TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Lp. Nazwa Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę

Download (0)

Full text

(1)
(2)

Lp. Nazwa Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jed- nostkę

Wartość zł

1 2 3 4 5 6

1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.

3 541,92

1.2 Fundamenty 35 551,58

1.3 Izolacja fundamentów 16 182,42

1.4 Zasypanie wykopów przy fundamentach 10 161,83

1.5 Podkłady pod posadzki na gruncie - taras i podest wejściowy do budynku

8 599,05 1.6 Podkłady pod posadzki na gruncie - pod częścią

wew. na parterze

29 558,97

1 STAN ZEROWY 103 595,77

2.1 Sciany murowane nośne - zew. i wew.

oraz inne elementy konstrukcyjne

90 870,44

2.2 Dach - konstrukcja 22 318,35

2.3 Dach - pokrycie 42 027,36

2.4 Kominy i rury wentylacyjne SPIRO 19 495,81

2.5 Obróbki, rynny, rury spustowe 6 023,75

2.6 Posadzka na parterze- izolacje i szlichty - PG1 (część mieszkalna)

36 855,50

2.7 Scianki działowe 7 015,14

2.8 Stolarka okienna 21 350,06

2.9 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne 12 939,81

2 STAN SUROWY ZAMKNIETY 258 896,22

3.1 Instalacje wod-kan - bez białego montażu 9 000,00

3.2 Instalacje c.o. 25 501,54

3.3 Instalacje elektryczne 12 817,70

3 INSTALACJE WEWNETRZNE 47 319,24

4.1 Strop - izolacja i tynki 21 492,85

4.2 Tynki wewnętrzne i malowanie 13 283,25

4.3 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 7 969,82

4 WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE - bez posadzek i okładzin ceramicznych

42 745,92

5 WYKONCZENIE ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 41 409,01

RAZEM m2 p.netto 183,11 2 697,65 493 966,16

Ogółem wartość kosztorysowa robót 493 966,16

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć i 16/100 zł

(3)

Lp. Podstawa wy- ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena

Wartość zł (5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

Dom jednorodzinny TK30 - Projekt: Pracownia ARCHITEKA - Kosztorys: Remiz Marek Modrzewski

1 STAN ZEROWY

1.1 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.

1 d.1.

1

KNR 2-01 0122- 01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rów- ninnym i nizinnym

m3 366,105 1,66 607,73

2 d.1.

1

KNR 2-01 0126- 01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharko-koparki

m2 529,000 0,49 259,21

3 d.1.

1

KNR 2-01 0126- 02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- cą spycharko-koparki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

Krotność = 3

m2 529,000 0,48 253,92

4 d.1.

1

KNR 2-01 0228- 04

Wykopy wykonywane spycharko-koparką lub koparko-ła- dowarką w gruncie kat. I-II

m3 290,813 4,01 1 166,16

5 d.1.

1

KNR-W 2-01 0211-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- siębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - ŁA- WA FUNDAMENTOWA

m3 60,572 12,37 749,28

6 d.1.

1

KNR-W 2-01 0215-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - stopy i fundamen- ty pod kominy

m3 5,028 12,47 62,70

7 d.1.

1

KNR 2-01 0307- 01 307-05

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- łość 10 m (kat.gr.I-II) - pogłębienie do wymaganego po- ziomu + wykop pod fundament schodów wew. - ręczne

m3 9,692 45,70 442,92

Razem dział: Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów. 3 541,92

1.2 Fundamenty

8 d.1.

2

KNR 2-02 1101- 01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton C12/15

m3 9,692 382,96 3 711,65

9 d.1.

2

KNR 2-02 0290- 01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm-ławy i stopy

t 0,158 3 719,71 587,71

10 d.1.

2

KNR 2-02 0290- 02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu- dowli - pręty żebrowane fi 12 mm-ławy i stopy

t 0,580 4 197,57 2 434,59

11 d.1.

2

KNR 2-02 0202- 01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 0,458 447,47 204,94

12 d.1.

2

KNR 2-02 0202- 02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 28,131 379,63 10 679,37

13 d.1.

2

KNR 2-02 0202- 03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 0,990 353,09 349,56

14 d.1.

2

KNR 2-02 0204- 01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu -

m3 5,028 525,95 2 644,48

15 d.1.

2

KNR 2-02 0204- 02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 0,576 408,51 235,30

16 d.1.

2

KNR 2-02 0202- 01

Betonowy fundament i stopień schodów tarasu ze- wnętrznego i ściana fundamentowa schodów tarasu ze- wnętrznego

m3 3,777 505,64 1 909,80

17 d.1.

2

KNR-W 2-02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce- mentowej

m3 21,505 594,94 12 794,18

Razem dział: Fundamenty 35 551,58

1.3 Izolacja fundamentów

18 d.1.

3

KNR-W 2-02 0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich - RAPO- WANIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

m2 134,208 24,25 3 254,54

19 d.1.

3

KNR-W 2-02 0604-01 analogia

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą - ŁAWA

m2 105,852 43,20 4 572,81

20 d.1.

3

KNR-W 2-02 0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio- nowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - ława i ściana fundamentowa + fundamenty pod schody i taras

m2 225,505 3,96 893,00

21 d.1.

3

KNR-W 2-02 0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio- nowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast.

warstwa Krotność = 2

m2 225,505 13,54 3 053,34

(4)

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

22 d.1.

3

KNR 2-02 0609- 10

Izolacje cieplne ze styropianu ekstrudowanego gr. 8 cm - zewnętrzny obrys ścian fundamentowych

m2 67,104 65,70 4 408,73

Razem dział: Izolacja fundamentów 16 182,42

1.4 Zasypanie wykopów przy fundamentach 23

d.1.

4

KNR-W 2-01 0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszcza- nie ręczne - ZASYPANIE WYKOPÓW FUNDAMENTO- WYCH ORAZ WYKONANIE PODKŁADU POD SCHO- DY I TARAS (przyjęto że pozostała ziemia z wykopów będzie zagospodarowana na działce)

m3 291,787 34,49 10 063,73

24 d.1.

4

KNR 2-01 0229- 01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- łość do 10 m w gruncie kat. I-II

m3 74,318 1,32 98,10

Razem dział: Zasypanie wykopów przy fundamentach 10 161,83

1.5 Podkłady pod posadzki na gruncie - taras i podest wejściowy do budynku 25

d.1.

5

KNR 2-02 1101- 07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grun- towym-TARAS I WEJŚCIE

m3 30,420 168,08 5 112,99

26 d.1.

5

KNR 2-02 1101- 02

Podkłady betonowe z betonu B-15 gr. 15 cm zdylatowa- ny 5.0x5.0 m - TARAS I WEJSCIE DO BUDYNKU

m3 7,416 424,14 3 145,42

27 d.1.

5

KNR 2-02 1106- 07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnioną-TARAS I WEJŚCIE

m2 49,440 6,89 340,64

Razem dział: Podkłady pod posadzki na gruncie - taras i podest wejściowy do budynku 8 599,05 1.6 Podkłady pod posadzki na gruncie - pod częścią wew. na parterze

28 d.1.

6

KNR 2-02 1101- 07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto- wym - gr. 60 cm PG1-między ścianami nośnymi

m3 109,866 168,08 18 466,28

29 d.1.

6

KNR 2-02 1101- 01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - B20 - 15 cm PG1

m3 27,466 403,87 11 092,69

Razem dział: Podkłady pod posadzki na gruncie - pod częścią wew. na parterze 29 558,97

Razem dział: STAN ZEROWY 103 595,77

2 STAN SUROWY ZAMKNIETY

2.1 Sciany murowane nośne - zew. i wew.

oraz inne elementy konstrukcyjne 30

d.2.

1

KNR-W 2-02 0115-05

Ściany budynków jednokondygnacyjnycho wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości 25 cm-ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SC1

m2 165,297 120,80 19 967,88

31 d.2.

1

KNR-W 2-02 0115-05

Ściany budynków jednokondygnacyjnycho wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości 25 cm-ŚCIANY WEWNĘTRZNE SC2

m2 61,051 120,80 7 374,96

32 d.2.

1

KNR 2-02 0126- 02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 17,000 66,49 1 130,33

33 d.2.

1

KNR 2-02 0126- 01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z ce- gieł pojed.,bloczków i pustaków

szt 6,000 48,16 288,96

34 d.2.

1

KNR 2-02 0290- 01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6

t 0,052 3 786,83 196,92

35 d.2.

1

KNR 2-02 0290- 02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu- dowli - pręty żebrowane fi 8-12mm-belki, nadproża, wieńce,strop

t 3,468 4 197,57 14 557,17

36 d.2.

1

KNR 2-02 0290- 02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 16

t 0,136 4 228,45 575,07

37 d.2.

1

KNR 2-02 0208- 05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; sto- sunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z za- stosowaniem pompy do betonu

m3 0,467 1 679,89 784,51

38 d.2.

1

KNR 2-02 0210- 04

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego ob- wodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 1,811 1 399,37 2 534,26

39 d.2.

1

KNR 2-02 0210- 03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego ob- wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 0,886 1 208,44 1 070,68

40 d.2.

1

KNR 2-02 0126- 05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m 26,400 33,35 880,44

41 d.2.

1

KNR 2-02 0257- 03 0257-04

Płyta stropowa o grubości 17 cm i powierzchni między belkami ponad 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - trans- port betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2 211,800 150,88 31 956,38

(5)

Lp. Podstawa wy- ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena

Wartość zł (5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

42 d.2.

1

KNR 2-02 0262- 01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U- Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wy- ciągiem

m3 4,723 1 358,39 6 415,68

43 d.2.

1

KNR 2-02 1218- 01

analogia

Kotwy - śruby stalowe fi 14 mm dł 50 cm - do zamoco- wania murłaty w wieńcu(3szt na 1m)

szt. 220 14,26 3 137,20

Razem dział: Sciany murowane nośne - zew. i wew.

oraz inne elementy konstrukcyjne

90 870,44

2.2 Dach - konstrukcja

44 d.2.

2

KNR 2-02 0616- 01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - POD MURLATY

m2 18,355 8,32 152,71

45 d.2.

2

KNR 2-02 0407- 02

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. - MURŁATA 14x14cm

m3 drew. 1,439 1 487,42 2 140,40

46 d.2.

2

KNNR 2 0404- 02

Dachy - konstrukcja drewniana z tarcicy nasyconej - do- starczenie i montaż

m2 326,463 61,34 20 025,24

Razem dział: Dach - konstrukcja 22 318,35

2.3 Dach - pokrycie

47 d.2.

3

KNR K-05 0102-01

Mocowanie folii dachowej m2 326,463 6,58 2 148,13

48 d.2.

3

KNR K-05 0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krok- wi do 100 cm

m2 326,463 5,28 1 723,72

49 d.2.

3

KNR AT-09 0101-06

Łacenie - rozstaw łat 40 cm m2 326,463 6,68 2 180,77

50 d.2.

3

KNNR 2 0502- 03

Pokrycie dachowe z dachówki zakładkowej na podkład- kach uszczelniających

m2 326,463 107,34 35 042,54

51 d.2.

3

KNR 2-02 0409- 03

analogia

DESKI CZOŁOWE m3 0,469 1 987,64 932,20

Razem dział: Dach - pokrycie 42 027,36

2.4 Kominy i rury wentylacyjne SPIRO 52

d.2.

4

KNR 2-02 0122- 01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.

m3 6,641 1 013,09 6 727,93

53 d.2.

4

KNR 2-02 0122- 05

Kominy w systemie Schiedel m 20,430 345,17 7 051,82

54 d.2.

4

KNR 2-02 0122- 05

Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych - z pod- wójnym kanałem

m 18,630 82,38 1 534,74

55 d.2.

4

KNR 2-02 0122- 05

Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych - z poje- dyńczym kanałem

m 12,420 47,90 594,92

56 d.2.

4

KNR 2-02 0129- 01

analogia

Obsadzenie prefabr. płyty przykrywającej komin Schie- del

szt 3,000 209,54 628,62

57 d.2.

4

KNR 2-15 0228- 04

analogia

Nawiew do kominka z rury PCV o śr. 160 mm w posadz- ce

m 6,500 43,65 283,72

58 d.2.

4

KNR 4-01 0322- 02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 8,000 33,32 266,56

59 d.2.

4

KNR 2-02 0513- 01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm

szt. 9,000 267,50 2 407,50

Razem dział: Kominy i rury wentylacyjne SPIRO 19 495,81

2.5 Obróbki, rynny, rury spustowe 60

d.2.

5

NNRNKB 202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm

m2 1,855 118,00 218,89

61 d.2.

5

NNRNKB 202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pa- sów nadrynnowych - okapów

m 74,980 22,31 1 672,80

62 d.2.

5

KNR-W 2-02 0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrąg- łe o śr. 125 mm

m 74,980 39,94 2 994,70

(6)

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

63 d.2.

5

KNR-W 2-02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 28,000 40,62 1 137,36

Razem dział: Obróbki, rynny, rury spustowe 6 023,75

2.6 Posadzka na parterze- izolacje i szlichty - PG1 (część mieszkalna) 64

d.2.

6

NNRNKB 202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

m2 183,110 22,27 4 077,86

65 d.2.

6

KNR 2-02 0609- 03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa np. SWISSPOR EPS 035 gr. 10 cm

m2 183,110 19,91 3 645,72

65' d.2.

6

KNR 2-02 0609- 04

Izolacje cieplne Styropian SWISSPOR EPS 035 gr. 10 cm - następna warstwa

m2 67,500 19,41 1 310,18

66 d.2.

6

KNR 2-02 0607- 01

analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej - pozioma

Krotność = 2

m2 183,110 44,79 8 201,50

67 d.2.

6

KNR 2-02 1102- 02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie betonu pod izolację

m2 183,110 26,34 4 823,12

68 d.2.

6

KNR 2-02 1102- 03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

Krotność = 2

m2 183,110 8,79 1 609,54

69 d.2.

6

KNR BC-02 0416-01

Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych

m2 183,110 65,13 11 925,95

70 d.2.

6

KNR 2-02 1106- 07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową wzmocnioną m2 183,110 6,89 1 261,63

Razem dział: Posadzka na parterze- izolacje i szlichty - PG1 (część mieszkalna) 36 855,50

2.7 Scianki działowe

71 d.2.

7

KNR 2-02 0120- 02 0120-09

Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł dziurawek gru- bości 1/2 ceg.

m2 64,608 108,58 7 015,14

Razem dział: Scianki działowe 7 015,14

2.8 Stolarka okienna

72 d.2.

8

KNNR 7 0701- 06

Drzwi okienne z tworzyw sztucznych m2 14,080 468,33 6 594,09

73 d.2.

8

KNNR 7 0701- 04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 i po- nad 2 m2

m2 10,930 420,32 4 594,10

74 d.2.

8

KNNR 7 0701- 03

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 m2 11,430 558,73 6 386,28

75 d.2.

8

KNR 2-02 0129- 02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m wew. szt 7,000 256,57 1 795,99

76 d.2.

8

KNR 2-02 0129- 01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 10,000 197,96 1 979,60

Razem dział: Stolarka okienna 21 350,06

2.9 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne 77

d.2.

9

KNR 2-02 1015- 01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe - fabrycznie gotowe

m 10,900 38,26 417,03

78 d.2.

9

KNR 4-01 0901- 08

Montaż opaski drzwiowej m 10,900 2,24 24,42

79 d.2.

9

KNNR 2 1104- 05

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończo- nych

m2 5,320 658,32 3 502,26

80 d.2.

9

KNNR 2 1106- 03

Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie m2 11,500 782,27 8 996,10

Razem dział: Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne 12 939,81

Razem dział: STAN SUROWY ZAMKNIETY 258 896,22

3 INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1 Instalacje wod-kan - bez białego montażu 81

d.3.

1

kalk. własna

Instalacja wod-kan - wycena szacunkowa na przewidy- waną ilość punktów wod-kan (bez białego montażu, ba- terii)

kpl 12,000 750,00 9 000,00

Razem dział: Instalacje wod-kan - bez białego montażu 9 000,00

(7)

Lp. Podstawa wy- ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena

Wartość zł (5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

82 d.3.

2

KNR-W 2-15 0501-04

Kocioł z wyposażeniem węzła c.o. kocioł 1,000 9 901,54 9 901,54

83 d.3.

2

kalk. własna

Instalacja centralnego ogrzewania - średnie nakłady na przewidywaną ilość grzejników

szt. 12,000 1 300,00 15 600,00

Razem dział: Instalacje c.o. 25 501,54

3.3 Instalacje elektryczne 84

d.3.

3

kalk. własna

Instalacja elektryczna - wycena ryczałtowa na 1 m2 pow.

użytkowej (bez wyposażenia typu, łączniki, gniazda, oprawy itp)

m2 183,110 70,00 12 817,70

Razem dział: Instalacje elektryczne 12 817,70

Razem dział: INSTALACJE WEWNETRZNE 47 319,24

4 WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE - bez posadzek i okładzin ceramicznych 4.1 Strop - izolacja i tynki

85 d.4.

1

KNR 2-02 2008- 04

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stropach na podłożu betonowym

m2 183,110 24,97 4 572,26

86 d.4.

1

KNR 2-02 2008- 09

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2 183,110 9,15 1 675,46

87 d.4.

1

KNR 2-02 0607- 01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 201,421 22,57 4 546,07

88 d.4.

1

KNR 2-02 0613- 03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.

20 cm

m2 201,421 37,64 7 581,49

89 d.4.

1

KNR 2-02 0613- 04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - następna warstwa gr 5 cm

m2 237,801 13,11 3 117,57

Razem dział: Strop - izolacja i tynki 21 492,85

4.2 Tynki wewnętrzne i malowanie 90

d.4.

2

KNR K-04 0301-02

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrz- ne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie gru- bości 10 mm z gipsu tynkarskiego

m2 434,290 19,29 8 377,45

91 d.4.

2

KNR K-04 0301-07

Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, wew- nętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650

m2 7,725 25,71 198,61

92 d.4.

2

KNR 2-02 1505- 03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany ościeża, strop nad mieszk.

m2 625,125 7,53 4 707,19

Razem dział: Tynki wewnętrzne i malowanie 13 283,25

4.3 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 93

d.4.

3

KNR 2-02 1015- 01

analogia

Ościeżnice drewniane wew. fabrycznie wykończone i prowadnice do drzwi przesuwnych - montaż

m 54,400 38,26 2 081,34

94 d.4.

3

KNR 4-01 0901- 08

Montaż opaski drzwiowej m 54,400 2,24 121,86

95 d.4.

3

KNR 2-02 1019- 01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe peł- ne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończo- ne - dostarczenie i montaż

m2 17,160 336,05 5 766,62

Razem dział: Stolarka drzwiowa wewnętrzna 7 969,82

Razem dział: WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE - bez posadzek i okładzin ceramicznych 42 745,92

5 WYKONCZENIE ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA

96 d.5

KNR 0-23 2614- 02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - sys- tem STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su- chej mieszanki-GRUBOŚĆ 12cm

m2 183,687 154,39 28 359,44

97 d.5

KNR 0-23 2612- 07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na oście- żach

m2 13,065 56,33 735,95

98 d.5

KNR 0-23 0931- 03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko- nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm

m2 13,065 72,35 945,25

99 d.5

KNR 0-23 2614- 10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m 87,100 10,37 903,23

100 d.5

KNR-W 2-02 0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian - cokół i okładziny ścian

m2 15,417 179,24 2 763,34

101NNRNKB 202 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 4,500 118,00 531,00

(8)

Figure

Updating...

References

Related subjects :