Wykaz prac doktorskich, magisterskich oraz licencjackich przygotowanych i obronionych pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty A. Daszyńskiej

Download (0)

Full text

(1)

Wykaz prac doktorskich, magisterskich oraz licencjackich przygotowanych i obronionych pod kierunkiem

prof. dr hab. Jolanty A. Daszyńskiej

I. Prace doktorskie

1. Karolina Clontz (2014), Washington, DC. Symbol amerykańskiej demokracji.

2. Joanna Jasitczak (2017), Symbole amerykańskiej kultury patriotycznej XVIII i XIX wieku.

3. Anna Kowalczyk-Sadowska (2018), Starcie Dawida z Goliatem. Udział U.S. Navy w konfliktach Stanów Zjednoczonych z Francją i Wielką Brytanią (1794–1815).

4. Ewa Paczkowska (2018), Catherine of Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymo- our – the influence of the Three Wives of Henry VIII Tudor on the Process of Modernization and Shaping a New Model of England.

5. Nguyen Van Sang (2019), Relations between the United States of America and Great Britain from the Monroe Doctrine to the Mexican-American War, 1823–1846.

II. Prace magisterskie

2008

1. Tomasz Dąbrowski, Pojęcie wolności w Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki 1787 roku.

2. Anna Majczyk, Misje zagraniczne wybranych przedstawicieli amerykańskiej dy- plomacji w początkach wojny o niepodległość (1775–1778).

3. Agata Maskulak, Obraz niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki na podstawie wybranych relacji cudzoziemców początków XIX wieku.

4. Krzysztof Pałyga, Traktat nabycia Luizjany, 1803 r.

(2)

5. Aneta Adamczyk, Kres świata Azteków w wybranych relacjach europejskich.

6. Malwina Kałużna, Amerykańska kobieta w opiniach Alexisa de Tocqueville’a.

7. Aneta Stasikowska, Pierwsza podróż Benjamina Franklina do Anglii.

2010

8. Jarosław Grudziński, Karty praw i przywilejów wybranych kolonii angiel- skich w Ameryce Północnej.

9. Marianna Pietrzak, Kryzys demokracji amerykańskiej we wspomnieniach Ju- liana Ursyna Niemcewicza.

10.Piotr Sadowski, Ekspedycja admirała Edwarda Vernona przeciw Cartagenie w wojnie o ucho Jenkinsa.

2011

11.Marta Barańska, Wirginia i jej mieszkańcy na podstawie „Notes on the State of Virginia”.

12.Gracjan Pietrzak, Uzbrojenie Armii Kontynentalnej w czasie pierwszych bitew wojny o niepodległość.

13.Piotr Solecki, Organizacja i funkcjonowanie prowincji Kanady, 1763–1792.

14.Piotr Spólnicki, Rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych do 1821 r.

15.Aleksandra Szcześniak, Bath – miejsce wypoczynku angielskich elit przełomu XVIII i XIX wieku.

16.Agnieszka Tomkiewicz, Kwestia opodatkowania Pennów podczas misji Ben- jamina Franklina w Londynie, 1757–1760.

2012

17.Małgorzata Seliwiak, Na ziemi polskiej czy obcej? Dylemat wyboru miejsca na spędzenie jesieni życia we wspomnieniach Juliana Ursyna Niemcewicza.

2013

18.Anna Kowalczyk, Joshua Barney, amerykański bohater wojny 1812–1814.

19.Mariusz Zastawny, Ustawa Stemplowa – prolog do rewolucji amerykańskiej.

(3)

2014

20.Michał Matuszewski, Francuskie starania o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego w świetle pamiętników i depesz.

21.Dariusz Zalewski, Black Hawk w świetle autobiografii.

2015

22. Ewelina Błachowicz, Podróże koleją żelazną po Stanach Zjednoczonych w XIX w.

23. Jakub Bujnowski, Udział Kazimierza Pułaskiego w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych w świetle współczesnych pamiętników.

2016

24.Mariusz Banaszczyk, Poszukiwanie przejścia południowo-zachodniego w cza- sach Tudorów.

2019

25.Nina Biegańska, Przygotowanie do służby mundurowej na podstawie amery- kańskiej kinematografii.

26.Emilia Brodziak, Łódź w walce o niepodległość.

27.Patrycja Rogozińska, Broń Policji polskiej w świetle aktualnych rozporządzeń i regulaminów.

28.Jakub Trawiński, Umundurowanie i uzbrojenie armii carskiej, 1905–1917.

29.Mariusz Wąsek, Umundurowanie oddziałów polskiej Policji w świetle najnow- szych regulaminów.

30.Sebastian Wyrzykowski, Wybrane bitwy pierwszego roku amerykańskiej wojny o niepodległość.

III. Prace licencjackie

2010

1. Łukasz Bojarski, Lisowczycy: geneza, organizacja, taktyka.

2. Agnieszka Patek, Faust Socyn i doktryna braci polskich. Wybrane zagadnienia.

(4)

4. Justyna Witosławska, Wpływ Oświecenia na genezę Komisji Edukacji Narodowej.

2011

5. Kinga Grzegorzewska, Dynastyczne problemy dynastii Stuartów – Akt o sukcesji z 1534 r.

6. Anna Kowalczyk, Obserwacje życia codziennego na plantacji we wspomnieniach niewolnika Thomasa Jeffersona.

7. Marta Wasilewska, Elżbieta I – dzieciństwo, młodość w świetle jej listów.

2012

8. Damian Bębnowski, Od listu majestatycznego do defenestracji praskiej. Poli- tyka Habsburgów wobec Czech w latach 1609–1618.

9. Przemysław Gliwa, Zapowiedzi rozpadu Imperium Brytyjskiego w wybranych satyrach politycznych Benjamina Franklina.

10. Agata Klimczak, Czarna śmierć w Londynie na podstawie „Dzienników” Samu- ela Pepysa.

11. Michał Matuszewski, Fontainebleau: zmierzch potęgi hugenotów.

12. Zbigniew Olobry, Zderzenie Starego i Nowego Świata. Aztecy w opinii euro- pejskich zdobywców.

13. Dariusz Zalewski, Ślub Marii Klementyny Sobieskiej z Jakubem Edwardem Stuartem.

2013

14. Jakub Bujnowski, Poglądy Thomasa Jeffersona zawarte w „Krótkim przeglądzie praw brytyjskiej Ameryki” z 1774 r.

15. Robert Florczak, Przyczyny niezadowolenia w amerykańskich koloniach w wy- branych pismach Benjamina Franklina.

16. Ewelina Karolak, Droga Marcina Lutra do 95 tez.

2014

17. Dawid Bujnowski, Filippo Mazzei, wysłannik Thomasa Jeffersona do Europy Zachodniej w latach amerykańskiej wojny o niepodległość (1779–1783).

18. Marta Papis, Portret markizy de Maintenon w opisach źródłowych.

(5)

2015

19.Adam Grzegorczyk, Konstytucja cywilna kleru francuskiego w świetle „Gazety Warszawskiej”.

20.Marta Pawlak, Moda na dworze Ludwika XIV w świetle wybranych pamiętni- ków i ikonografii.

21.Michalina Życzyńska, Hiszpański podbój Peru w latach 1532–1536 w świetle wybranych peruwiańskich relacji źródłowych z XVI i XVII wieku.

2016

22.Dominik Miłek, Kandydaci do tronu polskiego po śmierci Zygmunta Augusta w świetle wybranych źródeł.

2017

23.Paweł Kawka, Treść i znaczenie traktatu westfalskiego.

24.Magdalena Kozal, Noc Świętego Bartłomieja w świetle pamiętników Małgo- rzaty de Valois.

2018

25.Łukasz Łukszo, Założenie Nowych Niderlandów i pierwszy okres ich funkcjo- nowania.

26.Artur Witman, Bitwa na Równinie Abrahama – drogą do panowania w Ame- ryce Północnej.

2019

27.Karolina Dudek, Rozrywki mieszkańców Londynu w świetle „Dzienników”

Samuela Pepysa.

28.Dominika Golat, Kobiety okiem Samuela Pepysa.

Opracowała Małgorzata Karkocha

Uniwersytet Łódzki / University of Lodz https://orcid.org/0000-0002-7747-949X

Figure

Updating...

References

Related subjects :