• Nie Znaleziono Wyników

Zestawienie danych o rynku energii oraz Zużycie energii elektrycznej jako przybliżenie trendów aktywności gospodarczej w Europie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zestawienie danych o rynku energii oraz Zużycie energii elektrycznej jako przybliżenie trendów aktywności gospodarczej w Europie"

Copied!
115
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Zestawienie danych o rynku energii

oraz

Zużycie energii elektrycznej jako przybliżenie trendów aktywności gospodarczej w Europie

18.08.2022 r.

Biuro Analiz PFR S.A.:

pawel.dobrowolski@pfr.pl andrzej.kochman@pfr.pl michal.kolasa@pfr.pl

Europa ogółem

narastające tygodnie 2022 vs 2021

Zużycie energii elektrycznej jako przybliżenie trendów aktywności gospodarczej:

Polska

narastające tygodnie 2022 vs 2021

(2)

Najważniejsze w tym wydaniu – kliknij w odnośnik aby przejść do wybranych treści

Dostawy gazu z USA do krajów Unii Europejskiej w maju 2022 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 156,8%, w ujęciu miesięcznym o 3,1%.

Głównymi odbiorcami gazu z USA były Francja, Hiszpania i Holandia. Dostawy gazu do Polski wzrosły w maju w ujęciu miesięcznym o 31,3%, a w porównaniu do maja 2021 r. były o 508,9% większe.

Zapełnienie magazynów gazu w Europie od kwietnia rośnie i wynosi obecnie (tj. w połowie sierpnia 2022 r.) około 75%, czyli jest na wyższym poziomie niż w analogicznym okresie 2021, 2018 i 2017 roku.

Obecny poziom zapełnienia magazynów w Unii Europejskiej odpowiada około 21% rocznej konsumpcji gazu UE. Magazyny gazu w Polsce zapełnione są w 99%, co odpowiada około 15,5% rocznej konsumpcji tego surowca.

Ceny ropy naftowej w lipcu br. zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym – odpowiednio o 12,4% (WTI), 10,5% (Brent) i o 7,8% (OPEC).

Ropa naftowa była jedynym z trzech głównych surowców energetycznych których ceny w porównaniu do czerwca spadły – ceny gazu w Europie wzrosły o 62,8% mdm., ceny węgla były o 13,3%

mdm. większe.

(3)

Spis treści

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

• Streszczenie i spis treści – str. 2 - 3

• Rynek energii – str. 4 - 74:

• Konsumpcja energii – str. 5 - 15

• Produkcja energii – str. 16 - 32

• Eksport i import energii – str. 33 - 55

• Ceny energii – str. 56 - 79

• Emisje gazów cieplarnianych – str. 80 - 83

• Zużycie energii jako przybliżenie aktywności gospodarczej krajów UE – str. 82-112

(4)

Rynek energii

(5)

Rynek energii – konsumpcja

(6)

W 2021 r. światowa konsumpcja energii zwiększyła się o 5,5%, wobec spadku o 4,0% w pandemicznym 2020 r.

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019

Konsumpcja energii od 1965 r. - Świat

Ogółem - eksadżule

Per capita - gigadżule na osobę (prawa skala)

30,9%

24,5%

26,8%

4,3%

7,3%

6,2%

Konsumpcja energii w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Energia atomowa Energia

hydroelektryczna OZE

(7)

Konsumpcja energii w Chinach rośnie nieprzerwanie od 1998 r., nawet pandemia koronawirusa nie zastopowała wzrostu (w 2021 r. wzrost o 6,8% rdr.)

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019

Konsumpcja energii od 1965 r. - Chiny

Ogółem - eksadżule

Per capita - gigadżule na osobę (prawa skala)

19,5%

8,2%

55,8%

2,3%

8,5%

5,8%

Konsumpcja energii w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Energia atomowa Energia

hydroelektryczna OZE

(8)

Konsumpcja energii w Stanach Zjednoczonych od 2000 r. utrzymuje się na podobnym poziomie

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019

Konsumpcja energii od 1965 r. - USA

Ogółem - eksadżule

Per capita - gigadżule na osobę (prawa skala)

36,7%

33,8%

10,4%

8,5%

3,0% 7,5%

Konsumpcja energii w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Energia atomowa Energia

hydroelektryczna OZE

(9)

Konsumpcja energii w Unii Europejskiej w 2021 r. wzrosła o 5,0%

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019

Konsumpcja energii od 1965 r. - UE

Ogółem - eksadżule

Per capita - gigadżule na osobę (prawa skala)

35,5%

24,0%

10,5%

10,9%

5,7%

13,5%

Konsumpcja energii w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Energia atomowa Energia

hydroelektryczna OZE

(10)

Od 2006 r. konsumpcja energii w Polsce ogółem utrzymuje się na poziomie około 4 eksadżuli rocznie, w 2021 r. wyniosła 4,4 (+ 8,8% rdr.)

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019

Konsumpcja energii od 1965 r. - Polska

Ogółem - eksadżule

Per capita - gigadżule na osobę (prawa skala)

31,5%

18,6%

42,2%

0,5%

7,3%

Konsumpcja energii w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Energia atomowa Energia

hydroelektryczna OZE

(11)

W przypadku większości krajów UE (w tym Polski) transport jest głównym sektorem odpowiadającym za konsumpcję energii

Źródło: Eurostat [NRG_BAL_S]

0 50 000 100 000 150 000 200 000

Ni em cy Fr an cja W łochy Hi sz pa ni a Pol sk a Hol an di a Sz we cja B el gi a Aust ri a Cz ec h y Rum uni a Fi nlan di a Nor we gi a W ęgr y Por tug al ia Gr ec ja Da ni a Ir lan di a Sło wacja B ułg ar ia Chorwac ja Li tw a Sło wenia Ło tw a Lu ksem bu rg Est oni a Cypr Ma lt a W lk . B ryta ni a

Konsumpcja energii wg sektorów w 2020 r.

(tys. ton oleju ekwiwalentnego)

Przemysł Transport Usługi Gospodarstwa domowe Pozostałe

BD.

(12)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

U E27 Ni em cy Fr an cja W łochy Hi sz pa ni a Pol sk a Hol an di a Sz we cja B el gi a Aust ri a Cz ec h y Rum uni a Fin lan di a Nor we gi a W ęgry Por tug al ia Gr ec ja Dani a Ir lan di a Sło wacja B ułg ar ia Chor wac ja Li tw a Sło wenia Ło tw a Luk sem burg Estoni a Cypr Ma lt a W lk . B ryta ni a

Konsumpcja energii wg sektorów w 2020 r.

(udział w %)

Przemysł Transport Usługi Gospodarstwa domowe Pozostałe

W całej UE przemysł odpowiada za 26,1% konsumpcji energii, transport za 28,4%, usługi za 13,7% a gospodarstwa domowe za 28,0%.

Źródło: Eurostat [NRG_BAL_S]

(13)

26,1%

28,4%

13,7%

28,0%

3,7%

Konsumpcja energii wg sektorów - UE28 (udział w %)

Przemysł Transport Usługi

Gospodarstwa domowe Pozostałe

22,7%

31,0%

10,8%

30,0%

5,5%

Konsumpcja energii wg sektorów - Polska (udział w %)

Przemysł Transport Usługi

Gospodarstwa domowe Pozostałe

W Polsce 31% energii konsumowanej jest przez transport. Drugim największym

„konsumentem” są gospodarstwa domowe, a trzecim przemysł.

Źródło: Eurostat [NRG_BAL_S]

(14)

Na przełomie lat 2010-2020 w Polsce udział gospodarstw domowych zmniejszył się o 3,7 p. proc.

Sektor ten w 2017 r. przestał być największym konsumentem energii, a jego miejsce zajął transport (którego udział od 2010 r. wzrósł o 4,7 p. proc.).

20,7%

22,7%

26,3%

31,0%

13,5%

10,8%

33,7%

30,0%

5,72% 5,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Konsumpcja energii elektrycznej w Polsce wg sektorów

(udział w %)

Przemysł Transport

Usługi Gospodarstwa domowe

Pozostałe

Źródło: Eurostat [NRG_BAL_S]

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Konsumpcja energii elektrycznej w Polsce wg

sektorów (tys. ton oleju ekwiwalentnego)

Przemysł Transport

Usługi Gospodarstwa domowe

Pozostałe

(15)

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Szwecja Finlandia Łotwa Austria Portugalia Dania Chorwacja Estonia Litwa Słowenia Rumunia Bułgaria Grecja Hiszpania Włochy Niemcy Francja Słowacja Czechy Cypr Irlandia Polska Holandia Węgry Belgia Luksemburg Malta

Zużycie energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii danego kraju i cel tego kraju na 2020 r.

Energia z OZE na koniec 2020 Cel 2020

Zużycie energii z odnawialnych źródeł energii* stanowiło w Polsce na koniec 2020 r. 16,1%

całkowitej konsumpcji energii.

Tylko jeden kraj – Francja - nie spełniła celu redukcji emisji gazów cieplarniach zakładanych w strategii Europa 2020. Krajem o największym udziale OZE w zużyciu energii jest Szwecja, w której wskaźnik ten wynosi 60,1%. Na drugim miejscu jest Finlandia (43,8% udziału OZE), a na trzecim Łotwa (42,1%).

*Odnawialne źródła energii obejmują energię wiatrową, energię słoneczną (cieplną, fotowoltaiczną i skoncentrowaną), energię wodną, energię pływową, energię geotermalną, ciepło otoczenia wychwytywane przez pompy ciepła, biopaliwa i odnawialną część odpadów.

Źródło: Eurostat [NRG_IND_REN]

(16)

Rynek energii – produkcja

(17)

Światowa produkcja energii elektrycznej w 2021 wzrosła o 5,9% (do 28.466 TWh)

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

9 000 14 000 19 000 24 000 29 000 34 000

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produkcja energii elektrycznej na Świecie (TWh)

2,5%

22,9%

36,0%

9,8%

15,0%

12,8%

0,9%

Produkcja energii elektrycznej na Świecie w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Energia atomowa Energia

hydroelektryczna OZE

Pozostałe

(18)

Produkcja energii elektrycznej na Świecie w podziale na paliwo

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej na Świecie od 1985 r. w podziale na paliwo (TWh)

Ropa Gaz Węgiel Pozostałe (w tym OZE, energia nuklearna)

2,5%22,9%36,0%38,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej na Świecie od 1985 r. w podziale na paliwo (udział w %)

Ropa Gaz Węgiel Pozostałe (w tym OZE, energia nuklearna)

(19)

Produkcja energii elektrycznej w Chinach wzrosła w porównaniu do 2020 r. o 9,7%, do 8.534 TWh

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produkcja energii elektrycznej w Chinach (TWh)

3,2%

62,6%

4,8%

15,2%

13,5%

Produkcja energii elektrycznej w Chinach w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Energia atomowa Energia

hydroelektryczna OZE

Pozostałe

(20)

Węgiel w ubiegłym roku odpowiadał za około 63% produkcji energii elektrycznej w Chinach

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w Chinach od 1985 r. w podziale na paliwo (TWh)

Ropa Gaz Węgiel Pozostałe (w tym OZE, energia nuklearna)

3,2%62,6%34,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w Chinach od 1985 r. w podziale na paliwo (udział w %)

Ropa Gaz Węgiel Pozostałe (w tym OZE, energia nuklearna)

(21)

W Stanach Zjednoczonych produkcja energii elektrycznej w 2021 r. była o 2,8% większa niż rok wcześniej

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produkcja energii elektrycznej w USA (TWh)

38,4%

22,2%

18,6%

5,8%

14,2%

Produkcja energii elektrycznej w USA w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Energia atomowa Energia

hydroelektryczna OZE

Pozostałe

(22)

Gaz odpowiadał za 38,4% produkcji energii elektrycznej w USA w 2021 r. i był najważniejszym źródłem energii

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w USA od 1985 r. w podziale na paliwo (TWh)

Ropa Gaz Węgiel Pozostałe (w tym OZE, energia nuklearna)

38,4%22,2%38,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w USA od 1985 r. w podziale na paliwo (udział w %)

Ropa Gaz Węgiel Pozostałe (w tym OZE, energia nuklearna)

(23)

Produkcja energii elektrycznej w UE w 2021 r. wyniosła 2.895 TWh, tj. była o 4,2%

większa niż rok wcześniej

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 3 200

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produkcja energii elektrycznej w UE (TWh)

1,5%

18,9%

15,2%

25,3%

11,9%

25,2%

2,0%

Produkcja energii elektrycznej w UE w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Energia atomowa Energia

hydroelektryczna OZE

Pozostałe

(24)

W porównaniu do Chin i USA Unia Europejska produkuje najmniej energii z

„tradycyjnych” surowców energetycznych zastępując je m.in.. OZE i energią nuklearną

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w UE od 1985 r. w podziale na paliwo (TWh)

Ropa Gaz Węgiel Pozostałe (w tym OZE, energia nuklearna)

1,5%

18,9%

15,2%64,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w UE od 1985 r. w podziale na paliwo (udział w %)

Ropa Gaz Węgiel Pozostałe (w tym OZE, energia nuklearna)

(25)

Moc działających reaktorów jądrowych na świecie

Źródło: World Nuclear Association

94718 61370 52150 31679 27653 23091 13107 7343 7121 6885 6882 5942 4394 4055 3934 3256 2960 2859 2690 2006 1902 1884 1854 1837 1641 1552 1300 1110 915 688 482 448

USA Francja Chiny Japonia Rosja Korea Płd. Ukraina Wlk. Brytania Hiszpania Indie Szwecja Belgia Finlandia Niemcy Czechy Pakistan Szwajcaria Tajwan UAE Bułgaria Węgry Brazylia RPA Słowacja Argentyna Meksyk Rumunia Białoruś Iran Słowenia Holandia Armenia

Moc działających reaktorów jądrowych (MWe, 2022 r.)

(26)

Moc i liczba działających reaktorów jądrowych w Unii Europejskiej i krajach sąsiednich

Źródło: World Nuclear Association

61370 27653 13107 7343 7121 6882 5942 4394 4055 3934 2960 2006 1902 1837 1300 1110 688 482

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

Fr an cja Ro sja U kr ai na W lk . B ryta ni a Hi sz pa ni a Sz we cja B el gia Fin lan di a Ni em cy Cz ec h y Sz waj car ia B ułg ar ia W ęgry Sło wacja Rum uni a B ia łor uś Sło wenia Hol an di a

Moc działających reaktorów jądrowych w Europie

(MWe, marzec 2022 r.)

56

37

15 12

7 6 7 5 3 6 4 2 4 4 2 1 1 1

0

10 20 30 40 50 60

Fr an cja Ro sja U kr aina W lk . B ryta ni a Hi sz pa ni a Sz we cja B el gi a Fin lan di a Ni em cy Cz ec h y Sz waj car ia B ułg ar ia W ęgry Sło wacja Rum uni a B ia łor uś Sło wenia Hol an di a

Liczba działających reaktorów jądrowych

(kraje uszeregowane względem mocy reaktorów, marzec 2022 r.)

