• Nie Znaleziono Wyników

takie jak Prezydent miasta Nowego Sącza, Starosta Nowosądecki, Urząd Marszałkowski

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "takie jak Prezydent miasta Nowego Sącza, Starosta Nowosądecki, Urząd Marszałkowski"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 3 Nowy Sącz, dn. 2021-12-17 Sprawozdanie z zebrania Zarządu SPOZŻ

W dniu 2021-12-17 (piątek) o godzinie 16.00 w siedzibie Związku obyło się zebranie Zarządu SPOZŻ, w którym brało udział sześciu członków Zarządu (lista obecności znajduje się w dalszej części sprawozdania).

Na zebraniu podjęto 3 uchwały:

1. Wystawienie jachtu Dunajec na sprzedaż za kwotę 150 000 EUR

2. Podjęcie kroków w celu uzyskania pożyczki na remont jachtu Dunajec w bankach lub od osób fizycznych pod zastaw jachtu

3. Podjęcia kroków w celu uzyskania dofinansowania jachtu przez instytucje takie jak Prezydent miasta Nowego Sącza, Starosta Nowosądecki, Urząd Marszałkowski

W trakcie zebrania zostały przedstawione i omówione sprawy związane z dalszą działalnością Związku. Do największych problemów należy zaliczyć brak osób do prac związanych z działalnością Związku oraz brak środków finansowych niezbędnych do utrzymania jachtu Dunajec i jego przygotowania do kolejnego sezonu. Wysokie opłat stałe w tym koszty ubezpieczenia, opłaty portowe oraz koszty remontów i napraw przekraczają możliwości finansowe SPOZŻ. W związku z tak trudną sytuacją finansową Zarząd niezależnie od innych działań postawowi wystawić jacht Dunajec na sprzedaż za kwotę 150 000 EUR. Decyzja ta jest zgodna z uchwałą Zarządu z roku 2016.

Równocześnie należy poczynić starania o utrzymanie jachtu w jak najlepszej kondycji.

W związku z tym Zarząd podejmie kroki w celu uzyskania finansowania bazując na pożyczce z banku lub od osób fizycznych oraz poszuka dofinasowania od instytucji takie jak Prezydent miasta Nowego Sącza, Starosta Nowosądecki, Urząd Marszałkowski Wysoka opłata za zimowanie jachtu wymaga poszukania innego miejsca. Zarząd rozważa Łebę lub Świnoujście jaki miejsce zimowania w kolejnych latach.

Niestety zwołanie Sejmiku SPOZŻ na pierwszą połowę grudnia 2021 nie zostanie zrealizowane, jest to związane z licznymi problemami natury organizacyjnej oraz niepewny status Związku i klubów członkowskich. Brak ustabilizowanej formuły prawnej klubów oraz konieczność określenie dalszych losów SPOZŻ zmusza Zarząd do przesunięcie terminu Sejmiku na początek roku 2022.

(2)

Strona 2 z 3 Uchwała 1/12/2021 O wystawieniu jachtu Dunajec na sprzedaż za kwotę

150 000 EUR

Za: 6 Wstrzymało się: 0 Przeciw: 0

Uchwała 2/12/2021 O podjęciu kroków w celu uzyskania pożyczki na remont jachtu Dunajec w bankach lub od osób fizycznych pod zastaw jachtu

Za: 6 Wstrzymało się: 0 Przeciw: 0

Uchwała 3/12/2021 O podjęciu kroków w celu uzyskania dofinansowania jachtu przez instytucje władz nowosądeckich

Za: 6 Wstrzymało się: 0 Przeciw: 0

Uchwały 1/12/2021, 2/12/2021, 3/12/2021 została przyjęta przez Zarząd Związku

(3)

Strona 3 z 3

(4)

UCHWAŁA ZARZĄDU SPOZŻ NR 1/12/2021

z dnia 2021-12-17

O wystawieniu jachtu Dunajec na sprzedaż

§ 1

Jacht Dunajec zostanie wystawiony na sprzedaż za kwotę 150 000 EUR

§ 2

Ostateczna kwota za jaką może zsoatac sprzedany jacht będzie uzlaezniona od koniunktury rynku i ofert zaiteresowanyc hkupnem

(5)

UCHWAŁA ZARZĄDU SPOZŻ NR 2/12/2021

z dnia 2021-12-17

O podjęciu kroków w celu uzyskania pożyczki na remont jachtu Dunajec

§ 1

Zarząd podejmnie kroki w celu uzyskania pożyczki na remont jachtu Dunajec w bankach lub od osób fizycznych pod zastaw jachtu

(6)

UCHWAŁA ZARZĄDU SPOZŻ NR 3/12/2021

z dnia 2021-12-17

O podjęciu kroków w celu uzyskania dofinansowania jachtu przez instytucje władz nowosądeckich takie jak Prezydent miasta Nowego Sącza, Starosta Nowosądecki, Urząd Marszałkowski

§ 1

O podjęciu kroków w celu uzyskania dofinansowania jachtu przez instytucje takie jak Prezydent miasta Nowego Sącza, Starosta Nowosądecki, Urząd Marszałkowski

Cytaty

Powiązane dokumenty

4) z tytułów określonych w art. 2 pkt 1, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych

1) Budynek mieszkalny przy ul. Borelowskiego 5, 2) Budynek mieszkalny przy Borelowskiego 9, 3) Dom przy ul. Dla budynków wskazanych w ust. 3 objętych ochroną ustaleniami

6) przy wydzielaniu działek ustala się położenie granic działek pod kątem 90 o w stosunku do dróg publicznych, z tolerancją do 20%. Dopuszcza się przebudowę i

1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie utrzymuje się dotychczasowe istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenu. Przy

1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie utrzymuje się dotychczasowe istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenu. Przy

Firma Fortinet dokonała przełomu w dziedzinie wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarze cyberbezpie- czeństwa, ponieważ jako pierwsza wprowadziła na rynek, dostępnego

Motywów, dla których byli pracownicy decydują się na zmianę formy zatrudnienia ze stosunku pracy na kontrakt w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika

Na podstawie art. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów otrzymanych przez podatników tego podatku z tytułu Nagrody Nobla

7 Ulga nie odnosi się do działki, która jedynie powiększa obszar zabudowanej działki już posiadanej przez podatnika – wyrok NSA z dnia 11 lutego 1997 r., sygn. akt III S.A. akt

21) pomocy ofiarom katastrof, kleÎsk zÇywioøowych, konfliktoÂw zbrojnych i wojen w kra- ju i za granicaÎ; 22) upowszechniania i ochrony praw konsumentoÂw; 23) dziaøan na

nie zawarto umowy wieloletniej na realizację przedsięwzięcia 15Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza2012-2014989 384,00274

Wyszczególnienie Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorzadu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu

e) Likwidacji starego źródła ciepła- należy przez to rozumieć demontaż wszystkich - znajdujących się w budynku mieszkalnym lub wyodrębnionym lokalu

Zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz rzeczy ruchomych przez osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej..

Instytucja łącznego opodatkowania małżonków oraz opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

3 Przykładem są podatek rolny i leśny, które na ogół klasyfikowane są – ze względu na uzależnienie powstania obowiązku podatkowego od faktu posiadania gruntu, posiadania

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych2015-201826 601 750,008 133 750,004

Ertapenem – w przeciwieństwie do imipenemu, merope- nemu i  doripenemu – nie jest aktywny wobec niefermen- tujących pałeczek Gram-ujemnych, w  tym Pseudomonas..

Dla wiêkszoœci autorów prac praktyczne kontakty z geomatyk¹ ogranicza³y siê wy³¹cz- nie do wykorzystywania tradycyjnych map w szkole, w pracy i w ¿yciu codziennym.. Ogól- nie

Pytanie 59. Omów zasady korzystania z ulgi na dziecko w podatku dochodowym od osób fizycznych... trycja Kubiesa / IVcPodatek od osób fizycznych..

Czym jest ulga na prototyp w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak działa i kiedy można ją stosować?.. Koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek