Biuletyn Statystyczny województwa małopolskiego, 1999, nr 2/3

Pełen tekst

(1)

INFORMACJE

XXK

INFORMATION

I OPRACOWANIA AND STATISTICAL

STATYSTYCZNE PAPERS

ß/bUc/e^Q^

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO STATISTICAL BULLETIN OF

MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

KWIECIEŃ 1999 Q

APRIL 1999

(2)

PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US - PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA WHEN PUBLISHING THE SO DATA - PLEASE INDICATE THE SOURCE

WAŻNIEJSZE SKRÓTY MAJOR ABBREVIATIONS

: m2 = metr kwadratowy

square metre

Ł. = thousand m3 = metr sześcienny

cubic metre min = milion

million '

2 = miliard

= milliard (billion)

= mililitr muiiutre

g = komplet

= hektolitr (sto litrów) hectolitre

9

= ciąg dalszy

= continued kg = kilogram

kilogram cl

= dokończenie

= continued

= decytona (kwintal) deciton

tabl. = tablica

1 -'Z NACE

= Europejska Klasyfikacja Działalności

= Nomenclature des Activitees de Communaute Europeenne

m egz = egzemplarz

km = kilometr kilometre

Ud UMOWNE SYMBOLS

Kropka

"W tym"

"Of which"

(0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5.

magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit.

k informacji wiarygodnych.

(.) - zupełny brak informacji albo brak ir data not available or not reliable.

x - wypełnieni not applies

- oznacza, że nie podaje się wszystkich indicates that not all elements of the sl

ników s e given.

- analogiczny okres roku poprzedniego = corresponding period of previous year = - okres poprzedni = 100

previous period =100 - grudzień roku poprzedniego = 100

December of previous year = 100

(3)

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE INFORMATION AND STATISTICAL

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN OF MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

MIESIĘCZNIK

MONTHLY KRAKÓW, KWIECIEŃ 1999

KRAKÓW, APRIL 1999

(4)

KOMITET REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT

Marian Schab

CZŁONKOWIE MEMBERS

Andrzej Binda Barbara Oremus Anna Pawlik Zofia Pawlikowska Roman Podorski

SKŁAD KOMPUTEROWY I WYKRESY COMPUTER COMPOSITION AND CHARTS

Ewa Kopacka Aneta Ryszka

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. K. Wyki 3 Tel. (0-12) 415-60-11, fax. (0-12) 415-40-58

Druk: Urząd Statystyczny w Katowicach - Wydział Poligrafii zam. 47/99, nakł. 130 egz. A4

(5)

SPIS TREŚCI

Tablica

x Uwagi ogólne...

x Wyjaśnienia metodyczne ..

gólna chars io-gospoda -acujący i p szrobocie ..

x Wynagrodzenia...

x Rolnictwo...

x Budownictwo mieszkaniowe...

x Sektor przedsiębiorstw...

x Przemysł...

x Budownictwo...

x Transport...

x Handel...

x Podmioty gospodarcze...

1. Wybrane dane o województwie...

2. Wybrane dane według sektorów własności...

LUDNOŚĆ

3. Stan i ruch naturalny ludności...

4. Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ....

5. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw... - 6. Bezrobotni zarejestrowani i oferty 7. Bezrobotni zarejestrowani według pozio­

mu wykształcenia, wieku, czasu pozo­

stawania bez pracy i stażu pracy...

WYNAGRODZENIA

8. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw...

9. Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach...

10. Relacje cen w rolnictwie...

11. średnie ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych...

INWESTYCJE

12. Mieszkania...

CONTENTS

General notes... 5

Methodological notes... 11

General description of the social and economic situation in a voivodship... 15

Workers and average employment... 15

Unemployment... 16

Salaries... 17

Prices... 18

Agriculture... 18

Dwelling construction... ... 18

Sector of enterprises... 18

Industry... 18

Construction... 19

Transport... 20

Trade... 20

Economic units... ... 20

Selected data on voivodship... 21

Selected data by ownership sector... '... 24

POPULATION Population and vital statistics... 25

LABOUR Employment in enterprise sector... 26

Average paid employment in enterprise sector... 29

Registered unemployed people, and job offers... 32

Registered unemployed people by educational level, age duration of unemployment and work seniority... 33

WAGES AND SALARIES Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 35

Average market-places prices received by fanners... 38

Price relations in agriculture... 38

Average retail prices of selected consu­ mer goods and services... ... 39

INVESTMENTS Dwelings... 44

(6)

4 Spis treści Contents

Tablica Strona

Table Page

PODMIOTY GOSPODARCZE ECONOMIC UNITS

13. Podmioty gospodarcze według sektorów

14. Podmioty gospodarcze...

Economic units by sectors and sections... 45 Economic units... 46

ROLNICTWO AGRICULTURE

15. Skup ważniejszych produktów rolnych...

Procurement of major agicultural products... 48

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

16. Produkcja sprzedana przemysłu...

17. Produkcja sprzedana budownictwa...

Sold production of industry... 49 Sold production of construction... 50

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE PUBLIC SECURITY

18. Przestępstwa stwierdzone i wskaźniki wykrywalności przestępstw...

19. Wypadki drogowe z ofiarami w ludziach .

Recorded crimes and the rate of detectability of crimes... 51 Road traffic accidents with casualties 51

XXXXX XXXXX

20. Wybrane wskaźniki ogólnopolskie... Selected indicators for Poland... 52

XXXXX XXXXX

x Wykaz publikacji wydanych przez GUS ..

x Wykaz publikacji będących w sprzedaży The list of the CSO publications... 56 The list of publications being in sale... 58

(7)

UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES

1. Dane w Biuletynie Statystycznym prezen­

tuje się w układzie Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), opracowanej na podstawie wydawnictwa Biura Statystycznego Wspólnot Europejskich EUROSTAT - "Nomenclature des Activites de Communaute Europćenne - NAGE rev. I". EKD wprowadzona została z dniem 1 I 1991 r. zarządzeniem nr 83 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 XII 1990 r. (Dz. Urz. GUS Nr 30, poz. 151).

Dane statystyczne prezentowane są w ukła­

dzie EKD według sekcji, działów i - w niektó­

rych przypadkach - grup.

2. Prezentowane dane obejmują podmioty gospodarki narodowej bez względu na charakter własności, tj. zaliczane do sektora publicznego i prywatnego. Do sektora publicznego zalicza się podmioty stanowiące własność państwową, samorządową oraz mieszaną z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego. Do sektora prywatnego zalicza się podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową (m.in. spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, organizacje spo­

łeczne, stowarzyszenia, fundacje), zagraniczną (m.in. przedsiębiorstwa zagraniczne drobnej wytwórczości, spółki z wyłącznym udziałem kapitału zagranicznego) oraz mieszaną z prze- apitału podmiotów sektora prywatnego.

wagą kapitć

3. Dane opracowano zgodnie z każdo­

razowym stanem organizacyjnym gospodarki narodowej. Wskaźniki dynamiki w zakresie pracujących i przeciętnego zatrudnienia obliczono w warunkach porównywalnych.

4. Przez podmioty gospodarki narodowej ozumie się jednostki prawne, tj.: osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

5. Pod pojęciem podmiotów gospi darczych rozumie się podmioty prowadząc działalność gospodarczą, tj. produkcyjną i usłi gową w celach zarobkowych i na własny rachi nek podmiotu prowadzącego tę działalność.

1. Data in Statistical Bulletin are presented according to NACE classification, compiled on the basis of the publication of Statistical Office of the European Community EUROSTAT,

"Nomenclature des Activites de Communautś Europeenne - NACE, rev. I ", NACE has been implemented since 1 I 1991 by Regulation No. 83 of the President of the Central Statistical id 31 XII 1990 (CSO Official Journal

>ffice, datec lo. 30, item 151).

Statistic

some cases - by groups.

Statistical data are presented following the NACE scheme - by sections, divisions and - in

2. Presented data cover units of the national economy regardless of ownership, that is, included in the public and private sectors. The

“r includes units of state ownership, hip with private public sector

private foreign ownership (among others: small- scale foreign enterprises, p exclusive foreign capital share) and mixed

lerships with ---ö.. W auu i IMACU ownership with a private sector unit capital majority.

3. Data are compiled according to the respective organizational status of units of the national economy. Indices of employment and average paid employment are in comparable

4. The term entities of the national economy is understood as a legal entities, i.e.:

legal persons, independent organizational entities without legal personality as well as natural persons conducting economic activity.

5. The term economic entities is understood as entities conducting economic activity, i.e., production and service activity for purposes of profit and for the entity’s own-account.

(8)

6 Uwagi ogólne General notes

6. W zależności od częstotliwości i zakresu pozyskiwanego materiału źródłowego (spra­

wozdania, wyniki badań i inne), dane pre­

zentowane w Biuletynie Statystycznym różnią się zakresem podmiotowym i czasowym, i tak:

miesięcznym - dotyczą irki narodowej, w któ- :ba pracujących przekracza 5 osób, rm dane nie obejmują zatrudnionych granicami kraju, zatrudnionych w go- arstwach pomocniczych jednostek budżetowych oraz zatrudnionych w orga­

nizacjach społecznych, politycznych, związ­

kach zawodowych i innych;

2) dane o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospo­

darki narodowej, z tym że dane w zakresie:

- górnictwa i kopalnictwa oraz działalności produkcyjnej dotyczą podmiotów, w któ­

rych liczba pracujących przekracza 50

- pozostałych rodzajów działalności dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 20 osób;

3) dane o skupie produktów rolnych - w ujęciu miesięcznym, - dotyczą danych meldun­

kowych o ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki orga­

nizacyjne nie posiadające osobowości pra­

wnej (w tym spółki cywilne i jaw 1) dane o pracujących,

dzeniach - w ujęciu podmiotów gospodarki narodowej, rych liczba pracujących przekracza przy czym dane nie obejmują zatru<

poza granicami kraju, zatrudnionyc spodarstwach pomocniczych budżetowych oraz zatrudnion

wnej (w tym spółki cywilne i jawne), które mają siedzibę na terenie województwa, a prowadzą w ramach działalności gospo­

darczej skup produktów rolnych średnio od producentów niezali

wozdawczc nych, obeji

iakcji i siedziby ł okresy roczne

łych półrocz- sjmującej również skup, o wartości przekraczającej 10 tys. zł, realizowany przez osoby fizyczne, fizyczne, jak i zakres jak i zakres sprawozdawczości, która obejmuje tylko producentów z terenu województwa.

Wskaźniki dynamiki liczone są w zakresie porównywalnym na bazie danych i

iducentów z terenu v ikaźniki dynamiki lic;

dunkowych, a za okresy półroczne - po uwzględnieniu korekt wynikających ze sprawozdawczości;

4) dane o przychodach ze sprzedaży produkcji mysłu i budownictwa, sprzedaży usług sprawozdawcze

przemysłu i budownictwa, transportu, gospodarki magazynowej i łącz­

ności oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów - dotyczą podmiotów gospo­

darczych, w których liczba pracujących przekracza 5 osób;

6. Data presented in the Statistical Bulletin differ in subject and time period depending on frequency and scope of source documents (reports, research finding and other). Data concerning:

1) data on employment, wages and salaries - for monthly periods - refer to those units of the national economy, in which the number of employees exceeds 5 persons, further­

more, data excludes persons employed abroad, employed in auxiliary establish­

ments of budgetary units and engaged in social and political organizations, trade unions and other;

2) data on investment outlays and newly started investments refer to units of the national economy, but data concerning:

- mining and quarrying and manufacturing refer to those units, in which the number of employees exceeds 50 persons, - other kinds of activities refer to those

units, in which the number of employees exceeds 20 persons;

3) data on procurement of agricultural products - for monthly period - concern data reported on the quantity of procurement by legal persons and independent organi­

zational entities without legal personality (of which civil association and unlimited partnership), which have the seat within the region and carry out, in the framework of economic activity, procurement of agricul­

tural products direct from producers regardless the place of transaction and the seat of the contractor. Data for annual periods take into consideration revisions resulting from reports on the basis of semi­

annual data including also procurement by natural persons when its value exceeds 10 thous. zl as well as reporting range covering only producers from the voivodship's area.

Index numbers are compiled in comparable conditions on the basis of data reported; for semi-annual periods - with the correction from reporting system;

4) data on sold production of industry and of construction, and wholesale and retail sale of goods cover those economic units, in which the number of employees exceeds 5 persons;

(9)

Uwagi ogólne General notes

5) dane o przewozach ładunków i pasażerów - / ujęciu miesięcznym - obejmują przewozy lokonane przez przedsiębiorstwa transpor-okonane przez prze iwe, w których

zekracza 5 osób.

liczba pracujących

pizedsifMiu>«»<, -“'/"-i — i--- ■ dzących działalność gospodarczą w zakresie:

leśnictwa, pozyskiwania drewna i pokrewnych działalności usługowych; rybołówstwa w wo­

dach morskich; górnictwa i kopalnictwa; działa­

lności produkcyjnej; zaopatrywania w energię ryczną, gaz i wodę; budownictwa; handlu - ujazdów

Łllol4CIIIO i użytku 'domowego;

hoteli i restauracji; transportu, gospodarki magazynowej i łączności; obsługi nierucho­

mości, wynajmu maszyn i sprzętu bez obsługi Drskiej oraz wypożyczania artykułów

mych, motoc

informatyki i działalności

od prowat usług san it;

mej z prowadzeniem inte- ścieków, wywozu

Iności związa oraz pozostałej

8. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o przemy­

śle, dotyczy to sekcji EKD: "Górnictwo i kopal­

nictwo", "Działalność produkcyjna" oraz "Zao­

patrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę".

9. W tablicach - o ile nie zaznaczono inaczej - dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących, a wskaź- lynamiki na podstawie wartości w cenach ceny bie niki dynamiki na podstawie wa stałych. Jako ceny stałe od to ceny stałe 1995 r. (średnii

10. W przypadku zmian metodycznych oraz zmian w systemie cen stałych - wskaźniki dynamiki obliczono metodą nawiązania łańcuchowego.

11. Dane według sekcji, działów i grup EKD opracowano metodą przedsiębiorstw.

12. Niektóre dane mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie w następ­

nych wydaniach Biuletynu Statystycznego.

W momencie wprowadzenia zmiany dane te oznaczone są "T".

5) data on transport of goods and passengers include transport services rendered by transport enterprises, in which the number of employees exceeds 5 persons.

7. The category - enterprise sector - used in the Bulletin, indicates those units which carry out economic activities in the following areas:

forestry, logging and related service activities;

sea fishing; mining, quarrying; manufacturing;

electricity, gas and water supply; construction;

whole sale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods; hotels and restaurants;

transport, storage and communication; real estate activities, renting of machinery and equipment without an operator as well as renting of articles of personal and home use, computers and similar activity, other activity connected with operating a business; sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities; recreational, cultural and sporting activities and other service activities.

8. The category - industry used in the Bulletin, refers to the NACE (rev. 1) sections:

"Mining and quarrying", "Manufacturing" and

"Electricity, gas and water supply".

9. In the tables - unless otherwise stated - data in terms of value and structural indicators are presented at current prices and index numbers, on the basis of value at constant prices. As constant prices since 1996 - 1995 constant prices (1995 average current prices).

10. In the case of methodological changes and changes in the system of constant prices, indices are calculated using the chain - base index method.

11. Data by the NACE section, division and group are compiled following the enterprise method.

12. Some figures are provisional and may be subject to revision in next editions of the Statistical Bulletin. Such revised data will be marked with sign "T".

(10)

8 Uwagi ogólne General notes

13. Ze względu na elektroniczną technikę stwarzania danych, w niektórych przypad- i sumy danych z niższych poziomów klasyfikacji EKD - z tytułu zaokrągleń - mogą się różnić od podanych wielkości "ogółem" na wyższych poziomach klasyfikacji EKD.

14. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych

sdnych ą niż podaiwyrażonych z v

no w tablicach.

15. W tablicach zawierających w boczku okresy miesięczne, w przypadku braku informacji - podano dane kwartalne wpisując je na poziomie miesiąca kończącego dany kwartał.

13. Due to electronic data processing technology, in selected cases the grand totals for lower NACE classification level, due to number roundings, may differ from the figure

"total" at higher NACE classification level.

14. Relative numbers (indices, percentages) are calculated, as a rule, on the basis of absolute data expressed with higher precision that presented in tables.

15. In tables presenting monthly data on the side, when such data is not available, quarterly data is shown in the line of the month ending

16. W stosunku do obowiązującej Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) w Biuletynie Statystycznym zastosowano skróty - skrócone nazwy oznaczone zostały w tab­

licach znakiem „A". Zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej:

16. In regard to NACE abbreviations are used in the Statistical Bulletin - those abbreviations are marked in the tables with sign

„A”. The abbreviations and their complete names are given below:

skrót pełna nazwa

sekcje EKD handel handel hurtowy i detaliczny;

i naprawy naprawy pojazdów mecha-naprawy pojaz nicznych, motortocykli oraz arty­

kułów przeznaczenia osobi­

stego i użytku domowego transport, gospodarka ma-

abbreviation complete name sections NACE trade and repair wholesale and retail

trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and house­

hold goods transport, stora- transport, storage econo- ge and commu- my and communication nication

firm z prowadzeniem interesów idministracja administracja publiczna

»ubliczna i obrona nar

narodowa socjalna działy EKD produkcja produkcja odzieży; wypra- odzieży oraz wianie i barwienie skór futrzarstwo futerkowych obróbka skóry garbowanie i wyprawianie i produkcja wy- skór; produkcja toreb robów ze skóry bagażowych, toreb ręcz­

nych, wyrobów rymars­

kich, uprzęży i obuwia

public public administration and administration defence; compulsory so- and defence cial security

divisions NACE re of manufacture of wearing iparel apparel; dressing and

dyeing of fur manufacture of manufacti wearing app and furriery

processing of tanning and dressing of leather and leather; manufacture of manufacture of luggage, handbags, sad- leather products dlery, harness and foot-

(11)

Uwagi ogólne General notes

skrót pełna nazwa abbreviation complete name

na oraz ze z wyjątkiem mebli;

dukcja artykułów ze słor i materiałów używanych do

produkcja celulozowo- papiernicza działalność wydawnicza i poligraficzna

wyplatania produkcja masy celulo-

bów z papie działalność wydawnicza;

pisanych i

wej i paliw jądrowych produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych

produkcja metalowych wy­

robów gotowych, z wyją­

tkiem maszyn i urządzeń iftowej i poi

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych produkcja wyi bów z metali (bez maszyn i urządzeń)

produkcja ma- produkcja maszyn i urzą- szyn i urządzeń dzeń, gdzie indziej nie

sklasyfikowana produkcja ma- produkcja maszyn szyn i aparatury i aparatury elektrycznej, elektrycznej gdzie indziej nie sklasy­

fikowana

produkcja mebli; produkcja mebli; działal- pozostała dzia- ność produkcyjna, gdzie łalność produk- indziej nie sklasyfikowana

sprzedaż i na- sprzedaż, obsługa i nap- prawy pojazdów rawy pojazdów mechani- mechanicznych; cznych i motocykli; sprze- sprzedaż dęta- daż detaliczna paliw do liczna paliw pojazdów amochodowych handel hurtowy handel hurtowy i komiso- i komisowy wy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami handel detalicz- handel detaliczny, z wyjąt- ny; naprawy ar- kiem sprzedaży pojazdów tykułów przezna- mechanicznych i motocyk- czenia osobiste- li; naprawy artykułów go i użytku do- przeznaczenia osobistego mowego i użytku domowego

divisions NACE manufacture of manufacture of wood and wood and wood, of products of wood and straw and wicker cork, except furniture;

products manufacture of articles of straw and plaiting ma-

manufacture of pulp and

publishing and printing

manufacture of pulp, paper and paper products

publishing; printing and reproduction of recorded

manufacture of coke, refined pe­

troleum products and derivatives manufacture of chemicals and chemical pro­

manufacture of metal products (except machi­

nery and equip-

manufacture of machinery and equipment manufacture of electrical machi­

nery and appara-

manufacture of furniture; other manufacturing

sale and repair of motor vehic­

les; retail sale of automotive fuel)

manufacture of coke oven products, refined petro­

leum products and nuclear

manufacture of chemicals, chemical products and man-made fibres

manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

manufacti and equi where cla

ure of machinery pment not else-

manufacture of electrical machinery and apparatus not elsewhere classified

manufacture of furniture;

other manufacture not elsewhere classified

sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles; retail trade of automotive fuel

wholesale and commission tra-

retail trade; re­

pair of personal and household

lesale and commis- i trade, except of motor licles and motorcycles

des; repair of pen id household goods retail trade, motor vehicle

(12)

10 Uwagi ogólne General notes

pełna nazwa działy EKD transport lądowy transport lądowy; transport i rurociągowy rurociągowy działalność działalność wspierająca pomocnicza i pomocnicza dla trans- dla transportu- Portu: działalność agencji organizowanie turystycznych turystyki

grupy EKD wznoszenie bu- wznoszenie kompletnych dowli; inżynieria budowli lub ich części;

lądowa i wodna inżynieria lądowai wodna przeładunek, przeładunek, magazyno- magazynowanie wanie, składowanie i składowanie i przechowywanie towarów towarów

tycznych, pilotów i prze­

wodników wycieczek; pozo­

stała działalność związana

abbreviation complete name divisions NACE land and pipeline land transport; transport transport via pipelines auxiliary trans- supporting and auxiliary port activities; transport activities; activi- tourism organi- ties of travel agencies

NACE groups building building of complete constructions; constructions or parts of civil engineering them; civil engineering cargo handling cargo handling, storage and storage and warenhousing

tourism activities of travel agen- organization des and tour operators;

tourist assistance activities not elsewhere classified turystyką, gdzie indziej nie

Jasyfikowana

usług konsumpcyjnych prowadzone jest .jdług zaleconej przez EUROSTAT kla- lyfikacji COICOP/HICP (klasyfikacja konsum­

pcji indywidualnej według celów - wersja pcji

stosował wskaźnil

Urzędowyr z 21 listopr

ina w obliczeniach zharmonizowany ików cen konsumpcyjny

sji 4/96 opublikowanym w Dzii

lumpcyjnych). Kii cja ta została wprowadzona w krajacl oporządzeniem Komisji Europepejskiej

denniku

17. Since 1999 consumer goods and services prices survey has been kept according to COICOP/HICP classification recomended by EUROSTAT (individual consumption classification according to aims - version used in computations of harmonised consumer prices index). This classification was introduced in UE countries with Regulation of European Commision N° 2214/96 published in Official Journal of European Community N° L 296 of 21 th November 1996.

18. Szersze informacje oraz szczegółowe wyjaśnienia metodyczne publikowane są w zeszytach metodycznych oraz opraco­

waniach branżowych GUS.

18. Broader information and detailed methodological description are published in methodological volumes and statistical publications of the Central Statistical Office.

(13)

WYJAŚNIENIA METODYCZNE

w oparciu o wyni

dane z ruchu naturalnego (urodzenia i zgo­

ny), migracji na pobyt stały (wewnętrznych i zagranicznych) i czasowy (powyżej 2 mie­

sięcy), a także wykorzystując dane doty­

czące zmian administracyjnych, 2) urodzeniach i zgonach (w tym zgonach

niemowląt) opracowano zgodnie z kryte-

zatrudnione i niepełnozatrudnione w głównym miejscu pracy.

Do pracujących zaliczono.

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku

2) właściciel

agentów;

członków

iłowane rolnictwa indywidualnego.

5) członków rolniczych spółdzielni produk-

Prezentowane w Biuletynie dane nie obejmują

3. Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełno- zatrudnionych.

4. Dane o bezrobociu rejestrowanym dotyczą

osób odbywających szkolenie lub staż u praco­

dawców.

Bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku to zarejestrowane w urzędach pracy osoby poszukujące pracy, które utraciły bądź nie nabyły prawa do zasiłku.

Stopę bezrobocia obliczono jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

METHODOLOGICAL NOTES 1. Data concerning:

1) population are compiled using balance method on the basis of results of the 1988 National Population Census and actual data on vital statistics (births and deaths), permanent migration (internal and external), temporary migration (over 2 months) and also utilising data regarding administrative changes,

2) births and deaths (including infant deaths) - fis calculated according to the new definition of infant birth and death - recommended by the World Health Organization (WHO).

2. Data on em employed on a full main place of work.

lployment includes those and part-time basis in the

Employment includes:

1) 2)

4)

persons employed on the basis of a labour contract;

owners and co-owners of units engaged in economic activities including helping mem­

bers of their families;

outworkers;

agents and persons employed by agents;

members of agricultural production coope-

Data presented in the Bulletin does not include individual agriculture.

3. Data on average paid employment includes persons employed on the basis of a labour contract on a full and part-time basis, converted to full-time work period.

4. Data of registered unemployment cover persons registered in labour offices.

Since 1 January 1997 registered un arsons who rec lersons directed aris.

. . lout to the right to benefit, the persons registered in employment irching for work, who either lost

registered unemployed uded persons who receive pre- sion benefit and persons directed to training

•ractice at employ has not included persons

lion bei

The unemployed without to the

offices, searching for work, who e did not acquire the right to benefit.

Unemployment rate was compiled as a ratio of registered unemployed persons to the economically active civilian population.

(14)

12 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

5. Pod pojęciem bezrobotnego należy rozu­

mieć osobę nie zatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze cza­

su pracy, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) urzędzie pracy, jeżeli:

- ukończyła 18 lat (z wyjątkiem młodocia­

nych absolwentów),

- kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna

te pobi rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńs*'1— ---1---lub wycł

cielem

5. An unemployed person means a person having no employment and not attending any full-time school, capable of work and ready to take up full-time employment and registered in a local labour office, appropriate for its permanent of temporary place of residence, if the person:

; aged 18 or more (excluding adolescent raduates);

; aged less lan 65 (for r

did not acquire the right to retirement pay or is aged less than 60 (for women), or less

5 (for men);

jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych, - nie podlega ubezpieczeniu emerytalno -

rentowemu z tytułu stałej pracy jako domo­

wnik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

nie podjęła pozarolniczej działalności gos­

podarczej lub nie podlega - na podstawie odrębnych przepisów - obowiązkowi ubez­

pieczenia społecznego, lub zaopatrzenia rentowego,

- jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,

- nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności.

6. Pod pojęciem ludności czynnej zawodowo należy rozumieć osoby pracujące oraz bezrobotne.

7. Składnikami wynagrodzeń są: wynagro­

dzenia osobowe, wypłaty z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracow­

ników jednostek sfery budżetowej, wynagro­

dzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyj- no-prowizyjne, honoraria. Dane za okresy kwar­

talne nie uwzględniają wynagrodzeń bezoso­

bowych, wynagrodzeń agencyjno - prowizyj­

nych i honorariów.

8. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne nominalne przypadające na 1 zatrudnionego obliczono przyjmując:

pension resulting from inability to work or, after ceasing to work, does not receive a rehabilitation benefit, a sick, maternity or child-care benefit;

is not the owner or holder (sole or dependant) of agricultural real estate with an area of agricultural land exceeding

insurance from full-time work due to being a member of an agricultural household with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha;

- did not undertake non-agricultural economic activity or is not subject, on the basis of separate regulations, to obligatory social insurance or a retirement provision;

is disabled but is able to work at least half the full work-time required within a given occupation or service;

- is not temporarily under arrest or not serving a prison sentence.

6. The category - ecomically active population is understood as employment and unemployed persons.

7. The components of wages and salaries are salarier

impresonal wages and salaries, commi personal wages and salaries, payments from profit for distribution and balance surplus in cooperatives, additional annual wages and

• employees of budgetary sphere, s and salaries, commision and

payments igent payments, fees. Quartery data on ind salaries do not include impersonal and salaries, agent and commission pa;

8. Average monthly nominal wage and salary per employee are computed assuming the following:

(15)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 13

osób wykonujących pracę nakładczą oraz uczniów,

2) wypłaty z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla

pracowników jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenia wypłacane z funduszu ho-

1) personal wages and salaries (excluding wa­

ges and salaries of outworkers and appren­

tices as well as persons employed abroad);

2) payments from profit for distribution and surplus in cooperatives;

I annual wages and s<

4) wynagrodzenia wypłaci

norariów iownikom własnym na podsta- Dwy-zlecenia lub umov charakter wynagrodzenia pracow- wie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło

9. Dane o wynagrodzeniach oraz przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych prezentuje się w ujęciu brutto.

10. Wartość produkcji sprzedanej i usług w przemyśle od 1996 r. wykazywana jest w bieżących lub stałych cenach bazowych.

bazowa definiowana jest jako kwota dzy otrzymana przez producenta za jed-

i usług VAT, podatek akcyzowy) względni rabaty i upusty, powiększona o dotacje otrzy­

mywane do danego produktu. Jako stałe ceny bazowe przyjmuje się średnie ceny z 1995 r.

11. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu opracowano na podstawie miesię­

cznego badania cen wyrobów i usłisług fakty- i do próby

nictwo”, „Działalność produkcyjna”, „Zaopatry­

wanie w energię elektryczną, gaz i wodę".

3) additional annual wages and salaries for employees of budgetary sphere;

4) wages and salaries paid from fees fund to own - employees on the basis of contract of tasks in the capacity of wages and salaries for employees.

9. Data on wages and salaries and average monthly wages and salaries are presented in gross value.

10. The value of sold production and service in the industry since 1996 has been presented in current or constant base prices. The base price is defined as the amount of money obtained by a producer for the unit of product decreased by the tax on this product (the tax on goods and services VAT, excise tax) or discounts and rebates, increased by subsidies to the very product. The average prices in 1995 are assumed as constant base prices.

11. Price indices of sold production of industry are calculated on the basis of a monthly survey on prices of products and services actually received by specifically selected economic units, included in the sections: “Mining and quarrying”, “Manufac­

turing", “Electricity, gas and water supply".

12. Ceny żywności i wyrobów tytoniowyc notowane są przez ankieterów. Na podstawi zbioru notowań obliczane są średnie miesię­

czne ceny dla poszczególnych reprezentantów

13. Dane o cenach skupu produktów rolnych dotyczą cen przeciętnych (obliczonych jako iloraz wartości i ilości poszczególnych pro­

duktów) płaconych w danym okresie przez jednostki skupujące produkty rolne bez­

pośrednio od producentów rolnych.

14. Źródłem informacji o cenach produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targo­

wiskach są miesięczne

tentów rolnych GUS |ów rolnych GUS (notowania w poło\

>iąca). Przeciętne ceny w miesiącu oblic o jako średnie arytmetyczne wszystkich nc rań w skali całego województwa.

TObów tytoniowych 12. Prices of food and tobacco are quoted by interviewers. The average monthly prices for individual representatives are calculated on the basis of quotation set arithmetical means with respective number of quotation.

13. Data on prices of agricultural products procurement concern average prices (com­

puted as a quotient of value and quantity of each product) paid in a given period by units purchasing agricultural products directly from agricultural producers.

14. Monthly reporting of agricultural correspondents of the Central Statistical Office (mid-month quotations) constitutes the source of information on prices of agricultural products received by farmers in market-places. Average prices in month are computed as arithmetical means of all quotations on voivodship-wide

(16)

14 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

zostały dosto:

aleceniami „SNA 1993”. Nakłady inwesty- środki trwałe 15. Zasady podziału nakładów inwestycyjnych tały dostosowane do zasad wdrażanego temu rachunków narodowych, zgodnych Nakłady in we;

cyjne dzielą si oraz pozostałe

się na nakłady na śro z pozostałe nakłady.

(łady na środki trwał budynki i budowle, w tym budowlano-montażowe, dokumentacja pro- Nakłady na środki trwałe to nakłady na:

m in. roboty

jektowo-kosztoi

rposażeniem), dzia (łącznie z p

i wyposa; 'rządami, ruchomości:

inne środki, tj. melioracje szczegółowe, _ untów vałych c od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za i używanych środków trwałych oraz odsetek okres realizacji inwestycji (odsetki uwzglę­

dnia się wyłącznie w danych wyrażonych w cenach bieżących).

Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pier-

? wyposażenie inwestycji i zakup oprogra­

mowania komputerów, w przypadku ich kom­

pleksowego nabycia łącznie ze sprzętem, oraz inne koszty związane z realizacją inwestycji.

Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych.

16. Dane o produkcji sprzedanej przei iałalności przemysłowej i niepr

do sekcji: "G

ność produkcyjna" oraz "Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" i obejmują:

1) wartość sprzedanych wyrobów, półfabry­

katów i części własnej produkcji (nieza­

leżnie od tego, czy otrzymano za nie należne opłaty);

2) wartość robót i usług świadczonych odpłatnie, tj. zarówno przemysłowych, jak i nieprzemysłowych;

3) zryczałtowaną odpłatność agenta w przy­

padku zawarcia umowy na warunkach zlecenia lub pełne przychody agenta w przypadku zawarcia umowy agencyjnej.

17. Dane o sprzedaży produkcji budowlano- montażowej dotyczą robót zrealizowanych na terenie kraju przez podmioty gospodarcze budowlane, tj. zaliczane zgodnie z EKD do sekcji „Budownictwo".

18. Dane o sprzedaży detalicznej towarów iprzedaż towarów konsumpcyjnych ą przez punkty sprzedaży deta­

licznej oraz inne punkty sprzedaży (np. składy, magazyny), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców.

obejmują dokonywa:

15. The presented principles of investment outlays were developed according to the principles of the "SNA 1993" recommendations.

Investment outlays are divided into outlays for fixed assets and other outlays.

Outlays for fixed assets include outlays for:

- buildings and structures, of which among others for construction and assembly works, design and cost estimate documentation, - machinery, technical equipment and tools

(including instruments, movables and fittings),

- means of transport,

- other, i.e., specific land melioration, expenditures on the purchase of land and second-hand fixed assets and interests on credits and investment loans for the period of investment realization (including data expressed exclusively in current prices).

Other outlays include outlays for so-called primary equipment investments as well as other costs connected the investment realization.

These outlays do not increase the value of fixed

16. Data on sold production of industry cover industrial and non-industrial activities of the economic entities included to the section:

"Mining and quarrying", "Manufacturing" and

"Electricity, gas and water supply" and concerns:

1) the value of finished products sold, semi­

finished products and parts of own production (regardless of whether or not payments due were received for them);

2) the value of paid works and services rendered, i.e., both industrial and non­

industrial;

3) lump sum agent fees in the case of concluding an agreement on commission terms and full agents fees in the case of concluding an agency agreement.

17. Data on sales of construction and assembly production refer to works performed within the country by economic units classified according to NACE in “Construction”.

18. Data on retail sales cover the sale of consumer commodities carried by retail sales outlets and other sales outlets (i.e. warehouses, store-houses) in quantities indicating purchases for needs of individual customers.

(17)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

W marcu w 1999 r. w województwie małopolskim produkcja sprzedana przedsiębiorstwach przemysłowych (w bieżących cenach baz w stosunku do ubiegłego miesiąca i wyniosła 2321,9 min zł. Przyi

poziomie i większe min zł (w

lałopolskim produkcja sprz cych cenach bazowych) była wyż

chód ze sprzedaży

X“

1 zatrudnionego ukształtował się na poziomie 10,9 tys. zł (w lutym 8,8 tys.

W przedsiębiorstwach budowlanych większe niż w ubiegłym miesiącu b;

(wzrost o 22,0 %) i wynosiły 382,1 min zł (w cenach bieżących^ Z jednostek należącycl dużych i średnich /ższa o 23,7 % idający i przypadający na

wchodziło 89’5 % ogólnej wartości sprzedaży. Ze sprzedaży produkcji budowlano- :ł (w cenach bieżących) co stanowiło 57,9 % przychoi prywatnego pochodziło 89,5 % c

montażowej uzyskano 221,3 min zł Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsi

w porównaniu do lutego br. o zkaniowego w okresie 1 Sprzedaż

powyżej 5 osób wzrosła w marcu

iżących) co stanowiło 57,9 % przychodów ogółem.

Isiębiorstwa handlowe i niehandlowe zatrudniające

:ekty budownictwa mieszkaniowe;

Oddano do użytku 1432 mieszkania o łączn mieszkań oddali do użytku inwestorzy bu<

mieszkań).

/ w marcu bieżące;

% i wyniosła 1092,8 min zł.

Najwięcej nov idujący w trybie indywidualnym (74,8 % ogółu oddanych

sięcy bieżącego rc iowierzchni użytkowej 162,4 tys. m2. h

były znaczne, więcej nowych okresie trzech

□wierzchni uży :y w trybie i nr

roku nie wystąpiła poprawa. Pogłębiły się niekorzysl / nieznacznie się zmniejszyła tak w stosunku zmiany. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie się zmniejszyła t poprzedniego miesiąca (o 0,1 %), jak i do marca 1998 r. (o 1,1 %). W porównaniu do roku wzrosła liczba bezrobotnych (o 2,3 %). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,9 % (w Polsce 12,1 %). W powiatowych urzędach pracy na 1 ofertę pracy przypadało 201 zarejestrowanych bezrobotnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu składki na ubezpieczenia społeczne) osiągnęło w marcu bieżącego roku poziom 1575,13 zł.

W stosunku do lutego bieżącego roku kwota ta wzrosła o 3,9 %, a do marca 1998 r. o 10,4 %.

W sektorze oublicznvm przeciętna miesięczna płaca brutto była o 335,75 zł wyższa niż w sektorze W sektorze publicznym przeciętna miesięczna płaca

i rejestrze KRUPGN-REGON na koniec marca br. w województwie mi wanych łącznie 232,3 tys. podmiotów gospodarczych, z czego 97,4 % nale;

lałopolskim było 2żało do sektora

1. PRACUJĄCY I PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw według stanu w końcu marca bieżącego roku wyniosła 412,5 tys. osób i nieznacznie zmniejszyła się tak w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (o 1,1 %), jak i w stosunku do lutego bieżącego roku (o 0,1 %).

W porównaniu z poprzednim miesiącem niewielki wzrost liczby pracujących odnotowano w sektorze prywatnym (o 0,1 %). Na sektor publiczny przypadało w marcu 94,5 tys. osób (22,9 %), a na sektor prywatny 318,0 tys. osób (77,1 %).

i uległo obni;

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wynosiło 396,5 tys. osób liżeniu w stosunku do lutego br. o 0,1 %, a w porównaniu do marca 1998 r. o 0,8 %.

irąc pod uwagę podział ze względu na formę własności w przedsiębiorstwach s io zatrudnionych było znacznie więcej osób niż w przedsiębiorstwach sektora publicznego,

a w porównaniu do i

i formę własności \ przedsiębiorstwach sektora rrywatnego zatrudnionych było znacznie więc

;o stanowiło odpowiednio: 76,5 % i 23,5 % ogi Największy udział w kształtowar w przedsiębiorstwach prowadzących: działalność produkcyjną - hurtowego i detalicznego -18,1 % oraz zajmujący się budownictwem -12,2 %.

W pierwszym kwartale 1999 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 397,3 tys. osób. Na sektor prywatny przypadało 76,4 % (w analogicznym okresie ubiegłego roku aniu ogólnej liczby zatrudnionych mieli pracujący ność produkcyjną - 49,7 %, działalność w zakresie handlu ego i detalicznego -18,i % oraz zajmujący się budownictwem -12,2 %.

W pierwszym kwartale 1999 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsięl

(18)

16 Bezrobocie Unemployment

STRUKTURA PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W MARCU 1999 R.

2. BEZROBOCIE

wynios

bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu marca 7 osób (w tym 77258 kobiet) i była wyższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych w

3%.

łych odnotowano prawie we wszystkich powiatach, przy czym lardziej znaczący w powiecie krakowskim (łącznie z miastem Kraków), tj. o 5,4 % w stosunku do

u lutego o 3081 osób, tj. o 2,3

Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano prawie we najbardziej zna

ubiegłego miesi

ia bezrobocia w marcu wynosiła 8,9 %, co uplasowało województwo na drugim miejscu iwni z województwem mazowieckim. \

;kim (15,0 %), limanowskim (14,5 % 4 %), a najniższa w powiatach: krakowskim łi raz miechowskim i proszowickim po (6,2 %).

iłowych urzędach pracy zarejestrowano 1307(

-obocia była w powiatach:

z miastem Nowy Sącz (13,4 rzańskim (5,0 %) orz

marcu br. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 13076 osób, tj. o 22,1 % mniej niż w lutym br., w tym poraź pierwszy 4206 osób. Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 49,4 % stanowili mieszkańcy wsi.

Spośród liczby zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 31 III br.:

- 79,2 % to bezrobotni bez prawa do zasiłku, 23,8 % to osoby dotychczas nisoby dotychczas nie pracujące, 8,5 % to absolwenci szkół ponadpodstawowych

W strukturze bezrobotnych na dzień 31 III br. największy udział stanowiły osoby:

- z wykształceniem zasadniczym zawodowym (44,4 %), - będące w wieku 24 lata i mniej (38,2 %),

pozostające bez pracy od 1 do 3 miesię będące bez stażu pracy (23,8 %).

W marcu br. z listy bezrobotnych wyrejestrowano 9995 osób, tj. 7,4 % ogółu bezrobotnych z końca ubiegłego miesiąca. Z ogólnej liczby wyrejestrowanych 4607, tj. 46,1 % to osoby, które podjęły pracę oferowaną przez powiatowe urzędy pracy (stałą, interwencyjną lub roboty publiczne).

(19)

Wynagrodzenia Salaries

ODPŁYW BEZROBOTNYCH Z EWIDENCJI W MARCU 1999 R.

B Podjęcie pracy S Rozpoczęcie szkolenia lub stażu Q Niepotwierdzenie gotowości do pracy 0 Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego

■ Inne przyczyny

Liczba ofert przy czym 1837 dysponowały 6£

(w lutym 200).

3. WYNAGRODZENIA

rcu br. w województwie małopolskim w sektorze prze«

) powiększonych o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne

o 37 % więcej niż w lutym br. Na sektor prywatny przypadało 72,7 %, ogółem wypłacoi edsiębiorstw wypłaty wynagrodzeń

wyniosły 624,5 min zł, tj.

%, ogółem wypłaconych igrodzeń

ciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu br.

wyniosło 1575,13 zł i było wyższe o 3,9 % w stosunku do ubiegłego miesiąca, a o 10,4 % do

:eciętna miesięczna płaca wynosiła 1832,15 zł i obniżyła się w sektorze prywatnym wzrosła o 5,9 % i wyniosła 1496,40 zł.

miesięczne wynagrodzenie

"Przemysł" - 1680,06 zł, ' 'Hotele i

logicznego okresu 1998 r.

W sektorze publicznym prze w stosunku do lutego br. o 0,9 %, zaś

W omawianym miesiącu przeciętne w przedsiębiorstwach należących (wg EKD) do 1533,49 zł, "Handel i naprawy" - 1325,04 zł, T

wynagrodzenie brutto wynosiło sekcji: "Przemysł" - 1680,06 zł, "Budownictwo" ■ i i restauracje" - 1136,99 zł.

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W MARCU W 1999 R.

(20)

Ceny Prices

Ceny w większości towarów żywnościowych objętych obserwacją w marcu 1999 r.

w województwie małopolskim utrzymywały się na poziomie zbliżonym do notowań sprzed miesiąca.

Większy przyrost cen dotyczył głównie warzyw np.: marchwi i cebuli wzrost o 8,9 %, jabłek o 8,5 %.

Nieznacznie wzrosły ceny mięsa wieprzowego, wołowego, drobiu. Nie podrożały m in.: wyroby piekarnicze (chleb mieszany zwykły, bułka pszenna), mleko, śmietana, kakao, ziemniaki, pietruszka.

Konsumenci w marcu br. mniej płacili m in. za: jaja kurze (o 3,2 %), cukier (o 2,4 %) i cytryny (o 2,0 %).

Wśród towarów nieżywnościowych w marcu br. najbardziej podrożały: gazety - dziennik lokalny o 6,6 %, benzyna silnikowa (etylina 94) o 4,3 %, dywany o 3,3 %, a potaniały m.in.: węgiel kamienny o 4,0 %, papier toaletowy o 2,3 %.

Wśród usług najbardziej podrożało strzyżenie włosów męskich o 5,2 %.

5. ROLNICTWO

konsumpcyjnych, a w analogicznym okresie ubiegłego roku 7466,9 ton. Pszenica stanowiła 75,8 % skupionych zbóż.

W ciągu dwóch miesięcy br. skupiono 5999,7 ton żywca rzeźnego w przeliczeniu na mięso (o 9,8 % mniej niż w analogicznym okresie 1998 r.) oraz 22,4 min I mleka krowiego (o 4,7 % mniej).

W marcu 1999 r. na targowiskach odnotowano spadek cen niektórych ziemiopłodów. Pszenicę oferowano średnio po 48,87 zł za 1 dt (bez zmian w stosunku do lutego br.), żyto po 38,36 zł za 1 dt (spadek o 0,1 %), a jęczmień po 43,22 zł za 1 dt (wzrost o 2,9 %). Za ziemniaki płacono średnio po 29,42 zł za 1 dt, tj. o 1,9 % mniej niż przed miesiącem i o 30,1 % mniej niż w marcu ubiegłego roku.

anym okresie o 4,8 % spadła przeciętna cena prosiąt przeznaczonych na chów ) 74,64 zł za sztukę. Mniej też otrzymywali rolnicy na targowiskach za 1 kg żywca /ynosiła średnio 7

Jźnego wołowego (o 1,0 % mniej niż w lutym br.) i wieprzowego (o 0,7 %)•

6. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

W pierwszym kwartale br. oddano do użytku 1432 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 162,4 tys. m2. Przeciętna powierzchnia oddanego mieszkania wynosiła 113,4 m2 (w budownictwie indywidualnym 130,6 m2, a w spółdzielniach mieszkaniowych 61,3 m2). Mieszkania oddane do użytku w budownictwie indywidualnym stanowiły 74,8 % ogółu oddanych mieszkań.

Od początku roku rozpoczęto budowę 1115 mieszkań w budownictwie wielorodzinnym oraz wydano 1513 pozwoleń na budowę mieszkań w budynkach inwestorów indywidualnych.

7. SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW

Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług (w bieżących cenach bazowych) uzyskane przez podmioty sektora przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 5 osób w marcu br. były o 21,9 % wyższe w porównaniu z lutym i wynosiły 3209,6 min zł. Wzrost przychodów dotyczył obydwu sektorów własności, ale w znacznym stopniu wzrosły przychody sektora prywatnego, tj. o 24,1 %. W sektorze prywatnym wypracowano 72,6 % wszystkich przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług. Wśród sekcji EKD największy udział w osiągnięciu ogółu przychodów w sektorze przedsiębiorstw miały jednostki

"Przemysłu", tj. 72,3 %.

8. PRZEMYSŁ

Podmioty prowadzące działalność związaną z przemysłem osiągnęły w marcu przychody ze sprzedaży wyrobów i usług (w bieżących cenach bazowych) w wysokości 2321,9 min zł, co oznacza wzrost o 23,7 % w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

(21)

Budownictwo Construction

stąpił wzrost przychodów ze sprzedaży. N--- jktrycznej" (o 58,0 %); "Obróbka skóry i produkcja wyrób drewna i wyrobów z drewna" (o 46,1 %).

W strukturze działowej sekcji "D spożywczych i napojów (19,7 %);

Wydajność prac . —T,--- iesięczne wynag lutego o 2,7 % i wynosiło 1680,06 zł.

iukcja maszyn i aparatury 56,8 %) oraz "Produkcja

i produkcja: artykułów Wydajność pracy w przemyśle, mierzona wartością produkcji sprzedanej przypadającej r zatrudnionego wynosiła w marcu 10885 zł i od uzyskanej w lutym br. była wyższa o 23,9 %.

rzeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w "Przemyśle" wzrosło w marcu w stosunki

STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW I USŁUG W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W MARCU 1999 R.

9. BUDOWNICTWO

przedsiębiorstwa zaliczane do sei ie województwa małopolskiego osiągnęły przychody ze $ 382,1 min zł (w cenach bieżących) czyli o 22,0 % więc«

przypadało 89,5 % ogółu przychodów.

"Budownictwo" r :y wyrobów i usług w wys<

lutym br. Na sektor prywatny mające irzedaży wyrobów i usług 1 :ej niż w lutym br. Na sekt«

igółu przychodów.

Uzyskana produkcja budowlano-montażowa w wysokości 221,3 r iodów tej sekcji i w porównaniu z lutym br. wzrosła o 20,4 %.

Przychód ze sprzedaży produkcji podstawowej przypadający na 1

o 0,2 %, a przeciętne miesięczne wynagi

idzibę n

min zł stanowiła 57,9 %

»rzychód ze sprzedaży produkcji podstawowej przypadający na 1 zatrudni«

wyniósł 7091 zł (w cenach bieżących) i wzrósł o 22,2 % w stosunku do ubiegłego miesi W marcu br. przeciętne zatrudnienie w sekcji "Budownictwo" spadło w st<atrudnienie w sekcji "Budownictwo1

«grodzenie brutto wzrosło o" sp£

1,7 %.

io w marcu tosunku do lutego br.

(22)

20 Transport Transport

10. TRANSPORT

Przedsiębiorstwa sekcji "Transport, składowanie i łączność" zrealizowały w marcu br.

przychody ze sprzedaży usług o łącznej kwocie 84,4 min zł, z czego 54,4 % przypadało na sektor prywatny.

Taborem transportu samochodowego w marcu br. przewieziono 349,2 tys. ton ładunków, tj.

wzrost w porównaniu do lutego br. o 11,1 %. Średnie dobowe przewozy ładunków wyniosły 11,3 tys.

ton i były o 0,1 % wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Jednostki transportu samochodowego w ciągu marca br. przewiozły 57,3 min osób, tj. o 0,5 % mniej niż w lutym br.

Łączna ładowność zarobkowego taboru samochodowego własnego i obcego na koniec marca wyniosła 18,0 tys. ton.

11. HANDEL

Duże i średnie przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe mające siedzibę na terenie województwa małopolskiego sprzedały w punktach sprzedaży detalicznej w marcu towary o wartości 1092,8 min zł. W porównaniu do marca 1998 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 36,9 % wyższa, zaś w porównaniu do lutego br. o 23,6 %.

Sprzedaż hurtowa w marcu br. wyniosła 2174,9 min zł (w cenach bieżących) i była o 30,0 % wyższa od sprzedaży w lutym br. i o 16,5 % od sprzedaży hurtowej uzyskanej w marcu w 1998 r.

97,7 % sprzedaży hurtowej przypadało na przedsiębiorstwa prywatne.

zarejestrowanych podmiotów 12. PODMIOTY GOSPODARCZE

Na koniec marca br. rejestr KRUPGN-I gospodarczych, z czego 97,4 % podmiotów nal

W marcu br.:

- 2320 podmiotom nadano numery identyfikacyjne REGON, tj. o 901 mniej niż w lutym br., - przeprowadzono 1679 zmian aktualizacyjnych, tj. o 1270 mniej niż w ubiegłym miesiącu,

zlikwidowano 1283 podmioty gospodarcze, tj. o 803 mniej w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

(23)

WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE SELECTED DATA ON VOIVODSHP

TABL. 1. WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE

SELECTED DATA ON VOIVODSHIP

A-analogiczny okres roku poprzedniego = 100 corresponding period of previous year =100 B-okres poprzedni = 100

previous period = 100 Ludnośća Population3

podmiotów gospodarczychab

Number of economic unitssb

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Average paid employment

in enterprise sector

w osobach

number of people

A B

399496

398087

3208714 399504

iqqq I ... 231395 398735 99,8

232530 397035 99,7

232316 396471 99,2

(cd.) (cont.)

PERK)DS A-analogicznyokres

roku poprzedniego =100 corresponding period of previous year =100 B - okres poprzedni = 100

Bezrobotni zarejestrowania Registered unemployed people3

bezrobocia rejestrowa-

Registered unemploy-

Oferty pracyd Job offersd

Bezrobotni zarejestro-

na 1 ofertę

Registered unemployed

job offer w osobach

number of

people *

126818 8,3 2560

135286 106,7 8,8 2634 200

138367 102,3 8,9 3334 201

a/ stan w końcu okresu, b/ Zarejestrowanych w rejestrze KRUPGN-REGON. cl Udział bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, dl Zgłoszone w ciągu miesiąca.

aJ End of period, b/ Registered in the KRUPGN-REGON. d Ratio of unemployed to civil economically active population, d/During a month.

(24)

22 Wybrane dane o województwie Selected data on voivodship

TABL 1. WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE (cd.)

SELECTED DATA ON VOIVODSHIP (cont)

A-analogicznyokres roku poprzedniego =100 corresponding period of previous year= 100 B - okres poprzedni = 100

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bruttoa w sektorze przedsiębiorstw Average monthly gross wages and salaries3 in enterprise sector

Mieszkania oddane do użytku Dwellings completed

;; A B

ogółem

A

1142,46

1130,36

1160,31 1502,88

II... 1516,66

1575,13

(cd.) (cont.)

A - analogiczny okres roku poprzedniego = 100 corresponding period of previous year = 100

B - okres poprzedni = 100 previous period = 100

Produkcja sprzedana przemysłub Sold production of industry6

Produkcja sprzedana budownictwa Sold production of construction

(ceny bieżące)

(current prices) działalność produkcyjna manufacturing

w min zł (ceny bieżące)

(current prices)

2106,8 1947,2

2011,3 1846,0

2225,8 2057,0 332,2

1869,6 1689,9 313,5

II... 1876,5 313,2

2321,9

al Od 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto powiększone o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne. Wskaźniki dynamiki obliczono w warunkach porównywalnych, bI Patrz uwagi ogólne na str. 7, pkt. 8.

at From 1999, the average gross monthly wages and salaries are increased by the mandatory premium for social security.

Index numbers are calculated in the comparative conditions, b/ See methodological notes on page 7, item 8.

(25)

Wybrane dane o województwie Selected data on voivodship 23

TABL. 1. WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE (dok.)

SELECTED DATA ON VOIVODSHIP (cont.)

A - analogiczny okres roku poprzedniego -100 corresponding period ofprevbus year= 100 B - okres poprzedni = 100

previous period = 100

Wskaźniki cen skupu Price indices of procurement

ziarna zbóża cereal grain3

żywca rzeźnego animals for slaughter

rego wieprzowego

A B B A B

101,7 100,0 92,7

MW , ... 82,9 102,0 63,6

80.9 99,3 109,1 107,0 80,5 117,3

(dok.) (cont.)

PEMODS A-analogicznyokres

roku poprzedniego =100 corresponding period of previous year -100 B-okres poprzedni =100

previous period= 100

Skup żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na mięso Procurement of animals for slaughter in terms of meat-total

Skup mleka

Procurement of milk Mating of SOWS

% A

B

1998 I... 3,9 12,4

2,8 71,8 11,0 88,7

1999 1 ... 2,6 66,7 11,8 95,2 97,5 98,0

3,4 121,4 130,8 10.6 96,4 89,8 95,9 97,8

aI Podstawowych, konsumpcyjnych; łącznie z mieszankami zbożowymi,

a/ Basic, consumable; including cereal compounds.

(26)

24 Wybrane dane o województwie Selected data on voivodship

TABL 2. WYBRANE DANE WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI

SELECTED DATA BY OWNERSHIP SECTORS

KWARTAŁY QUARTERS

Liczba podmiotów gospodarczych«

Number of economic units •

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Average paid employment in enterprise

- s ;2

przemysłc industryc

rr

m il

sektor prywatny

private sector

til t!

sektor prywatny private sector

stan w końcu okresu end of period w osobach

number of people

H

number of peoplew osobach

1999 I-III...

398690

(cd.) (cont.) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bruttob

w sektorze przedsiębiorstw Average monthly gross

wages and salaries" in enterprise. przemysł6 industryc KWARTAŁY

QUARTERS

■sr

publiczny sektor prywatny

private sector

121

public sectorpubliczny sektor prywatny private sector

w złotych w złotych ogółem

1998 Nil... 1144,35 1369,98 1071,26 1239,41 1462,28 1136,35

1999 l-lll... 1534,95 1833,21 1442,70 94,0 1648,73 1935,46 1521,51

(dok.) (cont) Produkcja sprzedana przemysłu =

Sold production of industry' KWARTAŁY

QUARTERS

tr |

sektor publiczny

public sector sektor prywatny

private sector w% ogółem in % of total

1998 I-III... 6312,6 2318,1 3994,5

1999 I-III... 6097,1 1987,9 4109,2

aI Zarejestrowanych w rejestrze KRUPGN-REGON. bI Od 1999 r. przeciętne wynagrodzenie brutto powiększone o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne, cl Patrz uwagi ogólne na str. 7, pkt 8.

aJ Registered in the KRUPGN-REGON. b/ From 1999, the average gross monthly wages and salaries are increased by the mandatory premium for social security, d See general notes on page 7, item 8.

(27)

LUDNOŚĆ POPULATION

TABL. 3 STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI»

POPULATION AND VITAL STATISTICS8

KWARTAŁY QUARTERS

Małżeństwa

Urodzenia Przyrost

naturalnyc Natural increasec A - analogiczny okres roku poprzedniego

corresponding period of previous

Populationb Marriages

B - okres poprzedni = 100 previous period = 100

w liczbach bezwzględnych in absolute numbers

3208714 2609 8914 7116 1798

3211366 4470 9593 7187 2406

9415 6823 2592

A 98,1 94,9 1

i dok.) (cont.) KWARTAŁY

QUARTERS A - analogiczny okres roku poprzedniego

corresponding period of previous

B-okres poprzedni = 100 previous period - 100

Małżeństwa Marriages

Urodzenia

Przyrost naturalnyc Natural increasec niemowlątde

na 1000 ludności per 1000 population

3,3 11,2 8,9 11,2 2,3

5,6 12,0 9,0 7,1 3,0

8,0 8,5 7,7 3,2

B 143,5 98,1 94,9 107,9 1

a/ Patrz wyjaśnienia metodyczne na str. 11, pkt. 1. bl Stan w końcu okresu, cl Różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów w danym okresie, dl Dzieci w wieku poniżej Iraku, e/ Na 1000 urodzeń żywych.

a/ See methodological notes on page 11, item 1. hi End of period, cl Number of live births minus deaths in a given period, dl Infants less than 1 year old. el Per 1000 live births.

(28)

PRACA LABOUR

TABL. 4. PRACUJĄCY W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW EMPLOYED IN ENTERPRISE SECTOR Stan w końcu miesiąca End of month

kres poprzedni = 100 evious period = 100

(cd.) (cont.) przemysł (cd.) industry (cont.)

k - analogiczny okres roku poprzedniego = 100 corresponding period of previous year = 100 3 - okres poprzedni = 100

previous period = 100 trzarstwo4 manufactire

s

obróbka i produkcja

produkcja

s

i wikliny 6 manufacture wood, straw

celulozowo-

manufacture s-

produkcja chemikaliów

i wyrobów chemicz- manufac- chemicals

produkcja

i tworzyw sztucznych manufac-

13378

87,4 99,7

105,3 100,6

(29)

Labour

TABL 4. PRACUJĄCY W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (cd.) Stan w końcu miesiąca

EMPLOYED IN ENTERPRISE SECTOR (cont) End of month

PER/ODS A - analogiczny okres

roku poprzedniego corresponding period of previous

B-okres poprzedni =100 previous period = 100

przemysł (cd.) industry (cont.)

produkcja wyrobów

surowców niemetali-

othernon- metallic

rz?manufac- produkcja

s- manufac-

machinery and equip-

produkcja

manufac- machinery and equip-

produkcja i aparatury

manufac- electrical machinery

TT produkcja i aparatury

i koiinuni- manufac-

H,

munication equipment apparatus

produkcja mentów

i zegarków manufac-

and optical

and clocks produkcja

manufac-

trailers and produkcja

manufac-

transport equipment

produkcja

działalność

manufac- furniture;

manufac-

w osobach number of people

14780 27087 16925 19389 9117 1817 2856 4484 3893 6433

14846 26949 19520 9191 1875 2841 4474 3991 6416

14917 26878 19432 9219 1874 2846 4467 4003 6423

14762 25676 18791 8006 1779 3036 4428

16939 18452 8020 1755 2950 4237 6515

14505 25154 17085 18829 7834 4079

A 97,2 93,6 98,8 98,9 85,0 93,2 101,9 91,3 95,9 101,8

B 99,6 98,4 100,9 102,0 97,7 99,5 98,3 96,3 99,7 100,4

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :