Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2016/17

10  Download (0)

Full text

(1)

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego

24-300 Opole Lubelskie, ul. Kolejowa 2; tel. (81) 8272175 www.zszopolelubelskie.pl, e-mail: zszol@o2.pl

Zasady rekrutacji

do Zespołu Szkół Zawodowych

im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2016/17

Podstawa prawna:

1) art. 8 ust. 1; art. 9 ust. 5; art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku

w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1942.),

3) zarządzenie Nr 10/2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/17

Opole Lubelskie 29 lutego 2016 roku

(2)

Rozdział I

§ 1

Zespól Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim prowadzi nabór do następujących szkół:

I Szkoły na podbudowie gimnazjum:

1. TECHNIKUM możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i tytułu technika w zawodach:

1) technik hotelarstwa – rozszerzenia j. angielski/niemiecki, geografia/historia kwalifikacje: T.11 – planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12 – obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 2) technik obsługi turystycznej – rozszerzenia j.angielski/niemiecki,

geografia/wos

kwalifikacje: T.13 – planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych T.14 – prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

3) technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenia j.

angielski/niemiecki, geografia/biologia

kwalifikacje: T.6 – sporządzanie potrwa i napojów

T.15 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4) technik technologii żywności – rozszerzenia j.angielski/niemiecki,

biologia/chemia

kwalifikacje: T.4 – produkcja wyrobów cukierniczych

T.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

5) kelner - rozszerzenia j. angielski/niemiecki, geografia/biologia kwalifikacje: T.9 – wykonywanie usług kelnerskich

T.10 – organizacja usług gastronomicznych

6) technik usług fryzjerskich - rozszerzenia j. angielski/niemiecki, biologia/chemia kwalifikacje: A.19 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.23 – projektowanie fryzur

7) technik agrobiznesu - rozszerzenia j. angielski/niemiecki, geografia/historia kwalifikacje: R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej

R.6 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 2. TECHNIKUM OGRODNICZE możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i tytułu technika w zawodzie technik ogrodnik

rozszerzenia j. angielski/niemiecki, biologia/geografia kwalifikacje: R.5 – zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

R.18 – planowanie i organizacja prac ogrodniczych SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE

3. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA o trzyletnim cyklu nauczania (klasy wielozawodowe), możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodach:

rolnik, ogrodnik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, fryzjer, stolarz, kucharz, fotograf, sprzedawca, wędliniarz, murarz-tynkarz, blacharz samochodowy i inne.

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA PRAKTYK – uczeń samodzielnie znajduje zakład pracy, w którym odbędzie praktyki.

(3)

II Szkoły na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – możliwość uzupełnienia wykształcenia średniego oraz przystępowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po odbyciu kwalifikacyjnych kursów zawodowych 3 – letni cykl kształcenia ( 2- letni dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych od 2015 roku ), rozszerzenia: język angielski/niemiecki, geografia/biologia

III Szkoły dla osób posiadających wykształcenie średnie

1. SZKOŁA POLICEALNA dla DOROSŁYCH kształcąca w cyklu 4 – semestralnym w zawodach:

1) technik administracji

kwalifikacje: A.68 – obsługa klienta w jednostkach administracji 2) technik turystyki wiejskiej

kwalifikacje: T.7 – prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

T.8 – prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 3) florysta

kwalifikacje: R. 26 – wykonywanie kompozycji florystycznych

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKI ZAWODOWE

IV Kursy kwalifikacyjne

l.p Poziom wykształcenia Nazwa zawodu 1 zasadnicza szkoła

zawodowa

ogrodnik

2 kucharz

1 technikum technik żywienia i usług gastronomicznych

2 florysta

3 kelner

(4)

§ 2

1.Terminy postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego do 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej – rekrutacja elektroniczna

CZYNNOŚCI DATA

ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA 1

Zapoznanie rodziców i uczniów z

zasadami

rekrutacji - dyrektorzy szkół.

do 15 kwietnia 2016 r.

2

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

Data rozpoczęcia: 2016-04-25 08:00:00

Data zakończenia: 2016-06-23 15:00:00

3

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów

Data rozpoczęcia: 2016-04-25

08:00:00 Data zakończenia: 2016-06-23

15:00:00 4

Weryfikacja danych o osiągnięciach

Data rozpoczęcia: 2016-06-24

10:00:00

Data zakończenia: 2016-06-30 14:00:00

5

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

Data rozpoczęcia: 2016-07-15

10:00:00 Data zakończenia: 2016-07-15

10:00:00

6

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki – dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia OKE

Data rozpoczęcia: 2016-07-15 10:00:00

Data zakończenia: 2016-07-26 15:00:00

7

Publikacja list przyjętych

Data rozpoczęcia: 2016-07-27 10:00:00

Data zakończenia: 2016-07-27 10:00:00

8

Aktualizacja danych

Data rozpoczęcia: 2016-07-27

10:00:00 Data zakończenia: 2016-08-31

23:55:00 9

Rekrutacja uzupełniająca

1 sierpnia 2016r. 29 sierpnia 2016r.

2.Terminy składania dokumentów i rekrutacji do

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej

CZYNNOŚCI DATA

ROZPOCZĘCIA DATA

ZAKOŃCZENIA 1 Składanie dokumentów przez kandydatów 1 czerwca 2016r. 28 czerwca 2016 r.

2 Weryfikacja dokumentów przedłożonych przez kandydatów

28 czerwca 2016r. 30 czerwca 2016r.

3 Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

15 lipca 2016r.

4 Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych 20 lipca 2016r.

5 Rekrutacja uzupełniająca 22 lipca 2016r. 22 sierpnia 2016r.

6 Publikacja ostatecznych list przyjętych 22 sierpnia 2016r.

(5)

3.Terminy składania dokumentów i rekrutacji na semestr pierwszy szkoły policealnej

CZYNNOŚCI DATA

ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA 1 Składanie dokumentów przez kandydatów 1 czerwca 2016r. 28 czerwca 2016 r.

2 Weryfikacja dokumentów przedłożonych przez kandydatów

28 czerwca 2016r. 30 czerwca 2016r.

3 Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

15 lipca 2016r.

4 Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych 20 lipca 2016r.

5 Rekrutacja uzupełniająca 22 lipca 2016r. 22 sierpnia 2016r.

6 Publikacja ostatecznych list przyjętych 22 sierpnia 2016r.

Rozdział II

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2015/2016.

§ 3

1. O przyjęcie do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej i technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkól podstawowych..

3. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie.

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej i technikum powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań

zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodziewydane przez lekarza medycyny pracy.

§ 4

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, wybranego oddziału niezależnie od kryteriów, o których mowa poniżej (zasady organizacji konkursów i olimpiad zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

2. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do Komisji

rekrutacyjnej.

3. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria uwzględniające:

1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie i kierunku kształcenia w szkole zawodowej);

(6)

Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Technik żywienia i usług gastronomicznych Kelner Technik usług fryzjerskich Technik agrobiznesu Technik technologii żywności

Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski Język obcy Język obcy Język obcy Język obcy Język obcy Język obcy Język obcy Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka Geografia/

Historia*

Geografia/

Historia*

Biologia/

Geografia*

Geografia/

Biologia*

Biologia/

Chemia*

Historia/

Geografia*

Biologia/

Chemia*

Technikum ogrodnicze

Język polski Język obcy Matematyka Geografia / Biologia*

* w procedurze rekrutacyjnej bierze się pod uwagę przedmiot z oceną korzystniejszą dla Kandydata

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Język polski Język obcy Matematyka Geografia

2) osiągnięcia ucznia:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, tj.

- uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;

(7)

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 oraz za osiągnięcia, o których mowa w pkt. 2;

4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, przy czym liczba ta powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt.1 oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 2.

4. Ustala się następujący sposób przeliczenia na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego (podanego w procentach) , a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego- wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 z języka polskiego

 z matematyki

 z historii oraz wiedzy o społeczeństwie

 z przedmiotów przyrodniczych: chemia , fizyka ,biologia, geografia

 z języka obcego (poziom podstawowy) będą mnożone przez 0,2 pkt.

2) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

a. 20 punktów – ocena: celujący, b. 18 punktów – ocena: bardzo dobry, c. 15 punktów – ocena: dobry,

d. 8 punktów – ocena: dostateczny, e. 2 punkty – ocena: dopuszczający;

3) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

a) 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, b) maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu:

- finalista w konkursie przedmiotowym - 4 pkt.

- laureat w konkursie lub olimpiadzie tematycznej - 4 pkt.

- finalista w konkursie lub olimpiadzie tematycznej - 2 pkt.,

c) maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie - 2 pkt, 2 i więcej - 4 pkt.) za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć:

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu

powiatowym,

d) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć:

- działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi, lub - działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

- udział w projekcie, w programie dydaktyczno-wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia

(8)

§ 5

1. Przy przyjmowaniu zasadniczej szkoły zawodowej i technikum,

w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku Kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów do momentu zróżnicowania kandydatów:

1) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,

2) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 Zasad rekrutacji,

3) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen na punkty zgodne z § 4 ust.4 pkt 2),

4) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

5) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka bcego,

6) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 Zasad rekrutacji, zbieżnej z rozszerzeniem programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem kształcenia,

7) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę ze wskazanego przez szkołę przedmiotu.

3. Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przez dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryterium, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 Zasad rekrutacji.

4. Liczbę punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydatów, o których mowa w ust.

3, podwaja się.

§ 6

1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu).

2. Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną Listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno -

kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.

3. W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna być wycofana przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata w określonych

terminach ustalonych w § 2 ust. 1 , a dalsza rekrutacja przebiega z uwzględnieniem postanowień określonych w § 4 i 5 Zasad rekrutacji.

4. W procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym kandydaci posługują się kopiami następujących dokumentów:

1) świadectwa ukończenia gimnazjum, które jest równocześnie potwierdzeniem osiągnięć, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt Zasad rekrutacji,

2) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3) dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w § 4 ust. 1 Zasad rekrutacji.

5. Trzy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-2 poświadcza dyrektor macierzystego gimnazjum kandydata (nie dotyczy kandydatów do szkół

ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze w województwie lubelskim). Na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów macierzyste gimnazjum jest zobowiązane poświadczyć przedmiotowe kopie,

uwzględniając jednak liczbę dokonanych wyborów przez ucznia w systemie rekrutacyjnym - w sumie nie więcej niż 3.

6. W procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi kierunku kształcenia (w szkołach zawodowych).

(9)

§ 7

1. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole składając w wybranej szkole oryginały dokumentów, o których mowa w § 2 ust.1

2. Niezłożenie potwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne

z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych.

§ 8

1. W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych (liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) oraz w szkołach

policealnych dla młodzieży i dorosłych rekrutacja odbywa się na zasadach określonych w § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26,poz. 232 z późn. zm.).

§ 9

Przyjmowanie osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych szkół odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010r.w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do

publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. Nr 57, poz. 361)

§ 10

1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym naborze, składają jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych, podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, deklarację wyboru oddziałów w szkołach,o przyjęcie do których się ubiegają.

2. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych

zgromadzonych przez kandydata, z uwzględnieniem postanowień § 4 i 5 Zasad rekrutacji, jest wystarczająca do przyjęcia.

§ 11

1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i ogłoszeniu wyników rekrutacji informacje o wolnych miejscach w szkołach udzielać będą punkty informacyjne umiejscowione w Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz w Oddziałach Zamiejscowych.

1) Kuratorium Oświaty w Lublinie ul. 3 Maja 6

2) Oddział Zamiejscowy w Chełmie pl. Niepodległości 1 3) Oddział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 4) Oddział Zamiejscowy w Zamościu ul. Lwowska 19

2. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych są zobowiązani, do codziennego przekazywania informacji o wolnych miejscach od 22 lipca 2016 r. ( do godziny 12.00 każdego dnia ) do 22 sierpnia 2016 r,. przez Globalny System Obsługi Kuratorium

www.kuratorium.lublin.pl/gsok/

§ 12

1. Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych są przyjmowani do szkoły przez Komisję Rekrutacyjną.

§ 13

Zasady rekrutacji wchodzą w życie z dniem 1 marca 2016 roku.

(10)

Załącznik nr 1

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016, za które będą przyznawane punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017.

1. Konkursy organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim ORAZ OLIMP[IADY PRZEMIOTOWE:

KONKURSY O ZASIĘGU POJEWÓDZKIM ORGANIZOWANE PRZEZ LKO KONKURSY PRZEDMIOTOWE::

- z języka polskiego - z języka angielskiego - z języka niemieckiego - z języka francuskiego - z języka rosyjskiego - z języka hiszpańskiego - z historii

- z biologii - z geografii - z matematyki - z fizyki - z chemii

KONKURS TEMATYCZNY:

- konkurs ortograficzny

KONKURSY O ZASIĘGU PONADWOJEWÓDZKIM ORGANIZOWANE PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA MOCY POROZUMIENIA Z INNYMI PODMIOTAMI:

KONKURSY TEMATYCZNE:

- Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

- Losy bliskich i losy dalekich - Życie Polaków w latach 1914 - 1989 - 25 - rocznica wyborów parlamentarnych z czerwca 1989 roku OLIMPIADA TEMATYCZNA:

- Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE:

- matematyczna - języka angielskiego - informatyczna 2. Zawody sportowe:

- zawody organizowane przez SZS - Gimnazjada

- zawody organizowane przez polskie związki sportowe oraz JST

- zawody organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe ( Igrzyska Olimpijskie, mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata )

3.Zawody artystyczne

– zawody organizowane przez szkoły i placówki wymienione w Zarządzeniu 125 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2016 roku.

- zawody organizowane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, uczelnie i szkoły artystyczne.

Figure

Updating...

References

Related subjects :