SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Pełen tekst

(1)

Część NR: 1 Nazwa: Pakiet A,A1

Część NR: 2 Nazwa: Pakiet B

Bielsko-Biała: Dostawa odczynników laboratoryjnych , preparatów diagnostycznych materiałów pomocniczych i surowic

Numer ogłoszenia: 80390 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50392 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko- Biała, woj. śląskie, tel. 0-33 8160012, faks 0-33 8125763.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych , preparatów diagnostycznych materiałów pomocniczych i surowic.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych , preparatów diagnostycznych materiałów pomocniczych i surowic..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.63.16.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MERCK Sp z o.o., Al.Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 27000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 26185,00

Oferta z najni szą ceną: 26185,00 / Oferta z najwy szą ceną: 26185,00 Waluta: PLN.

(2)

Część NR: 3 Nazwa: Pakiet C

Część NR: 4 Nazwa: Pakiet D

Część NR: 5 Nazwa: Pakiet E

Część NR: 6 Nazwa: Pakiet F

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o., Szelągowska 30, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 12200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 6264,25

Oferta z najni szą ceną: 6264,25 / Oferta z najwy szą ceną: 10200,00 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POCH Spółka Akcyjna, ul.Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 13500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 12966,60

Oferta z najni szą ceną: 12966,60 / Oferta z najwy szą ceną: 12966,60 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Argenta Sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 58000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 54724,00

Oferta z najni szą ceną: 54724,00 / Oferta z najwy szą ceną: 54724,00 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET- CEZAL Sp. z o.o., Ul Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 29200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 26428,60

Oferta z najni szą ceną: 26428,60 / Oferta z najwy szą ceną: 28418,04 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

(3)

Część NR: 7 Nazwa: Pakiet G

Część NR: 8 Nazwa: Pakiet H

Część NR: 9 Nazwa: Pakiet I

Część NR: 10 Nazwa: Pakiet J

NOBIPHARM Sp. z o.o., ul.Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 10500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 7581,00

Oferta z najni szą ceną: 7581,00 / Oferta z najwy szą ceną: 14082,00 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Ślaski, ul..J.Kasprowicza 9/2, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj.

śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 2700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 2530,00

Oferta z najni szą ceną: 2530,00 / Oferta z najwy szą ceną: 3056,70 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.W. BIOMEX Sp. z o.o., UL.Fredleina 4-6/117, 30-144 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 160000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 167741,00

Oferta z najni szą ceną: 167741,00 / Oferta z najwy szą ceną: 189050,00 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów, ul. Bolesława 13, 93-492 Łód , kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 20200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 17607,20

Oferta z najni szą ceną: 17607,20 / Oferta z najwy szą ceną: 20538,83 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POCH Spółka Akcyjna, ul.Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 17000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 16652,00

(4)

Część NR: 11 Nazwa: Pakiet K

Część NR: 12 Nazwa: Pakiet L

Część NR: 13 Nazwa: Pakiet M

Część NR: 14 Nazwa: Pakiet N

Część NR: 15 Nazwa: Pakiet O

Oferta z najni szą ceną: 16652,00 / Oferta z najwy szą ceną: 18630,00 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LGC Standards Sp. z o.o., ul.M.Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, kraj/woj.

mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 7000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 7316,00

Oferta z najni szą ceną: 7316,00 / Oferta z najwy szą ceną: 7316,00 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Ślaski, ul..J.Kasprowicza 9/2, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj.

śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 14400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 7005,00

Oferta z najni szą ceną: 7005,00 / Oferta z najwy szą ceną: 10800,00 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EMAPOL Sp. z o.o., ul.Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 12500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 10028,00

Oferta z najni szą ceną: 10028,00 / Oferta z najwy szą ceną: 23974,43 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U.BOR-POL Mariusz Borkowski, Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 38500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 40974,81

Oferta z najni szą ceną: 40974,81 / Oferta z najwy szą ceną: 68468,40 Waluta: PLN.

(5)

Część NR: 16 Nazwa: Pakiet P

Część NR: 17 Nazwa: Pakiet R

Część NR: 18 Nazwa: Pakiet S

Część NR: 19 Nazwa: Pakiet T

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.H. ODCZYNNIKI, ul.KOŚCIUSZKI 227, 40-600 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 1000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 972,80

Oferta z najni szą ceną: 972,80 / Oferta z najwy szą ceną: 1028,00 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

bioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. eromskiego 17, 01-882 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 16100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 15321,00

Oferta z najni szą ceną: 15321,00 / Oferta z najwy szą ceną: 15321,00 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

S.WITKO, Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łód , kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 3500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 4082,00

Oferta z najni szą ceną: 4082,00 / Oferta z najwy szą ceną: 6422,00 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LGC Standards Sp. z o.o., ul.M.Konopnickiej 1 Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, kraj/woj.

mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 1500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 1155,00

Oferta z najni szą ceną: 1155,00 / Oferta z najwy szą ceną: 1155,00 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

(6)

Część NR: 20 Nazwa: Pakiet U

Część NR: 21 Nazwa: Pakiet W

Zakład Badawczo-Wdro eniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o.o., Al.Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 26400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 29300,00

Oferta z najni szą ceną: 29300,00 / Oferta z najwy szą ceną: 30780,00 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o., Szelągowska 30, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 3900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 4037,62

Oferta z najni szą ceną: 4037,62 / Oferta z najwy szą ceną: 4385,90 Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U.BOR-POL Mariusz Borkowski, Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (be VAT): 9400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZĄ I NAJWY SZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 8403,00

Oferta z najni szą ceną: 8403,00 / Oferta z najwy szą ceną: 8403,00 Waluta: PLN.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :