• Nie Znaleziono Wyników

Wszyscy zgadzają się ze sobą…

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wszyscy zgadzają się ze sobą…"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

76 menedżer zdrowia kwiecień 2/2016

żądań płacowych, podobnie jak to się stało z podwyżką dla pielęgniarek. Oznaczałoby to jednak, iż rząd wcale nie chce rozwiązać problemu niskich płac w ochronie zdrowia i – podobnie jak poprzednie rządy – obietnice naprawy tej sytuacji traktował jedynie jako przedwy- borcze umizgi do kilkusettysięcznej rzeszy pracowni- ków medycznych.

Nic dziwnego, że w tej sytuacji 9 ogólnokrajowych związków zawodowych skupiających poszczególne za- wody medyczne porozumiało się niedawno ze sobą.

Ustalono wspólne postulaty płacowe i postanowiono, że związki będą razem działać w celu ich realizacji.

Pierwszym krokiem było zwrócenie się do premier Be- aty Szydło z prośbą o spotkanie i przedstawienie przez rząd projektu ustawy gwarantującej minimalne płace dla poszczególnych zawodów medycznych na odpo- wiednim poziomie. Jeśli do tego nie dojdzie, związki zapowiedziały wspólne akcje protestacyjne, nie wyklu- czając strajku generalnego (tzn. obejmującego wszyst- kie zawody medyczne) w służbie zdrowia. n

Chociaż naiwnością byłoby sądzić, że wszystkie za- pewnienia przedwyborcze będą realizowane, to jednak od czasu do czasu zdarzają się wyjątki. Niestety, nie należy do nich obietnica wzrostu wynagrodzeń pracow- ników służby zdrowia. Czy była chociaż jedna partia w ostatnich 25 latach, która by tego nie obiecywała?

Pamiętamy słynną zapowiedź przewodniczącego PO sprzed paru laty: „Już niedługo będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki”. Prezes PiS wypowia- dał się podobnie: „Lekarze powinni zarabiać bardzo do- brze (…) i my to szanujemy” (Turek, wrzesień 2013 r.).

Obecna pani premier w swoim exposé była równie zdecydowana: „Lekarze powinni być wysoko i bardzo wysoko wynagradzani”. I co? I nic. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest.

Tradycyjnym tłumaczeniem rządzących było twier- dzenie, że w obecnym systemie ochrony zdrowia pensje pracowników zależą nie od rządu, ale od dyrektorów szpitali. Oczywiście był to wykręt, bo chociaż to dy-

Fot. Wojciech/Surdziel/Agncja Gazeta

zawodów. Dla porównania: rozporządzenie Rady Mi- nistrów z 1958 r. (!) przewidywało dla lekarzy – odpo- wiadających dzisiejszym specjalistom – wynagrodze- nie zasadnicze w wysokości 140–170 proc. ówczesnej

„średniej krajowej”.

Niskie wynagrodzenia zawarte w powyższym rozpo- rządzeniu to nie przypadek lub wpadka przy pracy, jak by się mogło komuś wydawać. Obecny rząd (podobnie jak poprzednie) jest w tej sprawie konsekwentny. Nie- dawno minister zdrowia (ten sam, który jako prezes NIL domagał się dwóch średnich krajowych dla leka- rzy bez specjalizacji) zapowiedział, że podwyżek dla lekarzy rezydentów nie będzie. Ich wynagrodzenia wy- noszą obecnie nieco ponad 77 proc. „średniej krajowej”.

Podwyżki o 1000 zł netto dla każdego z nich koszto- wałyby budżet państwa rocznie mniej niż 200 mln zł.

Wpływ na budżet państwa byłby znikomy, a jednak rząd nie chciał się na nie zgodzić. Zapewne obawiał się, że podwyżka dla rezydentów wyzwoli cały łańcuch

Wszyscy zgadzają się ze sobą…

f e l i e t o n w i d z i a n e z   g a b i n e t u

Krzysztof Bukiel

rektorzy określają wynagrodzenie pracowników, to jednak warunki finansowe dla szpitali, determinujące wysokość tego wynagrodzenia, zależą od rządzących.

Ale nawet to naciągane tłumaczenie nic nie znaczy wobec faktu, że jest parę grup pracowników służby zdrowia, których pensje ustala wprost rząd. Tak jest np. w przypadku lekarzy rezydentów oraz pracowni- ków zatrudnionych w podmiotach leczniczych będą- cych jednostkami budżetowymi. Nowy rząd PiS już się w tej sprawie zdążył wypowiedzieć.

Niedawno znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania pra- cowników podmiotów leczniczych działających w for- mie jednostki budżetowej przewiduje, że lekarz spe- cjalista powinien mieć pensję zasadniczą w wysokości 1970–4560 zł brutto, czyli ok. 50–114 proc. „średniej krajowej”, a specjalistka pielęgniarka (albo technik ra- dioterapii) 1590–3290 zł, czyli 40–82 proc. „średniej krajowej”. Trudno pensje te uznać za „bardzo dobre”,

„dobre” czy chociażby „godziwe” w odniesieniu do ww.

” Minister zdrowia (ten sam, który jako prezes NIL domagał się dwóch średnich krajowych dla lekarzy bez specjalizacji)

zapowiedział, że podwyżek dla lekarzy rezydentów nie będzie ”

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zauważ, że w tym łącznym ruchu punkt znajdujący się na dole koła (punkt P ) ma prędkość liniową równą zeru, a punkt, znajdujący się na górze (punkt G) porusza się

• Pamiętaj o poleceniu z poprzedniej lekcji: „Zwróć uwagę na ilość wapnia w swojej codziennej diecie (obserwuj, czy Twój organizm dostaje codziennie porcję tego

Zygmunt II August (1548 – 1572), syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, wielki książę litewski od 1529 r., ostatni król na tronie polskim z dynastii Jagiellonów;

Scena jest dla mnie pięknym miejscem, ale wokół tego piękna i satysfakcji, które jest niewątpliwie we mnie, jest wiele różnych smaczków w po- staci stresu, tremy i tego, co

Kiedy, któryś z zawodników przetnie linie swoją lub drugiego zawodnika rysuje w miejscu przecięcia kropkę swoim kolorem (najlepiej jest to zrobić od razu, aby się nie

jeśli okaże się, że nie mam wystarczającej ilości jakiegoś produktu, żeby starczyło mi na kilka dni bez wychodzenia do sklepu, to można poczynić kroki, żeby

W świetle raczej niskiej oceny pozycji reumatologii wśród innych specjalizacji lekarskich i nie- zbyt dobrego zdania lekarzy specjalizujących się o polskiej reumatologii, ciekawe

Po latach dostrzegamy od nowa, że rozwiązania le- gislacyjne dotyczące informatyzacji, w szczególności