• Nie Znaleziono Wyników

K t o Z y s k a a k t o s t r a c i n a n o w e j m a p i e p o m o c y r e g i o n a l n e j

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "K t o Z y s k a a k t o s t r a c i n a n o w e j m a p i e p o m o c y r e g i o n a l n e j"

Copied!
21
0
0

Pełen tekst

(1)

Ł ó d z k a S p e c j a l n a S t r e f a E k o n o m i c z n a

K t o Z y s k a a k t o s t r a c i n a n o w e j m a p i e p o m o c y r e g i o n a l n e j

(2)

P O L S K A S T R E F A I N W E S T Y C J I

C A Ł E T E R Y TO R I U M P O L S K I J E S T S P E C J A L N Ą S T R E FĄ E K O N O M I C Z N Ą -

n a k a ż d y m , w y b r a n y m p r z e z p r z e d s i ę b i o r c ę t e r e n i e l u b

n i e r u c h o m o ś c i , m o ż n a u b i e g a ć s i ę o p o m o c p u b l i c z n ą z t y t u ł u n o w e j

i n w e s t y c j i

(3)

Ł Ó D Z K A S P E C J A L N A S T R E F A E K O N O M I C Z N A

W O J W E Ó D Z T W O Ł Ó D Z K I E C Z Ę Ś Ć W O J E W Ó D Z T W A M A Z O W I E C K I E G O

C Z Ę Ś C W O J E W Ó D Z T W A W I E L K O P O L S K I E G O

(4)

P O Z I O M P O M O C Y

P U B L I C Z N E J 2 0 1 4 - 2 0 2 0

+ 1 0 p u n k t ó w p r o c e n t o w y c h dla średniego przedsiębiorstwa

+ 2 0 p u n k t ó w p r o c e n t o w y c h Dla małego i mikro przedsiębiorstwa

(5)

N O W A M A P A P O M O C Y P U B L I C Z N E J N A L A T A 2 0 2 2 - 2 7

Projekty realizowane na terenie Warszawy oraz powiatów ościennych (tj. warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, nowodworski, grodziski, miński, wołomiński, piaseczyński i otwocki) nie będą objęte możliwością skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Z mechanizmu regionalnej pomocy inwestycyjnej wypadnie niestety po raz pierwszy jeden region – sytuacja ta spotka region warszawski stołeczny

(6)

N O W A M A P A P O M O C Y P U B L I C Z N E J N A L A T A 2 0 2 2 - 2 7

Do obszarów w ramach regionu warszawskiego stołecznego, na których regionalna pomoc inwestycyjna będzie wciąż dostępna, należeć będą gminy:

Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola – intensywność pomocy regionalnej 25%

Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i

Tłuszcz – intensywność pomocy regionalnej 35%

(7)

O G Ó L N E Z A Ł O Ż E N I A P R O G R A M U P S I

• ŁSSE przyznaje pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT/PIT z tytułu nowej inwestycji.

• Nie można rozpocząć inwestycji przed uzyskaniem Decyzji o Wsparciu.

• Definicja Rozpoczęcia inwestycji: Rozpoczęcie prac oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. (WARUNEK: BRAK UMOWY NAJMU lub UMOWY NA PRACE BUDOWLANE). Zakupu gruntu oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Żródło

Rozporządzenie KE 651/2014

(8)

N O W A I N W E S T Y C J A - D E F I N I C J A

❑ UTWORZENIE oraz

NOWEGO ZAKLADU PRODUKCYJNEGO

❑ DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI

❑ ZASADNICZA ZMIANA

PROCESU PRODUKCYJNEGO

❑ WZROST ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ

(9)

W S P I E R A N E R O D Z A J E D Z I A Ł A L N O Ś C I

PRODUKCJA

(oraz usługi magazynowania)

B+R NOWOCZESNE USŁUGI

DLA BIZNESU

(10)

O K R E S O B O W I Ą Z Y W A N I A W S P A R C I A

POMOC PUBLICZNA W WOJ. MAZOWIECKIM JEST UDZIELANA NA OKRES:

10 LAT – Warszawa oraz region Warszawski Zachodni (obejmuje powiaty: grodziski, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski i warszawski zachodni)

12 LAT – Pozostała część Woj. Mazowieckiego

DOCHÓD ZWOLNIONY OD PODATKU MUSI POCHODZIĆ Z DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ DECYZJĄ O WSPARCIU

(11)

P O Z I O M P O M O C Y

P U B L I C Z N E J 2 0 1 4 - 2 0 2 0

+ 1 0 p u n k t ó w p r o c e n t o w y c h dla średniego przedsiębiorstwa

+ 2 0 p u n k t ó w p r o c e n t o w y c h Dla małego i mikro przedsiębiorstwa

(12)

P R Z Y K Ł A D U S T A L A N I A P O Z I O M U P O M O C Y P U B L I C Z N E J D L A N O W E J I N W E S T Y C J I

10 M PLN x 55% = 5,5 M P L N

10 M PLN – koszty kwalifikowane

55% - poziom pomocy publicznej dla MAŁEGO przedsiębiorstwa

5,5 M PLN – zwolnienie z CIT lub PIT

(13)

K O S Z T Y K W A L I F I K O W A N E

Nabycie gruntu i prawa użytkowania

wieczystego

Najem gruntów, budynków i budowli

Nabycie środków trwałych oraz leasing finansowy

Wartości niematerialne i

prawne

(14)

W A R U N K I

Inwestycja nie może rozpocząć się

przed uzyskaniem decyzji o wsparciu

Zgodność z kryteriami ilościowymi i jakościowymi

Utrzymanie inwestycji przez 3

(MŚP) lub 5 lat

Utrzymanie nowych miejsc pracy i utrzymanie poziomu

zatrudnienia

(15)

K R Y T E R I A I L O Ś C I O W E - P R Z Y K Ł A D Y

m i n i m a l n e n a k ł a d y z t y t u ł u n o w e j i n w e s t y c j i

OBSZAR MIKRO

PRZEDSIĘBIORSTWO

MAŁE

PRZEDSIĘBIORSTWO oraz IT/BPO/SSC

ŚREDNIE

PRZEDSIĘBIORSTWO

DUŻE

PRZEDSIĘBIORSTWO

Powiat

Legionowski 1,2 M PLN 3 M PLN 12 M PLN 60 M PLN

Powiat Otwocki 1,6 M PLN 4 M PLN 16 M PLN 80 M PLN

Powiat Pruszkowski 2 M PLN 5 M PLN 20 M PLN 100 M PLN

(16)

K R Y T E R I A J A K O Ś C I O W E

1. ZGODNOŚĆ Z OBECNĄ POLITYKĄ ROZWOJU (STRATEGIA

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU) 2. POZIOM EKSPORTU

3. DZIAŁALNIOŚĆ B+R

4. PRZYNALEŻNOŚĆ DO KRAJOWEGO KLASTRA KLUCZOWEGO

5. STATUS MŚP

1. TWORZENIE WYSPECJALIZOWANYCH MIEJSC PRACY

2. INWESTYCJA O NISKIM UJEMNYM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO

3. ZLOKALIZOWANIE INWESTYCJI

4. PROGRAMY ROZWOJU KOMPETENCJI LUB WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

5. DODATKOWE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW

do spełnienia min. 5 lub 6 z 10 kryteriów jakościowych

(17)

W Y M A G A N E D O K U M E N T Y

1. WNIOSEK 2. BIZNESPLAN

3. OŚWIADCZENIA

(18)

5 K R O K Ó W D O D E C Y Z J I O W S P A R C I U

Spotkanie

informacyjne z ŁSSE Konsultacje i przygotowanie

dokumentów

Złożenie wniosku o

wsparcie Weryfikacjai ocena

dokumentacji Decyzja o Wsparciu

(19)

Ł S S E W L I C Z B A C H

4 6 0

projektów inwestycyjnych

2 1 m l d

PLN nakładów inwestycyjnych

7 5 k

Miejsc pracy.

(20)

f D i G L O B A L F R E E Z O N E S O F T H E Y E A R 2 0 2 0

Ł S S E w ś r ó d n a j l e p s z y c h s t r e f e k o n o m i c z n y c h n a ś w i e c i e

(21)

K O N T A K T

Agnieszka Sobieszek Z-ca Dyrektora

tel: (+48) 607 070 136

email: agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl

Rafał Piątczak Specjalista

tel: (+48) 605 161 153

email: rafal.piatczak@sse.lodz.pl Karolina Falkenberg

Specjalista

tel: (+48) 721 205 620

email: karolina.falkenberg@sse.lodz.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne”, czyli jeżeli pomimo

Wsparcie osób młodych w ramach Osi Priorytetowej I PO WER udzielane jest w ramach trzech rodzajów projektów o różnej specyfice: realizowanych przez powiatowe

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Cyfryzacja Sali kinowej Kina "Mewa" w Budzyniu. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego

Przygotowanie programu szkoleniowego dla potrzeb młodzieżowych reprezentacji kobiet.. Proces licencyjny

Post wigilijny jest zwyczajem dość powszechnie przestrzeganym, mimo że w wielu wyznaniach chrześcijańskich nie jest nakazany.. Biskupi łacińscy zachęcają do zachowania tego

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS.. Omawiając rynki pracy koniecznym jest również spojrzenie na stopę bezrobocia. Zdecydowałem, aby pokazać stosunek

- dotację w wysokości 12.230,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek