ad. 1. Otwarcie sesji, ustalenie porządku

Pełen tekst

(1)

PROTOKÓŁ Nr XV/2015

XV sesji Rady Dzielnicy I Stare Miasto

w dniu 17 listopada 2015 r. (od godz. 18:10 do godz. 20:55) w sali konferencyjnej w siedzibie Dzielnicy I, ul. Rynek Kleparski 4, II p.

7. kadencja Rady: 2014-2018

ad. 1. Otwarcie sesji, ustalenie porządku

Po stwierdzeniu quorum (15 obecnych) Z-ca Przewodniczącego Rady, p. Bogusław Krzeczkowski otworzył sesję Rady Dzielnicy I Stare Miasto o godz. 18:10. Obrady były prawomocne. Lista obecności w zał.

Z-ca Przewodniczącego p. Bogusław Krzeczkowski poinformował, że do włączenia do porządku sesji XV wpłynęły dodatkowe projekty uchwał (na podstawie § 29 ust. 1 Statutu, w związku z § 18 ust. 2 Statutu):

Zostały przyjęte do porządku sesji w głosowaniu:

za : przeciwko: wstrzymujących

Projekt uchwały w sprawie wniosku o wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na rok 2015 i lata następne oświetlenia ul. Poselskiej, na odcinku od kościoła św. Józefa przy ul. Poselskiej 21 do ul. Dominikańskiej, projekt zarządu, referent Olgierd Sęczek s

15:0:0

Projekt uchwały w sprawie planowanej zmiany organizacji ruchu w rejonie

Placu Matejki, projekt zarządu, referent Tomasz Daros 14:0:0 Projekt uchwały w sprawie darmowej komunikacji miejskiej podczas

przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza w Krakowie powodujących wprowadzenie poziomu informowania (poziom pyłu zawieszonego PM10 przekracza 200 µg/m3), projekt zarządu, referent Tomasz Daros

13:0:0

Projekt uchwały w sprawie regularnego czyszczenia ulic Krakowa „na mokro” w szczególności w dni, w których przekroczony jest dobowy poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 powyżej 200 µg/m3 co skutkuje wprowadzeniem stanu informowania, projekt Grupy Radnych, referent Weronika Duda

15:0:0

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr V/49/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2015 (dot. Przedszkola Nr 61), projekt Grupy Radnych, referent Tomasz Daros

12:0:0

Wobec tego porządek sesji XV został ustalony – jak niżej:

1) Stwierdzenie quorum, otwarcie obrad i ustalenie porządku obrad.

2) Informacje z pracy zarządu

3) Projekt uchwały w sprawie oczyszczenia miasta z niedopałków i pozostałości po gumie do żucia, projekt Komisji ds Ochrony Zabytków i Środowiska, referent Jacek Balcewicz

4) Projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-02.7123.536.2015.ES), projekt Komisji Mieszkaniowej, referent Zbigniew Biernat

(2)

5) Projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-02.7123.537.2015.ES), projekt Komisji Mieszkaniowej, referent Zbigniew Biernat

6) Projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-02.7123.542.2015.ES), projekt Komisji Mieszkaniowej, referent Zbigniew Biernat

7) Projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. św. Katarzyny, projekt Komisji Mieszkaniowej, referent Zbigniew Biernat

8) Projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Józefa, projekt Komisji Mieszkaniowej, referent Zbigniew Biernat

9) Projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Starowiślnej, projekt Komisji Mieszkaniowej, referent Zbigniew Biernat 10) Projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

przy al. Juliusza Słowackiego, projekt Komisji Mieszkaniowej, referent Zbigniew Biernat

11) Projekt uchwały w sprawie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w lokalu gastronomicznym przy ul. Miodowej 25, projekt Komisji Praworządności i Porządku Publicznego, referent Barbara Zarzycka Rzeźnik 12) Projekt uchwały w sprawie udzielenie informacji o aktualnym stanie prawnym

nieruchomości przy ul. Mikołajskiej 2, projekt Komisji Kultury, referent Elżbieta Wyszyńska

13) Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmianę w Zarządzeniu Nr 132/2013 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Regulaminu dla przedsiębiorców obsługujących ruch turystyczny pojazdami zaprzęgowymi w Krakowie, z którymi Gmina Miejska Kraków zawiera umowy cywilnoprawne, projekt Komisji Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych, referent Grzegorz Sobol

