• Nie Znaleziono Wyników

Widok Księga Psalmów. Wstęp − przekład z oryginału − komentarz − ekskursy. Opracował ks. S. Łach. Przygotował do druku ks. J. Łach. (Pismo św. Starego Testamentu. t. 7. cz. 2; Poznań: Pallottinum 1990)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Księga Psalmów. Wstęp − przekład z oryginału − komentarz − ekskursy. Opracował ks. S. Łach. Przygotował do druku ks. J. Łach. (Pismo św. Starego Testamentu. t. 7. cz. 2; Poznań: Pallottinum 1990)"

Copied!
3
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

R E C E N Z J E

I

S P R A W O Z D A N I A

_____________________________________________________________

ROCZNIKI TEOLOGICZNE Tom XL, zeszyt 1 − 1993

Ksie˛ga Psalmów. Wste˛p − przekład z oryginału − komentarz − ekskursy

.

Opracował ks. S. Łach. Przygotował do druku ks. J. Łach. Poznan´ 1990 ss. 738.

Pallottinum. Pismo s´w. Starego Testamentu. T. 7. Cz. 2.

„Nie umarła, jeno s´pi!” Tymi słowami ewangelicznymi okres´lił kiedys´ ks. prof J. Kudasiewicz stan polskiej teologii. Diagnoze˛ te˛ moz˙na odnies´c´ do losu serii naukowych komentarzy biblijnych, wydawanych przez Pallottinum pod egid ˛a Kato-lickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Po przeszło dziesie˛cioletniej przerwie ukazał sie˛ oto kolejny tom tego wydawnictwa, zawieraj ˛acy najwaz˙niejsz ˛a Ksie˛ge˛ ST, Psałterz. Autorem opracowania jest zmarły w 1983 r. ks. Stanisław Łach, inicjator i długoletni redaktor tejz˙e serii, profesor KUL i twórca lubelskiej szkoły biblijnej. Spod jego pióra wyszedł monumentalny komentarz do Pie˛cioksie˛gu (1962-1971), a wczes´niej opracowanie Listu do Hebrajczyków w rów-noległej serii Pismo s´w. Nowego Testamentu.

Ostatnie lata swej pracy naukowej ks. S. Łach pos´wie˛cił studiom nad Psałterzem. Wynikiem tych badan´ jest kilkadziesi ˛at publikacji naukowych Profesora oraz liczne prace magisterskie, licencjackie i doktorskie powstałe na prowadzonym przezen´ semina-rium egzegezy ST w latach 1973-1978. Streszczenia 9 prac doktorskich pisanych pod kierunkiem ks. Łacha ukazały sie˛ drukiem przed dziesie˛ciu laty jako pierwszy w Polsce zarys teologii Psalmów pt. Obraz Boga w Psałterzu (Lublin 1982 ss. 180. Studia Teo-logiczne t. 3). Moz˙na wie˛c s´miało powiedziec´, z˙e włas´nie ks. prof. Łach był najbar-dziej kompetentny do napisania naukowego komentarza tak waz˙nej ksie˛gi biblijnej.

Pracował nad tym dziełem do s´mierci (8 VI 1983). Pozostałe w maszynopisie mate-riały po zmarłym stryju przej ˛ał i opracował do druku ks. Jan Łach, profesor i rektor ATK w Warszawie. Te˛ ogromn ˛a i odpowiedzialn ˛a prace˛ wykonał przy pomocy wielu ludzi. Spos´ród nich wymienia w Przedmowie (s. 7) starotestamentaliste˛ ks. dr. Józefa Łacha (trzecie pokolenie sławnego rodu tarnowskich „uczonych w Pis´mie”) oraz ks. Henryka Ste˛pnia SAK ze strony Wydawnictwa Pallottinum.

Przedmowa, datowana 28 I 1986 r., zapowiada wydanie skróconej wersji komentarza na wzór niemieckiej serii Geistliche Schriftlesung. Faktycznie wydanie podre˛czne Psałterza ukazało sie˛ w Pallottinum juz˙ w 1986 r. (Psalmy. Wste˛p − przekład z

orygi-nału − komentarz liturgiczny niedzielno-s´wi ˛ateczny). Zawiera on sam tekst przekładu Psalmów, poprzedzony obszernym wste˛pem (s. 10-98). Natomiast miejsce komentarza zajmuje oryginalny dodatek, zatytułowany Psalmy jako odpowiedz´ ludu w liturgii

nie-dzielno-s´wi ˛atecznej (s. 276-359). Jest to krótkie objas´nienie tych fragmentów Ksie˛gi Psalmów, które wyste˛puj ˛a w postaci psalmu responsoryjnego w odnowionej liturgii

(2)

122 RECENZJE I SPRAWOZDANIA

mszalnej. Dodany na kon´cu ksi ˛az˙ki skorowidz psalmów i kantyków (s. 346 n.) ułatwia korzystanie z tego minikomentarza liturgicznego.

Owo skrócone wydanie dzieła ks. prof. Łacha z 1986 r. spełnia niew ˛atpliwie swoje zadanie ws´ród katolików naszego kraju i u s ˛asiadów. Nalez˙y tylko z˙ałowac´, z˙e na pełne wydanie komentarza musiał czytelnik oczekiwac´ jeszcze pie˛c´ lat i z˙e nie usunie˛to przynajmniej z tekstu Psałterza błe˛dów, jakie dostały sie˛ do wydania pierwszego. Chodzi o naste˛puj ˛ace teksty: Ps 31, 12a; 32, 9; 34, 6b; 48, 9b; 71, 16b; 83, 10a. 13b; 104, 26b; 107, 32b; 109, 17a; 127, 2d (tutaj wydanie z roku 1986 ma wersje˛ popraw-n ˛a); 132, 6b; 137, 4a; 147, 18b. Widac´, z˙e redaktorzy drugiego wydania zaufali wersji podre˛cznej, która bynajmniej nie jest wolna od błe˛dów drukarskich.

Bior ˛ac obecnie do re˛ki pełne wydanie dzieła s´p. ks. Łacha, oczekiwane z niecierpli-wos´ci ˛a przez tyle lat, czytelnik ma nadzieje˛, z˙e znajdzie w nim tekst oczyszczony z uchronnych pomyłek, tymczasem przekonuje sie˛ rychło, z˙e głos´na w s´wiecie kolekcja KUL-owskich komentarzy znalazła sie˛ w cie˛z˙kiej zapas´ci. Widac´ to juz˙ na pierwszy rzut oka. Najobszerniejszy i najwaz˙niejszy tom całej serii wydany jest na kiepskim, poz˙ółkłym papierze, a na okładce brak owych złoconych napisów, jakie zdobiły wszyst-kie wczes´niejsze tomy.

To pierwsze wraz˙enie pote˛guje sie˛ w miare˛ lektury ksi ˛az˙ki. Dzieło z˙ycia jednego z najwie˛kszych biblistów polskich zasługiwało chyba na wie˛kszy szacunek ze strony wydawców. Obszerny i uzupełniony do 1986 r. zestaw bibliograficzny (s. 9-31) dosłow-nie roi sie˛ od błe˛dów. A przeciez˙ be˛d ˛a z niego korzystac´ przez wiele lat studenci, ucz ˛ac sie˛ niechlujstwa w cytowaniu literatury obcoje˛zycznej!

Zestaw został podzielony dos´c´ arbitralnie na trzy cze˛s´ci; st ˛ad liczne powtórzenia tych samych pozycji. Po bibliografii ogólnej (s. 9-14) i szczegółowej (s. 15-18) naste˛-puje bogaty wybór literatury monograficznej do poszczególnych psalmów (s. 18-31). Byłby on bardziej uzasadniony w teks´cie komentarza, jak to czyniono w dotychczas wydanych tomach serii.

Wykaz skrótów (s. 32-35) jest bardzo niekompletny; brak zwłaszcza wielu skrótów uz˙ywanych przez autora w aparacie krytycznym. Widac´, z˙e ta cze˛s´c´ komentarza, tak waz˙na dla studentów, została zupełnie zlekcewaz˙ona przez wydawce˛.

Obszerny Wste˛p historyczno-krytyczny (s. 39-99) jest zasadniczo powtórzeniem

Wste˛pudo Ksie˛gi Psalmów z wydania podre˛cznego, bez najmniejszej korekty błe˛dów drukarskich, które sie˛ tam wkradły zwłaszcza do przypisów. Zawarte s ˛a w tym Wste˛pie podstawowe wiadomos´ci o problemach tekstualnych Psalmów (I), o ich włas´ciwos´ciach poetyckich (II) i czasie powstania (III). Omówiono naste˛pnie współczesne metody egzegezy Psalmów (IV) oraz ich mys´l religijn ˛a (V), by zakon´czyc´ ukazaniem roli Psalmów w NT (VI).

Zasadnicz ˛a cze˛s´c´ dzieła (s. 103-590) stanowi przekład Ksie˛gi Psalmów wraz z komentarzem, którego układ jest zawsze ten sam: gatunek literacki, czas powstania, egzegeza i teologia Psalmu. Szczególnie waz˙ny jest ostatni punkt tego schematu, stano-wi ˛acy swoiste novum ws´ród komentarzy do tej Ksie˛gi. Od XIX w. bowiem egzegeci zwykli sie˛ ograniczac´ do odtworzenia starotestamentalnej mys´li psalmisty, jakby zapo-minaj ˛ac o tym, z˙e Novum i Vetere latet (KO 16).

Ks. Łach w tym uwzgle˛dnianiu or ˛adzia teologicznego i chrystologicznego Psalmów idzie za wielkim egzeget ˛a protestanckim H. J. Krausem, który przełamał te˛ nieche˛c´ do szukania w Psałterzu misterium Christi. W s´lad za nim, ale w sposób całkowicie

(3)

orygi-123

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

nalny, próbuje nakres´lic´ zarys teologii Psalmów. Czyni to zwłaszcza w ekskursach do swego komentarza (s. 591-672), pos´wie˛conych podstawowym tematom teologicznym Psałterza. Niemal kaz˙dy z dziesie˛ciu ekskursów stanowi przepracowan ˛a wersje˛ któregos´ z licznych artykułów Autora, tycz ˛acych teologii Ksie˛gi Psalmów.

Jak wiadomo, ci ˛agle dyskutowana jest moz˙liwos´c´ opracowania całos´ciowego mys´li religijnej tak złoz˙onej ksie˛gi, jak ˛a jest Psałterz. Ks. Łach nie tylko opowiada sie˛ za tak ˛a moz˙liwos´ci ˛a, ale podaje konkretny sposób jej realizacji. Metoda zaproponowana przez Niego jest prosta i oryginalna. Polega na wyszukaniu zwrotów, ł ˛acz ˛acych imie˛ Boga z przymiotnikami lub rzeczownikami okres´laj ˛acymi bliz˙ej Jego tajemnice˛.

Kierowany t ˛a intuicj ˛a Profesor podpowiadał uczniom te włas´nie okres´lenia jako tematy prac doktorskich, a naste˛pnie opublikował streszczenia tych prac we wspomnia-nym juz˙ zbiorze Obraz Boga w Psałterzu. Własne opracowania umies´cił w formie ekskursów do swego Komentarza b ˛adz´ tez˙ szkicowo zarysował we Wste˛pie do omawia-nego dzieła. Dzie˛ki temu polska literatura biblijna wzbogaciła sie˛ nie tylko o prawdzi-wy komentarz naukoprawdzi-wy do Psałterza, ale takz˙e o cenny zarys teologii ST.

Zasług ˛a wydawców s ˛a trzy indeksy, ułatwiaj ˛ace korzystanie z tej monumentalnej pracy. Obszerny indeks miejsc biblijnych obejmuje 50 stron (s. 673-722), z czego tylko cztery przypadaj ˛a na NT. Sygnał to alarmuj ˛acy, z˙e dalsze opracowania Psałterza winny obficiej korzystac´ z tego s´wiatła, jakie rzuca Objawienie Chrzes´cijan´skie na tres´c´ Psal-mów Dawidowych.

Indeks autorów, tłumaczy i wydawców (s. 723-729) jest odbiciem niestarannej redakcji zestawu bibliografii i przypisów. Wiele tu znowu raz˙ ˛acych błe˛dów w pisowni nazwisk, a ponad 20 z nich nalez˙y wykres´lic´ jako dublety.

Ostatni indeks obejmuje imiona biblijne i mitologiczne, nazwy geograficzne i et-niczne (s. 730-734). I ten zestaw s´wiadczy, z˙e jego twórcy niewiele mieli wspólnego z biblistyk ˛a. Oto np. „Amorejczycy” figuruj ˛a w spisie obok „Amorytów”. „Anna matka Samuela” obok „Anny z˙ony Elkany”, a nazwa „sanktuarium w Szilo” figuruje w indek-sie równiez˙ w innych miejscach, jak „Silo” i „Sylo”.

Z indeksu nazwisk wynika, z˙e egzegeci najcze˛s´ciej cytowani w Komentarzu to H. Gunkel i H. J. Kraus. Pierwszy jako inicjator badan´ literackich nad Psałterzem, drugi − równiez˙ jako teolog, autor pierwszej teologii Psalmów. Komentarz ks. Łacha jest wyrazem ł ˛aczenia metody egzegetycznej z wiar ˛a teologa. Na tym polega jego szczególna wartos´c´. Pomimo nieuniknionych braków edytorskich be˛dzie on długo słuz˙ył pokoleniom studentów Pisma s´w. z kre˛gu je˛zyków słowian´skich jako cenne kompen-dium wiedzy o Psalmach.

Na koniec wypada z˙yczyc´ Wydawnictwu, aby seria obudzona z letargu przez jej Inicjatora mogła osi ˛agn ˛ac´ finem perfectum pod kierownictwem obecnego redaktora ks. prof. L. Stachowiaka. Jego komentarz do Ksie˛gi Izajasza (IX tom serii) jest juz˙ w druku. Pozostaj ˛a jeszcze w róz˙nym stadium opracowania t. III (Joz Sdz), IV/2 (Krl), V/1 (Krn), VII (Prz Pnp Syr) i XI (DN Ez). Nie umarła zatem wspaniała inicjatywa ks. Łacha sprzed c´wierc´wiecza. Obudziła sie˛ z długiego letargu. Teraz wszystko zalez˙y od autorów kolejnych komentarzy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Walka o „niepodległość” literatury, pojęta jako przezwycię­ żenie oportunistycznego stanowiska politycznego i estetycznego pisarzy konserwatywnych lub — zdaniem

Personel naukowy Instytutu Socjologicznego U. Ł, w bieżącym roku aka­ demickim składa się z następujących osób: Kierownictwo Instytutu: Prof. Dr Józef Chałasiński, Zast. Dr

Właściwie w artykule o nic nie chodzi; czytamy, że przyszła moda na socjologię, że działo się to wśród sensacji i bicia w snobistyczne werble, że teraz opada otoczka

paalde problemen die zich bij een e.d.-transportmodel op verfijnd rooster zouden voordoen, moeten bij sommige toepas.ingen van deel- tjesmodellen ook worden opgelost (zie

(v) To carry out a series of dynamic wind tunnel tests to obtain control response data from which the dynamic stability characteristics of the aircraft would be estimated by means

The animations were presented one-by- one and the participants were first asked to categorize each animation as positive or negative and then to select a label from a list of

Especially the severe reduction of manual integration steps for wiring externally located components (solar cells, sun sensors, antenna, etcetera) to internal units as

Er zijn twee soorten vilvoordse steen beproeíd. De eeÊ ste glooiing bestond uit vrij ronde stenen, terwijl de tweecle serie wat platter was. De stabiliteil van de vil- voordse

Welke veranderingen moeten ongedaan worden gemaakt, welke veranderin- gen kunnen worden overgedaan aan de nieuwe bewoner en wat neemt de verhuurder zelf al dan

De conclusie kan worden getrokken dat, door vele interne fouten weg te nemen, de mensen efficiënter kunnen werken en de voorraad niet enorm verhoogd behoeft

Although the ©values are calculated for L12m, their use for other boat lengths (5 to 2Dm) results in only a small error for the resistance estimates. at the design

Leniwe techniki klasyfikacji Regu lowe klasyfikatory Regu ly decyzyjne Szukanie minimalnych regu l decyzyjnych Metoda Outline. 1 Leniwe

Otóż tytuł sugeruje, że w paragrafie znajdą się informacje na temat znaczenia słowa „Żydzi” w całej Biblii (cudzysłów jest cechą charakterystyczną M. Wróbla, który

Jest to również pierwszy kom entarz polski, który w sposób naukow y omawia problem atykę Listów do K oryntian; przeznaczony jest też raczej dla specjalisów,

Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami" i zawiera rewizję negatywnych ocen prezentowanego tu panslawizmu, rozumianego jako wyraz poszukił wań polskiego modus

Autor książki urodził się w Wodzieradach koło Szadku, i choć nie mieszkał tu długo, chlubnie wpisał się poprzez monografię w historię tego miasta..

The current model of educating lawyers in Poland, aiming to prepare law students to pursue gowned professions, based on a traditional separation into the stage of academic studies

człowiek przeżywa jako działanie, którego sam jest podmiotem, spraw- cą, twórcą czy wytwórcą, a który jest też dogłębnym wyrażeniem na ze- wnątrz, tego czym jest i

Il. Logo Innerpeffray Library Źródło: zrzut ekranowy strony internetowej Facebook z profilem Innerpeffray Library, http://www.facebook.. Logo Nacionalnej Biblioteki „Sw.

II KRAJOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROBLEMOM PSYCHOLOGII W REHABILITACJI INWALIDÓW. W dn iach 23—25 stycznia

Druga część Wstępu poświęcona jest zagadnieniom związanym z Pre- historią biblijną (Rdz 1,1 – 11,26). Autor przedstawia miejsce tej jednostki w kontekście całej

„był przedsmakiem zbawienia”, które przyjdzie dopiero na kon´cu historii; ten sam autor historie˛ zbawienia dzieli na trzy etapy: czas Izraela (zapowiedz´), czas Jezusa