Wykaz zebrań naukowych, które odbyły się w okresie sprawozdawczym

Download (0)

Full text

(1)
(2)

9. 26. 11.1962 — Mgr K. B o j k o w s k i : „Poziomy faunistyczne gór­

nego karbonu w rejonie G liw ic”.

10. 5. III. 1962 — Mgr J. K r a s o ń : „Stratygrafia * 1 paleogeografia eechsztynu dolnośląskiego”.

11. 12. III. 1962 — Dr H. Ż a k o w a: „Stratygrafia i zasięgi facjalne dolnego karbonu w Sudetach”.

12. 19. III. 1962 — Doc. dr T. W i e s e r i mgr A. P e l c z a r ó w a: „Pe- trogeneza i chemizm metam orfiku w Rzeszotarach”

13. 26. III. 1962 — Mgr J. M i l e w i c z : „Facje górnej kredy wschod­

niej części niecki północno-sudeckiej”.

14. 2. IV. 1962 — Dr H. T o m c z y k : „Główne problem y stratygrafii ordowiku i syluru na obszarze platform y wschodnio- -europejskiej”.

15. 9. IV. 1962 — Mgr inż. L. B o b e r : „O surowcowym znaczeniu m argli puchowskich”.

16. 16. IV. 1962 — Mgr inż. L. B o b e r i mgr inż. N. O s z c z y p k o :

„Wodonośność piaskowców magurskich ze Śnieżnicy (Beskid W yspowy) w św ietle badań nad szczelinow a­

tością i kierunkami spękań”.

17. 30. IV. 1962 — Mgr inż. J. B a d a k : „O w ażniejszych w ystępow a- niach łupków bitum icznych w P olsce”.

18. 7. V. 1962 — Mgr inż. Z. R u b i n o w s k i : „Lamprofiry w okoli­

cach Daleszyc i związane z nimi przejaw y m inerali­

zacji kruszcow ej”.

19. 21. V. 1962 — Prof, dr A. T o k a r s k i : „Problem y geologiczne Pomorza w profilu Białego Boru”.

20. 22. V. 1962 — Prof. dr S. E. K o l l i n g w o r t h (Londyn): „Geolo­

gical problems of late history of C hile”.

21. 28. V. 1962 — Prof. dr M. D u r a n d D e l g a (Paryż — Sorbona):

„Liaison Europe-Afrique au niveau de Gibraltar”.

O D D Z I A Ł W A R S Z A W S K I

1. 25. X. 1961 — Prof. dr M. T u r n a u - M o r a w s k a : „Minerały ciężkie a granica trzeciorzędu i czwartorzędu”.

2. 15. XI. 1961 — Doc. K. G u z i k i inż. St. J a c z y n o w s k i : „Foto­

gram etryczne badanie erozji ze schyłku plejstocenu tatrzańskiego”.

3. 19. XI. 1961 — Prof. dr W. P o ż a r y s k i : „O geologii Holandii”.

4. 13. XII. 1961 — Mgr St. O s t a f i c z u k : „Ujawnianie i pomiary fo­

togram etryczne osuw isk”.

5. 11. I. 1962 — Prof. dr R. G a l o n : „VI Kongres INQUA w P olsce”.

6. 17. 1.1962 — Dr J. C z e r m i ń s k i : „Objętość skał w seriach osadowych w Polsce od kambru do czwartorzędu”.

7. 21. 11.1962 — Prof. dr St. W d o w i a r z : „Tektonika Karpat ru­

m uńskich”.

8. 7. III. 1962 — Dr E. R u t k o w s k i : „Z zagadnień geologii Mon­

golii”.

9. 21. III. 1962 — Mgr E. F r ą c z e k : „Wrażenia hydrogeologa z Wę­

gier”.

10. 4. IV. 1962 — Dr L. W a t y c h a : „Zjawiska dynamiczne w tropi­

kach na tle geologii W ietnam u”.

(3)

LI. 9. V. 1962 — Prof. K. G u z i k : „Problemy tektoniki i paleogeo- grafii Kaukazu”.

12. 23. V. 1962 — Dr J. M a l i n o w s k i : „Ocena geologiczno-inży­

nierska lessów w P olsce”.

13. 30. V. 1962 — Dr R. G r a d z i ń s k i : ,,Tropikalny kras K uby”.

14. 6. VI. 1962 — Mgr E. W i t w i e k a: „W ażniejsze zagadnienia stra­

tygrafii mikropaleontologicznej w górnej kredzie Polski bez Karpat”.

O D D Z I A Ł W R O C Ł A W S K I

1. 23. XI. 1961 — Mgr J. K u c h c i ń s k d : „Geologiczne badania re­

konesansowe w M ongolii”.

2. 30. XI. 1961 — Mgr J. S z a ł a m a c h a : „Prace polskiej ekipy geo­

logicznej w W ietnamie”.

3. 14. XII. 1961 — Mgr J. K r a s o ń : „Podział cechsztynu północno- -sudeckiego w św ietle badań facjialnych”.

4. 11. I. 1962 — Doc. dr T. W i e s e r : „Spostrzeżenia nad pow staw a­

niem osadów krzem ionkowych i bitum icznych w e fliszu karpackim”.

5. 18. 1.1962 — Prof. dr S. W d o w i a r z : „Z geologii Rumunii: na tle V Zjazdu Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej”.

6. 22. 11.1962 — Prof. dr M. T u r n a u M o r a w s k a : „Zagadnienie genezy złóż żelazistych”.

7. 1. III. 1962 — Prof. dr A. T o k a r s k i : „O prawidłach struktural­

nej akumulacji węglow odorów Przedgórza Karpac­

kiego”.

8. 8. III, 1962 — Prof. dr inż. R. K r a j e w s k i : „O budowie i pow ­ staniu złoża siarki w Piasecznie”.

9. 15. III. 1962 — Dr S. B i e r n a t : „W pływ tektoniki i urzeźbienia podłoża na w ykształcenie się złóż w ęgla brunatnego”.

10. 22. III. 1962 — Mgr J. S z u m i l a k : „Rozwój trzeciorzędu ziemi lubuskiej w św ietle nowych badań”.

11. 5. IV. 1962 — Mgr W. M a n a c z y ń s k i : „Zależność sedym enta­

cji i tektoniki serii buro w ęglow ej od rozwodu zja­

w isk krasowych na w y sadzie solnym w Rogoźnie”.

12. 26. IV. 1962 — Dr J. K ł a p c i ń s k i : „Paleogeografia i stratygrafia cechsztynu m onokliny przedsudeckiej”.

13. 3. V. 1962 — Mgr L. S a w i c k i : „Surowce mineralne W ietnam­

skiej Republiki Dem okratycznej”.

14. 10. V. 1962 — Prof. dr H . Ś w i d z i ń s k i : „Niektóre problem y wodne Chin”.

15. 12. VI. 1962 — Doc. dr T. W i e s e r : „Petrogeneza metamorfiku w Rzeszotairach”.

O D D Z I A Ł Z I E M I R Z E S Z O W S K I E J

1. 30. IX. 1961 — Mgr inż. B. C i s e k : „Budowa geologiczna złoża gazu w rejonie Jaksm anic”.

2. 25. XI. 1961 —■ Mgr J. S t e m u l a k : „Problem poszukiwań ropy naftowej w cechsztyńskim dolom icie głów nym ”.

(4)

3. 16. I. 1962 — Mgr P. K a r n k o w s k i : „Zagadnienie ropo- i gażo- nośności polskich Karpat fliszow ych i ich przed­

górza”.

4. 9. 11.1962 — Doc. dr J. Z n o s k o : „Budowa geologiczna głębo­

kiego podłoża P olski”.

5. 9. III. 1962 — Mgr E. G ł o w a c k i : „Budowa geologiczna i zagad­

nienie gazonośności neogem i Słow acji”.

6. 19. IV. 1962 — Mgr J. S t e m u l a k : „Wgłębna budowa geologiczna Przedgórza Karpat w obszarze na zachód od D unaj­

ca i W isły”.

7. 24. V. 1962 — Mgr P. K a r n k o w s k i : „Okres form owania się złóż ropy i gazu w Karpatach i na Przedgórzu”.

8. ,, ,, Dr A. R a d o m s k i : „Wrażenia geologiczne z pobytu na K ubie”.

O Ś R O D E K G Ó R N O Ś L Ą S K I

1. 18. V. 1962 — Doc. dr inż. Cz. P o b o r s k i : „Tworzenie się Górno­

śląskiego Zagłębia W ęglow ego”.

2. Dr R. U n r u g: „Pochodzenie m ateriału klastycz- nego skał płonnych form acji produktywnej i rozwój tektoniczny obrzeżenia Zagłębia Górnośląskiego”.

3. Mgr inż. Z. D e m b o w s k i : „Znaczenie wiercenia Międzyrzecze 2 dla podziału i korelacji w arstw łęko­

w ych w centralnej części Górnośląskiego Zagłębia W ęglow ego”.

4. 12. VI. 1962 — Mgr J. S t a n k i e w i c z : „Budowa geologiczna zło­

ża w ęgla kamiennego w utworach trzeciorzędowych na Sum atrze”.

O Ś R O D E K S Z C Z E C I Ń S K I

1. 16. 1.1962 — Mgr K. S c h o e n e i c h : „Uzależnienie linii brzego­

wej polskiego B ałtyku od budowy geologicznej głęb­

szego podłoża”.

2. 8. 11.1962 — Dr J. B ą c z y k : „Geneza Półw yspu H elskiego na tle rozwoju Zatoki Gdańskiej”.

3. 16. III. 1962 — Dr K. P r a w d z i e : „Bilans wodny dorzecza Iny”.

4. 13. IV. 1962 — Prof. dr Z. P a z d r o : „Zasolenie wód kredowych na niżu”.

5. 3. V. 1962 — Dr C. K o l a g o : „Z problem atyki hydrogeologicznej pasa nadm orskiego”.

6. 12. VI. 1962 — Dr L. B o h d z i e w i c z : „Z problem atyki geolo­

giczno-inżynierskiej m iast nadmorskich”.

(5)

Zestawieniefinansowezarok196:

. 1 o o W O) o IO Od

1 1• t> <N 00 o co (N 00

Od t> CM rH lO~ TT 00 IO IO OdCM

co CM

co CM CM Od O O) CO Tf

H co co t- co tH c~ IO

CQ O io o 00 co t- co

Od rH 00 io co

rH IO O)

T3o

S io teo

* l-HCS Gtt) No 4) a N<u 3

tuG

ow

S-i<D a 0)o

r*rtĆ3 CU

c

£

<1) G G

I

£ _

N O

ar nS

> c

> N

N O

£ £ cd ‘3

’3 sc cd Cd '5 <1) N

■g S si *

T3 +3 O .a W) b CU ? G cd

^ "O

£

o

Eh PU CO

'3N OĆJ

AJ3 s-l p

(1)

£>

I

•N3

<D Jh

U

<3/

o'ctf -4-iS-i co

• H£ XI

a

cd cd G

<D

•N vO

U

73o

0^

+3 cd

£ '£

? cd

*>ł -u .S"

’wM

I

cd

u d-o

d D cdN

cd

<D : § * r-H fl)

■O -N

• H (3

3w

<D

XU

O u<u

M§

T5N cd

cd S

*8 £ .Th r t 2J

£ 3

^ N*

cdtuO cd a

(D

£O -t»O

u

■8 (u

£ X !

•N o .ar *

£ * ■*—

a n i !

■o f l T3

>?* ^ ?

£ £

g c

® < Scd o

*

2 T3 ca >»

^ £

<J ar

h w cc ■tf1 IO CO 00 O) O

1-^co

I 1 1 1

co00 Irtw O)00

co o o IO o o o CM

co o c~ co o co

t~ o CM rH IO IO

co fc- o «M co co co

co c- o 1“H 00 Od

co 1“^

H

s a 0)

C2 NCJ

c#

Ksgowa:E. CiszewskaSkarbnik:drR. Gradzski

Figure

Updating...

References

Related subjects :