Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013

Pełen tekst

(1)

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Warszawa, dnia 13.09.2013 roku

Siedziba:

eduFinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74

08-200 Łosice

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013

W związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie pierwszej na polskim rynku e-usługi do planowania i zarządzania na bazie rzeczywistych danych rynkowych: finansowym poziomem życia oraz wirtualnymi zobowiązaniami, oszczędnościami i inwestycjami.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 firma eduFinance.pl Paweł Kardacz, ul. Narutowicza 74, 08-200 Łosice,

NIP: 496-021-92-02zaprasza do składania ofert na realizację następujących elementów projektu:

1. Aplikacja serwerowa - moduł Symulatora wyboru strategii i produktów inwestycyjnych, 250 roboczogodzin

2. Aplikacja serwerowa - moduł Kreatora wirtualnych inwestycji, 250 roboczogodzin

Oczekiwane produkty:

1. Aplikacja serwerowa - moduł Symulatora wyboru strategii i produktów inwestycyjnych, który przez automatyczną aktualizację danych oraz wykorzystanie kalkulatora finansowego umożliwi ocenę na podstawie rzeczywistych danych z rynku, zasadności planowanych decyzji, wskazując jednocześnie najlepsze rozwiązanie. Funkcjonalności Modułu będą obejmowały: określenie profilu inwestora (perspektywa czasowa inwestycji, płynność finansowa, oczekiwany poziom zysku, akceptowany poziom straty, sposób inwestowania jednorazowy/systematyczny, gotowość do dokonywania ruchów finansowych. Moduł uwzględniając profil inwestora oraz aktualne wskaźniki ekonomiczne określające sytuację na rynku wyliczy propozycję procentowego doboru aktywów (np. lokaty, obligacje, nieruchomości, fundusze, akcje, itp), a następnie zaproponuje dobór konkretnych produktów inwestycyjnych, poprzez porównanie głównych cech produktów z wybranych kategorii.

2. Aplikacja serwerowa - moduł Kreatora wirtualnych inwestycji, który umożliwi

uruchomienie wirtualnej inwestycji i zarządzanie nią. Moduł na podstawie wybranej strategii inwestycyjnej oraz rekomendowanego typu produktów, uwzględniając aktualne wskaźniki ekonomiczne generuje zestawy konkretnych aktywów (umożliwia użytkownikowi wskazanie jakie aktywa już posiada) i określa ich parametry (np. wysokość kapitału, czas, stopę zwrotu,) oraz porównuje je z innymi rekomendowanymi aktualnie aktywami i udziela rekomendacji, na podstawie której użytkownik dobiera zestaw konkretnych aktywów. Moduł prognozuje optymalny czas i sposób uruchomienia poszczególnych aktywów wybranego rozwiązania i przedstawia Użytkownikowi kompletny zestaw informacji.

Termin dostarczenia produktów: do 30.12.2013 r.

Opis projektu:

Projekt polega na stworzeniu e-usługi która umożliwi użytkownikom sporządzenie prognozy poziomu życia i będzie dostarczała podpowiedzi ułatwiające planowanie przez ludzi młodych indywidualnej ścieżki kariery oraz korzystanie z różnych instrumentów finansowych w celu zapewnienia osiągnięcia i utrzymania oczekiwanego

(2)

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez użytkownika poziomu życia w przyszłości. E-usługa umożliwi także dobór rodzaju strategii i produktu inwestycyjnego do potrzeb i możliwości inwestora oraz właściwe skonstruowanie portfela inwestycyjnego dopasowanego do preferencji. E-usługa zapewni także użytkownikom pomoc w wycofaniu kapitału z określonych typów inwestycji przed czasem ich zakończenia, z zapewnieniem zminimalizowania strat.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności Polaków oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia w zakresie świadomego planowania przyszłości pod względem finansowym oraz efektywnego zarządzania kapitałem. E-usługa będzie dostępna przez serwis internetowy eduFinance.pl lub inną domenę wybraną przez klienta oraz przez aplikacje na urządzenia mobilne.

Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez podania przyczyny.

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów.

Rozpatrywane będą tylko oferty kompleksowe.

Kryteria wyboru:

Kryteria obligatoryjne:

 Wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i złożenie oświadczeń wg wzoru

 Gotowość realizacji zamówienia w terminach podanych przez Zamawiającego

 Termin ważności oferty (minimum 2 miesiące od daty wystawienia).

 Zobowiązanie do zapewnienia integralności produktu ze wszystkimi elementami aplikacji serwerowej opisanymi w poprzednich zapytaniach ofertowych nr: 5 i 6 /POIG 8.1/2013

Kryteria punktowe:

Kryteria punktowe Sposób oceny i znaczenie

A) Cena netto

Cmin

Cena = --- x 100 x 60%, Cr

gdzie:

Cmin – cena oferty najtańszej Cr – cena oferty rozpatrywanej

Waga kryterium: 60%

2) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie opracowywania aplikacji serwerowych obsługujących interakcję z użytkownikiem w czasie rzeczywistym (rozumiane jako podanie nazw zrealizowanych aplikacji serwerowych wraz z danymi odbiorcy, który może

potwierdzić ich wykonanie)

 0 aplikacji – 0 punktów,

 od 1 do 3 aplikacji – 5 punktów,

 od 4 do 6 aplikacji – 10 punktów,

powyżej 6 aplikacji – 20 punktów

Waga kryterium: 20%

3) Gwarancja w formie zapewnienia bezpłatnego usunięcia przez Wykonawcę ewentualnych nieprawidłowości - w zakresie prawidłowego i niezawodnego działania elementów określonych w ofercie - w

Punkty w ramach kryterium gwarancji - będą przyznawane od 0 do 20, według następujących zasad:

W r

(3)

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określonym czasie dla każdego z dwóch

przypadków: 1. problem krytyczny uniemożliwiający korzystanie z funkcjonalności aplikacji – max. 24h,

2. błąd powodujący działanie funkcjonalności niezgodnie ze specyfikacją - max. 72h

B n = --- x 100 x 20%

W max Gdzie

B n – ilość punktów przyznana ofercie W max – liczba miesięcy gwarancji oferty zapewniającej najdłuższy okres gwarancji W r – liczba miesięcy gwarancji oferty rozpatrywanej

Waga kryterium:20%

Miejsce / sposób składania ofert:

1. osobiście w siedzibie firmy eduFinance.pl Paweł Kardacz, ul. Narutowicza 74, 08-200 Łosice

2. przesłanie na adres korespondencyjny: eduFinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74, 08-200 Łosice 3. drogą elektroniczną na adres: info@edufinance.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 23.09.2013 r.

(4)

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 7/POIG 8.1/2013 - formularz ofertowy

..., dn. ...

Miejscowość i data*

...

...

...

Nazwa firmy i dane teleadresowe*

Oferta dla eduFinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74, 08-200 Łosice

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania Aplikacji serwerowych: moduł kreatora wirtualnych inwestycji oraz moduł Symulatora poziomu życia przedkładam ofertę na wyżej wskazany przedmiot zapytania:

1. Łączna cena netto: ... PLN*, w tym:

a) aplikacja serwerowa: moduł kreatora wirtualnych inwestycji: ……….. PLN*

b) aplikacja serwerowa: moduł symulatora poziomu życia: …………..PLN*.

2. Doświadczenie Wykonawcy w wykonaniu aplikacji serwerowych obsługujących interakcję z użytkownikiem w czasie rzeczywistym:

L.P. Nazwa aplikacji serwerowej* Dane odbiorcy pozwalające na weryfikację wykonania aplikacji serwerowej *

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3. Gwarancja w formie zapewnienia bezpłatnego poprawienia ewentualnych niezgodności lub błędów w aplikacji serwerowej. Liczba miesięcy: …… miesięcy*.

Oferta jest ważna do ... (minimum 2 miesiące od daty wystawienia)*

Jednocześnie składam następujące oświadczenia:

1. Posiadam niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia.

2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. Potwierdzam gotowość wykonania zlecenia w terminie do 30.12.2013

4. Zobowiązuję się do zapewnienia integralności modułów: E-learning finansowy oraz Symulator poziomu życia ze wszystkimi elementami aplikacji serwerowej opisanymi w poprzednich zapytaniach ofertowych nr: 5 i 6 /POIG 8.1/2013.

(5)

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ...

Podpis wystawcy oferty*

*informacje obligatoryjne

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :