Pełen tekst

(1)

ST-2274A Seagate 5,25" IDE

W ym iary zewnętrzne i ciężar

w ysokość [m m ] 41,28

szero kość [m m ] 146,05

g łę b o k o ś ć [m m ] 203,2

cię żar [k g ] 1,9

P ojem ność Dysk niestorm atow any F orm at (512B na sektor)

ca łk o w ita [M B ] 261,3 230,31

p o w ie rzch n i [M B] fiz. 0,13

cylin d ra [M B ] fiz. 46,06

ście żki [B ] log, 27648

Dop. temp. Pracy Spocz.

[°C] 10 ...5 0 •10 ...5 4

Organizacja Fizyczna Logiczna

d yskó w 3 8

c y lin d ró w 1747 536

g ło w ic danych 5 16

g ło w ic serw o 1 0

sum a se kto ró w 471680

sekt/ścieżkę 54 55

Opóźnienia [m s ]

Średnio 16

Fm

TFLTR 3

Max 33

Latency 8,33

Overhead

Dopuszczalne przeciąż, g ra w it [G ] D ysk zaparkowany

Praca bez błę d ó w B łę d y korygow ałne

Prędkość transm isji M B /s]

Dysk <■> B ufo r 1,88 B u fo r <■> Host

W rtpre. Re-wrt c u rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

Poj. zapas. ZBR

Niezawodność B łę d y (xx->1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [lata] ON/OFF [*1000] RER UER SER

100 10 12 6

B u fo r dysku [kB ] 32 P rędkość obr. [1/m in] 3600

Sytem kodowania RLL

G ęstość zapisu [TPI] 1459

Pozycjoner Voice Coil

S tart / Stop [s ] Poz. ha ł. [dBA @ 1m]

Typow y f m w v C n Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 15,000 59,000 16,000

lin ia +12V [A ] 0,950 4,500

lin ia +5V [A ] 0,750 1,000

(2)

Położenie zarezerwowane do wykorzystania przez producenta

k

$3

B Konfiguracja 'Slave'; silnik dysku startuje w 20 sekund po urucho­

mieniu jednostki 'Master'.

Konfiguracja 'Slave'jednak dysk startuje natychmiast

A ^ B

Konfiguracja 'Master' połączona z natychmiastowym startem silnika

Praca w trybie fizycznym, adresowanie naturalne (Native Mode).

C ^ D

Praca w trybie logicznym (Translate Mode); pojemność zapaso­

wa: jeden sektor na śdeżce.

cS>D

Praca w trybie logicznym (Translate Mode); brak pojemności za­

pasowej.

C ^ D

Położenie zarezerwowane do użytku producenta.

E ^

W systemie brak jest drugiego dysku (No Slave Present). Stan tej zwory brany jest pod uwagą wyłącznie w jednostce Master.

E

1

W systemie obecny jest drugi dysk (Slave Present).

F.G

Zarezerwowany do wyłącznego użytku producenta. Mektóre mo­

dele mogą być pozbawiona tych zwor.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :