊ FDãNRZLWą GãXJRĞü obiektu w metrach.

OCL: inv: self.dlugosc.uom.uomSymbol='meter' Ograniczenie:

Nazwa: 'RNãDGQRĞü atrybutu dlugosc.

JĊzyk naturalny: Jako wartoĞü atrybutu dlugosc podaje siĊ ] GRNãDGQRĞcią do 1 m.

OCL: inv: self.dlugosc.value=(self.dlugosc.value).round Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞü atrybutu nosnosc.

JĊzyk naturalny: Jako wartoĞü nosnosc podaje siĊ dopuszczalne obciąĪenie mostu, estakady i wiaduktu w tonach.

OCL: inv: self.nosnosc.uom.uomSymbol='tona' Ograniczenie:

Nazwa: 'RNãDGQRĞü atrybutu nosnosc.

JĊzyk naturalny: WartoĞü nosnosc podaje siĊ ] GRNãDGQRĞcią do 1 tony.

OCL: inv: self. nosnosc.value=(self.dlugosc.value).round Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞü atrybutu wysokosc.

JĊzyk naturalny: Jako wartoĞü wysokosc podaje siĊ wysokoĞü WXQHOX NãDGNL HVWDNDG\

wiaduktu, mostu.

OCL: inv: if (self.rodzaj='tunel' or self.rodzaj='kladkaDlaPieszych' or

self.rodzaj=’estakada’ or self.rodzaj=’wiadukt’ or self.rodzaj='most') then self.wysokoscÆnotEmpty

Ograniczenie:

Nazwa: WartoĞü atrybutu wysokosc.

JĊzyk naturalny: WartoĞü atrybutu wysokosc podaje siĊ w metrach.

OCL: inv: self. wysokosc.uom.uomSymbol='meter' Ograniczenie:

Nazwa: 'RNãDGQRĞü atrybutu wysokosc.

JĊzyk naturalny: WartoĞü atrybutu wysokosc podaje siĊ ] GRNãDGQRĞcią do 0.1 m.

OCL: inv: self.wysokosc.value=(self.wysokosc.value).round+

(((self. wysokosc.value-(self. wysokosc.value).round)*10).round)/10 Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut nazwa.

(29)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 29 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUIN_L

JĊzyk naturalny:

OCL:

Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków.

inv: self.nazwa.size()<=255 Klasa: OT_BUSP Abstract

Nazwa: budowla sportowa

Definicja: %XGRZOH VãXĪące do celów sportowych i rekreacyjnych, znajdujące siĊ QD RJyã QD WHUHQLH RELHNWyZ VSRUWRZ\FK WDNLFK MDN Easen, stadion itp.

.ODVD ED]RZD OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: nazwa

1D]ZD SHãQD nazwa

Dziedzina: CharacterString /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: 1D]ZD ZãDVQD

Atrybut:

Nazwa: rodzaj 1D]ZD SHãQD rodzaj

Dziedzina: OT_RodzajBudowliSportowej /LF]QRĞü: 1

Definicja: Rodzaj budowli sportowej.

Relacja:

7\S Association 5ROD BDOT500

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu /LF]QRĞü: 0..*

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie:

– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_BUBS(BudowlaSportowa): geometria, identyfikator budowli sportowej, rodzaj budowli sportowej, rodzaj zadaszenia, informacja dodatkowa.

Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BUSP_A Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BUSP_L Ograniczenie:

Nazwa: WystĊpowanie w bazie BDOO.

JĊzyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy BUSP nie wystĊpują.

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then selfÆisEmpty()

Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna.

JĊzyk naturalny: Podstawą reprezentacji obiektów: bieĪnia i tor ĪuĪlowy jest oĞ geometryczna.

OCL: inv: if self.rodzaj='bieznia' or self.rodzaj='torZuzlowy' then self.rodzajReprGeom='osGeometryczna'

Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna.

JĊzyk naturalny: Podstawą reprezentacji obiektów: basen odkryty, basen z czaszą foliową, kort tenisowy, kort tenisowy z czaszą foliową, plac gier i zabaw, plac

(30)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 30 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUSP Abstract

sportowy , skocznia narciarska, stadion, sztuczny stok, tor samochodowy i tor saneczkowy jest zarys podstawowy.

OCL: inv: if (self.rodzaj='basenOdkryty' or self.rodzaj='basenZCzaszaFoliowa' or self.rodzaj='kortTenisowy' or

self.rodzaj='kortTenisowyZCzaszaFoliowa' or

self.rodzaj='placGierIZabaw' or self.rodzaj='placSportowy' or self.rodzaj='skoczniaNarciarska' or self.rodzaj='stadion' or self.rodzaj='sztucznyStok' or self.rodzaj='torSamochodowy' or

self.rodzaj='torSaneczkowy') then self.rodzajReprGeom='zarysPodstawy' Ograniczenie:

Nazwa:

JĊzyk naturalny:

OCL:

Atrybut nazwa.

Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków.

inv: self.nazwa.size()<=255 Klasa: OT_BUSP_A

Nazwa: budowla sportowa

Definicja: %XGRZOH VãXĪące do celów sportowych i rekreacyjnych, znajdujące siĊ QD RJyã QD WHUHQLH RELHNWyZ VSRUWRZ\FK WDNLFK MDN Easen, stadion itp. – posiadające powierzchniową reprezentacjĊ geometryczną.

.ODVD ED]RZD OT_BUSP 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: geometria 1D]ZD SHãQD geometria Dziedzina: GM_Polygon /LF]QRĞü: 1

Definicja: Geometria powierzchniowa.

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUSP

Klasa: OT_BUSP_L

Nazwa: budowla sportowa

Definicja: %XGRZOH VãXĪące do celów sportowych i rekreacyjnych, znajdujące siĊ QD RJyã QD WHUHQLH RELHNWyZ VSRUWRZ\FK WDNLFK MDN Easen, stadion itp. – posiadające liniową reprezentacjĊ geometryczną.

.ODVD ED]RZD OT_BUSP 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: geometria 1D]ZD SHãQD geometria Dziedzina: GM_Curve /LF]QRĞü: 1

Definicja: Geometria liniowa.

Relacja:

7\S Generalization Dziedzina: OT_BUSP

(31)

Dziennik Ustaw Nr 279 — 31 — Poz. 1642

Klasa: OT_BUTR Abstract

Nazwa: urządzenie transportowe

Definicja: Budowle i urządzenia transportowe o róĪnym przeznaczeniu i konstrukcji.

.ODVD ED]RZD OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 6WHUHRW\S\ «FeatureType»

Atrybut:

Nazwa: dlugosc 1D]ZD SHãQD GãXJRĞü Dziedzina: Distance /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: 'ãXJRĞü w metrach.

Atrybut:

Nazwa: rodzaj 1D]ZD SHãQD rodzaj

Dziedzina: OT_RodzajUrzadzeniaTransportowego /LF]QRĞü: 1

Definicja: Rodzaj urządzenia transportowego.

Atrybut:

Nazwa: szerokosc 1D]ZD SHãQD szerokoĞü Dziedzina: Distance /LF]QRĞü: 0..1

Definicja: SzerokoĞü dla suwnic w metrach.

Relacja:

7\S Association 5ROD BDOT500

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu /LF]QRĞü: 0..*

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie:

– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_BUUT(UrzadzenieTransportowe):

geometria, identyfikator urządzenia transportowego, rodzaj urządzenia transportowego.

Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BUTR_L Relacja:

7\S Generalization

Dziedzina: OT_BUTR_P Ograniczenie:

Nazwa: WystĊpowanie w bazie BDOO.

JĊzyk naturalny: W bazie BDOO, w klasie BUTR wystĊpuje jedynie obiekt kolej linowa.

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then self.rodzaj=‘kolejLinowa’

Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna.

JĊzyk naturalny: Podstawą reprezentacji geometrycznej obiektu „obrotnica kolejowa” jest

„ĞURGHN JHRPHWU\F]Q\µ Z SU]\SDGNX SR]RVWDã\FK URG]DMyw urządzeĔ transportowych podstawą reprezentacji geometrycznej jest „oĞ geometryczna”.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :