• Nie Znaleziono Wyników

INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM ELEKTRONICZNYM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM ELEKTRONICZNYM"

Copied!
1
3
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

4_do_procedur_postepowania_prewencyjnego_fpe_i_fpes_instrukcja_bhp_pomiaru_temperatury_.

docx

Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (FPE) i Feryjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych (FPES) zlokalizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w tym w szkołach specjalnych, w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” w czasie zagrożenia epidemicznego

INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM ELEKTRONICZNYM 1. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik wyznaczony przez kierownika FPE/FPES.

2. Należy uzyskać zgodę pracowników/rodziców/opiekunów prawnych dziecka na pomiar temperatury ciała.

3. Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi producenta urządzenia.

4. Sposób pomiaru:

a) włącz urządzenie,

b) upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała, c) rekomendujemy pomiar temperatury na szyi lub nadgarstku,

d) aby dokonać pomiaru temperatury ciała, skieruj urządzenie na odległości 5-8 cm od szyi/nadgarstka osoby, u której dokonywany jest pomiar temperatury,

e) jeżeli na skórze znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je usunąć, aby wynik był jak najdokładniejszy,

f) pomiar zakończy się gdy pojawi się sygnał dźwiękowy,

g) odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może być udostępniony osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, w przypadku pomiaru u dziecka wynik pomiaru udostępnia się rodzicowi/prawnemu opiekunowi oraz kierownikowi FPE/FPES,

h) odczekaj około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru (jest to przybliżony czas pozostawania na wyświetlaczu ostatniego odczytu),

i) wyłącz termometr.

5. Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie należy ze sobą rozmawiać.

6. Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy i jednorazowych rękawiczkach ochronnych.

7. Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której dokonuje się pomiaru temperatury, należy zdezynfekować.

8. W odniesieniu do pracownika pierwszy pomiar temperatury jest wykonywany bezpośrednio przed jego wejściem do pracy, drugi pomiar jest dokonywany po upływie połowy dziennego czasu pracy.

9. W przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru równego lub wyższego niż 37,5°C, należy poinformować dyrektora szkoły podstawowej/kierownika FPE/FPES oraz odizolować taką osobę w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

w teorii Newtona źródłem pola jest masa bezwładna w OTW źródłem pola jest T µν. Jakiej postaci T µν powinniśmy użyć jako

nymi sposobami, jednak wybieramy najkrótsze i najprostsze rozwiązanie korzystając z odpowiedniego wzoru na

Różnica miar kątów wewnętrznych przy ramieniu trapezu równoramiennego, który nie jest równo- ległobokiem, jest równa 40 ◦.. Miara kąta przy krótszej podstawie tego

Na rysunkach 16 i 17 przedstawiono odkształcenia cieplne tłoka w kierunku równoległym i prostopadłym do osi sworznia uzyskane podczas 5 pomiarów [10].. Wartość

O p rzydatnych opracow aniach woli zresztą zupełnie

Tolerancja różnicy barwy ΔE*ab w przestrzeni barw L*a*b* reprezentowana jest przez sferę o określonej średnicy a tolerancje dla poszczególnych parametrów ΔL*, Δa* i Δb*

Najczęściej użytkownik (projektant) zbudowanego przez siebie systemu pomiarowego zna jedynie parametry metrologiczne poszczególnych elementów systemu i powinien na

jeń komparatora w stanie równowagi (Z^, Zy r ), impedancje doprowadzeń (Zpn , ZpE , ZpX, Z "x ) oraz impedancje wewnętrzne źródeł napięcia (Zg^, zEx)'1.

g) odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może być udostępniony osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, w przypadku pomiaru u

Odczyt temperatury przy użyciu zdjęć zarejestrowanych z użyciem kamery termowizyjnej został zrealizowany jako średnia wszystkich pikseli obiektu Z avg ,

Dla oceny wpływu obecności przewodników z prądem nieobjętych cewką Ro- gowskiego na wynik pomiaru prądu (w przewodniku objętym cewką Rogow- skiego)

Aby otrzymać prosty wynik przyjmuje się, że oba przewody mają nieskończoną długość oraz że przepływ płynu jest do nich poprzeczny, a temperatura otaczającego je płynu

Ponad to przyjmuje się, że przewodności cieplne, gęstości i ciepła właściwe dla bu przewodów są niezależne od temperatury.. Z tego względu wygodnie jest umieścić spoinę

•a więc klasa opisuje niepewność pomiaru wtedy gdzy wskazówka jest na końcu zakresu... Jak określamy niepewność pomiaru przyrządem cyrowym (niepewność

 pirometry monochromatyczne, pracujące przy jednej długości fali, z detektorem fotoelektrycznym lub z okiem ludzkim jako detektorem w układzie porównawczym (pirometry luminancyjne

Błędy przypadkowe: występują zawsze w eksperymencie, lecz ujawniają się gdy wielokrotnie dokonujemy pomiaru przyrządem, którego dokładność jest bardzo duża a błędy

Błędy przypadkowe: występują zawsze w eksperymencie, lecz ujawniają się gdy wielokrotnie dokonujemy pomiaru przyrządem, którego dokładność jest bardzo duża a błędy

Przyjął się powszechnie sposób podawania liczby przybliżonej za pomocą pary liczb: liczby przybliżonej i granic jej błędu.. Taki zapis zapewnia jednoznaczną

Two models o f the measurement inaccuracy may be used: the classical „error” model describing inaccuracy by means o f the limit error and now recommended

Measurements of the speed of light in air, made between 5th June and 2nd July, 1879.. The data consists of five experiments, each consisting of 20

impuls, który rozprzestrzenia się na przedsionki serca, jednak nie dociera do mięśnia komór. Rytm zastępczy - powstaje w innym ośrodku niż główny rytm serca - wówczas,

Emisyjna tomografia komputerowa pojedynczych fotonów - SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography). Pozytonowa tomografia emisyjna - PET (Positron

( type A evaluation of uncertainty ) – metoda obliczania niepewności pomiaru na drodze analizy statystycznej serii wyników pomiarów. Wynik pomiaru: