• Nie Znaleziono Wyników

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Scenariusz lekcji I. Cele lekcji"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji

1) Wiadomości Uczeń:

a) wie, co to jest przeciwstawienie;

b) wie, co to jest symbol;

c) zna treść utworu Exupery’ego pt.: Mały Książę;

d) zna życie i twórczość autora omawianej książki.

2) Umiejętności Uczeń:

a) potrafi czytać ze zrozumieniem;

b) słucha uważnie i aktywnie, selektywnie i krytycznie wypowiedzi innych na temat lektury;

c) mówi, posługując się polszczyzną oficjalną, tworząc ustne formy opowiadania;

d) używa ze zrozumieniem słownictwa oceniającego i wartościującego;

e) dba o estetykę wypowiedzi;

f) potrafi zapisać notatkę z lekcji;

g) pracuje w grupie.

II. Metoda pracy

a) burza mózgów, b) praca z tekstem,

c) dyskusja powiązana z wykładem, d) prezentacja.

III. Środki dydaktyczne

a) kartki papieru, markery, kredki, b) arkusze papieru (1 m × 1 m), c) słownik terminów literackich.

IV. Przebieg lekcji

1) Faza przygotowawcza

a) Sprawy organizacyjno - porządkowe:

• sprawdzenie obecności;

• sprawdzenie pracy domowej;

• prezentacja pracy domowej przez jednego z uczniów (notatki o autorze utworu);

• podział uczniów na grupy;

• przydział zadań poszczególnym członkom grup.

b) Podanie celu lekcji.

2) Faza realizacyjna

a) Przedstawienie przez uczniów swoich wrażeń i opinii o lekturze.

b) Ukierunkowanie rozmowy na analizowanie tematu lekcji.

(2)

c) Praca w grupach nad wnioskami dotyczącymi tematu lekcji:

• nazwanie miejsc odwiedzonych przez bohatera;

• zapisanie obserwacji Małego Księcia;

• sformułowanie wniosków o dorosłych na podstawie opinii bohatera.

(Uczniowie robią powyższe notatki na arkuszach papieru. Każdy arkusz zawiera inne informacje: arkusz nr 1 – miejsca odwiedzane przez bohatera, arkusz nr 2 – obserwacje Małego Księcia, arkusz nr 3 – wnioski o dorosłych na podstawie opinii bohatera utworu.)

• Prezentacja efektów pracy w grupach.

• Dyskusja nad prezentowanymi zadaniami.

• Sporządzenie w zeszycie tabeli zawierającej informacje opracowywane w grupach. Będzie ona zawierała 3 kolumny zatytułowane tak, jak arkusze wypełniane przez uczniów podczas pracy w grupach.

• Przypomnienie definicji symbolu. Ewentualne sprawdzenie w słowniku.

• Dyskusja nad wyjaśnieniem, co symbolizują planety zamieszkiwane przez bohaterów.

• Zanotowanie spostrzeżeń w tabeli.

3) Faza podsumowująca

a) Uzupełnienie wcześniej przygotowanej tabeli.

b) Wypisanie cech świata dzieci i świata dorosłych na zasadzie przeciwstawienia:

• W świecie dzieci dominuje wyobraźnia, fantazja, wrażliwość i bezinteresowność. Nie mają znaczenia wartości materialne. Dzieci osądzają świat i ludzi, patrząc sercem, dlatego zdolne są do

przyjaźni i przywiązania się do miejsc i osób.

• Świat dorosłych wypełnia pośpiech, pogoń za pieniędzmi. Jest on bezbarwny, bezduszny. Dorosłym brakuje dziecięcej wyobraźni i wrażliwości. Osądzają wszystko na podstawie pozorów, bo nie mają czasu na dokładniejsze obserwacje.

c) Podanie pracy domowej.

V. Bibliografia

1) Antonie de Saint – Exupery, Mały Książę, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1992.

2) J. Krzyżewska, Aktywizujące metody i techniki w edukacji, Zakład Wydawniczy Lester Quality, Suwałki 2000.

VI. Załączniki

1) zadanie domowe

Odpowiedz na pytanie:

Co według Ciebie oznacza określenie dorosły w kontekście omawianej

(3)

lektury?

Odpowiedzią może być stwierdzenie, że słowo dorosły ma niewiele wspólnego z wiekiem. Jest to raczej sposób patrzenia na świat, postawa życiowa.

2) przykład tabeli do wypełnienia

(4)

VII. Czas trwania lekcji 45 minut

MIEJSCA ODWIEDZANE

PRZEZ MAŁEGO KSIĘCIA OBSERWACJE MAŁEGO

KSIĘCIA WNIOSKI O DOROSŁYCH

Planeta zamieszkiwana przez

Króla … dla królów świat jest

bardzo prosty. Wszyscy ludzie są poddanymi.

Należy wymagać tego, co można otrzymać. Autorytet opiera się

na rozsądku.

Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego.

Dorośli są bardzo dziwni.

Dorośli są nastawieni

na rozkazywanie, żądni władzy, dziwni, uparci, czasami mądrzy, mają zacieśnione horyzonty myślowe.

Planeta zamieszkiwana przez

Próżnego Albowiem według próżnych każdy spotkany człowiek jest ich wielbicielem.

Próżni słyszą tylko pochwały.

Dorośli są zdecydowanie śmieszni.

Są śmieszni, naiwni, próżni, mają przesadne mniemanie o sobie, lubią być uwielbiani.

Planeta zamieszkiwana przez

Pijaka - Dlaczego pijesz?...

- Aby zapomnieć, że się wstydzę.

Dorośli są naprawdę bardzo, bardzo śmieszni.

Dorośli są słabi, zachowują się bezsensownie, ulegają nałogom.

Planeta zamieszkiwana przez Bankiera

Ja mam gwiazdy, ponieważ nikt przede mną nie pomyślał o tym, żeby je zagarnąć.

Lecz ja jestem człowiekiem poważnym. Tak. Nie mam czasu

na marzenia.

Dorośli są jednak nadzwyczajni.

Dorośli są zachłanni, chciwi, skupiają uwagę na rzeczach mało ważnych, cenią wartości materialne.

Planeta zamieszkiwana przez Latarnika

Rozkaz się nie zmienił. Na tym polega tragizm sytuacji.

Tym człowiekiem

pogardzaliby wszyscy, i Król, i Próżny, i Pijak, i Bankier.

Mimo to on jeden nie wydaje mi się śmieszny. A to prawdo - podobnie dlatego, że nie zajmuje się tylko sobą.

Niektórzy dorośli są

odpowiedzialni, nie zajmują się tylko sobą, są jednak niekiedy zbyt ślepo podporządkowani.

Planeta zamieszkiwana przez Geografa

Geograf jest zbyt ważną osobistością, aby mógł

pozwolić sobie na

łazikowanie.

Co radzi mi pan zwiedzić?

Niektórzy dorośli są

zarozumiali, mają też wiedzę, którą mogą się dzielić z innymi, ale ślepo wierzą nauce.

Ziemia – miejsce pobytu lisa, żmii i lotnika

itd.

Cytaty

Powiązane dokumenty

f) Wymienienie przez nauczyciela parków narodowych uznanych za Światowe Rezerwaty Biosfery. Uczniowie, na podstawie zdobytych wcześniej wiadomości i przyniesionych materiałów,

IV. Za każdą piłką uczeń ląduje na nodze wymachowej. Między piłkami jednakowy rytm.. Dalej wymach nogi ugiętej w kolanie i dołączenie nogi odbijającej. Bibliografia. 1) Dziak

Praca z całą klasą, praca indywidualna z wykorzystaniem karty pracy ucznia.. IV.. unfriendly disorganized impractical untidy intolerant unhelpful unsociable

Po zastanowieniu się, uczniowie rysują wybrany symbol i przyklejają swoje karteczki na plakacie... b) Nauczyciel prosi uczniów, aby każdy z nich zastanowił się: Czy ma w klasie

g) Nauczyciel przedstawia konstrukcję „have somebody do something” i „get somebody to do something” jako uzupełnienie tematu. Zapisuje na tablicy zdania:. The water pipe

b) potrafi ocenić, czy terroryzm jest nieodłącznym elementem islamu oraz czy islam jako religia, stanowi zagrożenie dla pokoju na świecie.. II.

e) Nauczyciel poleca uczniom odnalezienie w rocznikach statystycznych lub tablicach geograficznych, które kraje są głównymi partnerami handlowymi Polski, zarówno w. imporcie, jak i

• Future Simple (WILL) – przewidywania (na podstawie posiadanej wiedzy) – zwłaszcza z czasownikami think, believe, don’t think, maybe, perhaps.. In the future there will be more

a) Nauczyciel nawiązując do wątków, które pojawiły się podczas burzy mózgów informuje na czym polega pomoc typu „dawanie ryby” oraz pomoc typu „dawanie wędki”, a

• Zadanie 1 – wyznaczony zastęp otrzymuje jedną piłkę, zadaniem tej grupy jest tak podawać do siebie piłkę aby dotknąć nią jak największą liczbę uczniów. Pozostałe

Prowadzący prosi o wypisanie na papierze składników odżywczych według informacji zawartych na tablicy (najlepiej w formie tabeli) i przypisanie produktów spożywczych

m) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.. n) Uczniowie wynotowują w zeszytach przyczyny

j) Nauczyciel poleca poszczególnym grupom opracować po jednym fragmencie analizy SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia rozwoju turystyki w Polsce.. Informuje

kartki papieru, blok, kredki, flamastry, nożyczki gazety i czasopisma IV. Ogłoszenie piszemy wtedy, gdy chcemy coś kupić, sprzedać, zamienić, oddać itp. Zawiadomienie - gdy mamy

d) Zadania dla uczniów pracujących w grupach. • Wykonajcie eleganckie zaproszenie dla dyrektora szkoły z okazji zbliżającego się przedstawienia teatralnego przygotowanego przez

Ustal wysokość miesięcznej raty, zakładając, że raty mają być równej wielkości i oprocentowanie w skali roku 9%?.

Czy ich działanie będzie bardziej skuteczne, gdy będą ciągnąć równolegle, czy gdy jeden będzie ciągnął nieco w lewo, a drugi nieco w prawo.. Narysuj obie sytuacje nanieś

- uczeń potrafi omówić budowę gór zrębowych, posługując się schematem - uczeń potrafi wykazać zróżnicowania klimatyczne i roślinne Sudetów.. - uczeń potrafi

- nauczyciel zadaje pytania przypominające wiadomości z klasy pierwszej dotyczące stref roślinnych na Ziemi (w celu przypomnienia w jakich strefach roślinnych położona jest

- uczeń opisuje wybrane cechy fizyczno-geograficzne wód Morza Bałtyckiego, (wymiana wód, długość trwania pokrywy lodowej, zasolenie)..

- wyszukuje informacje w internecie na temat telewizji, - odpowiada sprawnie na pytania testowe,.. - określa swoje

 Wie, jakie dziedziny prawa zaliczamy do prawa międzynarodowego; wie, czym się charakteryzuje ta gałąź prawa i co do niej należy. Zna takie pojęcia, jak prawo

 Wie, jakie koncepcje ładu społecznego funkcjonują współcześnie, czyli koncepcja funkcjonalistycznej teorii ładu społecznego oraz teoria konfliktu społecznegob.