PLAN PRACY GIMNAZJUM PRZYMIERZA RODZIN W ROKU SZKOLNYM 2008/2009. Dyrektor. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów Nauczyciele. Wychowawcy.

Pełen tekst

(1)

PLAN PRACY GIMNAZJUM PRZYMIERZA RODZIN W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Lp. Rodzaj prac i czynności Odpowiedzialny za wykonanie

Termin realizacji Uwagi I. Praca dydaktyczna i wychowawcza

Organizacja pracy 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Opracowanie planu organizacji roku szkolnego i planu zajęć Wypełnianie dzienników klasowych i fakultatywnych

Opracowanie planów

dydaktycznych z

poszczególnych przedmiotów Opracowanie planu pracy wychowawczej w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły z uwzględnieniem tematyki godzin wychowawczych

Opracowanie planów pracy na zajęcia pozalekcyjne i przedstawienie listy uczniów

Organizacja sesji

podsumowujących i

kwalifikacyjnych

-rada organizacyjna- przygotowanie nowego roku szkolnego

-zatwierdzenie dokumentów szkolnych, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

-Analiza wyników pomiarów wewnątrzszkolnych. Bieżące sprawy szkoły

-po I semestrze (podsumowanie) -po II semestrze (klasyfikacja półrocza)

-po III semestrze

(podsumowanie)

-po IV semestrze (klasyfikacja roczna)

-rada podsumowująca rok

Dyrektor

Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów Nauczyciele

Wychowawcy

nauczyciele

Dyrektor i wicedyrektor

Dyrektor wicedyrektor

dyrektor Liderzy WDN Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy nauczyciele Dyrektor wychowawcy nauczyciele Dyrektor, Wicedyrektor, wychowawcy,

do 1.09.2008r.

do 05.09.2008r.

do 15.09.2008r.

do 15.09.2008r.

do 19.09.2008r.

27.08.2008r.

15.09.2008r.

Listopad 2008r.

06.11.2008r.

14.01.2009r.

02.04.2009r.

17.06.2009r.

23.06.2009r.

(2)

7.

8.

szkolny

Egzamin gimnazjalny

-zorganizowanie egzaminu pilotażowego z j. obcego w kl.III -zorganizowanie próbnego egzaminu

-przygotowanie sal na egzamin gimnazjalny

-egzamin gimnazjalny:

• Część humanistyczna

• Część matematyczno- przyrodnicza

• Język obcy nowożytny

Kształcenie

-Koła zainteresowań:

 Literackie (kl. II)

 Informatyczne (kl. I, II)

 Języka rosyjskiego (grupa podstawowa;

kl.II)

 Języka rosyjskiego (grupa zaawansowana;

kl.II)

 Języka niemieckiego (kl.II)

 Chemiczne (kl.III)

 Fizyczne (kl.II)

 Taneczne (kl,I, II, III)

 Geograficzne (kl. I, II)

 Matematyczne (kl. II) -Konsultacje dla kl. III- przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego:

-j. polski

nauczyciele Dyrektor Dyrektor

Wychowawcy kl.II

Zespoły egzaminacyjne

Ewa Wojtaś

Piotr Robakowski

Joanna Kozłowska- Pałyska

Anna Salwa Danuta Burno- Chłopek

Marek Saulewicz Piotr Zabieglik Wojciech Naczas H. Zając

E. Wojtaś

wg harmonogramu OKE

21. 10. 2008r.

22.04.2009r.

23.04.2009r.

24.04.2009r.

Wg harmonogramu zajęć

pozalekcyjnych

Od września 2008 do kwietnia 2009r.

(3)

-historia/WOS -geografia -biologia -chemia

-fizyka/matematyka

Konsultacje z chemii (kl. II) Konsultacje z fizyki (kl. II)

-Wycieczki:

 Wyjazdy do teatru, kina, muzeum

 Łódź i okolice (kl. II)

 Szlakiem Orlich Gniazd (kl. I, III)

 Festiwal Nauki

 Wyjazd do muzeum i Zamku Królewskiego (kl.I)

 Francja

-Konkursy i olimpiady:

 Olimpiada Historyczna

 Olimpus- Olimpiada z j. angielskiego

 Ekoplaneta

 Konkurs matematyczny (MKO)

 Konkurs matematyczny (PODN)

 Kangur

 Konkurs geograficzny (MKO)

M. Wójcik W. Naczas M. Kargol

D. Burno-

Chłopek M. Saulewicz

D. Burno-

Chłopek M. Saulewicz

Magdalena

Wójcik, Wioletta Włodarczyk, Ewa Wojtaś,

Małgorzata Małachowska Magdalena Wójcik

W. Włodarczyk, D. Róg

Danuta Burno- Chłopek

Małgorzata Małachowska

Monika Kaczmarczyk Magdalena Wójcik Dorota Róg Małgorzata Kargol Halina Zając

Halina Zając, Aneta Rękawek j. w.

Wojciech Naczas

Cały rok

Maj 2009r.

Maj/czerwiec 2009 wg kalendarium festiwalu

Listopad/grudzień 2007

Marzec/kwiecień 2009

Październik 2008r.

Listopad 2008 Marzec/kwiecień 2009

I-VI 2009r.

Wg terminarza konkursów

przedmiotowych MKO

Maj 2009 Marzec 2009

Wg terminarza konkursów

przedmiotowych MKO

(4)

9.

 Konkurs polonistyczny (MKO)

 Powiatowe konkursy recytatorskie

 Fizyka i astronomia (MKO)

 Konkurs Fizyczny ,,Lwiątko”

 Konkursy j. niemieckiego

 Konkurs biologiczny (MKO)

 Konkurs

chemiczny(MKO)

 Moje finanse z klasy do klasy

 Konkurs promujący powstanie wielkopolskie

 Konkurs historyczny ,,Przekształcenia

terytorialne i

ludnościowe w

tysiącletniej historii państwa polskiego (MKO)

 FOX- konkurs j. angielskiego

High Flier

-przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad

-organizacja szkolnych etapów konkursów i olimpiad

Kontrola prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, procesu wychowania i rytmiczności oceniania

Nauczyciele:

-systematyczność

Ewa Wojtaś

Ewa Wojtaś Marek Saulewicz

M. Saulewicz

Anna Salwa Małgorzata Kargol

Danuta Burno- Chłopek

Magdalena Wójcik Magdalena Wójcik Magdalena Wójcik

Dorota Róg Joanna Masny Nauczyciele

Wicedyrektor

wicedyrektor

Wg terminarza konkursów

przedmiotowych MKO

Listopad 2008, luty 2009

Wg terminarza konkursów

przedmiotowych MKO

Marzec 2009

Wrzesień-maj 2008/2009

Wg terminarza konkursów

przedmiotowych MKO

Wg terminarza konkursów

przedmiotowych MKO

Od marca 2009r.

Wrzesień-

październik 2008r.

Wg terminarza konkursów

przedmiotowych MKO

Marzec 2009r.

Listopad 2008r.

Praca ciągła

Wg kalendarium konkursów i olimpiad

Listopad 2008;

(5)

dokumentowania przebiegu nauczania

-rytmiczność oceniania i przestrzegania WSO (ilość ocen) -prowadzenie dokumentacji zajęć pozalekcyjnych (dzienniki zajęć pozalekcyjnych)

Wychowawcy:

-prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen)

-dokumentacja zebrań z rodzicami

Pedagog szkolny:

-prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego

styczeń, kwiecień, czerwiec 2009 Styczeń, czerwiec 2009

Na koniec każdego miesiąca

Wrzesień 2008;

Styczeń, kwiecień 2009

Maj 2009

Grudzień 2008, czerwiec 2009

II. Tworzenie tradycji i ceremoniału szkoły 1. Kształtowanie ceremoniału

szkoły katolickiej

-udział młodzieży, nauczycieli i rodziców w Mszach Świętych z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz innych okazjonalnych uroczystościach i świętach

-Górki: dzień skupienia I klasy

-udział młodzieży, nauczycieli i rodziców we Mszy Świętej:

• z okazji rozpoczęcia roku

• okazjonalnych świąt i uroczystości

• zakończenia roku szkolnego

-Piesza Pielgrzymka uczniów kl.

III do Górek

-comiesięczna Msza Św. dla szkoły

-codzienna wspólna modlitwa

Ks T. Koprianiuk

Dyrektor

Ks T. Koprianiuk

Ks T. Koprianiuk Wychowawca klasy I

Ks T. Koprianiuk Ks T. Koprianiuk

Cały rok szkolny

Wrzesień 2008

Listopad 2008 Ostatni czwartek miesiąca

Cały rok szkolny

(6)

2.

-spotkania adwentowe i wielkopostne

-udział nauczycieli i uczniów w rekolekcjach

-Bierzmowanie kl. III

Uroczystości szkolne

-uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009

-ślubowanie klas I LO i Gimnazjum

-otrzęsiny kl. I

-Dzień Chłopaka

-Dzień Edukacji Narodowej - Dzień Papieski

-Święto Odzyskania

Niepodległości -Andrzejki -Mikołajki

-Ekipa św. Mikołaja -Wigilia Szkolna

-Bal dla kl.III gimnazjum -Dzień Europejski

-Dzień Rodzica

- Światowy Dzień Walki z AIDS -Szkolny Dzień Ziemi

-Dzień bez Papierosa

-Międzynarodowy Dzień Książki -I ty możesz zostać św.

Mikołajem

-Cała Polska czyta dzieciom -Międzynarodowy Dzień Liczby Π

-Dzień Zdrowia

Ks. T. Koprianiuk Dyrektor

Wychowawcy Ks T. Koprianiuk

Dyrektor, Ewa Wojtaś

A. Mucha,

Wychowawcy kl.I Wychowawcy kl.II, SU SU

Dyrektor, SU W. Włodarczyk, Ks T. Koprianiuk R. Kuźbida Wychowawcy, SU

Wychowawcy Ks T. Koprianiuk Dyrektor,

Wychowawcy, Ksiądz

Wychowawca kl.

III

SU, wychowawcy Wychowawcy kl.I M. Kargol, W.

Włodarczyk M. Kargol, Z.

Gajewska

M. Kargol, W.

Włodarczyk A. Mucha, E.

Wojtaś M. Wójcik M. Wójcik

H. Zając, A.

Rękawek

M. Kargol, W.

Cały rok szkolny

Wielka Środa 2009r.

1.09.2008

24.09.2008

25.09.2008

30.09.2008 13.10.2008 17.10.2008 12.11.2008 30.11.2008 6.12.2008 13.12.2008 19.12.2008

Czerwiec 2009 Czerwiec 2009 18.06.2009 Grudzień 2008 Kwiecień 2009 Maj 2009 Kwiecień 2009 Grudzień 2008 Kwiecień, maj 2009 Marzec 2009

Kwiecień 2009

(7)

-uroczyste zakończenie roku szkolnego 2008/2009

Włodarczyk

Dyrektor, SU 19.06.2009 III. Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich 1.

2.

3.

4.

5.

Działalność Samorządu Szkolnego

-przeprowadzenie wyborów -sprawozdanie z działalności Organizowanie akcji dobroczynnych:

-zbiórki na misje -Dzień Papieski -Ekipa św. Mikołaja

Udział w życiu publicznym -współpraca z władzami lokalnymi

-Młodzieżowa Rada Miasta Organizowanie koleżeńskiej pomocy w szkole

Utrzymanie porządku na terenie szkoły

Samorząd Szkolny

A. Mucha

SU, ks T.

Koprianiuk

Samorząd Szkolny

Nauczyciele nauczyciele

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Zgodnie z

harmonogramem Starostwa

Cały rok szkolny Cały rok szkolny IV. Wychowanie kulturalne

1.

2.

3.

Dbałość o kulturę osobistą

-grzeczne odnoszenie się do siebie

-umiejętność kulturalnego dyskutowania (dyskusje klasowe, debaty szkolne)

-estetyczny wygląd (odpowiedni strój) podczas uroczystości szkolnych, wyjazdów do teatru -dbałość o kulturę języka

-dbałość o porządek w świetlicy, szatniach, klasach

Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w mieście, powiecie i województwie

Wyjazdy do teatrów, muzeów, kin warszawskich

Wychowawcy Nauczyciele

Wychowawcy Nauczyciele

Wychowawcy nauczyciele

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny V. Współpraca z rodzicami

1. Stałe kontakty z rodzicami -,,wywiadówki”

-spotkanie formacyjne dla rodziców

Wychowawcy 07.11.2008 16.01.2009 03.04.2009

Listopad/grudzień 2008;

Marzec/kwiecień 2009

(8)

2.

3.

-spotkania informacyjno- szkoleniowe

-dyżury wychowawców

-dyżur pedagoga -dyżur psychologa

Prelekcje, wykłady, spotkania dla rodziców i nauczycieli

Udział rodziców w

uroczystościach szkolnych

-Ślubowanie(dla rodziców klas I)

-szkolne spotkanie opłatkowe -Dzień Rodzica

Wybory Rady Rodziców

Wychowawcy

Wychowawcy

Pedagog szkolny Psycholog szkolny

Ks T. Koprianiuk Dyrektor

Dyrektor Wychowawcy

Wychowawcy kl.I Dyrektor

Wychowawcy

Wtorki godz. 17- 18.00

30.09.2008 21.10.2008 25.11.2008 9.12.2008 24.02.2009 17.03.2009 26.05.2009 Wtorek,

godz.15.10-16.00 Środa, godz. 16.00- 17.00

Cały rok szkolny

24.09.2008 19.12.2008 18.06.2009 Wrzesień 2008

VI. Promocja szkoły 1.

2.

3.

Dni Otwarte

Prowadzenie strony internetowej szkoły

Rekrutacja na nowy rok szkolny

Dyrektor, SU, nauczyciele

P. Robakowski Dyrektor Wicedyrektor Komisja rekrutacyjna

25.04.2009

Praca ciągła

Wg zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :