Pełen tekst

(1)

ST-3240A Seagate 3,5" IDE

W ym iary zew nętrzne i ciężar

wysokość [m m ] 2 5 ,4

szerokość [m m ] 102,1

g łę b o k o ś ć [m m ] 146 ,6

ciężar [k g ] 0 ,5 9

Pojem ność D ysk niesform atow any F orm at (512B na sektor)

ca łko w ita [M B] 201,1

po w ie rzch n i [M B]

cylindra [M B]

ście żki [B ]

Dop. temp. P racy Spocz.

PC]

O późnienia [m s ]

Średnio 15

R M

T R TR 5

Max 3 2

La tency 7 ,8 7 Overhead

Organizacja Fizyczna Logiczna

d yskó w 1 6

c y lin d ró w 1010

g ło w ic danych 2 12

g ło w ic serwo sum a sekto ró w

sekt/ścieżkę 34

Dopuszczalne przeciąż, g ra w it [G ] Dysk zaparkow any

Praca bez b łę d ó w B łę d y korygow alne

Prędkość tra n sm isji MB/s]

D ysk <•> B u fo r 2 ,3 3 ... 4 B u fo r <■> Host 11,1 W rtpre. Re-wrt c u rr Land, zone CMOS-typ

n /d n /d a u to u ser

Poj. zapas. Z B R

N iezaw odność B łę d y (xx ->1 na Exx)

MTBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [lata] ONJOFF [*1000] RER UER SER 3 0 0

B u fo r dysku [kB ] 120 Prędkość obr. [1/m in] 3811 Sytem kodow ania (1 ,7 )R L L Gęstość zap isu [ TPI]

P ozycjon er V o ic e C oil S tart / Stop [s ]

Poz. ha ł. [dBA @ 1m]

Typowy R M ł/ v v n Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 4 ,4 0 0 7 ,5 0 0 1 ,8 0 0

lin ia + 12V [A ] 1,000

lin ia +5V [A ] 0 ,3 0 0

(2)

1 —

3

= -

RST 0 O GND DB7 o e DB 8 DB6 0 0 DB9 DB5 • o DBA DB4 0 0 DBB DB3 • 0 DBG DB2 • o DBD DB1 • o DBE DBO • o D B F GND O 0 KEY

GND

IOW e o GND IOR • 0 GND

• o GND IRQ 0 0 S16 AD1 « 0 PDG AD2 • 0 AD2 CSO 0 » CS1 DSP o o GND

(’ ) Z tych Unii napęd me korzysta.

[o o o oj

r 2H35

Je d yn y d ysk w system ie (Single Drive).

J3 ^ J4

P ierw szy d ysk w system ie dw udyskow ym (M aster, S lave Present).

J3

$$

J4 D rugi d ysk w system ie dw udyskow ym (Slave D rive).

W yb ó r M a ste r/S la ve d oko n yw an y je s t przy p om o cy zw or.

W y b ó r M a ste r/S la ve d o ko n yw a n y je s t przez m a gistra lę (C able select).

J 1 ®

D ysk S lave nie w ykorzystuje syg na łu -DASP.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :