• Nie Znaleziono Wyników

Suma Czy suma jest palindromem? TAK TAK TAK NIE NIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Suma Czy suma jest palindromem? TAK TAK TAK NIE NIE"

Copied!
5
3
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Ciekawe liczby

W pliku liczby.txt w oddzielnych wierszach znajduje się 1000 różnych liczb, każda o długości od 2 do 9 cyfr. Napisz program(-y), który da odpowiedzi do poniższych zadań.

Odpowiedzi zapisz do pliku wyniki_liczby.txt, a każdą odpowiedź poprzedź numerem zadania.

59.1.

Czynnikiem pierwszym danej liczby naturalnej złożonej jest dowolna liczba pierwsza, która dzieli tę liczbę całkowicie. Podaj, ile jest w pliku liczby.txt liczb, w których rozkładzie na czynniki pierwsze występują dokładnie trzy różne czynniki (mogą się one powtarzać, z których każdy jest nieparzysty.

Przykład

Liczba Czynniki pierwsze

Czy w rozkładzie występują dokładnie trzy różne nieparzyste czynniki pierwsze?

32 2, 2, 2, 2, 2 NIE

210 2, 3, 5, 7 NIE

1331 11, 11, 11 NIE

1157625 3, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 7 TAK

105 3, 5, 7 TAK

429 3, 11, 13 TAK

1287 3, 3, 11, 13 TAK

3465 3, 3, 5, 7, 11 NIE

255255 3, 5, 7, 11, 13, 17 NIE

59.2.

Podaj, ile jest w pliku liczby.txt liczb, dla których suma danej liczby i liczby odwróconej jest liczbą palindromiczną, tzn. jej zapis dziesiętny jest palindromem.

Przykład

Liczba Liczba odwrócona

Suma Czy suma jest palindromem?

45 54 99 TAK

471046105 501640174 972686279 TAK

11264 46211 57475 TAK

19 91 110 NIE

8542 2458 11000 NIE

59.3.

Niech w(n) oznacza iloczyn cyfr liczby n. Dla danej liczby n tworzymy ciąg, w którym kolejny element jest iloczynem cyfr występujących w poprzednim elemencie:

(2)

...

Ciąg kończy się, gdy liczba n jest liczbą jednocyfrową. Wówczas mocą liczby n jest liczba k. k Podaj, ile jest w pliku liczby.txt liczb o mocy 1, 2, 3, ..., 8. Dodatkowo podaj minimalną i maksymalną liczbę o mocy równej 1.

Przykład

Liczba 678 ma moc 4, ponieważ:

6 * 7 * 8 = 336 3 * 3 * 6 = 54

5 * 4 = 20 2 * 0 = 0 Liczba 1991 ma moc 2, ponieważ

1 * 9 * 9 * 1 = 81 8 * 1 = 8 Komentarz

Przed przystąpieniem do rozwiązania zadania zadeklarujemy odpowiednie zmienne i obiekty, m.in.

takie, które będą odpowiadały za zawartość pliku z danymi. Można to zrobić w następujący sposób:

#include<fstream>

ifstream fin;

fin.open("liczby.txt");

Ponieważ wiemy, ile liczb znajduje się w pliku, do przetwarzania danych (czytania z pliku kolejnych elementów) wystarczy użyć pętli for, na przykład:

for(i=0; i<1000; i++) {

fin>>liczba[i];

....

}

Warto również utworzyć plik, który będzie przechowywał rozwiązania zadania, np.:

ofstream fout;

fout.open("wyniki.txt");

Po zakończeniu zadania należy pamiętać o instrukcjach:

fin.close();

fout.close();

59.1.

W rozwiązaniu zadania 1. wykorzystamy algorytm rozkładu liczby na czynniki pierwsze i zmodyfikujemy go na potrzeby zadania — szukamy tych liczb, które mają tylko nieparzyste czynniki pierwsze oraz mają dokładnie trzy różne czynniki pierwsze.

Jeżeli liczba jest parzysta, możemy ją wykluczyć z naszych rozważań. W pozostałych przypadkach stosujemy znany algorytm rozkładu na czynniki pierwsze z drobną modyfikacją. Zaczynamy od czynnika równego 3 i liczymy, ile różnych czynników pierwszych wystąpiło w liczbie. Za to odpowiedzialna jest zmienna ile. Jeżeli wartość tej zmiennej przekroczy 3, wiemy, że liczba ma

(3)

więcej niż 3 różne czynniki pierwsze nieparzyste i nie wymaga dalszego sprawdzania. Funkcja zwraca wartość true jedynie wtedy, gdy liczba różnych nieparzystych czynników pierwszych jest równa dokładnie 3.

Poniżej przedstawiono przykładową funkcję, która realizuje to zadanie.

bool czynniki(int liczba) {

int ile=0;

int czynnik=3;

if(liczba %2 == 0) return false;

while (liczba>1) {

if (liczba % czynnik == 0) ile++;

while (liczba%czynnik==0){

liczba = liczba/czynnik;

}

czynnik=czynnik+2;

if (ile>3) return false;

}

if (ile == 3) return true;

if (ile <3) return false;

} 59.2.

Zadanie można podzielić na dwa etapy: znajdowanie odwrotności danej liczby oraz sprawdzanie, czy liczba jest palindromem. Do rozwiązywania tego zadania można podejść na dwa sposoby. Jeśli wczytywaną liczbę potraktujemy jako napis, to jego odwrócenie będzie bardzo proste, podobnie jak sprawdzenie, czy napis jest palindromem. Problemem dla uczniów może okazać się sumowanie dwóch liczb, które są pamiętane jako napisy.

Drugi sposób polega na przetwarzaniu liczby przechowywanej w zmiennej typu int. Aby otrzymać liczbę odwróconą, należy uzyskać z niej kolejne cyfry, które będą tworzyć nową, odwróconą liczbę. Dodatkowo chcemy zapewnić dostęp do kolejnych cyfr liczby poprzez

„odcięcie” cyfr liczby, począwszy od cyfry najmniej znaczącej. Można otrzymać taki rezultat dzięki dwóm operacjom: obliczaniu reszty z dzielenia przez 10 (operacja modulo 10) oraz obliczaniu dzielenia całkowitego liczby przez 10. Prosty algorytm odwracania może wyglądać następująco:

dopóki nie odcięliśmy wszystkich cyfr liczby (liczba nie jest zerem), pobierz ostatnią cyfrę z liczby, zmodyfikuj liczbę odwróconą, wykorzystując pobraną cyfrę, odetnij ostatnią cyfrę z liczby.

Realizuje to poniższa funkcja:

int odwroc (int liczba) {

int nowa=0;

while(liczba>0) {

nowa=10*nowa+liczba%10;

liczba=liczba/10;

}

return nowa;

}

Teraz wystarczy sprawdzić, czy suma liczby i jej odwróconej postaci tworzą palindrom. Można napisać funkcję, która będzie sprawdzała, czy uzyskana suma jest palindromem, ale możemy też wykorzystać funkcję odwroc — palindrom to takie słowo (w naszym przypadku liczba), która czytana od lewej do prawej da ten sam wynik co czytana od prawej do lewej. Wystarczy zatem

(4)

sprawdzić, czy obliczona suma jest równa sumie odwróconej. Powyższe rozważania obrazuje następujący fragment kodu:

odwrocona = odwroc(liczba);

suma=odwrocona+liczba;

if (odwroc(suma)==suma) ile++;

59.3.

Zadanie wprowadza pojęcie mocy liczby. Dla danych liczb z pliku należy policzyć, ile jest liczb mocy od 1 do 8, oraz podać minimalną i maksymalną liczbę o mocy 1. To zadanie również można podzielić na etapy.

Aby obliczyć moc liczby, trzeba obliczyć iloczyn kolejnych cyfr danej liczby. Należy zauważyć, że obliczony iloczyn staje się nową liczbą, dla której, o ile nie jest to liczba jednocyfrowa, obliczamy ponownie iloczyn cyfr. Wbrew definicji, która mogłaby sugerować wykorzystanie tablicy do pamiętania kolejnych iloczynów, można obliczyć moc liczby „na bieżąco”. Na pewno przyda się następująca funkcja iloczyn_cyfr:

int iloczyn_cyfr(int x) {

int wynik=1;

while (x>0) {

wynik=wynik*(x%10);

x=x/10;

}

return wynik;

}

Funkcji iloczyn_cyfr będziemy używać do obliczania mocy liczby. Obliczamy iloczyn początkowy, który staje się nową liczbą. Tak długo, jak liczba nie jest jednocyfrowa (jest większa niż 9), wyliczamy iloczyn cyfr liczby, który to iloczyn za każdym razem ponownie staje się liczbą, której iloczyn dalej obliczamy. Każde obliczenie iloczynu cyfr powoduje zwiększenie licznika obliczającego moc liczby o 1. Poniżej przedstawiono funkcję realizującą obliczanie mocy liczby.

int moc(int liczba) {

int ile=1;

liczba=iloczyn_cyfr(liczba); //iloczyn poczatkowy while (liczba>9)

{

liczba=iloczyn_cyfr(liczba);

ile++;

}

return ile;

}

Teraz wystarczy dla danych liczb zliczać, ile jest liczb o mocy od 1 do 8. Do zliczania można użyć tablicy w taki sposób, by indeksy jej komórek odpowiadały liczbom od 1 do 8, zaś wartości tablicy odpowiadały za liczbę wystąpień liczb o danej mocy.

Dodatkowo w przypadku liczby o mocy 1 należy wyznaczyć minimalną i maksymalną liczbę.

Ponieważ wiemy, jaki jest zakres danych, możemy sobie uprościć wyszukiwanie, przyjmując jako początkowe minimum maksymalną liczbę, jaka może się pojawić w pliku, zaś jako maksimum — minimalną liczbę, jaka może wystąpić w pliku. Dalej wystarczy zastosować klasyczny algorytm

(5)

znajdowania minimum (lub maksimum) w nieuporządkowanym ciągu liczb — w sytuacji, gdy liczba będzie miała moc równą 1 sprawdzamy, czy jest ona większa od aktualnego maksimum/

mniejsza od aktualnego minimum, i w razie potrzeby ustalamy nowego kandydata na minimum/maksimum. Oto fragment kodu:

int i, liczba, tmp;

int min=999999999, max=10;

int ile=0;

int t[9]={0};

for(i=1; i<=1000; i++) {

fin>>liczba;

tmp=moc(liczba);

t[tmp]++;

if (tmp==1) {

if (liczba<min) min=liczba;

if (liczba>max) max=liczba;

} }

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli zdanie jest fałszywe.. Okres zbioru ogórków trwa krócej od okresu, kiedy można

nie czasopism wpływających z egzemplarza obowiązkowego i prenumeraty, a je- go obowiązki z czasem poszerzyły zakupy dostępu do czasopism elektronicznych w ramach

Tym niem niej poczynić trzeba w tym m iejscu zastrze­ żenie, że za czyny przeciwko władzy, stojącej w szak na straży porządku publicznego, uznaje się

Reakcją na pojawiające się przejawy agresji wobec Żydów, którzy po wojnie zdecydowali się pozostać w kraju, gdzie rozpoczął się Holocaust, stały się nowe programy

Za cztery batoniki i jedną czekoladę Radek zapłacił Czekolada jest trzy razy droższa od batonika.. / 3 pkt) Zadanie 3.. Rozwiąż zadanie za

Zgodnie z tymi aktami prawnymi Centrum Dokumentacji Sądowej wdraża system rozpowszechniania wyroków i innych orzeczeń sądów w drodze oficjalnej publikacji wyroków i innych

Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej

Przykazania i słowo objawione przez Boga służą do tego, abyśmy znaleźli się w niebie, ale co jest ważne, są zgodne z naturą człowieka.. Toteż pisząc, że homoseksualizm

Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: min.. Inkubator posiada alarmy akustyczno-

Mechanizm leżący u  podstaw podwyższonego ciśnienia tętniczego u  osób z  pierwotnym chrapaniem nie jest w pełni wyjaśniony, ale może mieć związek ze zwiększoną

Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej

Prawo bankowe (t.j. 1876) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. W szczególności Bank będzie przekazywał dane do instytucji utworzonych na podstawie art. 4 ustawy

Tolerancja jest logicznym następstwem przyjętego stanowiska normatywnego, jeśli to stanowisko obejmuje jedno z poniższych przekonań: (1) co najmniej dwa systemy wartości

Wskazani uczniowi, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres: matematyka2LOpm@gmail.com skan rozwiązania,

[6] Prace Bosegoi Einsteina s\304\205 przedstawione przyst\304\231p- nie w pi\304\231knej monografii: A. Ostatnio bada skorelowane uk\305\202ady nanosko- powe i kwantowe

Lubię, gdy zaczynają się wakacje.. Lubię

Ale także i te niebezpieczeństwa, o których była mowa przed chwilą, jeśli tylko zgodzimy się, że veritas ut adaeąuatio jest wtórna wobec veritas ut

Rozwiąż pierwsze 3 zadania ze strony https://projecteuler.net/archives w

Autor, odwołując się do &#34;Narodzin tragedii&#34; Nietzschego i zawartej tam koncepcji współistnienia w sztuce dwóch elementów: dionizyjskiego i apollińskiego -

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Główna Policji, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna,. Prezes Urzędu Transportu

[r]

dany prostokąt miał pole

JEŚ Siostra namawia cię na zrobienie niespodzianki dla rodziców: sałatki owocowej, którą. umiecie