• Nie Znaleziono Wyników

Strefy w obrębie dróg oddechowych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Strefy w obrębie dróg oddechowych"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

UKŁAD ODDECHOWY

Strefy w obrębie dróg oddechowych

1. KLASYCZNIE - górne i dolne drogi oddechowy

górne drogi oddechowe - jama nosowa, gardło, krtań dolne drogi oddechowe - tchawica, oskrzela, oskrzeliki 2. NIEKLASYCZNIE - strefy

Strefa przewodząca - od górnych dróg oddechowych do 16 generacji, czyli do oskrzelika końcowego

brak wymiany gazowej - anatomiczna przestrzeń nieużyteczna/martwa (pojemność około 150 ml)

FUNKCJE

dystrybucja powietrza

ogrzewanie i nawilżanie powietrza do temperatury ciała oczyszczanie powietrza

buforowanie powietrza pęcherzykowego (dzięki temu zapobiegają nadmiernym wahaniom PO2 i PCO2

Strefa przejściowa - oskrzeliki oddechowe, ma cechy obu pozostałych stref Strefa oddechowa - tu zachodzi wymiana gazowa

Budowa dróg oddechowych

1. Jama nosowa

przedzielona na dwie połowy przez przegrodę nosa (kość + chrząstki), nozdrza przednie (kontakt z środowiskiem), nozdrza tylne (kontakt z gardłem)

funkcja: ogrzewanie, nawilżanie i oczyszczanie powietrza + odbiór wrażeń węchowych

zatoki przynosowe: czołowe, sitowe, klinowe, szczękowe

nabłonek wielorzędowy urzęśniony + nabłonek węchowy (tworzy pole węchowe) bardzo liczne komórki kubkowe (śluzowe) i gruczoły

2. Gardło

wspólny odcinek dróg oddechowych i pokarmowych migdałki - odporność

(2)

3. Krtań

9 chrząstek, które są połączone ze sobą więzadłami i mięśniami:

chrząstki parzyste: nalewkowate, różkowate, klinowate

chrząstki nieparzyste: pierścieniowata, tarczowata, nagłośniowa 4-6 cm

głośnia (fałdy głosowe i szpara głośni)

nagłośnia - zamyka wejście do krtani w czasie połykania pokarmu błona śluzowa pokrywa więzadła przedsionkowe → fałdy przedsionkowe nabłonek wielorzędowy urzęśniony (poza strunami głosowymi)

4. Tchawica

chrząstki w kształcie podkowy połączone więzadłami (wolna przestrzeń jest z tyłu - bo tam jest przełyk)

nabłonek wielorzędowy urzęśniony liczne komórki kubkowe i gruczoły błona mięśniowa gładka

obecne włókna sprężyste 5. Oskrzela

ogólna budowa: nabłonek dróg oddechowy, płytki chrzęstne, warstwa mięśni gładkich, druczoły śluzowo-surowicze, tkanka łączna

oskrzela główne (prawe i lewe)

oskrzela płatowe (do każdego płata płuc) oskrzela segmentowe

6. Oskrzeliki

nie zawierają chrząstki i gruczołów

nabłonek początkowo jednowarstwowy walcowaty urzęśniony → nabłonek jednowarstwowy sześcienny

oskrzeliki

oskrzeliki końcowe oskrzeliki oddechowe

przewody pęcherzykowe - ściana oskrzelików jest tu zbudowana tylko z pęcherzyków płucnych (ślepe rozszerzene przewodów = woreczki pęcherzykowe)

(3)

Pęcherzyki płucne przylegają do siebie w taki sposób, że sąsiadujące pęcherzyki posiadają wspólną ścianę, która jest nazwana przegrodą międzypęcherzykową.

Przegroda ta jest bardzo podatna na uszkodzenia i zawiera pory Kohna (które są niedużymi otworkami i łączą światła dwóch sąsiadujących pęcherzyków - są ważne, gdy jakiś oskrzelik jest zatkany)

Prawe płuco składa się z 3 płatów, lewe płuco z w (bo lewa komora jest większa + serce jest trochę bardziej przesunięte na lewą stronę)

1. Komórki

komórki nabłonka jednowarstwowego płaskiego

pneumocyt typu 1 (90%) - wymiana gazowa między krwią a powietrzem, nieliczne organelle

pneumocyty typu 2 (10%) - produkują surfaktant makrofagi żerne

2. Opłucna

opłucna ścienna - przylega do klatki piersiowej

jama opłucnej (wypełniona płynem surowiczym, zmniejsza tarcie) opłucna płucna - przylega do powierzchni płuc

3. Dlaczego pęcherzyki się nie zapadają?

surfaktant - zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków, powstaje w 32 tyg ciąży

Siły kohezji między cząsteczkami płynu w jamie opłucnej powodują ścisłe przyleganie obu listków opłucnej do siebie → płuca zawsze podążają za klatką piersiową

wymiary wewnętrzne klatki piersiowej są większe niż anatomiczne wymiary płuc, dlatego płuca są rozciągane nawet podczas wydechu

bo ciśnienie w jamie opłucnowej jest niższe niż ciśnienie atmosferyczne

nasze pęcherzyki maja takie samo ciśnienie jak ciśnienie atmosferyczne, a w jamie opłucnej jest niższe

w pęcherzyku mamy wyższe ciśnienie niż w jamie opłucnowej więc pęcherzyki są cały czas rozciągnięte

4. bariera powietrze-krew surfaktant

wypustka cytoplazmy pneumocytu typu I błona podstawna nabłonka pęcherzyka

(4)

błona podstawna śródbłonka naczynia cytoplazma komórki śródbłonka

Mechanizm wentylacji płuc

w stałej temperaturze iloczyn ciśnienie i objętości danej masy gazu jest wartością stałą = prawo Boyle'a-Mariotte'a

1. Wdech

akt czynny, wymaga nakładu energii (mięśnie międzyżebrowe, przepona)

większa objętość klatki piersiowej → spadek ciśnienia w pęcherzykach płucnych poniżej ciśnienia atmosferycznego (bo rozciągamy płuca) → wytworzenie podciśnienia → napływ powietrza do płuc

2. Wyde

akt bierny = bez pracy mięśni

mięśnie będą działały, kiedy chcemy wykonać pogłębiony wydech

zmniejszenie objętości klatki piersiowej → wzrost ciśnienia w pęcherzykach płucnych powyżej ciśnienia atmosferycznego → wytworzenie nadciśnienia → usunięcie

powietrza z płuc

3. Regulacja częstości oddechów

ośrodek oddechowy - w rdzeniu przedłużonym = ośrodek wdechu (rozpoczynanie wdechu), ośrodek wydechu (działa podczas wydechów aktywnych)

Receptory ośrodkowe - rdzeń przedlużony

stymulacja pośrednia - przez wzrost PCO2 we krwi

stymulacja bezpośrednia - przez spadek pH w płynie mózgowo rdzeniowym Receptory obwodowe - kłębki szyjne i kłębki aortalne (dokładniej zakończenia czuciowe nerwu zatokowego i aortalnego)

Stymulacja przez:

wzrost PCO2 → spadek pH wzrost stężenia H+ → spadek pH spadek przepływu

spadek PO2 poniżej 60 mmHg

ośrodek pneumotaktyczny - naprzemienny wdech i wydech 4. CO2 a częstość oddechów

CO2 + H2O w osoczu → H2CO3 → H+ + HCO3-

(5)

H+ obniża pH krwi → kwasica oddechowa (bardzo niebezpieczna) - poniżej 7,35 niskie pH → zwiększenie częstości i głębokości oddechów

gdy wstrzymamy oddech → rośnie PCO2 we krwi → autokatycznie bierzemy oddech

Mechanizm wymiany gazowej

1. wymiana gazowa zewnętrzna - pęcherzyki płucne, a krew 2. wymiana gazowa wewnętrzna - między komórkami, a krwią 3. Transport gazów

tlen

1g hemoglobiny wiąże 1,34 ml tlenu → oksyhemoglobina

około 1-1.5% tlenu jest transportowane w formie rozpuszczonej w osoczu dwutlenek węgla

10% w postaci rozpuszczonej

20% jest związane z hemoglobiną → karbaminohemoglobina 70% jest w formie HCO3-

4. Efekt Bohra

gdy we krwi znajduje się dużo HCO3-, to znaczy że mamy dużo wolnych H+ → spadek pH → zmniejszenie powinnowactwa Hb do O2 → łatwiejsze oddanie O2

zmiany jakich innych parametrów wpływają na proces oddawania tlenu?

wzrost temperatury, wzrost PCO2, spadek pH

Hemoglobina

cztery łańcuchy białkowe - każdy ma w sobie cząsteczkę hemu - jedna hemoglobina może związać 4 cząsteczki tlenu

w centrum mamy Fe2+

1. oksyhemoglobina (jasna krew) - hemoglobina wysycona cząsteczkami tlenu od czego zależy stopień wysycenia hemoglobiny tlenem?

ciśnienie parcjalne tlenu

temp (spadek = więcej wiązane)

ciśnienie parcjalne CO2 (w tkankach wyższe niż we krwi) (spadek = więcej tlenu wiązane)

pH (wzrost = więcej wiązane)

stężenia 2,3-difosfoglicerynianu (jeden z produktów glikolizy) i ATP w erytrocytach

(6)

2. karbaminohemoglobina - CO2 uwolnione z tkanek i hemoglobina (20% transportu dwutlenku węgla)

3. mioglobina - hemoglobina w mięśniach szkieletowych

4. HbF- hemoglobina płodu - działa podobnie do mioglobiny (jej powinnowactwo do tlenu jest też większe niż do zwykłej hemoglobiny HbA)

Dodatkowe pojęcia

hipoksemia - spadek zawartości O2 hiperkapnia - wzrost zawartości CO2

podatność płuc - wskaźnik rozciągliwości płuc, zmiana objętości przez zmianę ciśnienia 1. Chodzenie po górach - adaptacja do nowych warunków:

zwiększenie objętości i częstości oddechów zwiększenie tempa skurczów

zwiększenie ilości erytrocytów zwiększenie ilości hemoglobiny 2. Nurkowanie

wzrasta ciśnienie zewnętrzne → większe rozpuszczenie gazów

AZOT (normalnie mamy około 1 litr azotu w tkankach - wzrost ciśnienia o 1 atm = 10 m zanurzenia → dodatkowe 1 litr azotu się rozpuszcza)

po przekroczeniu 30 m azot ma działanie podobne do alkoholu

gdy wynurzamy się wszystko ten gaz szybko idzie na naczyń, gdzie tworzy zatory gazowe, które blokują przepływ krwi = choroba dekompresyjna (kesonowa)

3. Pojemność płuc

całkowita pojemność płuc - maksymalna objętość gazów (około 5l)

pojemność życiowa płuc - ilość powietrza wprowadzonego do płuc przy maksymalnym wdechu poprzedzonym maksymalnym wydechem (około 4l - reszta powietrza zalega w płucach)

objętość oddechowa - objętość powietrza, które dostaje się do płuc przy spokojnym wdechu (około 0,5l)

objętość zapasowa wdechowa - dodatkowe 2,5l które bierzemy podczas pogłębionego wdechu

objętość zapasowa wydechowa - dodatkowe 1l który mozna usunąć przy maksymalnym wydechu

Cytaty

Powiązane dokumenty

Also the following haemodynamic factors play important role in glaucoma: haemodynamic crisis, low blood pressure and night systemic blood pressure dips, arterial hypertension and

• zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski. • dwa dodatkowe filtry z zaworami inhalacyjnymi zmniejszają

Poniżej tej prędkości straty ciśnienia wzrastają, Zwiększenie strat ciśnienia jest spowodowane zwiększonym tarciem na skutek opadania i osadzania się w przewodzie rurowym

❑ wydech – akt bierny związany z zapadaniem się ścian klatki piersiowej pod własnym ciężarem mimo zmniejszenia średnicy oskrzela cechuje przepływ laminarny (burzliwy tylko

Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz temperatury.

Oczywiście zapoznanie się ze stanem um ysłów mło­ dzieży gotowej do pow stania i rew olucji, dyskusja z Dem bowskim, w ia­ domość o propagandzie szerzonej

Giovanni nel suo libro descrive l’Agnello che ha riscattato uomini di tutte le nazioni grazie alla sua morte sacrificale (avrni,on w`j evsfagme,non). Fondamen- tale per

Przed przystąpieniem do właściw ych obliczeń numerycznych, wykonano badania testowe dla uproszczonego modelu lodowiska, a następnie opracowano model numeryczny

Doktrynie Akwinaty poświęcono tomy dzieł, patrzono na nią przez pryzmat przede wszystkim teologii, ilozoii czy ety- ki, ale także ekonomii, socjologii, politologii i pedagogiki, a

Wyraźnie zaznaczyła się postawa przedsiębiorców not in my backyard, gdzie możliwość zatrudnienia w elastycznych godzinach pracy nie znalazła faktycznego

Interestingly, a single dose of botulinum toxin administered to a person with major depressive disorder results in an antidepressive effect which persists for 4 weeks or more..

In the last two years the results of three large population studies have been published (two performed in Denmark, one in Sweden); these have demonstrated that long-term

Na podstawie dokonanej analizy jednoczynnikowej zmiennych zależnych od procedury wykazano, że istotnie na pojawienie się odmy opłucnowej wpływa rodzaj biopsji, z tym że

w kos´ciele tym odbył sie˛ s´lub Augusta Clémenta François Lacroix (mieszkaj ˛a- cego wówczas w Neuilly, Boulevard Bineau 9) z Marie Desirée Perrier (zamie- szkał ˛a w

W artykule przedstawiono rozwi¹zania konstrukcyjne rolek posuwu g³owic roboczych harwesterów, a tak¿e wyniki badañ wp³ywu ich budowy na mechaniczne uszkodzenia pozyskiwanego

Zasada działania barometru rtęciowego opiera się na zależności wysokości słupa rtęci od ciśnienia atmosferycznego.. Ciśnienie wyraża się w mm Hg, a

KOŚCI KLATKI PIERSIOWEJ (thorax)  MOSTEK (sternum)  ŻEBRA (costae)  KRĘGI PIERSIOWE 12 (vertebra thoracica).. stawowe do

SZAŁEK Anna, Janusz Stanny - grafik i ilustrator książek dla dzieci i młodzieży, promotor: prof.. JOŃCZYK-SZPAROW SKA

W roku 1882 na wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie eksponowano obraz Jana Matejki „Hołd pruski”, który stał się bodźcem do napisania

Наименования лиц с суффиксом -ий Принадлежащее к адъективному типу склонения отыменные наименования лиц с суффиксом -ий образованы

Ultrasonografia klatki piersiowej, jako posiadająca wiele zalet, nieinwazyjna technika obrazowania powierzchni, może rozwinąć się w ważne, przyłóżkowe narzędzie diagnostyki

W modelu tym, oprócz niezależnych od ciśnienia dopływów masy metanu do węzłów sieci bocznic modelujących zroby i reprezentujących emisję metanu do zrobów z jego stropu i