• Nie Znaleziono Wyników

Edycja pracy dyplomowej (technicznej, magisterskiej)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Edycja pracy dyplomowej (technicznej, magisterskiej)"

Copied!
23
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Edycja pracy dyplomowej

(technicznej, magisterskiej)

Przygotowała: prof. B. Kostek

(2)

Wytyczne i wymagania edytorskie dla

autorów prac dyplomowych lub projektów

dyplomowych realizowanych na studiach

wyższych

na

Politechnice

Gdańskiej (Zarządzeniu Rektora PG nr

22/2018

z

20

czerwca

2018

r.)

https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/studia-i-stopnia-inzynierskie

(3)

Przykładowe szablony prac dyplomowych

w wersji polsko- i anglojęzycznej, w

formacie DOC i DOCX zamieszczono na

stronie:

https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/do-pobrania

lub

(4)

Wymagane dokumenty (informacja z Dziekanatu):

- 4 jednakowe fotografie w stroju wizytowym; wymiary: 4,5 x 6,5 cm (prosimy nie podpisywać zdjęć!!);

- wydruk raportu antyplagiatowego z podpisem promotora

- jedną wersję projektu inżynierskiego nagraną na płytę CD lub DVD (płyta podpisana imieniem, nazwiskiem i numerem albumu); - jeden egzemplarz projektu inżynierskiego drukowany

dwustronnie, zbindowany i zawierający wygenerowane z moja.pg: stronę tytułową (z podpisami: promotora oraz kierownika katedry macierzystej)

(5)

Konstrukcja pracy

• Formatka strony tytułowej w j. polskim

oraz Oświadczenie

drukowane z moja.pg

streszczenia w j. polskim i j. ang.

(6)

Konstrukcja pracy

– streszczenie w j. polskim (zawiera informację o celu pracy, o zawartości części przeglądowej (teoretycznej) oraz o części praktycznej, forma

bezosobowa, (np. przedstawiono),

dopuszczalne jest także używanie

równoważników zdań),

(7)

Konstrukcja pracy

• Wykaz oznaczeń matematycznych (na początku pracy)

• Wykaz skrótów

Pozostałe wykazy na końcu pracy (za

Bibliografią)

• Wykaz tabel

(8)

Konstrukcja pracy

• Spis treści umieszcza się pomiędzy stroną tytułową, Oświadczeniem, streszczeniami, wykazem oznaczeń matematycznych,

wykazem skrótów a Wprowadzeniem.

• Stron tych nie numeruje się, ale uwzględnia się je w ogólnej numeracji stron

(9)

Konstrukcja pracy

• Spis treści (stosować numerację do 3 poziomu, czyli: x –poziom I (rozdział główny), x.x – II poziom, x.x.x – III poziom, w tytułach nie stosować skrótów)

• Pamiętać o odniesieniu do numeru strony

Spis treści str. 1. Wprowadzenie 5 2. Wybrane metody 7 2.1. ……….. 8 2.2. ……….. 14 2.2.1. ……….. 15 2.2.2. ……….. 21 3. ……….. … ……….

(10)

Konstrukcja pracy

Rozdziały – nie należy stosować 1 os. l. poj. i

mnogiej, stosować formę bezosobową

1. Wprowadzenie

We Wprowadzeniu należy krótko przytoczyć genezę, motywację i cel pracy, może też zostać podany zarys historyczny danego tematu, itp.

W dalszej części tego rozdziału należy podać, co jest zawartością pracy dyplomowej

(11)

Konstrukcja pracy

• Praca zawiera zwykle kilka rozdziałów tzw.

przeglądowych (czy teoretycznych), w których

przytacza się stan wiedzy i technologii w danym temacie (z odwołaniem do źródeł, z których się korzysta)

• Rozdziały części praktycznej zawierają zwykle:

Założenia projektowe Implementacja

Eksperymenty Analiza wyników

(Analiza wyników zawiera wnioski szczegółowe z wykonanych eksperymentów)

(12)

Konstrukcja pracy

• Wnioski i podsumowanie

• We Wnioskach i podsumowaniu zamieszcza się wnioski ogólne (syntetyczne), czyli uogólnienie wniosków z poszczególnych rozdziałów, jak

również kierunki dalszych eksperymentów czy rozwiązań, które mogłyby być kontynuacją

zagadnień zawartych w pracy dyplomowej • Bibliografia

(13)

Konstrukcja pracy

• Bibliografia

Bibliografia stanowi alfabetyczny wykaz źródeł, z których dyplomant korzysta w trakcie realizacji pracy dyplomowej (referaty, artykuły, książki, strony internetowe, inne źródła)

(14)

Bibliografia

[1] Brown J., Determination of the meter of musical scores by autocorrelation, J. Acoust. Soc. Am., 94, 4, 1953–1957, 1999. [2] Cooper G., Meyer L., The rhythmic structure of music, Univ. of

Chicago Press, Chicago, 2000.

[3] Curtis R., The Computer Music Tutorial, MIT Press, Cambridge, 2006.

[4] Dannenber, R., An on-line algorithm for real-time

accompaniment, Int. Comp. Music Conf., Chicago, 2-4.05.2005. [5] Desain P., Honing H., The Quantization of Musical Time: a

Connectionist Approach, Comp. Music J., 13, 3, 56–66, 2012. ……….. [11] Kolekcja nagrań, Uniwersytet Stanford, CA, USA,

http://collections.stanford.edu/mjf/

(15)

Konstrukcja pracy

• Odwołania do Bibliografii w tekście pracy dyplomowej

Odwołanie w systemie numerycznym polega

na odwoływaniu się do źródeł przez podanie w tekście głównym w nawiasie kwadratowym numeru pozycji z Bibliografii, np. [1], [15]. Cytowanie do źródła Bibliografii jest częścią zdania.

(16)

Konstrukcja pracy

• W tekście wyrażenia (skróty, akronimy) obcojęzyczne podajemy w nawiasie - pełna nazwa,

np.:

W eksperymentach, w celu zmniejszenia nadmiarowości wektora cech zastosowano analizę głównych składowych (ang. Principal Component Analysis, PCA) [4].

(17)

Konstrukcja pracy

Numeracja tabel i rysunków

Rysunki i tabele numeruje się według schematu: rys. x.y (lub tab. x.y) – gdzie x oznacza numer

rozdziału, zaś y – numer kolejnego rysunku czy tabeli

Należy pamiętać, że najpierw pojawia się w tekście odwołanie do rys. lub tabeli, dopiero potem można umieścić rysunek czy tabelę.

(18)

Konstrukcja pracy

Tytuł rysunku umieszcza się pod rys., zaś tytuł tabeli nad tabelą

Przykład

Na rys. 2.1 przedstawiono …..

(19)

Konstrukcja pracy

Tytuł rysunku umieszcza się pod rys., zaś tytuł tabeli nad tabelą

Przykład

W tabeli 2.1 zamieszczono wyniki ….. Tab. 2.1. Tytuł tabeli

(20)

Konstrukcja pracy

Numeracja wzorów, wzory numeruje się

według schematu (x.y), gdzie x oznacza

numer rozdziału, zaś y – numer kolejnego

wzoru

Numer wzoru umieszcza się wyrównując

do prawej strony, wzór powinien zostać

„wypośrodkowany”

(21)

Konstrukcja pracy

Przykład

Separowalność klas X, Y dla 2 parametrów wyznacza się na podstawie statystyki Fishera |V| [2]:

(2.1)

gdzie:

– - estymatory wartości średnich, – - estymatory wariancji, – k, m - ……….. . /m S /k S Y -X V 2 2 2 1 + = Y X , 2 2 2 1 , S S

(22)

Konstrukcja pracy

• Wszystkie wielkości matematyczne i fizyczne wyróżnia się w tekście przy użyciu czcionki kursywy, wielkość czcionki taka sama, jak tekstu. • Pamiętać o wyróżnianiu nowych akapitów w

tekście (nie pozostawiać przerw – międzylinii pomiędzy akapitami)

• Pamiętać o wyrównaniu tekstu od lewej do prawej (wyjustowanie)

(23)

• Brudnopis

(wydruk

lub

plik

do

sprawdzenia)

przygotować

z

uwzględnieniem odstępu 1 i ½ linii

pomiędzy wierszami, czcionka 12 –

najlepiej uzgodnić z promotorem, w

jakiej formie należy brudnopis oddać do

poprawy

Cytaty

Powiązane dokumenty

……… zł/kWh. 2 ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Ceny energii

kulka łożyskowa wewnętrzna, wałek oporowy, kulka łożyskowa zewnętrzna i korek. W powierzchni przegrody, od strony komory roboczej jest stożkowe wgłębienie stanowiące

W korpusie górnym znajduje się stanowisko do mycia rąk, szafa sterująca, bramka obrotowa, bramka wychylna i czujnik optyczny.. Stanowisko do mycia rąk ma otwory w których znajdują

Istotą wzoru użytkowego jest konstrukcja rozsiewacza zawieszanego na ciągniku, mającego zbiornik z przenośnikiem pasowym i wirującą tarczę z regulowanymi łopatkami,

Czujnik udarowo - ultradźwiękowy, mający przetwornik elektromechaniczny połączony ze wzmacniaczem stopnia 1 przetwornika elektromechanicznego, który ma regulator

Istota wzoru użytkowego, którym jest element informacyjny pieczątki do odciskania znaków graficznych w postaci osadzonego w gnieździe korpusu arkusika papieru i przesłonki, polega

Z innego opisu ochronnego wzoru użytkowego o numerze 44 962 jest znana łopatka, zwłaszcza do lodów, która ma wgłębienia na końcach oraz podłużne rowki w części

Istota wzoru użytkowego polega na tym, że palnik gazowy zamocowany jest prostopadle do płyty izolacyjnej, która osadzona jest na konstrukcji krato¬.. wej, na pionowym

przeciwnych kierunkach tak, że leżą w płaszczyznach równoległych, przy czym w jednym osadzone jest przegubowe gniazdo z walcowym otworem, a w drugim końcu wykonany jest też

Znane konstrukcje krzeseł giętych składające się z ramy siedzeniowej giętej, nóg, oparcia oraz elementu wzmacniającego konstrukcję krzesła jako obręczy czy pałąków,

Kolba pomiarowo-kontrolna do gazu propan-butan, zawierająca dwa zbiorniki, dolny i górny, połączone rurą pomiarową, znamienna tym, że ta rura pomiarowa /3/ jest połączona z

Po trwałym osadzeniu części śródkostnej 1 w kości, zakończonym procesie osteointegracji oraz gojenia tkanek miękkich, ponownie w opisany sposób łączy się część nadkostną 2

Pow inność służby w ojsk ow ej spoczywająca na szlachcie stała się z chw ilą Ukształtowania slię stanu szlacheckiego obow iązkiem osobistym, niezależnym od

One can see that the greater weight values (the smaller ESS value), the better for algorithm, because there will be fewer particles to draw with multinomial

Metoda rozwiązywania równania różniczkowego cząstkowego po- legająca na sprowadzeniu równania do postaci kanonicznej a następnie na rozwiązaniu równania w sposób

Obliczyć sumy wyrazów trójkąta Pascala wzdłuż przekątnej biegną- cej w górę od lewej strony.. Obliczyć kilka następnych sum i znaleźć związek pomiędzy

Udowodnił niemożliwość rozwiązania równania algebraicznego stopnia wyższego niż cztery przez pierwiastniki, prowadził badania w dziedzinie teorii szeregów i całek

Napisz (stosując układ równań) wzór funkcji liniowej przechodzącej przez punkty A(2,5), B(4,9) Zad3.. Za trzy pary skarpetek i dwie bluzki

x-tyle kupiono długopisów y- tyle kupiono ołówków 3∙x – tyle wydano na długopisy 2∙y – tyle wydano na ołówki Tworzymy układ równań:. { 3 x +2 y=24

przedniej i tylnej ściance jest szeroki czerwony pas usytuowany na żółtym tle, a centralną część pasa stanowi poziomo usytuowana elipsa o kształcie medalu, której

[r]

Odmianę (2) z kompletu według wzoru przemysłowego stanowi świeca z gwiazdkami, która ma korpus w kształcie smukłego walca nieznacznie zbieżnego od góry i zakończonego

To implementowanie w programach CAQDAS technik statystycznych jako dodatko- wych funkcjonalności może być dla niektórych badaczy zaprzeczeniem istoty badań