14) Projekt uchwały w sprawie wykonania podjazdu prowadzącego w kierunku Starej Synagogi przy ul. Szerokiej 24, projekt Komisji Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych, referent Grzegorz Sobol

15) Projekt uchwały w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Stanisława Worcella w Krakowie, projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej, referent Witold Jan Kajstura

16) Projekt uchwały w sprawie wniosku o wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na rok 2015 i lata następne oświetlenia ul. Poselskiej, na odcinku od kościoła św. Józefa przy ul. Poselskiej 21 do ul. Dominikańskiej, projekt zarządu, referent Olgierd Sęczek s

17) Projekt uchwały w sprawie planowanej zmiany organizacji ruchu w rejonie Placu Matejki, projekt zarządu, referent Tomasz Daros

18) Projekt uchwały w sprawie darmowej komunikacji miejskiej podczas przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza w Krakowie powodujących wprowadzenie poziomu informowania (poziom pyłu zawieszonego PM10 przekracza 200 µg/m3), projekt zarządu, referent Tomasz Daros

19) Projekt uchwały w sprawie regularnego czyszczenia ulic Krakowa „na mokro”

w szczególności w dni, w których przekroczony jest dobowy poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 powyżej 200 µg/m3 co skutkuje wprowadzeniem stanu informowania, projekt Grupy Radnych, referent Weronika Duda

20) Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr V/49/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2015 (dot. Przedszkola Nr 61), projekt Grupy Radnych, referent Tomasz Daros

21) Oświadczenia i komunikaty

(3)

ad. 2.

Prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski podał informacje o pracy Zarządu w okresie pomiędzy sesjami Rady.

Głos zabrali: Marcin Orski, Wiesław Baron, Marcin Orski, Bogusław Krzeczkowski.

ad. 3.

Projekt uchwały Komisji ds. Ochrony Zabytków i Środowiska w sprawie oczyszczenia miasta z niedopałków i pozostałości po gumie do żucia przeczytał i omówił przewodniczący Komisji, p. Jacek Balcewicz.

W dyskusji udział wzięli: Zbigniew Biernat, Elżbieta Wyszyńska, Bogusław Krzeczkowski, Jacek Balcewicz Marek Tuchowski, Zbigniew Biernat, Bogusław Krzeczkowski.

Po przeprowadzonej dyskusji prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 5 za, 2 przeciw, 8 wstrzymujących

Rada podjęła uchwałę Nr XV/150/2015 w sprawie – j.w.

ad. 4.

Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-02.7123.536.2015.ES), przeczytał przew.

Komisji, p. Zbigniew Biernat.

W dyskusji udział wzięli: Jacek Balcewicz, Zbigniew Biernat, Marcin Orski, Bogusław Krzeczkowski, Marcin Orski, Zbigniew Biernat, Witold Jan Kajstura, Bogusław Krzeczkowski, Zbigniew Biernat, Jacek Balcewicz, Bogusław Krzeczkowski, Zbigniew Biernat.

Prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący

Rada podjęła uchwałę Nr XV/151/2015 w sprawie – j.w.

ad. 5.

Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-02.7123.537.2015.ES), przeczytał przew. Komisji p. Zbigniew Biernat.

Do dyskusji nikt się nie zgłosił.

Prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 14 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące

Rada podjęła uchwałę Nr XV/152/2015 w sprawie – j.w.

ad. 6

Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-02.7123.542.2015.ES), przeczytał przew. Komisji p. Zbigniew Biernat.

Do dyskusji nikt się nie zgłosił.

Prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 14 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące

Rada podjęła uchwałę Nr XV/153/2015 w sprawie – j.w.

ad. 7.

Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. św. Katarzyny przeczytał przew. Komisji, p. Zbigniew Biernat.

(4)

Do dyskusji nikt się nie zgłosił.

Prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 15 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący

Rada podjęła uchwałę Nr XV/154/2015 w sprawie – j.w.

ad. 8.

Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Józefa przeczytał przew. Komisji, p. Zbigniew Biernat.

Do dyskusji nikt się nie zgłosił.

Prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 15 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące

Rada podjęła uchwałę Nr XV/155/2015 w sprawie – j.w.

ad. 9.

Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Starowiślnej przeczytał przew. Komisji, p. Zbigniew Biernat.

Do dyskusji nikt się nie zgłosił.

Prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 15 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące

Rada podjęła uchwałę Nr XV/156/2015 w sprawie – j.w.

ad. 10.

Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy al. Juliusza Słowackiego przeczytał przew. Komisji, p. Zbigniew Biernat.

Do dyskusji nikt się nie zgłosił.

Prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 15 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące

Rada podjęła uchwałę Nr XV/157/2015 w sprawie – j.w.

ad. 11.

Projekt uchwały Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w sprawie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w lokalu gastronomicznym przy ul. Miodowej 25 przeczytała przew. Komisji, p. Barbara Zarzycka Rzeźnik.

W dyskusji udział wzięli: Jacek Balcewicz, Bogusław Krzeczkowski, Wiesław Baron, Olgierd Sęczek, Zbigniew Biernat, Wiesław Baron, Bogusław Krzeczkowski, Barbara Zarzycka Rzeźnik, Wiesław Baron, Marek Tuchowski.

Prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 11 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących

Rada podjęła uchwałę Nr XV/158/2015 w sprawie – j.w.

ad. 12.

Projekt uchwały Komisji Kultury w sprawie udzielenia informacji o aktualnym stanie prawnym nieruchomości przy ul. Mikołajskiej 2, przeczytała przew. Komisji, p. Elżbieta Wyszyńska.

Do dyskusji nikt się nie zgłosił.

Prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 15 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący

Rada podjęła uchwałę Nr XV/159/2015 w sprawie – j.w.

(5)

ad.13.

Projekt uchwały Komisji Zdrowia projekt i Osób Niepełnosprawnych w sprawie wniosku o zmianę w Zarządzeniu nr 132/2013 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Regulaminu dla przedsiębiorców obsługujących ruch turystyczny pojazdami zaprzęgowymi w Krakowie, z którymi Gmina Miejska Kraków zawiera umowy cywilnoprawne przeczytał przew. Komisji, p. Grzegorz Sobol.

W dyskusji udział wzięli: Bogusław Krzeczkowski, który poinformował o poprawce p. Anny Gapys do projektu uchwały (zmiana w §1 „20oC” na: „25oC”). Głos zabrali:

Barbara Zarzycka Rzeźnik i Bogusław Krzeczkowski.

Prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski poddał poprawkę pod głosowanie.

Głosami: 3 za, 7 przeciw, 6 wstrzymujących poprawka została odrzucona.

Głos zabrali: Marcin Orski i Grzegorz Sobol.

Następnie p. Bogusław Krzeczkowski złożył poprawkę (zmiana w §1 „20oC” na: „22oC”).

Głosami: 13 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący poprawka została przyjęta.

Prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski poddał zmieniony projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Rada podjęła uchwałę Nr XV/160/2015 w sprawie – j.w.

ad.14.

Projekt uchwały Komisji Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych w sprawie wykonania podjazdu prowadzącego w kierunku Starej Synagogi przy ul. Szerokiej 24, przeczytał przew. Komisji p. Grzegorz Sobol.

W dyskusji udział wzięli: Marek Tuchowski, Bogusław Krzeczkowski, Marek Tuchowski, Jacek Balcewicz, Zbigniew Biernat, Tomasz Daros, Elżbieta Wyszyńska, Barbara Zarzycka Rzeźnik, Marek Tuchowski, Bogusław Krzeczkowski.

Przew. p. Tomasz Daros zgłosił poprawkę (dopisanie na końcu uzasadnienia: „Jednocześnie wnosi się o rozeznanie możliwości ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych wewnątrz Starej Synagogi przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa”). Poprawka została przyjęta w głosowaniu: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski poddał zmieniony projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Rada podjęła uchwałę Nr XV/161/2015 w sprawie – j.w.

Ad.15.

Projekt uchwały Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie warunków zabudowy da inwestycji przy ul. Stanisława Worcella w Krakowie, przeczytał przew.

Komisji p. Witold Jan Kajstura.

W dyskusji głos zabrał p. Marcin Orski.

Prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 17 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących.

Rada podjęła uchwałę Nr XV/162/2015 w sprawie – j.w.

Ad.16.

Projekt uchwały zarządu w sprawie wniosku o wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na rok 2015 i lata następne oświetlenia ul. Poselskiej na odcinku od kościoła św. Józefa przy ul. Poselskiej 21 do ul. Dominikańskiej, przeczytał członek zarządu p. Olgierd Sęczek.

W dyskusji udział wzięli: Marta Kotnowska, Olgierd Sęczek, Bogusław Krzeczkowski.

Prowadzący obrady, p. Bogusław Krzeczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Rada podjęła uchwałę Nr XV/163/2015 w sprawie – j.w.

(6)

Od pkt nr 17 obrady prowadzi przew. p. Tomasz Daros

ad.17.

Projekt uchwały zarządu w sprawie planowanej zmiany organizacji ruchu w rejonie Placu Matejki, przeczytał oraz zreferował przew. Tomasz Daros.

W dyskusji udział wzięli: Marcin Orski, Tomasz Daros, Marta Kotnowska, Wiesław Baron, Wiesław Baron, Tomasz Daros.

Tomasz Daros zgłosił poprawkę (§2, pkt 2 zmienić słowo: „skrętu” na: „prawoskrętu”), którą przyjęto w głosowaniu: 18 gł. za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.

Prowadzący obrady, p. Tomasz Daros poddał zmieniony projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Rada podjęła uchwałę Nr XV/164/2015 w sprawie – j.w.

ad.18.

Projekt uchwały zarządu w sprawie darmowej komunikacji miejskiej podczas przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza w Krakowie powodujących wprowadzenie poziomu informowania (poziom pyłu zawieszonego PM10 przekracza 200 µg/m³), przeczytał oraz zreferował przew. Tomasz Daros.

W dyskusji udział wzięli: Marek Tuchowski, Zbigniew Biernat, Tomasz Daros, Aleksander Miszalski, Jacek Balcewicz, Zbigniew Biernat, Tomasz Daros, Wiesław Baron, Aleksander Miszalski.

Prowadzący obrady, p. Tomasz Daros poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Rada podjęła uchwałę Nr XV/165/2015 w sprawie – j.w.

ad.19.

Projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie regularnego czyszczenia ulic Krakowa „na mokro” w szczególności w dni, w których przekroczony jest dobowy poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 powyżej 200 µg/m³ co skutkuje wprowadzeniem stanu informowania, przeczytała p. Weronika Duda.

W dyskusji udział wzięli: Tomasz Daros, Jacek Balcewicz, Zbigniew Biernat, Jacek Balcewicz, Bogusław Krzeczkowski, Witold Jan Kajstura, Jacek Balcewicz, Tomasz Daros, Olgierd Sęczek, Elżbieta Wyszyńska, Olgierd Sęczek.

Przew. p. Tomasz Daros zgłosił poprawkę (po: „ulic” w tytule oraz treści §1 dołożyć słowa:

„i chodników”), którą przyjęto w głosowaniu: 12 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.

Prowadzący obrady, p. Tomasz Daros poddał zmieniony projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Rada podjęła uchwałę Nr XV/166/2015 w sprawie – j.w.

Ad.20.

Projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie zmiany w Uchwale nr V/49/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2015 (dot. Przedszkola nr 61), przeczytał przew. Tomasz Daros.

W dyskusji głos zabrali: Marcin Orski, Tomasz Daros, Elżbieta Wyszyńska, Tomasz Daros.

Prowadzący obrady, p. Tomasz Daros poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosami: 16 za, 0 przeciw, 3wstrzymujące

Rada podjęła uchwałę Nr XV/167/2015 w sprawie – j.w.

(7)

ad.21.Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący p. Tomasz Daros stwierdził, że nie wpłynęły wnioski o sprostowanie protokołu sesji XIV, co jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Głos zabrali: Aleksander Miszalski, Witold Jan Kajstura, Tomasz Daros, Jacek Balcewicz, Aleksander Miszalski, Elżbieta Wyszyńska, Tomasz Daros, Marta Kotnowska, Marcin Orski.

Porządek obrad został wyczerpany, prowadzący obrady p. Tomasz Daros zamknął XV sesję Rady Dzielnicy I Stare Miasto w kadencji 2014-2018.

Z-ca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto

Bogusław Krzeczkowski

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto Tomasz Daros

Protokół sporządziła:

Barbara Radziszewska

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :