Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów: Psychologia Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: Psych

Stopień studiów: Magisterskie, jednolite

Specjalności: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu WPINH PsychAJednolite magisterskieS S6 14/15

Kategoria przedmiotu przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS 3

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

10 14 14 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z pojęciami, teoriami, mechanizmami psychologicznymi potrzeb- nymi dla rozumienia oddziaływania mediów różnego typu na jednostkę, zwłaszcza młodą oraz na społeczeń- stwo. Dostarcza informacji o prowadzonych badaniach z tego zakresu, ich metodologii i wnioskach

4 Modułowe efekty kształcenia

MW1 zna najważniejsze teorie i badania dotyczące wpływu mediów, definiuje poprawnie główne pojęcia z tego za- kresu. Zna podstawowe typologie dotyczące odbiorców i stylu korzystania z mediów.Orientuje się w badaniach nad psychologicznymi konsekwencjami użytkowania mediów, w tym także elektronicznych

MW2 Wymienia pozytywne aspekty oddziaływania mediów na młodych i dojrzałych użytkowników oraz zagroże- nia wynikające z niekontrolowanej ekspozycji na niektóre treści medialne bądź z nieumiejętnego korzystania z mediów. Zna podstawy prawne pozwalające domagać się ochrony dziecka przed szkodliwymi treściami me- dialnymi.

MU3 Potrafi wskazać sposób wpływu mediów na odbiorcę w jego sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Umie doradzić rodzicom i instytucjom w zakresie optymalnych dla rozwoju sposobów kontaktu dzieci i młodzieży z mediami.

MU4 Poddaje analizie treści medialne pod kątem możliwości ich odbioru, typowego przetwarzania i związku ze strukturami wiedzy, stanem emocjonalnym i wpływem na zachowania u osób w różnym wieku

MK5 Wykazuje otwartość na poszukiwanie formuł przekazu minimalizujących możliwe negatywne oddziaływanie na psychikę odbiorców, w tym takich, które unikają podtrzymywania lub tworzenia stereotypów

MK6 Ma świadomość konieczności ochrony niedojrzałych użytkowników mediów przed szkodliwymi dla nich tre- ściami, zachowaniami(np. w internecie)oraz formą przekazu medialnego Rozumie wynikającą stąd potrzebę edukacji medialnej społeczeństwa

5 Treści programowe

(3)

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

1.. Wprowadzenie w problematykę. Uporządkowanie informacji o różnych typach mediów i ich cechach charakterystycznych. Główne koncepcje

teoretyczne wyjaśniające wpływ mediów. Media z perspektywy psychologicznej... Typy użytkowników. 2 i 3. Odbiór przekazu medialnego.

Aspekt poznawczy.. Ogólne prawidłowości i mechanizmy odbioru. Uwaga odbiorcy. Aktywizacja sfery poznawczej w trakcie odbioru treści telewizyjnych,

słowa, druku etc. Mechanizm brakującej sekundy/efekt ociężałości widza a paradoks odbioru informacji z mediów. Przetwarzanie i wykorzystanie informacji w umysłach odbiorcy. Problem stereotypów i uprzedzeń. Badania

nad treściami przekazów medialnych, medialnym obrazem świata i jego konsekwencjami. Multitasking poznawczy. 3. Odbiór przekazu medialnego-

aspekt emocjonalny.: Emocje wywołane przez media a emocje przeżywane w życiu realnym Wpływ relacji medialnej ze zdarzeń traumatycznych na odbiorców. Potrzeby emocjonalne a media: poszukiwanie stymulacji, regulacja nastroju.. Emocje dzieci a media. Społeczeństwo zniecierpliwione i znużone. 4.

i 5.Relacje społeczne i zachowania interpersonalne a media. Kształtowanie postaw i wzorów zachowań i przez media. Problem reklam. Rozumienie reklam

przez dzieci.. Więzi społeczne a użytkowanie Internetu, badania i teorie wyjaśniające. Zachowania prospołeczne stymulowane przez media.. Miłość i seks

w sieci. 6, Badania nad wpływem mediów na zachowania agresywne, przegląd głównych paradygmatów badawczych, konkluzje, możliwości działań.

Gry komputerowe badania nad użytkownikami. Zachowania agresywne w sieci.

Przejawy. Cyberbullying. Grooming i pedofilia. 7..Niektóre zagadnienia związane z użytkowaniem internetu: autoprezentacja i tożsamość w sieci, grupy

internetowe. Portale społecznościowe badania. Wykorzystanie Internetu w różnych obszarach życia. m.in.. w terapii. Uzależnienia od sieci. 8.

Podsumowanie zajęć. Odpowiedzialność nadawców i odbiorców. Racjonalizacja korzystania z mediów.

14

Razem 14

(4)

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

1. Media jako jeden z czynników kształtowania zachowań. Mechanizmy oddziaływania mediów na dzieci i młodzież. Motywy korzystania z mediów . rozróżnienie ze względu na rodzaj mediów, typ programów i wiek użytkownika.

Dlaczego ludzie oglądają seriale, horrory siedzą w internecie? Opracowanie pytań do zadania domowego. 2. Czy rzeczywiście media nas ogłupiają?

Dyskusja. Prezentacja wybranych badań nad poznawczymi aspektami odbioru mediów. Użytkowanie mediów a poziom rozwoju intelektualnego. Edukacyjna rola mediów badania nad Ulicą Sezamkową i in. Czy brak telewizora świadczy

o staroświeckości czy nowoczesności? Analiza treści informacji w wybranych mediach. Potrzeba dywersyfikacji źródeł informacji i krytycznej oceny. 3.

Doświadczenie wpływu mediów na emocje quasi eksperyment : ocena wskaźników fizjologicznych emocji i relacji uczestników po pokazaniu różnych fragmentów programów medialnych. Dyskusja dokąd wiodą nas media zabawić

się na śmierć czy umrzeć z przerażenia? Prezentacja wybranych badań nad oddziaływaniem mediów na sferę emocjonalną użytkowników. w różnym wieku.

4. Uczestnictwo w kulturze medialnej a poczucie wspólnoty. Akcje wywoływane lub stymulowane przez media. Rola mediów w kształtowaniu wspólnoty. Czy

można dzieciom zabronić korzystania z telewizji? Dostęp do internetu a problem wykluczenia. 5. Programy i gry stymulujące zachowania agresywne.

Analiza i ocena. Przegląd sposobów ochrony dzieci przed zagrażającymi treściami medialnymi podstawy prawne ochrony dzieci, znakowanie programów i gier. Edukacja rodziców. Edukacja medialna w szkołach. 6. Dzieci

młodzież wobec mediów elektronicznych. Zachowanie się dzieci i młodzieży w sieci. Zagrożenia dla rozwoju. Czym charakteryzuje się pokolenie kciuka i ekranu. 7 i 8. Podsumowanie zajęć. Kolokwium końcowe. Wystawienie ocen

14

Razem 14

6 Metody oceny

Ocena podsumowująca P1. Egzamin pisemny P4. Kolokwium

P11. Aktywność na zajęciach

I1. ocena wykonanej prezentacji lub analizy I2. wykonanie zadanych "prac domowych"

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 Główną podstawą zaliczenia wykładu jest ocena z egzaminu pisemnego (test: pytania zamknięte i niewielka ilość otwartych) -. Aby uzyskac zaliczenie z ćwiczeń należy: a) być na nich obecnym i aktywnym (dopuszczalna 1 nieobecnośc usprawiedliwiona, pozostałe zaliczyc trzeba przed ostatnimi zajeciami w sposób uzgodniony z prowadzącym), kolejne warunki to b)przygotowanie 5 -10 min. prezentacji przedstawiającej nowe badania ( może być jedno) z psychologii mediów opracowane na podstawie artykułów w pismach psychologicznych. lub analiza wybranego programu medialnego (także czasopisma, gry, reklamy) pod względem wpływu na dzieci

(5)

Na ocenę 3.5 jedno z wymagań spełnione w stopniu wyższym niż minimalny (61-70p.) Na ocenę 4 dwa z wymagań spełnione w stopniu wyższym niż minimalny (71-80p.)

Na ocenę 4.5 trzy z wymagań spełnione w stopniu wyższym niż minimalny, przy czym ocena z kolokwium nie może być niższa niż 3,5 (81-90p)

Na ocenę 5 wszystkie wymagania zrealizowane w satysfakcjonujący sposób, przy tym ocena z kolokwium nie niższa niż db (91-100p.)

7 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Winterhoff-Spurk, P. — Psychologia mediów., Kraków, 2007, WAM

[2] Kubicka, D., Kołodziejczyk, A. — Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania., Kra- ków, 2007, Impuls

[3] Kołodziejczyk, A.. — O odkrywaniu funkcji reklamy przez dziecko. Rozwój rozumienia perswazyjności i re- alizmu reklamy. Psychologia Rozwojowa, t. 15 nr 1., Kraków, 2010, Wydawnictwo Naukowe DWN

[4] Francuz, P. — Nowe media i komunikacja audiowizualna, Lublin, 2010, wyd.KUL

[5] Braun Gałkowska, M, Ulfik, I Jaworska, MI., — Zabawa w zabijanie, Lublin, 2002, Gaudium [6] Lindstrom, M. — Dziecko reklamy, Warszawa, 2005, Świat Ksiązki

[7] Maksymiuk, R.A., Jasielska, A. — Dorośli reklamują, dzieci kupuja, Warszawa, 2010, Scholar Literatura uzupełniająca:

[1] Francuz, P. — Francuz P.(red) Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. t I i II, Lublin, 2004, TN KUL, [t.1 -wydano 1999r.]

[2] Francuz, P. — Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej, Lublin, 2007, TN KUL

[3] Postman ,N. — Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show biznesu, Warszawa, 2002, Wyd Literackie Muza,

[4] Reeves, B., Nass, C — Media i ludzie, Warszawa, 2000, PIW

[5] Ben-Ze’ev, A. — Miłość w sieci. Internet i emocje, Poznań, 2005, Rebis

[6] Whitty, M.T,. Carr, A. — Wszystko o romansie w sieci : psychologia związków internetowych,, Gdańsk, Sopot, 2009, GWP

[7] Izdebska, J. — Rodzina, dziecko, telewizja .Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Białystok, 2001, Trans -Humana

Publikacje/prace zbiorowe:

[1] Dziecko w świecie mediów i konsumpcji — M. Bogunia- Borowska, (red.) , UJ Kraków, 2006

[2] Edukacja Medialnakwartalnik Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych — J.Strykowski -red,naczelny (red.) , Poznań, 2003 [wszystkie numery od r.2000]

8 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

dr Agnieszka Gałkowska (kontakt: agn.galkowska@gmail.com)

Figure

Updating...

References

Related subjects :