.................................................... , .......................... 2010 r.pieczęć szkoły miejscowośćdata

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Załącznik 6d

imię i nazwisko nauczyciela

... , ... 2010 r.

pieczęć szkoły miejscowość data

przewodniczący PZE / członek PZE

sprawowana funkcja.

(niepotrzebne skreślić)

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z

...

Poziom rozszerzony

nazwa języka obcego nowożytnego

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego:

Zadanie 1. Zadanie 2.

Prezentacja

materiału stymulującego Interpretowanie,

wyrażanie opinii Prezentacja

tematu Udział w dyskusji,

wyrażanie opinii, argumentowanie

0 1 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3 4

Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2.

0 1 2 3 4 5 6 7 suma punktów

Notatki:

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego:

Zadanie 1. Zadanie 2.

Prezentacja

materiału stymulującego Interpretowanie,

wyrażanie opinii Prezentacja

tematu Udział w dyskusji,

wyrażanie opinii, argumentowanie

0 1 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3 4

Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2.

0 1 2 3 4 5 6 7 suma punktów

Notatki:

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego:

Zadanie 1. Zadanie 2.

Prezentacja

materiału stymulującego Interpretowanie,

wyrażanie opinii Prezentacja

tematu Udział w dyskusji,

wyrażanie opinii, argumentowanie

0 1 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3 4

Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2.

0 1 2 3 4 5 6 7 suma punktów

Notatki:

...

podpis nauczyciela

Figure

Updating...

References

Related subjects :