• Nie Znaleziono Wyników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BZP.271.2265.2012.PF

PREZYDENT MIASTA RADOMIA

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 € na usługę przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych i dodatkowych z matematyki w ramach zadań: „Zajęcia wyrównawcze z matematyki” oraz „Zajęcia dodatkowe z matematyki”, w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze

dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013”

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 11.01.2013 r.:

 w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl, numer ogłoszenia: 17914-2013

 na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl

 na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana Kilińskiego 30, 26–600 Radom Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka

Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie Tel.: 48 3620288;

Tel./Fax: 48 3620282, 3620289.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z matematyki w ramach zadań:

„Zajęcia wyrównawcze z matematyki” oraz „Zajęcia dodatkowe z matematyki”, w ramach projektu

„Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z matematyki w ramach zadań: „Zajęcia wyrównawcze z matematyki” oraz „Zajęcia dodatkowe z matematyki”, w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013”.

Zamówienie podzielone jest na 7 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres zamówienia – poniżej 200.000 EUR.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 80.10.00.00-5

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

(2)

2

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje zgodne z § 4 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. (Dz.U. z 2009r. Nr 50 poz. 400 ze zm.) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli lub kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394 ze zm.).

Zamawiający dopuszcza możliwość posłużenia się przez Wykonawcę składającego ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, tą samą osobą zdolną do wykonania zamówienia, spełniającą określone w SIWZ warunki oraz pod warunkiem, iż:

a) łączne zaangażowanie danej osoby w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO, w których ona uczestniczy, nie przekracza 240 godzin miesięcznie

b) obciążenie z tego wynikające, nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie;

c) osoba ta prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy;

d) przekazuje Beneficjentowi ewidencję, o której mowa w lit. c, w odniesieniu do okresu wykonywania zadań w ramach projektu Beneficjenta.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, należy złożyć tyle oddzielnych wykazów, na ile części składana jest oferta, zaznaczając w treści wykazu, której części zamówienia dotyczy. W wykazie oprócz oznaczenia osoby zdolnej do wykonania zamówienia należy jednoznacznie wskazać informację na temat rzeczywistych kwalifikacji zawodowych oraz wpisać faktycznie posiadane doświadczenie w nauczaniu podane w miesiącach.

Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt III.4.1.1

(3)

3 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.

Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika;

2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca wówczas zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.radom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych ul. Kilińskiego 30 (wejście od ul. Żeromskiego 53, pokój nr 1, 2, 3–parter) 26-610 Radom, w godzinach pracy BZP 07:30–15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

(4)

4 Data: 21/01/2013 godzina: 09:30.

Miejsce: Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. nr 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.15) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamówienie jest realizowane z dofinansowania oraz wkładu własnego w ramach projektu: „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013”, nr umowy: UDA.POKL.09.01.02-14-019/11-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Udział środków UE w wartości zamówienia wynosi 85 %.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak.

ZAŁĄCZNIK I

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część pierwsza zamówienia

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki w ramach zadania

„Zajęcia dodatkowe z matematyki”, w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013”

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Radomiu, ul. Batalionów Chłopskich 16.

W/w zajęcia zostaną przeprowadzone w ciągu 92 godzin w 2013 roku oraz 36 godzin w 2014 roku. Łącznie 128 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres zamówienia – poniżej 200.000 EUR.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 80.10.00.00-5

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2014 r.

4) KRYTERIA OCENY OFERT: Najniższa cena

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część druga zamówienia

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Radomiu, ul. Batalionów Chłopskich 16.

W/w zajęcia zostaną przeprowadzone w ciągu 138 godzin w 2013 roku oraz 42 godzin w 2014 roku.

Łącznie 180 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres zamówienia – poniżej 200.000 EUR.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 80.10.00.00-5

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2014 r.

4) KRYTERIA OCENY OFERT: Najniższa cena

(5)

5 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część trzecia zamówienia

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Radomiu, ul. Batalionów Chłopskich 16.

W/w zajęcia zostaną przeprowadzone w ciągu 138 godzin w 2013 roku oraz 42 godzin w 2014 roku.

Łącznie 180 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres zamówienia – poniżej 200.000 EUR.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 80.10.00.00-5

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2014 r.

4) KRYTERIA OCENY OFERT: Najniższa cena

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część czwarta zamówienia

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4.

W/w zajęcia zostaną przeprowadzone w ciągu 158 godzin w 2013 roku oraz 52 godzin w 2014 roku.

Łącznie 210 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres zamówienia – poniżej 200.000 EUR.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 80.10.00.00-5

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2014 r.

4) KRYTERIA OCENY OFERT: Najniższa cena

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część piąta zamówienia

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4.

W/w zajęcia zostaną przeprowadzone w ciągu 164 godzin w 2013 roku oraz 76 godzin w 2014 roku. Łącznie 240 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres zamówienia – poniżej 200.000 EUR.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 80.10.00.00-5

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: termin zakończenia: 30.06.2014 r.

4) KRYTERIA OCENY OFERT: Najniższa cena

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część szósta zamówienia

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4.

W/w zajęcia zostaną przeprowadzone w ciągu 106 godzin w 2013 roku oraz 18 godzin w 2014 roku. Łącznie 124 godziny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

(6)

6 Zakres zamówienia – poniżej 200.000 EUR.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 80.10.00.00-5

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2014 r.

4) KRYTERIA OCENY OFERT: Najniższa cena

CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Część siódma zamówienia

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4.

W/w zajęcia zostaną przeprowadzone w ciągu 106 godzin w 2013 roku oraz 18 godzin w 2014 roku. Łącznie 124 godziny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres zamówienia – poniżej 200.000 EUR.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 80.10.00.00-5

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2014 r.

4) KRYTERIA OCENY OFERT: Najniższa cena

Cytaty

Powiązane dokumenty

społeczno-emocjonalnych, podejmowanie się zadań, które są dla nich ważne, istnienie spraw, którym się poświęcają,.. gotowość

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie

1. Przekazywania informacji o miejscach organizacji szkoleń. Dostarczania wzorów oznaczeń materiałów szkoleniowych oraz wzorów dokumentacji szkoleniowej tj. Dzienników

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie przeprowadzenie kursu zawodowego: instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta - dla 1 Uczestnika (II

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może zwrócić się do

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Formy

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej od lutego 2014 roku do marca 2015 roku dla uczestników (odbiorców) projektu „Zielone światło dla MŚP”

„Rozwój kapitału ludzkiego w firmie Consultronix S.A” poprzez organizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

www.zspzolkiewka.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w

a) realizacji kursu, którego rezultatem będzie nabycie kompetencji, przy czym to nabycie kompetencji musi odbywać się zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr 2 do

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż

K_W01, K_W03 -W zaawansowanym stopniu zZna i rozumie podstawową terminologię stosowaną w oeanografii fizycznej (treści programowe: B.1-B.8); zna i rozumie

Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę kompleksowej usługi przeprowadzenia zajęć/warsztatów dla 28 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

* w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego Wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Twoja nowa szansa – wspieranie kobiet na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

g) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnych z przedmiotów szkolnych dla maksymalnie 19 uczestników projektu w wieku 15-18 lat w zależności od ich

nieograniczonego o nazwie: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie

Uno de los alumnos va a presentar la descripción del libro como objeto sirviéndose del vocabulario visto en clase y del libro con sobrecubierta que le va a proporcionar el

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA

8.5.2 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie moŜe być krótszy niŜ 30 dni, a jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niŜ 10 dni od dnia przekazania

8. Zamawiający ma prawo kontroli jakości i ilości wydawanych zestawów kawowych niezwłocznie po ich przyjęciu od Wykonawcy oraz prawo odmowy zapłaty za zestawy kawowe