REGULAMIN SAMORZA DU UCZNIOWSKIEGO Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego jest kolegialnym organem szkoły i działa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe ( o art. 85) z dn. 14 grudnia 2016 r oraz Statutem Szkoły.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie liceum.

3. W liceum działa Rada Samorządu Uczniowskiego, która reprezentuje ogół uczniów szkoły.

II. STRUKTURA SAMORZĄDU

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 Rada Samorządu Uczniowskiego – zwana dalej RSU

 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

2. W skład RSU wchodzą samorządy klasowe wszystkich klas liceum.

3. RSU składa się z:

 Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

 Zastępcy przewodniczącego,

 Sekretarza,

 Skarbnika.

4. Kadencja organów samorządu trwa 1 rok.

III. CELE I ZADANIA .

(2)

1. CEL: Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami.

2. ZADANIA:

1) Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności.

2) Zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów.

3) Rozwijanie wśród uczniów zasad patriotyzmu oraz poczucia przynależności.

4) Angażowanie się w takie sprawy jak: pomoc społeczna, działalność charytatywna oraz wolontariat, inspirowanie do udziału w pracach społeczno- użytecznych na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

5) Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej oraz naukowej w szkole.

6) Dbałość o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

7) Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

8) Reprezentowanie uczniów przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami, przedstawianie władzom szkoły opinii oraz potrzeb koleżanek i kolegów.

9) Opracowanie planu pracy na dany rok szkolny i przedłożenie go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Prezydium Rady Rodziców.

IV. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU:

1. Przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

(3)

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania

i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

f) prawo wyboru w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły nauczyciela lub nauczycieli pełniącego/pełniących rolę opiekuna/opiekunów samorządu.

2. Samorząd uczniowski ma prawo do wydania opinii o pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora. W opiniowaniu pracy nauczyciela biorą udział samorządy tych klas, w których nauczyciel uczy. Sporządzona opinia jest podpisana przez przewodniczącego i opiekuna Samorządu Uczniowskiego i przekazywana dyrektorowi szkoły.

V. KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU:

1. Rada Samorządu Uczniowskiego:

1) Z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy uczniów może przedstawiać Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły.

2) Uczestniczy w zebraniach zwołanych przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Opiekuna Samorządu lub Dyrektora w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

3) Uchwala Regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz opiniuje zmiany i poprawki w tym Regulaminie.

4) Uchwały RSU, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

5) RSU opracowuje i przyjmuje plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny.

6) RSU może odwołać członka, który nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków, nie przestrzega Statutu i regulaminów szkoły, nie uczestniczy w spotkaniach Rady Samorządu Uczniowskiego.

(4)

7) W przypadku odwołania Przewodniczącego, RSU wybiera spośród swoich członków osobę, której powierza pełnienie obowiązków Przewodniczącego do końca kadencji.

8) W porozumieniu z Dyrekcją RSU może odwołać swojego opiekuna przed upływem kadencji, jeżeli nie wywiązuje się on z powierzonych mu obowiązków. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

9) Członkowie RSU reprezentują szkołę, wprowadzają w życie postanowienia uchwalone przez RSU i pomagają w pracy Przewodniczącemu Samorządu.

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

1) Koordynuje pracami RSU, zwołuje i przewodniczy zebraniom RSU.

2) Pośredniczy na linii Dyrekcja – Uczniowie – Nauczyciele.

3) W razie potrzeby bierze udział w radach pedagogicznych.

4) Reprezentuje społeczność uczniowską na wszelkich szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach.

5) W razie rezygnacji Przewodniczącego z pełnionej funkcji w trakcie trwania kadencji RSU wybiera spośród swoich członków osobę, której powierza pełnienie

obowiązków Przewodniczącego do końca kadencji.

6) W sytuacji, gdy funkcję Przewodniczącego pełni uczennica/uczeń z klasy programowo najwyższej, w miesiącu kwietniu RSU wybiera spośród członków osobę, której powierza pełnienie obowiązków Przewodniczącego do końca kadencji.

3. Zastępca przewodniczącego:

1) jest „prawą ręką” przewodniczącego,

2) pomaga przewodniczącemu w jego działalności, 3) w razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go,

4. Sekretarz:

1) kontroluje stan obecności członków na zebraniach, 2) zapisuje przebieg każdego spotkania RSU,

3) przygotowuje materiały potrzebne do pracy Rady Samorządu Uczniowskiego, 4) czuwa nad poprawnością językową przygotowywanych materiałów,

5) prace obrabia graficzne.

5. Skarbnik:

1) odpowiada za powierzone mu środki finansowe, dokonuje zakupu potrzebnych materiałów, dokumentuje swoją działalność, systematycznie i rzetelnie sporządzając raporty finansowe

(5)

VI. OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. Samorządem może opiekować się więcej niż jeden nauczyciel.

2. Nauczyciel powinien wyrazić zgodę na pełnienie funkcji Opiekuna.

3. Kadencja Opiekuna trwa od 1 roku do 2 lat.

4. Opiekun Samorządu wybierany jest przez RSU w porozumieniu z Dyrekcją szkoły.

5. Kandydatów na Opiekuna Samorządu zgłaszają uczniowie liceum, a nowo utworzona w danym roku szkolnym RSU, poprzez tajne głosowanie wybiera Opiekuna – jednego lub dwóch. Kandydatury zostają zgłoszone na piśmie Dyrekcji szkoły najpóźniej do 10.10. każdego roku szkolnego.

6. W sytuacji, gdy Opiekun Samorządu zrezygnuje z pełnienia swojej funkcji, przeprowadzane są ponowne wybory wg zasady podanej w pkt. 5 w terminie tygodniowym.

7. Główne zadania opiekuna Samorządu Szkolnego to:

a. służenie swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu, b. czuwanie nad całokształtem prac Samorządu,

c. monitorowanie prac Samorządu,

d. informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich,

e. nadzór zgodności działalności Samorządu Uczniowskiego z prawem oświatowym.

VII. KADENCJA WŁADZ I WYBORY 1. Ogólne zasady

1) Kadencja organów trwa jeden rok.

2) Członkami władz Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie szkoły z przynajmniej dobrą oceną zachowania z ostatniego półrocza. W chwili odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem samorządu i jego władz.

3) Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4) Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana zgodnie z wytycznymi Regulaminu Wyborów.

(6)

2. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

1) Na godzinie do dyspozycji wychowawcy w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego dokonuje się wyboru samorządów klasowych.

2) W każdej klasie przeprowadza je nauczyciel wychowawca.

3) Nauczyciel wychowawca informuje Opiekunów Samorządu Uczniowskiego o dokonanym wyborze samorządu klasowego i odnotowuje jego skład w dzienniku elektronicznym.

3. Wybory Przewodniczącego SU

1) Wybory powinny być przeprowadzone najpóźniej do 05.10. każdego roku szkolnego na godzinach do dyspozycji wychowawcy lub w czasie wolnym od zajęć.

2) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie liceum spośród aktualnych członków RSU.

3) Przewodniczącym SU zostaje ten uczeń, który uzyskał najwyższą liczbę głosów. W przypadku, gdy kilka osób uzyskało taki sam wynik, ostateczną decyzję podejmuje Opiekun Samorządu po konsultacji z pozostałymi członkami RSU.

4) Jeżeli Przewodniczącym SU zostanie uczennica/uczeń z klasy rocznikowo najwyższej, w kwietniu RSU spośród swoich członków wybiera osobę pełniącą obowiązki

Przewodniczącego do najbliższych wyborów.

5) Przygotowaniem i organizacją wyborów zajmuje się Komisja Wyborcza Złożona z przedstawicieli poszczególnych klas liceum.

6) Obowiązki Komisji Wyborczej:

a. przygotowanie lokalu wyborczego, b. przygotowanie kart do głosowania,

c. przeprowadzenie wyborów zgodnie z zasadami demokratycznymi,

d. przeliczenie głosów, sporządzenie protokołu, przekazanie go Opiekunowi Samorządu,

e. poinformowanie uczniów o wynikach wyborów poprzez ogłoszenie na szkolnej gazetce lub w e-dzienniku.

7) Przebieg głosowania:

a. głos można oddać tylko na jednego ucznia z RSU, inne głosy będą nieważne, b. sposób głosowania podany jest w instrukcji na karcie do głosowania,

c. nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa opiekun Samorządu.

(7)

VIII. KOMISJE I SEKCJE

1. Dla realizacji swoich zadań Zarząd może powołać Komisje/Sekcje.

2. Powołanie Komisji/Sekcji może mieć charakter stały lub nadzwyczajny.

3. Przy powołaniu Komisji/Sekcji należy określić nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres działania i skład osobowy.

4. O powołaniu Komisji/Sekcji należy poinformować Radę Samorządu Uczniowskiego.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wniosek o zmianę w Regulaminie mogą zgłaszać: RSU, 1/3 uczniów liceum lub Opiekunowie SU.

2. Zgłoszone poprawki są poddawane głosowaniu na najbliższym posiedzeniu RSU.

3. Zmiany są uchwalane w obecności minimum 2/3 członków RSU, zwykłą większością

głosów.

4. O zmianach w regulaminie są informowani wszyscy uczniowie szkoły.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :