PROGRAM PROFILAKTKI Gimnazjum z Oddz. Dwujęzycznymi nr 83 im. K. Markiewicz Warszawa-Bemowo ul. Andriollego 1 w roku szkolnym 2015/2016

Pełen tekst

(1)

PROGRAM PROFILAKTKI

Gimnazjum z Oddz. Dwujęzycznymi nr 83 im. K. Markiewicz Warszawa-Bemowo ul. Andriollego 1

w roku szkolnym 2015/2016

I. Cele

Celem programu jest kształtowanie umiejętności życiowych umożliwiających uczniom dokonywanie wyborów sprzyjających zdrowiu oraz podejmowaniu działań na rzecz zdrowa własnego, innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska, a także wspomaganie uczniów w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia.

Cele szczegółowe:

1. Kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia oraz niezbędnych umiejętności społecznych:

- pozytywnego myślenia, budowania poczucia własnej wartości, wiary w siebie, - podejmowania decyzji,

- utrzymywania dobrych relacji z innymi, dawanie i przyjmowanie wsparcia, - rozwiązywania problemów,

- radzenia sobie z presją, krytyką, negatywnymi emocjami, stresem.

2. Wzmacnianie wśród młodzieży postaw społecznie akceptowanych – walka z nieuczciwością i nietolerancją.

3. Wykreowanie alternatywnych wzorców spędzania wolnego czasu a zwłaszcza zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu i substancji psychoaktywnych.

4. Ukazanie alternatywnych form rozwiązywania konfliktów oraz bezpiecznych form rozładowania napięć i agresji.

5. Przygotowanie do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, świadomość konsekwencji popełnianych czynów.

6. Pomoc psychopedagogiczna uczniom w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych.

7. Wskazywanie skutków zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania.

II. Identyfikacja problemu

Na podstawie obserwacji środowiska szkolnego, szczegółowej diagnozy problemów

dokonanej przez wychowawców klas, ankiet przeprowadzanych wśród uczniów oraz

(2)

rozmów nauczycieli, rodziców i uczniów zauważa się, iż występują następujące problemy:

1. problem agresji i przemocy, w tym również cyberprzemocy,

2. niska motywacja do nauki, słabo wykształcone potrzeby edukacyjne, 3. zagrożenie uzależnieniem:

- fonoholizm – uzależnienie od telefonu komórkowego,

- palenie papierosów tytoniowych i elektronicznych w szkole i poza nią, - picie alkoholu na imprezach organizowanych w domach prywatnych, - nadużywanie leków dostępnych bez recepty,

- eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi m.in. „dopalaczami”, - spędzanie zbyt dużo czasu pozalekcyjnego na działaniach związanych z użyciem komputera, Internetu i innych urządzeń elektronicznych

4. niski poziom dyscypliny i kultury języka w szkole, wulgaryzmy, 5. niska frekwencja niektórych uczniów na zajęciach obowiązkowych i

pozalekcyjnych,

6. niszczenie mienia szkoły,

7. nieumiejętność dbania o własne zdrowie i zdrowie innych, 8. kradzieże (sporadycznie),

9. brak poszanowania cudzej własności,

10. brak tolerancji i empatii dla potrzeb innych,

11. propagowanie wartości materialnych kosztem umniejszania wartości duchowych.

III. Kierunki działań interwencyjnych i profilaktycznych.

1. Organizowanie zajęć profilaktycznych w ramach lekcji wychowawczych, zastępstw, zajęć pozalekcyjnych lub spotkań dodatkowych.

2. Realizowanie programów profilaktycznych przez wychowawców, pedagogów, psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i innych specjalistów zgodnie ze szkolnym planem działań profilaktycznych (w załączeniu).

3. Stworzenie uczniom alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu – różnorodna, atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych i zajęć sportowych.

4. Promowanie zdrowego stylu życia i świadomości ekologicznej.

5. Ukazywanie uczniom destrukcyjnego wpływu nadużywania leków, alkoholu, papierosów i substancji psychoaktywnych na zdrowie.

6. Pogłębianie wiedzy uczniów i rodziców na temat profilaktyki agresji, uzależnień oraz na temat instytucji wspierających rodzinę w przezwyciężaniu problemów wychowawczych.

7. Informowanie rodziców i uczniów o odpowiedzialności i konsekwencjach naruszania obowiązujących procedur.

8. Stała systematyczna współpraca nauczycieli wychowawców i rodziców na rzecz

poprawy frekwencji uczniów.

(3)

9. Doskonalenie nauczycieli – rozszerzenie wiedzy nauczycieli a przede wszystkim wychowawców klas o takie zagadnienia jak:

 uzależnienia (od komputera, Internetu, alkoholu, papierosów, substancji psychoaktywnych w tym również dopalaczy)

 agresja, przemoc, cyberprzemoc

 zachowania asertywne

 mediacje – jako jedna z form rozwiązywania konfliktów

 praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

10. Wyposażenie biblioteki szkolnej w materiały i publikacje dotyczące profilaktyki.

OBSZAR I

PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I PRZEMOCOWYCH

Lp Zadania Metody i formy realizacji Osoby

odpowiedzialne

Terminy

1. Zapoznanie uczniów kl I-wszych z regulaminem szkoły (prawa i

obowiązki)

- godziny wychowawcze

- spotkanie z Rzecznikiem Praw Ucznia i pedagogiem

- lekcje WOS

wychowawcy nauczyciele Rzecznik Praw Ucznia

pedagog

IX 2015 cały rok

2 Zapoznanie uczniów z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności prawnej nieletnich

- warsztaty z przedstawicielami Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej –

„Odpowiedzialność prawna nieletnich” i

„Zachowania ryzykowne”,

- Spotkania z przedstawicielami policji – program „Kibic”, „W sieci”, „Nie warto ryzykować”

- uwzględnienie w tematyce godzin wychowawczych i lekcji przedmiotowych konsekwencji niesamodzielnej pracy uczniów w czasie sprawdzianów i egzaminu

- indywidualne rozmowy pedagoga szkolnego z uczniami i rodzicami uczniów

- pedagogizacja rodziców na temat

profilaktyki agresji, uzależnień oraz instytucji wspierających rodzinę

pedagodzy szkolni, wychowawcy, przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji

IX 2015 VI 2015

według potrzeb cały rok

cały rok

zebrania z rodzicami

3. Zapoznanie uczniów z różnymi metodami rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych

- zajęcia warsztatowe z uczniami dotyczące treningu umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, - warsztaty z zakresu komunikacji prowadzone przez psychologa z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

- warsztaty socjoterapeutyczne z elementami Treningu Zastępowania Agresji

- Metody rozwiązywania konfliktów – zajęcia w ramach WDŻwR

wychowawcy pedagodzy psycholog z PPP nauczyciel WOS

cały rok

4 Kontrola przestrzegania - aktywne dyżury nauczycieli na przerwach, wszyscy cały rok

(4)

regulaminów szkolnych - systematyczne odnotowywanie

pozytywnych i negatywnych zachowań w zeszytach wychowawczych oraz kartach obserwacyjnych uczniów

wychowawcy pedagodzy

5 Budzenie empatii u uczniów wobec ofiar przemocy i osób pokrzywdzonych

- Zajęcia „Telefon zaufania 116 111 – Gdzie szukać pomocy?”

- „Porozmawiajmy o tym, co nas łączy”- program antydyskryminacyjny

- angażowanie uczniów do pracy w

wolontariacie i różnych akcjach społecznych - Trening Wnioskowania Moralnego jako element warsztatów socjoterapeutycznych

wychowawcy klas opiekunowie wolontariatu szkolnego i SU, pedagodzy

cały rok

6 Podniesienie poczucia bezpieczeństwa uczniów przez uświadomienie zagrożeń i nauczenie metod ich unikania oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

- „Handel ludźmi” – problem handlu żywym towarem

- warsztaty socjoterpautyczne, - warsztaty psychoedukacyjne - program „Stop cyberprzemocy”

- program „Nie warto ryzykować” – filmy edukacyjne

- „Bezpieczne wakacje” – zajęcia o tematyce bezpieczeństwa m.in. w czasie wakacji

pedagodzy, wychowawcy

cały rok

7 Kształtowanie tolerancji, akceptacji,

samoakceptacji, integrowanie grup klasowych, działania antydyskryminacyjne, promocja mediacji międzykulturowej

- warsztaty "Moje wartości", warsztaty integracyjne dla klas pierwszych - wyjazd integracyjny klas pierwszych - warsztaty na temat komunikacji

- filmy edukacyjne:”Porozmawiajmy o tym, co nas łączy”- promocja mediacji

międzykulturowej, „Kibic” – w ramach programu „Nie warto ryzykować” o tematyce bezpieczeństwa m.in. w czasie imprez masowych

pedagodzy, psycholog z PPP, wychowawcy, specjaliści - edukatorzy z Bielska Białej

cały rok

8 Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, kształtowanie motywacji do nauki i właściwej samooceny

- zajęcia wyrównawcze z nauczycielami i pedagogiem,

- warsztaty „Aktywne metody uczenia się”

- konsultacje z nauczycielami, - zajęcia „Ortograffiti” z pedagogiem szkolnym

- konsultacje z psychologiem z PPP

pedagodzy, wychowawcy, psycholog z PPP, nauczyciele

cały rok

9 Informowanie rodziców o odpowiedzialności i konsekwencjach wynikających

z naruszania

regulaminów szkolnych oraz obowiązujących procedur

- „Świadomy rodzic” - spotkanie rodziców z przedstawicielem policji - prelekcja na temat zachowań ryzykownych młodzieży, ucieczek z domu i odpowiedzialności prawnej nieletnich - bieżące informowanie rodziców w trakcie zebrań

- indywidualne rozmowy z rodzicami prowadzone przez wychowawców i pedagogów

przedstawiciel Zespołu Prewencji Kryminalnej

Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV wychowawcy pedagodzy

I semestr

OBSZAR II

PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM,

KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW

(5)

Lp Zadania Metody i formy realizacji Osoby

odpowiedzialne

Terminy

1. Propagowanie zdrowego stylu życia

- pogadanki z pielęgniarką szkolną i zajęcia na temat skutków nadużywania leków dostępnych bez recepty,

- edukacja antynikotynowa i antyalkoholowa w ramach godzin wychowawczych oraz zajęć dodatkowych rozwijających indywidualne uzdolnienia i predyspozycje,

- program profilaktyczny zaburzeń odżywiania

„Anoreksja i bulimia” realizowany jako projekt uczniowski

- „Wybierz życie – pierwszy krok” – profilaktyka raka szyjki macicy i raka piersi - „Zażywanie substancji psychoaktywnych w czasie ciąży – wpływ na płód i rozwój dziecka”

- Choroby przenoszone drogą płciową

wychowawcy, pielęgniarka, pedagodzy, nauczyciele WOS, biologii, prowadzący kółka zainteresowań

cały rok

2. Ukazanie uczniom alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

- wycieczki i wyjścia klasowe, - wyjazdy na „zielone szkoły”,

- lekcje muzealne, koncerty, edukacja teatralna, - koła zainteresowań,

- granty edukacyjne,

- warsztaty socjoterapeutyczne, - zajęcia psychoedukaycjne.

pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści z zaprzyjaźnionych instytucji

pozaoświatowych

cały rok

3. Zapoznanie uczniów z problematyką

uzależnień, profilaktyka zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy asertywnej

Realizacja programów profilaktycznych na temat: wpływu narkotyków na organizm człowieka, skutków społecznych i

zdrowotnych sięgania po alkohol i papierosy, motywów sięgania po narkotyki,

wpływów używania środków zmieniających świadomość na kontakty międzyludzkie,:

- „Impreza II",

- „Nie warto ryzykować”, - „Stop dopalaczom”, - „Ryzykowny napój”, - Dedal i Ikar”,

- „Piramida asertywności”

- „Znajdź właściwe rozwiązanie” – profilaktyka antynikotynowa

- spektakle teatrów profilaktycznych, - zajęcia z wykorzystaniem filmu

edukacyjnego „Domówka” prowadzone przez przedstawiciela KRP W-wa IV

wychowawcy pedagodzy szkolni, wychowawcy, nauczyciele WOS-u i biologii,

specjaliści z zaprzyjaźnionych instytucji

pozaoświatowych

cały rok

4. Zapoznanie uczniów i rodziców z nową problematyką uzależnienia od komputera i Internetu

- „Dzień z życia” – film edukacyjny z zakresu profilaktyki nadmiernego korzystania z Internetu

- „Wyloguj się do życia”, „ W sieci” – profilaktyka uzależnienia od komputera i Internetu

- spotkanie rodziców uczniów z psychologami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pt.

„Komputer, Internet - nowe rodzaje

pedagodzy, wychowawcy, Specjaliści z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

cały rok

(6)

5. Nabycie przez uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresogennych np.

egzaminów.

- „Jak radzić sobie ze stresem” – warsztaty dla kl III z zakresu metod redukcji stresu

prowadzone przez psychologa z PPP nr 20 - warsztaty z doradcą zawodowym

psycholog z Poradni Psych.-Ped. nr 20 pedagog- doradca zawodowy

I semestr

cały rok szkolny 6. Budowanie właściwej

samooceny,

autorefleksji, nauka podejmowania trudnych decyzji życiowych

- „Moje słabe i mocne strony”, „Typy

zachowań – samoocena” – zajęcia w klasach I- wszych,

- „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”- zajęcia z doradztwa zawodowego w kl I i II

- „Rozwijam skrzydła” – warsztaty z doradztwa zawodowego

- zajęcia z preorientacji zawodowej – „Motywy wyboru szkoły ponadgimnazjalnej”

- warsztaty grupowe z doradztwa zawodowego oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów i rodziców

nauczyciel WOS-u

wychowawcy wychowawcy

pedagog- doradca zawodowy

W ramach WDŻwR,

zgodnie ze szkolnym planem doradztwa zawodowego

Szczegółowy opis realizowanych zagadnień z zakresu profilaktyki zawiera Plan

działań profilaktycznych na rok szkolny 2015/2016, z którego sprawozdania są

przygotowywane na koniec każdego semestru i przedstawiane Radzie Pedagogicznej.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :