• Nie Znaleziono Wyników

ZARZĄDZENIE R-46/2019 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZARZĄDZENIE R-46/2019 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 r."

Copied!
10
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ZARZĄDZENIE R-46/2019

Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Na podstawie:

- § 99 statutu Uczelni (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja 2019 r.

z późn. zm.)

w związku z restrukturyzacją Uczelni (zarządzenie R-20/2019 z dnia 1 października 2019 r.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam Regulamin Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad realizacją postanowień zarządzenia powierzam Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

§ 3

Traci moc zarządzenie R-3/2018 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia

Regulaminu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.

R E K T O R

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

(2)

2

Załącznik

do zarządzenia R-46/2019 z dnia 20.12.2019 r.

REGULAMIN

WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTETU

TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO

IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU

(3)

3 SPIS TREŚCI

Wstęp ... 4

Rozdział I. Postanowienia ogólne ... 4

Rozdział II. Organizacja Wydziału ... 5

Rozdział III. Władze Wydziału ... 5

Rozdział IV. Struktura organizacyjna Wydziału ... 6

Rozdział V. Zarządzanie mieniem i finansami Wydziału ... 7

Rozdział VI. Pracownicy Wydziału ... 8

Rozdział VII. Kontrola Zarządcza na Wydziale ... 9

Rozdział VIII. Przepisy końcowe ... 9

Załącznik do Regulaminu – schemat struktury organizacyjnej Wydziału ... 10

(4)

4 Regulamin

Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wstęp

Misja Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

„Zdobywać wiedzę o zdrowiu, aby nieść pomoc ludziom”

Oznacza to:

1) kształcenie studentów w zakresie medycyny, pielęgniarstwa, fizjoterapii oraz kosmetologii

z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, zapewniających uzyskanie wiedzy i umiejętności cenionych przez rodzimych pracodawców oraz na zagranicznym rynku pracy;

2) prowadzenie badań naukowych w zakresie: nauk medycznych, biologicznych oraz nauk o zdrowiu, a także popularyzacja wyników tych badań;

3) upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa;

4) współpraca z ośrodkami akademickimi o podobnym profilu nauczania w kraju i za granicą.

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zakres działania i strukturę wewnętrzną Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza

Pułaskiego w Radomiu, zwanego dalej „Wydziałem”, w oparciu o obowiązujące przepisy

prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, statutu Uczelni, zwanego dalej „statutem” oraz regulaminu

organizacyjnego Uczelni.

2. Wydział posiada własne godło i barwy. Wzór, zasady używania godła i barw Wydziału uchwala Senat.

(5)

5

3. Oficjalnymi skrótami nazwy Wydziału są określenia: „WNMiNoZ” i ,,WNMiNoZ UTH Radom”.

4. Wydział używa następujących nazw w językach obcych:

1) „Faculty of Medical Sciences and Health Sciences” – w języku angielskim,

2) „Fakultät für Medizinische Wissenschaften und Gesundheitswissenschaften” – w języku niemieckim,

3) „Факультет медицинских наук и наук о здоровье” – w języku rosyjskim.

Rozdział II Organizacja Wydziału

§ 2

1. Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, zwanego dalej „Uczelnią”, Wydziałem kieruje Dziekan.

2. Wydział prowadzi działalność dydaktyczną i naukową oraz tworzy warunki do kształcenia kadry naukowej.

3. Do wykonywania określonych zadań, Dziekan może powołać pełnomocników.

4. Dla usprawnienia funkcjonowania Wydziału, Dziekan może powoływać w celach opiniodawczo-doradczych stałe i doraźne komisje, określając ich skład i zadania.

5. Wydział prowadzi kształcenie na jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.

6. Profil działalności naukowej Wydziału wynika ze specjalności naukowych katedr. Działalność ta obejmuje następujące dyscypliny oraz dziedziny naukowe: nauki medyczne, biologiczne oraz nauki o zdrowiu.

Rozdział III Władze Wydziału

§ 3

1. Dziekan kieruje Wydziałem przy pomocy Prodziekana.

2. Dziekan reprezentuje Wydział wobec władz Uczelni, a na zewnątrz – w ramach upoważnienia Rektora.

(6)

6

3. Do kompetencji i obowiązków Dziekana należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością Wydziału, niezastrzeżonych dla innych organów Uczelni. Decyzje te są obowiązujące dla społeczności Wydziału.

4. Szczegółowe kompetencje i obowiązki Dziekana określają przepisy statutu oraz innych aktów wewnętrznie obowiązujących w Uczelni.

5. Szczegółowe kompetencje i obowiązki Prodziekana określa Dziekan, w ramach ustalonego przez Rektora zakresu jego działania.

6. Dziekan może powierzyć wyznaczonym pracownikom Wydziału koordynację niektórych działań związanych z realizacją zadań Wydziału.

7. Dziekana, w czasie nieobecności trwającej ponad 3 dni, zastępuje Prodziekan.

9. Od decyzji Dziekana służy odwołanie do Rektora.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Wydziału

§ 4

1. Jednostkami organizacyjnymi Wydziału są katedry. Strukturę organizacyjną Wydziału określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. W ramach Wydziału lub katedr mogą być tworzone laboratoria i pracownie.

3. W ramach Wydziału lub katedr mogą działać zespoły dydaktyczne, zespoły badawcze lub inne jednostki, o których mowa w statucie, powoływane na czas realizacji określonych celów lub na stałe.

§ 5

1. Kwalifikacje i tryb powoływania kierownika katedry określa statut.

2. Szczegółowe kompetencje i obowiązki kierownika katedry określa Dziekan.

3. Do zadań kierownika katedry należy w szczególności:

1) występowanie z wnioskami do Dziekana w sprawach zwolnień, przeszeregowań, premii, nagród i kar dla pracowników katedry,

2) występowanie z wnioskami do Dziekana o zatrudnienie nauczyciela akademickiego w katedrze,

3) ocena działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej pracowników katedry, w tym prowadzenie dokumentacji potwierdzającej dokonanie oceny,

4) organizowanie i nadzorowanie prac badawczych w ramach działalności statutowej i badań własnych,

5) inicjowanie projektów badawczych i pozyskiwanie funduszy na ich realizację,

(7)

7

6) rozdział zadań dydaktycznych przydzielonych katedrze i dbałość o właściwy poziom ich realizacji,

7) rozliczanie powierzonych pracownikom katedry zadań dydaktycznych i badawczych, kontrola nad ich realizacją oraz prowadzenie i nadzór właściwej dla zadań dokumentacji, 8) prowadzenie innej dokumentacji sprawozdawczej z działalności katedry,

9) opracowywanie projektów programów nauczania nowych przedmiotów na wszystkich stopniach studiów,

10) uzgadnianie terminów urlopów wypoczynkowych pracowników katedry oraz nadzorowanie wykorzystania przysługujących pracownikom urlopów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni,

11) organizacja i nadzorowanie pracy pracowników katedry w jednostkach organizacyjnych katedry, rozliczanie merytoryczne i finansowe zadań realizowanych przez pracowników katedry.

Rozdział V

Zarządzanie mieniem i finansami Wydziału

§ 6

1. Mienie Wydziału jest wydzielonym mieniem i stanowi własność Uczelni.

2. Dziekan jest odpowiedzialny za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia Wydziału.

3. Dziekan podejmuje decyzje o przekazaniu składników mienia jednostkom organizacyjnym Wydziału, określa formę przekazania i wskazuje osobę odpowiedzialną materialnie.

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału są odpowiedzialni za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego kierowanym przez nich jednostkom.

5. Pracownicy, którym powierzono mienie Uczelni, zobowiązani są do prawidłowego gospodarowania nim na zasadach odpowiedzialności, określonych w przepisach Kodeksu Pracy oraz przepisach wewnętrznych Uczelni.

6. Obsługę finansowo-księgową Wydziału zapewnia Kwestura Uczelni, a pracownik zatrudniony na stanowisku pracy ds. wydziałowych budżetów przygotowuje dokumentację do rozliczeń między Wydziałem a Kwesturą Uczelni.

(8)

8 Rozdział VI Pracownicy Wydziału

§ 7

1. Pracownikami Wydziału są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

2. Uprawnienia i obowiązki pracowników, a także zasady zatrudniania i wynagradzania oraz rozwiązywania stosunku pracy regulują: przepisy ustawy, Kodeksu Pracy, statutu, regulaminu organizacyjnego.

§ 8

1. Przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych na Wydziale jest Dziekan.

2. Bezpośrednim przełożonym nauczyciela akademickiego jest kierownik katedry, w której nauczyciel jest zatrudniony.

3. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik katedry, a następnie przekazuje do zatwierdzenia Dziekanowi, działającemu w tym zakresie na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Rektora.

4. Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie na zasadach określonych w ustawie oraz w aktach wewnętrznie obowiązujących w Uczelni.

§ 9

1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi współuczestniczą w realizacji zadań Wydziału.

2. Bezpośrednim przełożonym pracownika niebędącego nauczycielem akademickim zatrudnionego w katedrze jest kierownik tej katedry, a w stosunku do osób zatrudnionych na Wydziale – Dziekan.

3. Zakres obowiązków pracownika niebędącego nauczycielem akademickim ustala jego bezpośredni przełożony.

(9)

9 Rozdział VII

Kontrola zarządcza na Wydziale

§ 10

Na Wydziale obowiązują procedury kontroli zarządczej w UTH Radom wprowadzone zarządzeniem Rektora, co oznacza w szczególności, że:

1) Dziekan ma prawo do wydawania uzgodnionych z Rektorem poleceń niezbędnych do

prawidłowego funkcjonowania dydaktyki na Wydziale dotyczących pracowników i studentów Wydziału. Polecenia Dziekana podlegają publikacji na stronie internetowej

Wydziału.

2) Dziekan może powoływać swoich pełnomocników, na czas nieokreślony lub na okres niezbędny do wykonania zleconych zadań, przy czym:

a) pełnomocnictwo jest udzielane na piśmie, ze wskazaniem zadań do wykonania przez pełnomocnika, jego uprawnień oraz odpowiedzialności,

b) rejestr pełnomocnictw udzielonych przez Dziekana prowadzi sekretariat Dziekana.

3) Kierownicy katedr zobowiązani są do monitorowania przypisanych jednostce zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego, a w przypadku stwierdzenia wystąpienia istotnych zagrożeń/ryzyk w wykonaniu zadania do informowania:

a) Dziekana – w zakresie ryzyk związanych z dydaktyką i działalnością naukową, b) Kanclerza – w zakresie pozostałych ryzyk, ze wskazaniem poziomu ryzyka

i propozycją działań zaradczych.

Rozdział VIII Przepisy końcowe

§ 11

1. Wprowadzenie zmian do Regulaminu wymaga zachowania trybu przewidzianego w statucie Uczelni.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.

(10)

10

Załącznik do Regulaminu

Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

UTH Radom

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU według stanu na dzień 1 października 2019 r.

DZIEKAN

SEKRETARIAT

PRODZIEKAN

KATEDRA KOSMETOLOGII

KATEDRA MEDYCYNY

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA KATEDRA

FIZJOTERAPII

Cytaty

Powiązane dokumenty

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Lekarski mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej w czasie semestrów: II, IV, VI, VIII, X, oraz praktycznego

b) ust. Komisję konkursową powołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, kierownik jednostki międzywydziałowej lub dyrektor Biblioteki Głównej. W skład

Kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni – spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze – zgłaszają do właściwych komisji wyborczych w swoich grupach (na

2) po jednym doktorancie reprezentującym daną dyscyplinę naukową bądź artystyczną, w której prowadzona jest szkoła doktorska. Nie można być jednocześnie członkiem

a) pierwsza rata w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji zostanie wpłacona w ciągu 14 dni od otrzymania faktury proforma, która zostanie wystawiona przez

Rektora o ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Malarstwa i Rysunku oraz powołania przez Dziekana Komisji Konkursowej w składzie: prof..

11) przekształcenie studiów – zmiana nazwy studiów lub jednostki je prowadzące. Studia mogą być prowadzone w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden

Przywiązanie do niegdysiejszego podkomendnego było na tyle mocne, że po objęciu województwa poleskiego także na tym terenie Cedzyński pojawił się w roli – bardzo cenione-

Program studiów I stopnia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn obowiązujący od roku akademickim 2019/2020 został opracowany zgodnie z misją i strategią

……… Słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych następuje po uregulowaniu opłaty za wydanie

W przypadku studentów studiów niestacjonarnych opłata związana z kształceniem oznacza także opłatę pobieraną za uczestniczenie w zajęciach uzupełniających efekty

16. przygotowywanie dokumentacji, w tym projektów umów oraz prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej bez podatku od

Nazwiska kandydatów do objęcia funkcji Rektora zgłaszane mogą być przez wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Uczelni posiadających czynne prawo wyborcze.. Nazwiska

lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

Radom 2020.. Szczegółowa organizacja praktyk ... Program praktyk na kierunku Administracja... Wybór miejsca odbywania praktyki ... Dokumenty wymagane przed odbyciem praktyki

– osoba, której nadano stopień naukowy doktora otrzymuje oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim wg wzoru określonego w załączniku nr 1,.. – osoba,

Kodeks pracy (t.j. W Regulaminie pracy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki nie zaplanował urlopu wypoczynkowego,

• Godło nie może być używane w charakterze logo promocyjnego bądź ikony w komunikacji społecznej.. • Godło może zostać użyte jedynie w następujących

Zasady rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i studia magisterskie zostały ustalone dla kandydatów legitymujących się świadectwem

7) o podjętej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzji kandydat zawiadamiany jest w formie pisemnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie

Zasady rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia zostały określone dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w

4) przygotowanie projektu uchwały Rady Wydziału Ekonomicznego w sprawie wy- różnienia rozprawy doktorskiej. W przypadku nieprzyjęcia publicznej obrony komisja doktorska nie

4) wnioskowanie i opiniowanie wniosków do Administratora Danych Osobowych o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień dostępu do danych osobowych oraz pozostałych wniosków