• Nie Znaleziono Wyników

Z życia izb adwokackich : izba łódzka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Z życia izb adwokackich : izba łódzka"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Kronika centralna : zmiany w

składzie osobowym Komitetu

Redakcyjnego i Redakcji "Palestry"

Palestra 26/11-12(299-300), 147

(2)

N r 11-1» <1»-JO0) Z życia iz b a d w o ka ckich 147

rządu stanowi dalszy przyczynek do czących adwokaturę polską i austriacką,

pogłębienia serdecznych stosunków łą- ■J-B.

I .

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Redakcyjnego i Redakcji „Palestry”

Na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 1982 r. Prezydium NRA:

1) powołało z dniem 15 sierpnia 1982 r. do składu Komitetu Redakcyj­ nego „Palestry’' adw. Tomasza Majew­ skiego i adw. Stanisława Jengera, przyj­ mując jednocześnie rezygnację tego ostatniego ze stanowiska zastępcy se­

kretarza Redakcji „Palestry”;

2) ustaliło skład osobowy Redakcji „Palestry”, jak następuje:

redaktor

naczelny — adw. Zygmunt Skoczek zastępca

red. nacz. — adw. Stefan Mizera sekretarz — adw. Edmund Mazur

II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH I z b a ł ó d z k a

1. Odznaczenia i wyróżnienia adwo­

katów' Izby łódzkiej. Uchwałą Rady Państwa z dnia 14,VII.1982 r. został odznaczony K r z y ż e m K a w a l e r ­ s k i m O r d e r u O d r o d z e n i a P o 1- s k i adwokat Władysław Przybylak —

radca prawny.

Odznaczenie zostało nadale Koledze W. Przybylakowi za wieloletnią wzo­ rową pracę zawodową i społeczną.

Rada Państwa uchwałą z dnia 21.VII. 1982 r. odznaczyła adw. Zdzisława T r a w i ń s k i e g o , członka Zespołu Adwokackiego Nr 10 w Łodzi, meda­ lem „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.”.

Rada Adwokacka złożyła gratulacje odznaczonemu Koledze.

Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów wyróżnił swoimi uchwała­ mi w 1982 r. emerytowanych adwoka­ tów:

Irenę T r z e c i a k i Wacława W a 1-

k ie w i c z a.

Wyróżnienia zostały nadane za wie­

loletnią wzorową pracę zawodową

i społeczną.

Rada Adwokacka w Łodzi złożyła gratulacje wyróżnionej Koleżance oraz wyróżnionemu i odznaczonemu Kole­ dze.

2. Pismo dotyczące problematyki ad­ wokatury. Adw. Karol Głogowski, czło­ nek Zespołu Adwokackiego Nr 1 w

Łodzi, zainicjował niezwykle interesu­ jącą akcję wydawania przez siebie pisma pt. „Palestrant”. Pismo to, roz­ syłane przez adw. K. Głogowskiego niektórym Kolegom i zespołom adwo­ kackim Izby łódzkiej, poświęcone jest

problemom adwokatury w aspekcie nowycl przepisów ustawy z dnia 28 maja 1982 r. — Prawo o ustroju adwo­ katury. Dotychczas ukazały się trzy nu­ mery tego pisma w formie maszyno­ pisu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Holocen zaznaczył się w w ielu m ałych dolinach akum ulacją osadów węglanowych, typu traw ertynów. Na podstawie m alakofauny można w stępnie stwierdzić, że

Ciepły roztw ór (lub podgrzany tuż przed wirowaniem ) poddaje się w irow aniu aż do otrzym ania klarownego roztw oru nad glebą, który dekantuje się do zlewki

Аналогичные соотно­ шения вычисленные для скопления органического вещества составляют: для поверхностного слоя 0,92, а для более глубокого слоя

La stim ulation du processus d’am m onification par les acides hum iques peut être declarée encore un élém ent liant le cycle des transform ations d’azote dans

Natomiast w większości doświadczeń przeprowadzonych z jęczm ieniem jako jedną z roślin najbardziej wrażliwych na działanie potasu oraz z pszenicą i owsem

Na dole stworzono muzeum z zachowanego wnętrza, które zbudowane było częściowo z płaskiej cegły, łączonej grubą w arstwą zaprawy wygładzanej i zarysowanej

N ale żą do nich rozm aite rozety ■ryzowane łub k rystaliczne, w yrzynane na tragarzach st ropow ych...

W narożniku pd.-wschod­ nim dworu — mieści się sala, której wnętrze dzieli się na dwie części kolumnadą z czterech klasycystycznych, drewnianych kolumn o

W 1955 roku usunięto płyty cem entowe pokryw a­ jące kościół dookoła oraz zabezpieczono budynek przed niebezpiecznym w ych y le­ niem.. Obecnie pokryto dach gontem

Zarys historii ochrony zabytków w Europie obejm uje czasy od starożytnego Rzymu (R. A utor wiąże je z rozwojem metod pracy konserw ator­ skiej. VII) różnorakie

Na podstaw ie pozostałości m urów oraz analizy układu urba­ nistyczn ego m iasta można oznaczyć ich przypuszczalny, pierw otny przebieg. Linią przerywaną oznaczono

Wałki przeno­ szono na ramionach bezpośrednio do ogrzew a­ nych wagonów (brankardów), a kufry tran sp o r­ towano za pomocą dźwigu n a specjalnie przez port

które związane były spoiwem białkowym (prawdopodobnie chuda tempera). Ogni­ ska skupiały się we wschodnich partiach stro­ pu nad nawam i bocznymi oraz w środkowym

Hanna Jędrzejewska, H..

Instrukcja w eryfi­ kacyjna przewidywała: skreślenie z ewidencji tych obiektów, które nie posiadają wyraźnego charakteru zabytkowego lub mają tylk o nikłe cechy

[r]

Zniszczenia w arstw y m a­ larskiej obejm owały: zabrudzenie kurzem i tłustym i naleciałościami, szarawy nalot w i­ doczny w górnej partii malowidła, łuszczenie się

D ayczak-D om anasiew icz. zo stan ą eksponow ane.. Dom kanoniczy, ul. D om anasiew

K iedy w ydanie szeroko zakrojonego inw entarza topograficznego okazało się nierealne, podjęto — najpierw w ramach działalności Instytutu Historii Sztuki Polskiej

Problem wzmacniania spękanych murów i sklepień w

C onsidérant leu rs propres dom aines d’études comme des chasses soigneusem ent gardées, certains n ’envisagent pas que l’historien des sciences puisse le u r ap

In contrast to the field of mathematics, even though some eminent scientists were working in theoretical physics, including some who had a few pupils, there was not in Poland at

do składu Komitetu Redakcyj­ nego „Palestry’' adw. Tomasza Majew­ skiego i adw. Stanisława Jengera, przyj­ mując jednocześnie rezygnację tego ostatniego ze