• Nie Znaleziono Wyników

1. Obecność na zajęciach (mierzona frekwencją obecności)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1. Obecność na zajęciach (mierzona frekwencją obecności) "

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

1

System oceny pracy studenta na zajęciach z przedmiotu:

Podstawy prawa cywilnego - semestr zimowy 2017-2018 II rok studiów stacjonarnych administracji I stopnia

(warunki uzyskania zaliczenia) Warunki uzyskania zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach (mierzona frekwencją obecności)

2. Opanowanie wiedzy merytorycznej (mierzone oceną z pracy pisemnej w formie testu).

Ad. 1 Obecność na zajęciach

Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.

Każdą nieobecność należy zaliczyć poprzez zgłoszenie się na dyżur konsultacyjny w terminie 14 dni, licząc od daty nieobecności oraz poprzez udzielenie ustnej odpowiedzi na dwa pytania z zakresu materiału przerabianego na zajęciach, w których student nie uczestniczył.

Brak zaliczenia nieobecności zgodnie z powyższym, poprzez niestawienie się na dyżur konsultacyjny, skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania zaliczenia końcowego.

Brak poprawnej odpowiedzi na którekolwiek z pytań, zadanych podczas dyżuru konsultacyjnego uniemożliwia zaliczenie nieobecności. W takiej sytuacji student może zaliczyć nieobecność w terminie 7 dni, licząc od daty dyżuru konsultacyjnego, na którym pytania zostały zadane. Brak poprawnej odpowiedzi na zadane pytania podczas drugiego dyżuru konsultacyjnego, jest równoznaczny z koniecznością trzeciego stawiennictwa się na dyżurze konsultacyjnym, w terminie 7 dni, licząc od daty drugiego dyżuru konsultacyjnego, na którym pytania zostały zadane. Brak poprawnej odpowiedzi na zadane pytania podczas trzeciego dyżuru konsultacyjnego, skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania zaliczenia końcowego. Jednocześnie każdorazowo nieobecność musi zostać zaliczona w terminie 7 dni licząc od daty ostatnich zajęć w semestrze.

Spóźnienia na zajęcia dłuższe niż 15 min. traktowane będą na równi z nieobecnością na zajęciach i w konsekwencji wymagać będą zaliczenia w trybie wskazanym powyżej.

Wcześniejsze opuszczenie zajęć musi zostać uzgodnione z prowadzącym przed rozpoczęciem

zajęć, a prowadzący na wyjście musi udzielić zgody. Opuszczenie zajęć wcześniej niż

(2)

2

15 minut przed ich zakończeniem, którego student nie zgłosił i nie uzyskał zgody prowadzącego, traktowane będzie na równi z nieobecnością na zajęciach i w konsekwencji wymagać będą zaliczenia w trybie wskazanym powyżej.

Ad. 2 Opanowanie wiedzy merytorycznej

Dla zaliczenia przedmiotu, student zobowiązany będzie do rozwiązania testu z zakresu omawianego w toku zajęć (kolokwium). Kolokwium przeprowadzone zostanie podczas zajęć i trwać będzie 90 minut.

Test składać będzie się z 50 pytań zamkniętych. Do każdego pytania przyporządkowane są trzy propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest poprawna. Za każde z pytań student może uzyskać maksymalnie 1 pkt. W trakcie części testowej zabronione jest korzystanie z wszelkiego rodzaju pomocy, w tym notatek, aktów normatywnych itp.

Skala ocen:

0-25 2,0

25-29 3,0

30-34 3,5

35-39 4,0

40-44 4,5

45-50 5,0

W przypadku nieobecności na kolokwium lub uzyskaniu oceny niedostatecznej, student zobowiązany będzie do zaliczenia kolokwium na dyżurze konsultacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni od daty ostatnich zajęć w semestrze. Brak zaliczenia kolokwium w tym terminie, będzie równoznaczny z brakiem zaliczenia przedmiotu.

Oceny prac zostaną zamieszczone w ogłoszeniach na stronie internetowej Wydziału, na podstronie prowadzącego w terminie do 14 dni licząc od daty ostatnich zajęć w semestrze. O zamieszczeniu ocen w systemie USOS prowadzący poinformuje za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Wydziału.

Student w terminie 3 dni od zamieszczenia ocen, powinien zweryfikować zgodność uzyskanej

oceny z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz zgłosić ewentualne uwagi

do prowadzącego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie 2 dni prowadzący

odniesie się do uwag studenta i poinformuje o ocenie końcowej, która będzie oceną

ostateczną i nie będzie podlegać zmianom w trybie niniejszego dokumentu. Brak zgłoszenia

(3)

3

uwag lub przesłanie ich po wskazanym terminie będzie równoznaczny z niewniesieniem zastrzeżeń, a ocena stanie się ostateczna i nie będzie podlegać zmianom w trybie niniejszego dokumentu.

Oceny zostaną wpisane do systemu USOS. Student ma obowiązek weryfikacji oceny w systemie zgodnie z właściwymi regulacjami obowiązującymi na Wydziale.

Dyżury konsultacyjne

Konsultacje odbywają się w środy w godzinach 17:30-18:30, w pokoju 108, w bud. A.

Proszę o poinformowanie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem o planowanej obecności studenta na dyżurze za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ułatwi to zaplanowanie spotkań i w konsekwencji może doprowadzić do braku konieczności oczekiwania w kolejkach przed pokojem prowadzącego. Uprzejmie proszę o wskazanie planowanych kwestii do omówienia, co umożliwi efektywne wykorzystanie czasu.

Brak przesłania informacji na temat planowanych kwestii do omówienia, może skutkować udzieleniem odpowiedzi przez prowadzącego w późniejszym terminie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Może także doprowadzić do konieczności ponownej wizyty studenta na dyżurze konsultacyjnym w innym terminie.

Studenci mogą także kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomości na adres prowadzącego

krzysztof.balczunas@uwr.edu.pl

.

Przed przybyciem na dyżur konsultacyjny, proszę o sprawdzenie strony osobistej prowadzącego w domenie Wydziału, w celu potwierdzenia, iż nie nastąpiła zmiana terminu konsultacji (ewentualne zmiany będą zamieszczane w ogłoszeniach na stronie prowadzącego).

Zajęcia zapewniać powinny między innymi nieskrępowaną możliwości wypowiedzi

studentom, na poruszane tematy. Mając to na uwadze, w celu zapewnienia komfortu

uczestnikom zajęć, rejestracja dźwięku lub obrazu wymaga uprzedniej, wyraźnej zgody

prowadzącego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia, o ile jest

1 ustawy: „Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt cennika usług powszechnych albo projekt zmian do obowiązującego cennika wraz z określeniem

egzaminem wyrażenia/kolokacje i frazy, które bardzo często pojawiają się w zadaniach na słuchanie, np.:.. • Czasowniki – invite, encourage, apologise, inform, report, ask,

Aby unikać problemów z określeniem intencji wypowiedzi, postaraj się utrwalić przed egzaminem wyrażenia/kolokacje i frazy, które bardzo często pojawiają się w zadaniach

b) obecność Studenta na zajęciach w semestrze zimowym, na zasadach określonych w pkt II, c) aktywność na zajęciach oceniana w toku prowadzonych zajęć w semestrze zimowym,

Przyjmuje się, że ocena uzyskana z kolokwium pisanego w terminie wcześniejszym jest oceną z pierwszego terminu kolokwium.. Student nie ma możliwości zaliczania

Zaliczenie przedmiotu obejmuje sprawdzenie przez prowadzącego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta; sprawdzenie wiedzy i umiejętności

Obniżenie oceny o 0,5 następuje w przypadku każdorazowego niezaliczenia nieobecności na zajęciach we wskazanym terminie (por. b) oraz w przypadku

Zaliczenie nieobecności następuje w czasie zajęć, w formie pisemnej odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których

Zaliczenie nieobecności następuje w formie pisemnej albo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był

Prawo zamówień publicznych (t.j. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznego pkt 2.6.. Zgodnie z opisem technicznym pkt 2.6 ppkt

W przypadku wystąpienia w dokumentacji nazw własnych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym (materiały i produkty równoważne) pod warunkiem, że zaproponowane

Zamawiający ma więc możliwość sprawdzania na bieżąco obowiązującej ceny hurtowej netto oleju napędowego jak również korzystania z danych archiwalnych za pośrednictwem

zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz

Zamawiający w załączniku nr 2 do umowy (str. 36) oraz załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia część II (str. 81) w kolumnie „Rodzaj materiału” wskazał jedynie

Przy czym należy to ustalić dla regałów jezdnych o maksymalnej wysokość ostatniej półki na 180 cm od podłogi (wysokość regału ok. 230 cm), konieczność zapewnienia

Nadmieniamy, że warunek z punktu b.8 jest niemożliwy do spełnienia z uwagi na fakt, że zakres prac przewidziany do tego zadania jednoznacznie wskazuje, że przedmiotowe

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji komunalnych, do których będzie przekazywał odpady komunalne

Instalacja zewnętrzna łącząca szafkę z gazomierzem na stacji paliw z technologią myjni samochodowej (zewnętrzna instalacja gazowa od G1-G7) powinna zostać wykonana już

Proponowana zmiana wpłynie negatywnie na możliwość wzięcia w postępowaniu innych podmiotów niż podmiot kierujący przedmiotowy wniosek (ograniczy konkurencję). Dodatkowo

promocji związanej z terenami inwestycyjnymi w ramach projektu „Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach" wydarzenia te powinny

Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w treści SIWZ w prowadzonym przez niego postępowaniu wynikają z obaw Zamawiającego, iż poprzednie zapisy SIWZ nie