(27)

Moc i liczba budowanych, zaplanowanych i proponowanych reaktorów jądrowych w Unii Europejskiej i krajach sąsiednich

Źródło: World Nuclear Association

0 10 20 30 40 50 60

Rosja Turcja Polska Wlk. Brytania Czechy Ukraina Bułgaria Rumunia Słowacja Białoruś Węgry Litwa Finlandia Francja Słowenia

Liczba budowanych, zaplanowanych i proponowanych reaktorów jądrowych

(stan na marzec 2022)

Reaktory w trakcie budowy Reaktory planowane Reaktory zaproponowane

0 10000 20000 30000 40000 50000

Rosja Turcja Wlk. Brytania Polska Czechy Ukraina Białoruś Bułgaria Litwa Węgry Rumunia Słowacja Francja Finlandia Słowenia

Moc budowanych, zaplanowanych i proponowanych reaktorów jądrowych

(MWe, stan na marzec 2022)

Reaktory w trakcie budowy Reaktory planowane Reaktory zaproponowane

(28)

Liczba budowanych, zaplanowanych i proponowanych reaktorów jądrowych na świecie

Źródło: World Nuclear Association

0 50 100 150 200 250

Chiny Rosja Indie USA Arabia Saudyjska Wlk. Brytania Turcja Japonia Ukraina RPA Iran Polska Brazylia Korea Płd. Argentyna Bangladesz Czechy Egipt Uzbekistan Białoruś Bułgaria Meksyk Rumunia Słowacja Kanada Węgry Kazachstan Litwa Holandia Tajlandia ZEA Armenia Finlandia Francja Jordania Pakistan Słowenia

Liczba budowanych, zaplanowanych i proponowanych reaktorów jądrowych (stan na czerwiec 2022)

Reaktory w trakcie budowy Reaktory planowane Reaktory zaproponowane

(29)

Moc budowanych, zaplanowanych i proponowanych reaktorów jądrowych na świecie

Źródło: World Nuclear Association

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

Chiny Rosja Japonia Indie Turcja USA Ukraina RPA Korea Płd. Wlk. Brytania Polska Brazylia Iran Bangladesz Czechy Egipt Uzbekistan Białoruś Bułgaria Meksyk ZEA Litwa Argentyna Węgry Rumunia Słowacja Holandia Tajlandia Francja Kanada Finlandia Pakistan Armenia Słowenia Kazachstan Jordania Arabia Saudyjska

Moc budowanych, zaplanowanych i proponowanych reaktorów jądrowych (MWe, stan na czerwiec 2022)

Reaktory w trakcie budowy Reaktory planowane Reaktory zaproponowane

(30)

W 2021 r. w Polsce wyprodukowano około 180 TWh energii elektrycznej, o 14,5% więcej niż w 2020 r. Ponad 73% energii elektrycznej zostało wyprodukowane przy użyciu węgla.

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

120 130 140 150 160 170 180 190

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produkcja energii elektrycznej w Polsce

(TWh)

0,8%

8,6%

73,1%

1,3%

15,4%

0,7%

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Energia atomowa Energia

hydroelektryczna OZE

Pozostałe

(31)

Od 2006 roku w Polsce zmniejszał się udział węgla przy produkcji energii elektrycznej, który zastępowany był gazem oraz odnawialnymi źródłami energii. W 2021 r. udział węgla wzrósł.

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w Polsce od 1985 r.

w podziale na paliwo (TWh)

Ropa Gaz Węgiel Pozostałe (w tym OZE, energia nuklearna)

8,6%73,1%17,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w Polsce od 1985 r.

w podziale na paliwo (udział w %)

Ropa Gaz Węgiel Pozostałe (w tym OZE, energia nuklearna)

(32)

- 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 30000,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produkcja energii z OZE w podziale na źródło (GWh)

Wiatr Biopaliwa stałe Woda

Ogniwa fotowoltaiczne Biogaz Odpady komunalne Biopłyny

W 2020 r. w Polsce z OZE wyprodukowano ponad 28 tys. GWh energii elektrycznej, o 11% więcej niż rok wcześniej. Ponad 80% energii z OZE pochodzi z dwóch źródeł: energii wiatrowej (56%) i biopaliw stałych (26%).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

48% 55% 62% 59% 59% 56%

40% 30% 22% 25% 25%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produkcja energii z OZE w podziale na źródło (udział w %)

Wiatr Biopaliwa stałe Woda

Ogniwa fotowoltaiczne Biogaz Odpady komunalne Biopłyny

(33)

Rynek energii – eksport i import

(34)

Handel surowcami energetycznymi był w 2021 roku na najwyższym poziomie od 2014 r.

*Dział 27 - paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne; energia elektryczna Źródło: International Trade Centre

2 401 778

-2 555 520 -4 000 000

-3 000 000 -2 000 000 -1 000 000 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Obroty w dziale 27 - Świat (mln USD)

Eksport Import

(35)

Handel surowcami energetycznymi w Chinach

*Dział 27 - paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne; energia elektryczna Źródło: International Trade Centre

39 225

-357 722 -400 000

-350 000 -300 000 -250 000 -200 000 -150 000 -100 000 -50 000 0 50 000 100 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Obroty w dziale 27 - Chiny (mln USD)

Eksport Import

(36)

Handel surowcami energetycznymi w USA

*Dział 27 - paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne; energia elektryczna Źródło: International Trade Centre

239 781

-223 932

-600 000 -500 000 -400 000 -300 000 -200 000 -100 000 0 100 000 200 000 300 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Obroty w dziale 27 - USA (mln USD)

Eksport Import

(37)

Handel surowcami energetycznymi w UE

*Dział 27 - paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne; energia elektryczna Źródło: International Trade Centre, dane mogą się nieznacznie różnić od danych Eurostatu

329 722

-678 105 -1 000 000

-800 000 -600 000 -400 000 -200 000 0 200 000 400 000 600 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Obroty w dziale 27 - UE (mln USD)

Eksport Import

(38)

Handel surowcami energetycznymi w Polsce

*Dział 27 - paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne; energia elektryczna Źródło: International Trade Centre, dane mogą się nieznacznie różnić od danych Eurostatu

7 041

-20 974 -30 000

-25 000 -20 000 -15 000 -10 000 -5 000 0 5 000 10 000 15 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Obroty w dziale 27 - Polska (mln USD)

Eksport Import

(39)

Żaden z krajów UE w 2021 r. nie odnotował dodatniego salda w obrocie surowcami energetycznymi

Źródło: Eurostat [TIPSEN10]

- 2,0

- 6,0 - 5,0 - 4,0 - 3,0 - 2,0 - 1,0

0,0 Ma lt a Li tw a Cypr W ęgry B ułg ar ia Sło wacja B el gi a Gr ec ja Por tug al ia Sło wenia Luk se m burg Ło tw a Cz ec h y Chor wac ja W łochy Aust ri a Hi sz pa ni a Pol sk a Rum uni a Ni em cy Fin lan di a Fr an cja Hol an di a Ir lan di a Dani a Sz we cja Est oni a

Saldo obrotów towarowych surowcami energetycznymi w 2021 r.

(jako % PKB)

(40)

Największym importerem energii i surowców energetycznych (w ujęciu nominalnym) spośród krajów UE były Niemcy, Holandia i Francja

*Dział 27 - paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne; energia elektryczna Źródło: International Trade Centre, dane mogą się nieznacznie różnić od danych Eurostatu

-150 000 -100 000 -50 000 0 50 000 100 000

Niemcy Holandia Francja Belgia Wlk. Brytania Włochy Hiszpania Polska Grecja Szwecja Austria Węgry Czechy Finlandia Portugalia Dania Rumunia Słowacja Litwa Irlandia Bułgaria Chorwacja Estonia Słowenia Luksemburg Łotwa Cypr Malta

Saldo obrotów towarowych w dziale 27* na koniec 2021 r.

(mln USD, uszeregowane względem wielkości importu)

Eksport Import

(41)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uzależnienie od importu energii (%) - Polska na tle Niemiec, UE i strefy euro

UE Strefa euro Niemcy Polska

Krajem najbardziej zależnym od importu energii w UE jest Malta, Cypr i Luksemburg;

Wskaźnik pokazuje, jaki udział w całkowitych potrzebach energetycznych kraju pokrywa import z innych krajów. Oblicza się go na podstawie bilansów energii, jako import netto podzielony przez dostępną energię brutto. Wartość ujemna oznacza eksportera netto - kraj, który eksportuje więcej paliw niż zużywa. Źródło: Eurostat [T2020_RD320]

42,8

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Malta Cypr Luksemburg Grecja Belgia Litwa Włochy Irlandia Holandia Hiszpania Portugalia Niemcy Strefa euro Austria UE

Węgry Słowacja Chorwacja Słowenia Łotwa Dania Francja Polska Finlandia Czechy Bułgaria Szwecja Rumunia Estonia

Uzależnienie od importu energii (%)

(42)

Głównym dostawcą paliw stałych do Unii Europejskiej była Rosja, której udział w imporcie wyniósł na koniec 2020 r. około 46%. Od 2012 r. udział Rosji nieprzerwanie rośnie.

Źródło: Eurostat [NRG_TI_SFF]

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Najwięksi dostawcy paliw stałych do UE w 2020 r.

(udział w %)

Rosja Stany Zjednoczone Australia

Kolumbia RPA Indonezja

45,6%

13,8%

12,2%

9,4%

2,1%1,7%

15,1%

Najwięksi dostawcy paliw stałych do UE w 2020 r.

(udział w %)

Rosja

Stany Zjednoczone Australia

Kolumbia RPA Indonezja Pozostałe

(43)

Głównym dostawcą gazu do Unii Europejskiej była Rosja, której udział w imporcie wyniósł na koniec 2020 r. około 38%. W porównaniu do 1990 r. udział Rosji znacznie zmalał, jednakże kraj ten nadal dominuje w imporcie UE.

Źródło: Eurostat [NRG_TI_GAS]

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1 9 9 1 1 9 9 3 1 9 9 5 1 9 9 7 1 9 9 9 2 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 5 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 5 2 0 1 7 2 0 1 9

Najwięksi dostawcy gazu do UE w 2020 r.

(udział w %)

Rosja Norwegia Algieria Katar USA

38,1%

18,6%

7,2%

4,1%

3,9%

2,9%

25,2%

Najwięksi dostawcy gazu do UE w 2020 r.

(udział w %)

Rosja Norwegia Algieria Katar USA Nigeria Pozostałe

(44)

Największym odbiorcą gazu z Rosji w 2021 r. (w ujęciu ilościowym) były Niemcy, Włochy oraz Holandia.

Źródło: Eurostat [NRG_TI_GAS]

0,000 10 000,000 20 000,000 30 000,000 40 000,000 50 000,000 60 000,000 70 000,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Import gazu z Rosji poszczególnych państwa UE

Belgia Bułgaria Czechy Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania

Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta

Holandia Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja

(45)

Średnie dzienne dostawy w lutym br. były o 26,8% mniejsze niż rok temu.

Źródło: średnie dzienne w danym miesiącu, Gazprom

100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0

st yc ze ń luty m ar zec kwiecień m aj czer wiec lipi ec si erp ie ń wr zesień pa ździern ik listopad gr ud zi eń

Dostawy gazu z Rosji i Białorusi do Europy (Gazprom, mln m3)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ostatni dzień, w którym Gazprom udostępnił dane o dostawach gazu do Europy to 23 luty 2022 r.

(46)

Dostawy gazu z USA do krajów Unii Europejskiej w maju 2022 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 156,8%, w ujęciu miesięcznym o 3,1%.

Źródło: US Energy Information Administration

196 069

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

sty-2018 kwi-2018 lip-2018 paź-2018 sty-2019 kwi-2019 lip-2019 paź-2019 sty-2020 kwi-2020 lip-2020 paź-2020 sty-2021 kwi-2021 lip-2021 paź-2021 sty-2022 kwi-2022

Dostawy gazu z USA do krajów Unii Europejskiej

(mln stóp sześciennych)

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

sty 18 kwi 18 lip 18 paź 18 sty 19 kwi 19 lip 19 paź 19 sty 20 kwi 20 lip 20 paź 20 sty 21 kwi 21 lip 21 paź 21 sty 22 kwi 22

Dostawy gazu z USA do trzech największych odbiorców spośród krajów UE

(mln stóp sześciennych)

Francja Hiszpania Holandia

(47)

Zapełnienie magazynów gazu w Europie od kwietnia rośnie i jest obecnie na wyższym poziomie niż w analogicznym okresie 2021, 2018 i 2017 roku.

Źródło: GIE AGSI

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Zapełnienie magazynów gazu w Europie (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(48)

Obecny poziom zapełnienia magazynów w Unii Europejskiej odpowiada około 21% rocznej konsumpcji gazu UE.

Źródło: GIE AGSI (zapełnienie magazynów) / BP Statistical Review of World Energy 2022 (konsumpcja gazu w 2021 r.)

100,0% 99,7% 99,0% 92,0% 90,8% 86,2% 80,8% 80,7% 79,8% 77,1% 76,8% 74,7% 73,4% 70,5% 65,8% 63,6% 59,3% 57,7% 55,3% 55,1%

6,5% 1,3% 15,5% 36,7% 0,7% 26,4% 39,0% 8,4% 4,1% 20,6% 20,6% 20,9% 49,8% 28,5% 18,9% 10,7% 62,8% 36,2% 9,7%

Portugalia Wlk. Brytania Polska Dania Szwecja Francja Czechy Hiszpania Belgia Włochy Niemcy EU Słowacja Holandia Rumunia Chorwacja Austria Węgry Bułgaria Łotwa

Zapełnienie magazynów (%, stan na 14.08.2022) Zapełnienie magazynów gazu jako % rocznej konsumpcji gazu

(49)

Udział gazu w produkcji elektryczności i ciepła w krajach UE i EFTA

Źródło: Eurostat [NRG_BAL_PEH]

UE27

Strefa euro

Belgia

Bułgaria

Czechy

Dania

Niemcy

Estonia

Irlandia Grecja

Hiszpania Francja

Chorwacja Włochy

Cypr

Łotwa

Litwa Luksemburg

Węgry

Malta Holandia

Austria

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Finlandia

Szwecja

Islandia Norwegia

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Udział gazu w produkcji ciepła

Udział gazu w produkcji elektryczności

Udział gazu w produkcji elektryczności i ciepła w krajach UE i EFTA

(udział w %, 2020 r.)

(50)

W 2021 r. Norwegia była 9. największym producentem gazu na świecie

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022 -

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja gazu w krajach UE, Wlk. Brytanii i Norwegii

(mld m3)

Dania Niemcy Włochy Holandia

Norwegia Polska Rumunia Wlk. Brytania

0,0%

500,0%

1000,0%

1500,0%

2000,0%

2500,0%

3000,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja gazu w krajach UE, Wlk. Brytanii i Norwegii

(jako % konsumpcji w danym roku, Norwegia na prawej skali wykresu)

Dania Niemcy Włochy

Holandia Polska Rumunia

Wlk. Brytania UE Norwegia (prawa skala)

(51)

Większość terminali LNG w Unii Europejskiej (w tym te największe) zlokalizowanych jest na zachodzie kontynentu

Źródło: GIE AGSI (terminale LNG) / BP Statistical Review of World Energy 2022 (konsumpcja gazu w 2021 r.)

60,1 48,1

33,0

15,5 12,0 11,4

7,6 7,0 6,2 4,0 2,6 0,7 0,0

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Hiszpania Wlk. Brytania Francja Włochy Holandia Belgia Portugalia Grecja Polska Litwa Chorwacja Malta

Przepustowość terminali LNG w krajach UE i Wielkiej Brytanii

(terminale importowe, mld m3/rok)

(52)

Terminale LNG w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii (przepustowość w mld m3/rok)

* - terminal zaplanowany, przepustowość nieznana, Źródło: GIE AGSI

Działające Zbudowane (niedziałające)

W trakcie budowy

Zaplanowane Zawieszone

Belgia 11 6

Chorwacja 3 3

Cypr 2

Estonia 7

Finlandia *

Francja 33 4

Niemcy 32

Grecja 7 6 13

Irlandia 10

Włochy 16 19

Łotwa 2

Litwa 4

Malta 1

Holandia 12 2 11

Polska 6 2 6

Portugalia 8

Hiszpania 60 7

EU27 160 7 17 105

Wielka Brytania 48 5 4

(53)

Zapełnienie magazynów gazu w USA od marca rośnie

Źródło: EIA

5 000,0 5 500,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0 7 500,0 8 000,0 8 500,0

st yc ze ń luty m ar zec kwiecień m aj czer wiec lipi ec si erp ie ń wr zesień pa ździern ik list opad grudz ień

Zapełnienie podziemnych magazynów gazu USA w poszczególnych miesiącach roku (miliardy stóp sześciennych)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

(54)

Import ropy jest bardziej zdywersyfikowany niż gazu i paliw stałych, nadal jednak głównym dostawcą ropy naftowej do Unii Europejskiej była Rosja, której udział w imporcie wyniósł na koniec 2020 r. około 23%.

Źródło: Eurostat [NRG_TI_OIL]

22,8%

7,0%

6,4%

5,9%

5,0% 5,4%

4,6%

42,7%

Najwięksi dostawcy ropy do UE w 2020 r.

(udział w %)

Rosja USA Norwegia

Arabia Saudyjska Wlk. Brytania Kazachstan Nigeria Pozostałe

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Najwięksi dostawcy ropy do UE w 2020 r.

(udział w %)

Rosja USA Norwegia Arabia Saudyjska Wlk. Brytania

(55)

Od końca lutego 2022 r. zapasy benzyny USA malały, od czerwca nieznaczne odbicie zapasów

Źródło: EIA

150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0 270,0

29.01.1990 29.01.1992 29.01.1994 29.01.1996 29.01.1998 29.01.2000 29.01.2002 29.01.2004 29.01.2006 29.01.2008 29.01.2010 29.01.2012 29.01.2014 29.01.2016 29.01.2018 29.01.2020 29.01.2022

Zapasy benzyny USA

(średnia ruchoma z czterech tygodni, mln baryłek, od 1990 r.)

150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0 270,0

06.01.2020 06.03.2020 06.05.2020 06.07.2020 06.09.2020 06.11.2020 06.01.2021 06.03.2021 06.05.2021 06.07.2021 06.09.2021 06.11.2021 06.01.2022 06.03.2022 06.05.2022 06.07.2022

Zapasy benzyny USA

(średnia ruchoma z czterech tygodni, mln baryłek, od 2020 r.)

(56)

Rynek energii – ceny

(57)

W lipcu 2022 r. ceny ropy były przeciętnie o 42% wyższe w ujęciu rocznym, jednocześnie spadły w ujęciu miesięcznym – odpowiednio o 12,4% (WTI), 10,5% (Brent) i o 7,8% (OPEC)

Źródło: Macrobond

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

19.11.1996 19.06.1997 19.01.1998 19.08.1998 19.03.1999 19.10.1999 19.05.2000 19.12.2000 19.07.2001 19.02.2002 19.09.2002 19.04.2003 19.11.2003 19.06.2004 19.01.2005 19.08.2005 19.03.2006 19.10.2006 19.05.2007 19.12.2007 19.07.2008 19.02.2009 19.09.2009 19.04.2010 19.11.2010 19.06.2011 19.01.2012 19.08.2012 19.03.2013 19.10.2013 19.05.2014 19.12.2014 19.07.2015 19.02.2016 19.09.2016 19.04.2017 19.11.2017 19.06.2018 19.01.2019 19.08.2019 19.03.2020 19.10.2020 19.05.2021 19.12.2021 19.07.2022

Ceny ropy naftowej (USD)

Cena ropy Brent Cena ropy WTI Cena ropy OPEC

(58)

Średnia miesięczna cena ropy

Źródło: Macrobond

lip.21 sie.21 wrz.21 paź.21 lis.21 gru.21 sty.22 lut.22 mar.22 kwi.22 maj.22 cze.22 lip.22

Brent 74,2 70,5 74,8 83,6 80,7 74,9 85,3 93,8 112,2 105,9 111,4 117,1 104,8

WTI 72,6 67,7 71,4 81,2 78,4 71,8 83,0 91,7 108,3 101,9 109,6 114,1 99,9

Opec 73,5 70,3 73,9 82,1 80,4 74,4 85,2 94,0 113,5 105,8 113,9 117,7 108,6

(59)

W lipcu 2022 r. ceny gazu w Europie były o 62,8% wyższe niż w czerwcu 2022 r.; ceny pozostają zdecydowanie wyższe w ujęciu rocznym – w lipcu +374,1% rdr.

Źródło: Macrobond

0 50 100 150 200 250

18.02.2016 18.04.2016 18.06.2016 18.08.2016 18.10.2016 18.12.2016 18.02.2017 18.04.2017 18.06.2017 18.08.2017 18.10.2017 18.12.2017 18.02.2018 18.04.2018 18.06.2018 18.08.2018 18.10.2018 18.12.2018 18.02.2019 18.04.2019 18.06.2019 18.08.2019 18.10.2019 18.12.2019 18.02.2020 18.04.2020 18.06.2020 18.08.2020 18.10.2020 18.12.2020 18.02.2021 18.04.2021 18.06.2021 18.08.2021 18.10.2021 18.12.2021 18.02.2022 18.04.2022 18.06.2022

Ceny gazu w punkcie przeładunkowym Dutch Title Transfer Facility (EUR)

(60)

W lipcu 2022 r. ceny gazu w punkcie przeładunkowym Henry Hub (USA) wzrosły o 88,4% rdr., w ujęciu miesięcznym ceny były o 6,2% niższe.

Źródło: Macrobond

0 5 10 15 20 25 30

24.05.2004 24.11.2004 24.05.2005 24.11.2005 24.05.2006 24.11.2006 24.05.2007 24.11.2007 24.05.2008 24.11.2008 24.05.2009 24.11.2009 24.05.2010 24.11.2010 24.05.2011 24.11.2011 24.05.2012 24.11.2012 24.05.2013 24.11.2013 24.05.2014 24.11.2014 24.05.2015 24.11.2015 24.05.2016 24.11.2016 24.05.2017 24.11.2017 24.05.2018 24.11.2018 24.05.2019 24.11.2019 24.05.2020 24.11.2020 24.05.2021 24.11.2021 24.05.2022

Ceny gazu w punkcie przeładynkowym Henry Hub (USD/mln btu)

(61)

Średnia miesięczna cena gazu w USA i Europie

Źródło: Macrobond

lip.21 sie.21 wrz.21 paź.21 lis.21 gru.21 sty.22 lut.22 mar.22 kwi.22 maj.22 cze.22 lip.22

Dutch TTF

(EUR) 36,21 44,48 65,41 90,12 84,89 112,83 84,29 88,72 126,61 100,96 89,66 105,40 171,64

lip.21 sie.21 wrz.21 paź.21 lis.21 gru.21 sty.22 lut.22 mar.22 kwi.22 maj.22 cze.22 lip.22

Henry Hub Natural Gas (USD)

3,83 4,08 5,13 5,52 5,08 3,78 4,30 4,74 4,85 6,56 8,15 7,69 7,21

(62)

Średnie ceny węgla w lipcu br. wzrosły w porównaniu do czerwca – w Rotterdamie o 13,3%, w Newcastle o 3,4%.

Źródło: Macrobond

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2 5 .0 8 .2 0 0 9 2 5 .0 1 .2 0 1 0 2 5 .0 6 .2 0 1 0 2 5 .1 1 .2 0 1 0 2 5 .0 4 .2 0 1 1 2 5 .0 9 .2 0 1 1 2 5 .0 2 .2 0 1 2 2 5 .0 7 .2 0 1 2 2 5 .1 2 .2 0 1 2 2 5 .0 5 .2 0 1 3 2 5 .1 0 .2 0 1 3 2 5 .0 3 .2 0 1 4 2 5 .0 8 .2 0 1 4 2 5 .0 1 .2 0 1 5 2 5 .0 6 .2 0 1 5 2 5 .1 1 .2 0 1 5 2 5 .0 4 .2 0 1 6 2 5 .0 9 .2 0 1 6 2 5 .0 2 .2 0 1 7 2 5 .0 7 .2 0 1 7 2 5 .1 2 .2 0 1 7 2 5 .0 5 .2 0 1 8 2 5 .1 0 .2 0 1 8 2 5 .0 3 .2 0 1 9 2 5 .0 8 .2 0 1 9 2 5 .0 1 .2 0 2 0 2 5 .0 6 .2 0 2 0 2 5 .1 1 .2 0 2 0 2 5 .0 4 .2 0 2 1 2 5 .0 9 .2 0 2 1 2 5 .0 2 .2 0 2 2 2 5 .0 7 .2 0 2 2

Ceny węgla w terminach węglowych w Newcastle (Australia) i Rotterdamie (Holandia)

Newcastle Coal Futures (USD/tona) Rotterdam Coal Futures (USD/tona)

(63)

Średnia miesięczna cena węgla

Źródło: Macrobond

lip.21 sie.21 wrz.21 paź.21 lis.21 gru.21 sty.22 lut.22 mar.22 kwi.22 maj.22 cze.22 lip.22

Newcastle Coal

Futures

145,9 167,2 184,1 235,4 153,7 164,6 209,6 236,2 345,3 307,5 390,4 395,0 408,4

Rotterdam Coal

Futures

129,7 147,0 175,8 238,3 143,1 136,0 152,1 189,0 343,4 310,8 319,5 338,9 384,0

(64)

Ceny węgla w Polsce – w przeliczeniu na USD – pozostają niskie na tle rynków

międzynarodowych. W naszej walucie Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego od kwietnia rośnie

Źródło: Macrobond / Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0

lis.2 0 gru. 2 0 st y.21 lut.2 1 m ar .2 1 kwi.21 m aj. 2 1 cze. 2 1 lip. 2 1 si e.21 wr z. 2 1 pa ź. 2 1 lis. 2 1 gru. 2 1 st y.22 lut.2 2 m ar .2 2 kwi .2 2 m aj. 2 2 cze. 2 2

Średnie miesięczne ceny węgla w terminach węglowych w Newcastle i Rotterdamie na tle Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego

Newcastle Coal Futures (USD/tona) Rotterdam Coal Futures (USD/tona)

Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego (USD/tona)

(65)

Średnie ceny emisji CO2 zmniejszyły się w lipcu w ujęciu miesięcznym drugi miesiąc z rzędu (o 2,9%), w ujęciu rocznym pozostają wyższe (+52,6% rdr.)

Źródło: Macrobond 0

20 40 60 80 100 120

12.12.2005 12.05.2006 12.10.2006 12.03.2007 12.08.2007 12.01.2008 12.06.2008 12.11.2008 12.04.2009 12.09.2009 12.02.2010 12.07.2010 12.12.2010 12.05.2011 12.10.2011 12.03.2012 12.08.2012 12.01.2013 12.06.2013 12.11.2013 12.04.2014 12.09.2014 12.02.2015 12.07.2015 12.12.2015 12.05.2016 12.10.2016 12.03.2017 12.08.2017 12.01.2018 12.06.2018 12.11.2018 12.04.2019 12.09.2019 12.02.2020 12.07.2020 12.12.2020 12.05.2021 12.10.2021 12.03.2022 12.08.2022

Ceny emisji CO2 (EUR)

(66)

Uprawnienia do emisji CO2 stanowiły w 2021 r. ponad 43% ceny energii elektrycznej

Wykres dzięki uprzejmości Biura Maklerskiego Pekao SA 0

50 100 150 200 250 300 350 400 450

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Średnioroczna realizowana w danym roku cena energii elektrycznej (na podstawie base year ahead)

w PLN/MWh w podziale na kluczowe koszty cenotwórcze

Węgiel CO2 Marża na wytwarzaniu Cena energii

(67)

W czerwcu 2022 r. w Estonii ceny elektryczności były o 129,6% wyższe niż rok wcześniej;

w Polsce wzrost wyniósł 5,1% rdr..

Źródło: Eurostat [prc_hicp_manr]

(68)

Ceny elektryczności w wybranych krajach UE i Wielkiej Brytanii

Źródło: Eurostat [prc_hicp_manr] / Wielka Brytania - ONS

- 20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

mar.19 cze.19 wrz.19 gru.19 mar.20 cze.20 wrz.20 gru.20 mar.21 cze.21 wrz.21 gru.21 mar.22 cze.22

Inflacja HICP - elektryczność (dynamika rdr., %)

Niemcy Francja Włochy Polska

100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0

mar.19 cze.19 wrz.19 gru.19 mar.20 cze.20 wrz.20 gru.20 mar.21 cze.21 wrz.21 gru.21 mar.22 cze.22

Wielka Brytania - Inflacja CPI - Elektryczność

(2015 = 100)

(69)

Najwyższe ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2021 r.

odnotowano w Danii, Niemczech i Belgii; najniższe – na Węgrzech, w Bułgarii i Chorwacji.

Na potrzeby materiału gospodarstwa domowe zostały zdefiniowane jako średniej wielkości konsumenci o rocznym zużyciu pomiędzy 2 500 a 5 000 kWh. Źródło: Eurostat [nrg_pc_204]

0,3448 0,3234 0,2994 0,2974 0,2816 0,2604 0,2474 0,2369 0,2360 0,2304 0,2285 0,2206 0,2170 0,2022 0,1989 0,1974 0,1939 0,1886 0,1883 0,1840 0,1711 0,1624 0,1602 0,1574 0,1477 0,1449 0,1317 0,1313 0,1091 0,1001

0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000 0,3500 0,4000

Dania Niemcy Belgia Irlandia Hiszpania Szwecja Strefa euro UE27 Włochy Cypr Austria Norwegia Portugalia Francja Luksemburg Grecja Estonia Łotwa Czechy Finlandia Słowenia Słowacja Rumunia Polska Litwa Holandia Malta Chorwacja Bułgaria Węgry

Ceny elektryczności dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2021 r.

(włączając podatki, EUR/kWh)

(70)

0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500

2007S2 2008S1 2008S2 2009S1 2009S2 2010S1 2010S2 2011S1 2011S2 2012S1 2012S2 2013S1 2013S2 2014S1 2014S2 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2

Ceny elektryczności dla gospodarstw domowych – Polska na tle UE (EUR/kWh)

UE (bez podatków) UE (z podatkami) Polska (bez podatków) Polska (z podatkami)

Do 2019 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce utrzymywały się na

relatywnie stabilnym poziomie, następnie wzrosły. W całej UE ceny elektryczności rosną od 2007.

Na potrzeby materiału gospodarstwa domowe zostały zdefiniowane jako średniej wielkości konsumenci o rocznym zużyciu pomiędzy 2 500 a 5 000 kWh.

Źródło: Eurostat [nrg_pc_204]

Różnica

= 0,0854 Różnica

= 0,0692

(71)

W porównaniu do drugiej połowy 2020 r. ceny elektryczności dla gospodarstw domowych wzrosły w Polsce o 4,2%. Ceny we Włoszech wzrosły o 9,6% rdr., w Niemczech o 7,6%, a we Francji o 3,3%.

Na potrzeby materiału gospodarstwa domowe zostały zdefiniowane jako średniej wielkości konsumenci o rocznym zużyciu pomiędzy 2 500 a 5 000 kWh.

Źródło: Eurostat [nrg_pc_204]

0,3234

0,2022 0,2360

0,1574

0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000 0,3500

2007S2 2008S1 2008S2 2009S1 2009S2 2010S1 2010S2 2011S1 2011S2 2012S1 2012S2 2013S1 2013S2 2014S1 2014S2 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2

Ceny elektryczności dla gospodarstw domowych

(włączając podatki, EUR/kWh)

Niemcy Francja Włochy Polska

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2009S1 2010S1 2011S1 2012S1 2013S1 2014S1 2015S1 2016S1 2017S1 2018S1 2019S1 2020S1 2021S1

Dynamika roczna cen elektryczności dla gospodarstw domowych

Niemcy Francja Włochy Polska

+4,2%

+7,6%

+3,3%

+9,6%

(72)

Najwyższe ceny energii elektrycznej dla przemysłu w drugiej połowie 2021 r. odnotowano w Danii, Grecji i Niemczech; najniższe – w Finlandii, Czechach i Luksemburgu.

Na potrzeby materiału odbiorcy przemysłowi zostali zdefiniowani jako średniej wielkości konsumenci o rocznym zużyciu pomiędzy 500 a 2.000 MWh. Źródło: Eurostat [nrg_pc_205]

0,2961 0,2371 0,2298 0,2298 0,2142 0,2123 0,1876 0,1832 0,1831 0,1746 0,1732 0,1705 0,1689 0,1635 0,1614 0,1538 0,1534 0,1500 0,1498 0,1433 0,1411 0,1357 0,1304 0,1290 0,1227 0,1219 0,1207 0,1058 0,1031 0,0992

0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000 0,3500

Dania Grecja Niemcy Cypr Włochy Irlandia Bułgaria Strefa euro Estonia UE27 Belgia Hiszpania Litwa Łotwa Słowacja Rumunia Austria Norwegia Holandia Portugalia Malta Polska Węgry Chorwacja Szwecja Słowenia Francja Luksemburg Czechy Finlandia

Ceny elektryczności dla przemysłu w drugiej połowie 2021 r. (włączając podatki, EUR/kWh)

(73)

0,0000 0,0200 0,0400 0,0600 0,0800 0,1000 0,1200 0,1400 0,1600 0,1800 0,2000

2007S2 2008S1 2008S2 2009S1 2009S2 2010S1 2010S2 2011S1 2011S2 2012S1 2012S2 2013S1 2013S2 2014S1 2014S2 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2

Ceny elektryczności dla przemysłu od 2007 r. – Polska na tle UE (EUR/kWh)

UE (bez podatków) UE (z podatkami) Polska (bez podatków) Polska (z podatkami)

Do 2020 r. ceny energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych w Polsce były stosunkowo stabilne, w pierwszej połowie 2020 roku znacząco wzrosły i utrzymują się na tym poziomie.

Wzrost cen był widoczny w całej UE, jednak o mniejszej skali.

Na potrzeby materiału odbiorcy przemysłowi zostali zdefiniowani jako średniej wielkości konsumenci o rocznym zużyciu pomiędzy 500 a 2.000 MWh. Źródło: Eurostat [nrg_pc_205]

Różnica

= 0,0714 Różnica

= 0,0672

(74)

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego ceny elektryczności dla przemysłu w Polsce były o 2,4% wyższe. We Włoszech wzrost wyniósł 22,2%, we Francji 5,7%, w Niemczech 5,4%.

Na potrzeby materiału odbiorcy przemysłowi zostali zdefiniowani jako średniej wielkości konsumenci o rocznym zużyciu pomiędzy 500 a 2.000 MWh. Źródło: Eurostat [nrg_pc_205]

0,2298

0,1207 0,2142

0,1357

0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500

2007S2 2008S1 2008S2 2009S1 2009S2 2010S1 2010S2 2011S1 2011S2 2012S1 2012S2 2013S1 2013S2 2014S1 2014S2 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2

Ceny elektryczności dla przemysłu

(włączając podatki, EUR/kWh)

Niemcy Francja Włochy Polska

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2009S1 2009S2 2010S1 2010S2 2011S1 2011S2 2012S1 2012S2 2013S1 2013S2 2014S1 2014S2 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2

Dynamika roczna cen elektryczności dla gospodarstw domowych

Niemcy Francja Włochy Polska

+2,4%

+5,4%

+5,7%

+22,2%

(75)

W sześciu krajach UE – Bułgarii, Węgrzech, Grecji, Litwie, Malcie i Holandii – ceny elektryczności dla gospodarstw domowych są niższe niż dla odbiorców przemysłowych.

Na potrzeby materiału gospodarstwa domowe zostały zdefiniowane jako średniej wielkości konsumenci o rocznym zużyciu pomiędzy 2 500 a 5 000 kWh, a odbiorcy przemysłowi jako konsumenci o rocznym zużyciu pomiędzy 500 a 2.000 MWh. Źródło: Eurostat [nrg_pc_204] /[nrg_pc_205]

1,36

1,16

0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60

2007S2 2008S2 2009S2 2010S2 2011S2 2012S2 2013S2 2014S2 2015S2 2016S2 2017S2 2018S2 2019S2 2020S2 2021S2

Proporcja cen dla gospodarstw domowych do cen dla odbiorców przemysłowych – Polska na tle UE od 2007 r.

(1=równe ceny)

UE27 Polska

1,16

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Szwecja Luksemburg Finlandia Czechy Belgia Francja Hiszpania Portugalia Austria Norwegia Niemcy owenia Irlandia UE27 Strefa euro Dania Polska Łotwa Włochy Estonia Rumunia Chorwacja owacja Cypr Holandia Malta Litwa Grecja Węgry Bułgaria

Proporcja cen dla gospodarstw domowych do cen dla odbiorców przemysłowych

(76)

Udział wydatków na energię w całości wydatków gospodarstw domowych wyniósł w Polsce na koniec 2020 r. 7,9% i był drugim najwyższym spośród wszystkich krajów UE

Źródło: Eurostat [nama_10_co3_p3]

7,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

Słowacja Polska Czechy Słowenia Chorwacja Bułgaria Łotwa Szwecja Grecja Dania Belgia Francja Estonia Finlandia UE Niemcy Węgry Strefa euro Austria Hiszpania Litwa Rumunia Włochy Holandia Irlandia Cypr Malta Portugalia Luksemburg

Udział wydatków na energii w całości wydatków gospodarstw domowych na koniec 2020 r.

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Udział wydatków na energii w całości wydatków gospodarstw domowych - Polska na tle wybranych

krajów

UE Strefa euro Czechy Niemcy

Polska Słowacja Francja

(77)

Spośród krajów UE najwyższe ceny energii elektrycznej w lipcu były we Włoszech

Źródło: Obliczenia własne na podstawie średnich dziennych cen energii elektrycznej dostępnych na platformie ENTSO-E

BD. BD.

(78)

Źródło: Średnie dzienne ceny - ENTSO-E

W lipcu br., w porównaniu do czerwca 2022 r., średnie ceny hurtowe w Polsce wzrosły o 16,7%, w Niemczech wzrost wyniósł 43,9%

W ujęciu rocznym ceny nadal pozostają dużo wyższe – w Polsce o 169% rdr., w Niemczech o 297% rdr.

0 50 100 150 200 250 300 350 400

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Polska - ceny hurtowe (EUR/MWh)

2020 2021 2022

0 100 200 300 400 500 600

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Niemcy - ceny hurtowe (EUR/MWh)

2020 2021 2022

(79)

Źródło: Średnie dzienne ceny - ENTSO-E

W lipcu br., w porównaniu do czerwca 2022 r., średnie ceny hurtowe we Francji zwiększyły się o 60,3%, we Włoszech wzrost wyniósł 63,6%

W ujęciu rocznym ceny nadal pozostają dużo wyższe – we Francji o 425%, we Włoszech o 354%.

0 100 200 300 400 500 600 700

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Francja - ceny hurtowe (EUR/MWh)

2020 2021 2022

0 100 200 300 400 500 600 700

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Włochy - ceny hurtowe (EUR/MWh)

2020 2021 2022

(80)

Rynek energii – emisje gazów cieplarnianych

(81)

Polski przemysł był drugim największym emitentem gazów cieplarnianych w UE w 2020 r.;

od 2018 r. piątka największych emitentów w UE zmniejsza emisję gazów

Źródło: Eurostat [env_ac_ainah_r2]

0 100 000 000 200 000 000 300 000 000 400 000 000 500 000 000 600 000 000 700 000 000

Niemcy Polska Francja Włochy Hiszpania Holandia Czechy Rumunia Belgia Grecja Dania Norwegia Austria Irlandia Portugalia Węgry Bułgaria Finlandia Szwecja Słowacja Litwa Chorwacja Słowenia Estonia Łotwa Luksemburg Cypr Malta Szwajcaria

Emisje gazów cieplarnianych

(przemysł, tony)

BD

200 000 000 300 000 000 400 000 000 500 000 000 600 000 000 700 000 000 800 000 000 900 000 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Emisje gazów cieplarnianych od 2008 r.

(przemysł, piątka największych emitentów, tony)

Niemcy Francja Włochy Polska Hiszpania

(82)

W przeliczeniu na głowę obywatela danego kraju największe emisje gazów cieplarnianych odnotowano w Luksemburgu, Danii i Norwegii

Źródło: Eurostat [env_ac_ainah_r2]

0,0 2 000,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 10 000,0 12 000,0 14 000,0

Luksemburg Dania Norwegia Irlandia Czechy Polska Holandia Finlandia Estonia Cypr Belgia Litwa Niemcy Bułgaria Słowenia Grecja UE Austria Słowacja Węgry Łotwa Portugalia Włochy Rumunia Hiszpania Francja Chorwacja Szwecja Malta Szwajcaria Wielka Brytania

Emisje gazów cieplarnianych (przemysł, kg na głowę obywatela)

4 000,0 6 000,0 8 000,0 10 000,0 12 000,0 14 000,0 16 000,0 18 000,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Emisje gazów cieplarnianych od 2008 r.

(przemysł, piątka największych emitentów per capita, kg na głowę obywatela)

Luksemburg Dania Norwegia Irlandia Czechy

BD.

Cytaty

Powiązane dokumenty

➢ Państwa członkowskie UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa,.. Luksemburg,

Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja

Niemcy Francja Włochy Hiszpania Polska Holandia Szwecja Belgia Austria Czechy Rumunia Finlandia Norwegia Węgry Portugalia Grecja Dania Irlandia Słowacja Bułgaria Chorwacja

Niemcy Francja Holandia Włochy Polska Hiszpania Dania Belgia Irlandia Austria Czechy Szwecja Finlandia Portugalia Węgry Litwa Rumunia Estonia Słowenia Łotwa Grecja Bułgaria

Niemcy Francja Holandia Polska Włochy Hiszpania Dania Belgia Austria Czechy Szwecja Finlandia Irlandia Portugalia Węgry Litwa Rumunia Słowenia Estonia Łotwa Grecja Bułgaria

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy. 3 Cisco

Luksemburg Irlandia Dania Szwecja Belgia Finlandia Niderlandy Francja Austria Niemcy W.Brytania Włochy Hiszpania Malta Cypr Grecja Słowenia Portugalia R.Czeska Słowacja Estonia

Wielka Brytania Niemcy Francja Włochy Irlandia Rumunia Holandia Polska Hiszpania Litwa Finlandia Luksemburg Estonia Malta Cypr Słowenia Łotwa Słowacja Chorwacja Czechy Węgry

Finlandia Dania Irlandia Kanada Szwajcaria Szwecja Holandia Hiszpania Węgry Polska Islandia Wielka Brytania Portugalia Luxemburg Norwegia Austria Francja Słowacja Niemcy Czechy

Finlandia Estonia Słowenia Łotwa Litwa Słowacja Austria Portugalia Belgia Bułgaria Szwecja Rumunia Czechy Węgry Dania Grecja Holandia Irlandia Polska Włochy Hiszpania Wielka

Belgia Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Słowacja Słowenia Szwecja USA Węgry Wielka Brytania Włochy

Niemcy Francja Włochy Hiszpania Polska Holandia Szwecja Belgia Austria Czechy Rumunia Finlandia Norwegia Węgry Portugalia Grecja Dania Irlandia Słowacja Bułgaria Chorwacja

Niemcy Austria Belgia Bułgaria Cypr Dania Słowenia Hiszpania Estonia Finlandia Francja Grecja Holandia Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Polska

W Europie ogółem spadek konsumpcji elektryczności względem 2019* utrzymał się, trzeci tydzień z rzędu, na tym samym poziomie (-1,9%).. * W 2021 zużycie energii

Belgia Luksemburg Dania Niemcy Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Holandia Austria Portugalia Finlandia Szwecja W.Brytania Polska.. 9 Spodziewane konsekwencje dla

Brytania Belgia Niemcy Francja Luksemburg Norwegia Słowenia Finlandia Dania Islandia Estonia Węgry Czechy Austria UE Szwecja Litwa Grecja Włochy Słowacja Bułgaria Chorwacja

Luksemburg Szwecja Dania Niderlandy Belgia Niemcy Irlandia Austria Francja Finlandia Wielka Brytania Malta Litwa Czechy Łotwa POLSKA Słowacja Węgry Estonia Słowenia Portugalia

Na potrzebę kompleksowego podejścia wskazują też zmiany obserwowane z perspektywy gerontologii społecznej, które do- tyczą wzrastającej roli organizacji pozarządowych

Malta Luksemburg Cypr àotwa Litwa Estonia Chorwacja Sáowenia Holandia Sáowacja Portugalia Dania Finlandia Szwecja Austria Irlandia Buágaria Belgia Czechy Rumunia WĊgry Grecja

Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Szwecja, Dania, Grecja, Luksemburg, Czechy, Polska, Rumunia..

Zmiana zużycia energii elektrycznej jako przybliżenie trendów aktywności gospodarczej w

Jeśli obecne trendy będą kontynuowane, w lutym możemy spodziewać się dalszego spadku odczytów 2021 względem 20193. Największy wzrost zużycia tygodniami narastająco w

Włochy (Grecja) Wielka Brytania (Czechy) Węgry (Dania) Szwecja (Litwa) Słowenia (Rumunia) Słowacja (Wielka Brytania) Rumunia (Słowenia) Portugalia (Hiszpania) Polska (Austria)