Liczba punktów do uzyskania: 50

23  Download (0)

Full text

(1)Centralna Komisja Egzaminacyjna. Ukad graficzny © CKE 2010. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu.. WPISUJE ZDAJCY KOD. PESEL. Miejsce na naklejk z kodem. EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY. MAJ 2010. Instrukcja dla zdajcego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 23 strony (zadania 1 – 24). Ewentualny brak zgo przewodniczcemu zespou nadzorujcego egzamin. 2. Arkusz zawiera trzy czci. Cz pierwsza arkusza to test, cz druga wymaga analizy materiaów ródowych, a cz trzecia napisania krótkiego wypracowania na jeden z podanych tematów. 3. Czynnoci zaplanuj tak, aby moliwe byo rozwizanie zada z trzech czci arkusza w cigu 180 minut. 4. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym. 5. Pisz czytelnie. Uywaj dugopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 6. Nie uywaj korektora, a bdne zapisy wyranie przekrel. 7. Pamitaj, e zapisy w brudnopisie nie bd oceniane. 8. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejk z kodem. 9. Nie wpisuj adnych znaków w czci przeznaczonej dla egzaminatora.. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. MHI-R1_1P-102.

(2) Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. 2. CZ I (20 punktów) Zadanie 1. (2 pkt) Na podstawie ilustracji oraz wasnej wiedzy wykonaj polecenia. Fragment paskorzeby zdobicej uk Tytusa w Rzymie. ródo: M. Jaczynowska, D. Musia, M. Stpie, Historia staroytna, Warszawa 2004, s. 518.. A. Podaj termin, którym okre lano w staro ytnym Rzymie uroczysto przedstawion na paskorzebie. ....................................................................................................................................................... B. Uroczysto przedstawiona na paskorzebie odbya si

(3) po zdobyciu Jerozolimy. Uzasadnij to stwierdzenie, wskazujc wa ciwy element paskorzeby. ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ Zadanie 2. (1 pkt) Na podstawie tekstu ródowego wykonaj polecenie. Stanwszy wówczas na czele mas w roku czwartym po usuniciu tyranów [...] przede wszystkim przeprowadzi on podzia caej ludnoci na dziesi fyl, zamiast dotychczasowych czterech; chcia w ten sposób wymiesza ludno, aeby wicej obywateli mogo wzi udzia w yciu politycznym. Nastpnie ustanowi rad, zoon z piciuset czonków zamiast czterystu, po pidziesiciu z kadej fyli, zamiast po stu, jak byo dotychczas. ródo: S. Sprawski, G. Chomicki, Staroytno. Teksty ródowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole redniej, Kraków 1999, s. 106..

(4) Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. 3. Podkre l poprawne zako czenie zdania: Reformy polityczne w Atenach, o których mowa w ródle, przeprowadzi 1. 2. 3. 4.. Drakon. Solon. Klejstenes. Perykles.. Zadanie 3. (1 pkt) Na podstawie tekstów ródowych wykonaj polecenie. ródo 1. Fragment Roczników kwedlinburskich* Koronacja Bolesawa Chrobrego 1025. Bolesaw, ksi polski, dowiedziawszy si o mierci cesarza Henryka, paa [ ] do tego stopnia pych, e przywaszczy sobie nieprzystojnie koron [królewsk] [ ]. Za t jego zuchwao Bóg szybko go pokara, albowiem w krótkim czasie zmar [ ]. *. roczniki spisywane w jednym z klasztorów niemieckich. ródo 2. Fragment Kroniki Lamberta* Koronacja Bolesawa Szczodrego Ksi Polski, trybutariusz naszych królów, [ ] gdy spostrzeg, e nasi panowie, zajci sprawami domowymi, nie maj wolnej rki do wojowania z cudzoziemcami, [ ] uniesiony pych, przywaszczy sobie godno i imi królewskie, przywdzia koron i w sam dzie Boego Narodzenia powicio go pitnastu biskupów. *. Lambert hersfeldzki, kronikarz niemiecki, y w XI w.. ródo: Teksty ródowe do nauki historii w szkole, nr 5, Warszawa 1959, s. 35, 37.. Wyja nij, co mogo mie wpyw na zaprezentowane w obu ródach opinie o wadcach Polski. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ Zadanie 4. (1 pkt) Rozstrzygnij, które zdanie jest faszywe. Obok tego zdania napisz sowo fasz. 1. Bulla gnienieska wprowadzia zwierzchno arcybiskupa magdeburskiego nad Kocioem polskim. 2. Wielka Karta Swobód ograniczaa wadz królewsk w Anglii. 3. Zota Bulla wydana przez Karola IV ustalaa liczb elektorów, którzy mieli wybiera cesarza. Nr zadania Wypenia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt. 1.A. 1. 1.B. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1.

(5) 4. Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. Zadanie 5. (1 pkt) Na podstawie róde wykonaj polecenie. ródo 1. Fragment biografii Jana Zamoyskiego Najwiksze jego dzieo, miasto Zamo, roso [...] powoli. Na papierze istnia plan miasta idealnego, zgodnego z now estetyk renesansu [...], pomnika ambicji, gustu i potgi fundatora. [...] Wytyczono ulice, [...] dziaki przy nich zabudowano drewnianym domkami, wznoszonymi na koszt fundatora, by zachci nowych przybyszów. Mieli to by [...] w myl przywileju lokacyjnego wycznie rzymscy katolicy. ródo: S. Grzybowski, Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s. 254.. ródo 2. Plan Zamo cia. Pierwsza poowa XVII w.. ródo: Wielka historia Polski, t. 4, Kraków 2000, s. 236.. Rozstrzygnij, czy ograniczenie dotyczce osiedlania si

(6) w Zamo ciu, o którym mowa w ródle 1, znajduje potwierdzenie w ródle 2. Uzasadnij odpowied. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................

(7) Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. 5. Zadanie 6. (2 pkt) W przedstawionym na fotografii ko ciele mo na dostrzec elementy charakterystyczne dla dwóch stylów architektonicznych. Podaj nazwy tych stylów. Nazwy stylów architektonicznych:  ......................................................  ....................................................... ródo: T. Chrzanowski, Z. ygulski, Polska. Skarby wieków, Kraków 2001, s. 31.. Zadanie 7. (2 pkt) Na podstawie tekstu ródowego i wasnej wiedzy wykonaj polecenia. My, Stanisaw August, z aski Boga król Polski, Wielki Ksi Litewski, ksi Rusi, Prus etc. Nie majc w chwili objcia tronu na uwadze adnego innego zaszczytu ani zamiaru, jak tylko ten, by sta si poytecznym dla ojczyzny [...]. Zdecydowalimy [...] ogosi [...], e rezygnujemy z wasnej woli i bez przymusu z wszelkich bez wyjtku praw do korony Polski, Wielkiego Ksistwa Litewskiego i wszystkich terenów zalenych [...]. ródo: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s. 180.. A. Podaj termin okre lajcy decyzj

(8) przedstawion w tek cie. ........................................................................................................................................................ B. Podaj termin, którym okre la si

(9) pozbawienie panujcego wadzy monarszej. ........................................................................................................................................................ Nr zadania Wypenia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt. 5. 1. 6. 2. 7.A. 1. 7.B. 1.

(10) 6. Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. Zadanie 8. (1 pkt) Na podstawie tre ci mapy zaproponuj dla niej tytu. Uwaga: tytu powinien zawiera okrelenie tematu, czasu i przestrzeni, np. Dziaania zbrojne na terenie Królestwa Polskiego w czasie wojny z Krzyakami w 1331 r.. Na podstawie: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s. 143.. Tytu mapy: ................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ Zadanie 9. (2 pkt) Na podstawie fragmentu utworu satyrycznego napisanego w czasie powstania listopadowego oraz wasnej wiedzy wykonaj polecenia..

(11) Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. 7. Przez dugi czas siedzia, duma, drzyma, Sze niedziel dyktatur w sabym rku trzyma I z Lubeckim bdc w zmowie, Oczekiwa co Car powie... ródo: Teksty ródowe do nauki historii w szkole, nr 30, Warszawa 1958, s. 7.. A. Zidentyfikuj dyktatora, o którym mowa w wierszu. ....................................................................................................................................................... B. Wyja nij, w jakim celu wspomniany w tek cie Ksawery Drucki-Lubecki uda si

(12) do Petersburga w grudniu 1830 r. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ Zadanie 10. (1 pkt) Na podstawie róda statystycznego wykonaj polecenie. Ludno Zjednoczonego Królestwa w XIX w. (mln) Rok 1801 1811 1821 1831 1841 1851 1861 1871 1881 1891. Anglia i Walia 8,9 10,2 12,0 13,9 15,9 17,9 20,1 22,7 26,0 29,0. Szkocja. Irlandia. 1,6 1,8 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0. 5,4 5,9 6,8 7,8 8,2 6,6 5,8 5,4 5,2 4,7. Zjednoczone Królestwo (ogóem) 15,9 17,9 20,9 24,0 26,7 27,4 28,9 31,5 34,9 37,7. ródo: H. Zins, Historia Anglii, Wrocaw 2001, s. 286.. Wymie cz

(13) Zjednoczonego Królestwa, w której tendencja zmian w liczbie ludno ci w drugiej poowie XIX w. bya inna ni w caym Zjednoczonym Królestwie. Podaj przyczyn

(14) tego zjawiska. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Nr zadania Wypenia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt. 8. 1. 9.A. 1. 9.B. 1. 10. 1.

(15) Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. 8. Zadanie 11. (1 pkt) Rozstrzygnij, które wydarzenie miao miejsce za panowania cara Mikoaja I Romanowa. Obok tego wydarzenia postaw znak X. Wydarzenie. Odpowied. 1. Kongres wiedeski 2. Wybuch wojny krymskiej 3. Wybuch pierwszej wojny wiatowej. Zadanie 12. (2 pkt) Na podstawie róde wykonaj polecenia. ródo 1. Fragment tablicy genealogicznej rodziny Kossaków Juliusz Kossak 1824–1899 malarz & Zofia Gaczyska Wojciech Kossak 1856–1942 malarz & Maria Kisielnicka. Jerzy Kossak 1886–1955 malarz. Maria PawlikowskaJasnorzewska 1891–1945 poetka. Witold Kossak 1887–1899. Tadeusz Kossak Jadwiga Kossak 1857–1935 1865–1917 & Anna Kisielnicka & Zygmunt Unrug. Magdalena Samozwaniec 1894–1972 pisarka. Zofia KossakSzczucka 1889–1968 pisarka. Stefan Kossak 1891–1891. Na podstawie: A. Szatkowska, By dom. Wspomnienia, Kraków 2006, s. 350.. Jadwiga Unrug 1891–1967. Zygmunt Kossak 1895–1933. Juliusz Kossak 1901–1917.

(16) Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. 9. ródo 2. Fragment biografii jednego z przedstawicieli rodziny Kossaków Kiedy przyjecha na „Kossakówk” oficer [...] z propozycj wykonania portretu [...] Hansa Franka. [Malarz] zdecydowanie odmówi, zasaniajc si [...] tym, e ju waciwie nie maluje, cho wokó stao mnóstwo gotowych i zacztych obrazów. Rzadko kto zdobyby si w owych latach na tak odwany gest. [...] [Malarz] wierzy, e doczeka koca wojny, klski Niemców i wolnej Polski. [...] Dug chorob znosi cierpliwie i w miar pogodnie. [...] [Jego] pogrzeb odby si [...] na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. [...] Ta mier wojenna, okupacyjna, mina wtedy niemal bez echa. W hekatombie strat kultury polskiej bya jedn z wielu, cho jake dotkliw. ródo: K. Olszaski, [...] Kossak, Wrocaw 1982, s. 51–52.. A. Podaj imi

(17) przedstawiciela rodziny Kossaków, o którym mowa w ródle 2. ....................................................................................................................................................... B. Wyja nij, dlaczego autor biografii (ródo 2.) uzna decyzj

(18) malarza za akt odwagi. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ Zadanie 13. (1 pkt) Na podstawie fragmentu mowy obro czej generaa Leopolda Okulickiego wykonaj polecenie. Proces ten ma charakter polityczny. [...] Temu nikt nie moe zaprzeczy, nie mog by przytoczone przeciwko temu adne dowody, e polskie podziemie nie walczyo z Niemcami w cigu piciu lat [...]. Oskarenie o wspóprac z Niemcami jest gorsze ni [...] pozbawienie honoru. Ale, Panie prokuratorze, takie powane oskarenie – to [...] oskarenie trzystu tysicy onierzy Armii Krajowej [...]. ródo: M. Ney-Krwawicz, Komendanci Armii Krajowej, Warszawa 1992, s. 199.. Podaj stosowan w historiografii nazw

(19) procesu sdowego, w czasie którego zostaa wygoszona ta mowa. ........................................................................................................................................................ Nr zadania Wypenia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt. 11. 1. 12.A. 1. 12.B. 1. 13. 1.

(20) 10. Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. Zadanie 14. (1 pkt) Na podstawie ilustracji wykonaj polecenie. Rewers banknotu kolekcjonerskiego. ródo: http://www.nbportal.pl. Tumaczenie: Totus Tuus – Cay Twój; Soli Deo – Samemu Bogu Podaj imi

(21) i nazwisko postaci, do której papie Jan Pawe II w 1978 r. wypowiedzia sowa zacytowane na rewersie banknotu. ........................................................................................................................................................ Zadanie 15. (1 pkt) Rozstrzygnij, które zdanie jest faszywe. Obok tego zdania napisz sowo fasz. 1. Taktyka biernego oporu to sposób walki o wyzwolenie Indii propagowany przez Mahatm Gandhiego. 2. Rok Afryki to rok 1960, w którym niepodlego uzyskay wszystkie pastwa tego kontynentu. 3. Apartheid to doktryna goszca rozdzielenie ras, która bya podstaw polityki Republiki Poudniowej Afryki..

(22) Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. 11. TEMAT: POLSKA I FRANCJA W EUROPIE OD REDNIOWIECZA DO XX W.. CZ II – Analiza róde wiedzy historycznej (10 punktów) ródo A Mapa. Podzia monarchii karoli skiej [w:] T. Manteuffel, Historia powszechna. redniowiecze, Warszawa 2002, s. 99.. ródo B Fragment Kroniki polskiej Wincentego Kadubka [w:] Mistrz Wincenty Kadubek, Kronika polska, t. 1, Wrocaw 2003, s. 155–156. Wincenty Kadubek (ok. 1160–1223) – kronikarz, biskup krakowski.. Gdy poczu, e [los] da ju od niego miertelnej powinnoci, poleca spisa dokumenty [...]. Przekazuje w nich w spadku czterem synom i to, co osignite zasugami przodków, i nastpstwo w królestwie, wyznaczajc stae granice czterech dzielnic w ten sposób, e w rku najstarszego miao pozosta i ksistwo dzielnicy krakowskiej i wadza zwierzchnia. Nr zadania Wypenia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt. 14. 1. 15. 1.

(23) Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. 12. Na podstawie róde A i B oraz wasnej wiedzy wykonaj polecenia.. Zadanie 16. (1 pkt) Podaj nazw

(24) formy monarchii redniowiecznej, której zasady prawne umo liwiay dokonanie podziaów terytorialnych przedstawionych w obu ródach. ........................................................................................................................................................ Zadanie 17. (2 pkt) Uzupenij zdania, podajc stosowane w historiografii nazwy aktów prawnych.  Akt prawny, na mocy którego dokonano podziau terytorium pastwa przedstawionego na mapie to: .......................................................................................................................... .  Akt prawny, na mocy którego dokonano podziau terytorium pastwa opisanego we fragmencie kroniki to: .................................................................................................... .. ródo C Fragment pracy François Rosseta o bohaterkach narodowych Polski i Francji [w:] F. Rosset, Drzewo Kraków. Mit polski w literaturze francuskiej 1573–1896, Kraków 1997, s. 179. François Rosset – wspóczesny badacz historii i literatury polskiej, wykadowca na uniwersytecie w Lozannie.. Bohaterka z 1830 roku dawaa szans na poczenie Francji i Polski [...] w ramach wspólnych narodowych mitologii. I tak si rzeczywicie stao. Niemal natychmiast po mierci [...] Emilia Plater zacza by porównywana ze sw starsz o cztery wieki siostr, równie odwan i dziewicz [...]. Naszej [bohaterce] – pisze Ballanche* – dane byo speni sw szczytn misj i niejako ukonstytuowa francusk narodowo, reprezentowan przez Karola VII. Emilia Plater wierzya, e podobne zadanie speni dla swej nieszczsnej ojczyzny. Tak jak [francusk bohaterk], nie kierowao ni adne inne uczucie poza chci spenienia witej i szczytnej misji: to byo natchnieniem jedynym jej heroicznego ywota. Umara wraz ze sw ukochan Polsk. *. Pierre-Simon Ballanche (1776–1842) – francuski poeta i filozof.. Na podstawie róda C wykonaj polecenie.. Zadanie 18. (1 pkt) Zidentyfikuj francusk bohaterk

(25) narodow, o której mowa w tek cie. ........................................................................................................................................................ ródo D Fragment artykuu, który ukaza si

(26) w Courrier Français 25 stycznia 1831 r. [w:] Teksty ródowe do nauki historii w szkole, nr 30, Warszawa 1958, s. 32.. Szczytny Manifest narodu polskiego [uznajcy powstanie za narodowe] nowy da popd powszechnemu zapaowi, jaki Francj od pierwszej wiadomoci o pamitnym powstaniu w Polsce ogarn. Dobrowolne ofiary ze wszystkich stron niesione [s] na rce gen. Lafayette*. [...] Komitet Polski [...] dzi ostatecznie zawiza si i natychmiast zaj si.

(27) Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. 13. obmyleniem rodków dla pewnego przesyania do Polski pomocy w broni i pienidzach, i dla uatwienia podróy wielkiej liczbie oficerów i wojskowych [...], pragncych wypaci krwi swoj dug wdzicznoci, jaki Francja [...] zacigna. Francja [...] pamita bdzie, i wspierajc braci swych znad Wisy – oddala od wasnych siedzib moskiewskie zagony, utrzymuje we waciwym oysku wezbrany ten potok. *. Maria-Józef Lafayette (1757–1834) – genera, polityk francuski.. Na podstawie róda D wykonaj polecenie.. Zadanie 19. (1 pkt) Wyja nij, o jakich korzy ciach politycznych dla Francji jest mowa w ostatnim zdaniu tekstu. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ródo E Fragment wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Francji Horacego Sebastianiego z 8 lutego 1831 r. [w:] S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe, Warszawa 2000, s. 239.. Interes Polski obchodzi mocno Francj, ale nie godzi si rzdowi powica interesu wasnego pastwa interesowi obcego narodu. Francja nie moe z wasn szkod nie ora w pomoc Polsce. Pod tym wzgldem jestem zupenie otwarty, bo nie chc, aby si Polska udzia zbytkiem nadziei. Na podstawie róde D i E oraz wasnej wiedzy wykonaj polecenie.. Zadanie 20. (1 pkt) Porównaj reakcje spoecze stwa i rzdu francuskiego na powstanie listopadowe i wycignij wniosek dotyczcy przyczyn zaprezentowanych reakcji. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ Nr zadania Wypenia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt. 16. 1. 17. 2. 18. 1. 19. 1. 20. 1.

(28) Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. 14. ródo F Depesza ministra spraw zagranicznych Francji Drouyn de Lhuys do ambasadora Francji w Petersburgu, ksi

(29) cia Montebello w sprawie polskiej z 10 kwietnia 1863 r. [w:] Teksty ródowe do nauki historii w szkole, nr 35, Warszawa 1959, s. 36-37.. Moci Ksi! Powstanie, którego terenem jest obecnie Królestwo Polskie, obudzio wród niewzruszonego, zdawaoby si, spokoju Europy ywy niepokój. [...] Rzd Jego Cesarskiej Moci spenia wic swój obowizek, zwracajc si do dworu rosyjskiego, by poczyni uwagi nad obecnym stanem rzeczy [...]. Powstaniu polskiemu, Moci Ksi, nadaje wyjtkowego znaczenia ta okoliczno, e nie jest ono skutkiem chwilowego kryzysu. [...] Te periodycznie powtarzajce si wstrzsy [...] dowodz [...] bezsilnoci kombinacji, przy pomocy których usiowano dotd pogodzi Polaków z nadanym im pooeniem. Z drugiej strony te zbyt czste zamieszki staj si za kadym razem przedmiotem obaw i niepokoju. Poniewa Polska ley w rodku kontynentu, poruszenia na jej terenie przenosz si na kraje ssiednie, a odbicie ich daje si odczu w caej Europie. [...] Wydarzenia te, [...] nie tylko niepokojco podniecaj umysy, lecz gdy potrwaj duej, mog naruszy stosunki midzy rzdami [...]. Jest zatem w interesie wszystkich mocarstw stanowcze zaegnanie stale powtarzajcego si niebezpieczestwa. Mamy nadziej, Moci Ksi, e dwór rosyjski przyjmie te spostrzeenia z uwag [...]. Ufamy, e [...] uzna stosowno wyszukiwania rodków, by przywróci Polsce trway pokój. Zostawisz Wasza Ekscelencja ksiciu Gorczakowowi* odpis tej depeszy. *. Aleksander Gorczakow (1798–1883) – rosyjski polityk, w latach 1856–1882 minister spraw zagranicznych Rosji.. Na podstawie róda F wykonaj polecenie.. Zadanie 21. (1 pkt) Wska dwie mo liwe konsekwencje polityczne powstania styczniowego, na które zwróci uwag

(30) minister spraw zagranicznych Francji.  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

(31) Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. 15. ródo G Litografia zamieszczona w czasopi mie francuskim Le Charivari w okresie powstania styczniowego [w: ] Powstanie styczniowe w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 1966, s. 199.. Tumaczenie: POLOGNE – Polska; NOTES DIPLOMATIQUES – noty dyplomatyczne Na podstawie róda G wykonaj polecenie.. Zadanie 22. (2 pkt) Wyja nij wymow

(32) rysunku, interpretujc jego elementy. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Nr zadania Wypenia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt. 21. 1. 22. 2.

(33) 16. Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. ródo H Odpowiedzi Francuzów na ankiet

(34) dotyczc przygotowywanej pruskiej ustawy o przymusowym wywaszczeniu Polaków w Pozna skiem i na Pomorzu z 1907 r. * [w:] K. Dunin-Wsowicz, Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1895–1914, Warszawa 1999, s. 69. *. Henryk Sienkiewicz w „L’Echo de Paris” z 18 grudnia 1907 r. zamieci apel z prob o wypowiedzi przedstawicieli wiata zachodniego na temat przygotowywanej ustawy. Odpowiedzi udzielio 254 respondentów.. Odpowied 1. Moemy si spodziewa, e podobne metody zastosowane bd przeciw naszym rodakom w Alzacji i Lotaryngii. Co by jednak powiedzieli prawnicy niemieccy, gdyby Rosjanie w Inflantach i Kurlandii, gdyby Wgrzy w Siedmiogrodzie stosowali wzgldem swych poddanych niemieckich te same metody wywaszczeniowe [...]. Nie pragn wcale, aby podobne pogwacenie prawa dokonywao si gdzie indziej, nawet w stosunku do Niemców. [...] Gdybym by Niemcem – rumienibym si z powodu takiej ustawy [...]. Odpowied 2. Nie czekaem na wymowny protest Paski, by ze wszystkich si protestowa przeciwko przeladowaniom niemieckim w Polsce. [...] I nadal protestowa bd [...]. Jako Alzatczyk, nie mog zapomnie, e mój kraj jest chwilowo pod innym prawem ni francuskie. Na podstawie róda H wykonaj polecenie.. Zadanie 23. (1 pkt) Wyja n, co pomogo cytowanym respondentom zrozumie sytuacj

(35) Polaków w Pozna skiem i na Pomorzu. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................

(36) Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. 17. CZ III – Wypracowanie (20 punktów) Zadanie 24. (20 pkt) Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden z nich do opracowania.. Temat I Porównaj funkcjonowanie wadzy monarszej we Francji i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku.. Temat II Wyja n, w jakim stopniu mi

(37) dzynarodowe uwarunkowania wpyn

(38) y na stosunki polsko-francuskie w dwudziestoleciu mi

(39) dzywojennym. Wybieram temat: ................. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Nr zadania Wypenia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt. 23. 1. 24. 20.

(40) 18. Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................

(41) Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. 19. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................

(42) 20. Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................

(43) Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. 21. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................

(44) 22. Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................

(45) Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony. BRUDNOPIS. 23.

(46)

Figure

Updating...

References

Related subjects :