• Nie Znaleziono Wyników

Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Człowiek – najlepsza inwestycja

Załącznik nr 5

... ...

Wykonawca data

Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę edukacyjną polegającą na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z matematyki przygotowujących do egzaminu maturalnego w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 5, w ramach projektu POKL.09.02.00-06-025/12 pt. „Już czas na staż”

wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie prac w zakresie:

- ...

- ...

- ...

...

podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

Oświadczenia nie należy składać w przypadku wykonywania całości zamówienia przez Wykonawcę siłami własnymi.

„Już czas na staż”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

S.0720.1.13

Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

– zał. nr 5 do SIWZ

Strona 1 z 1

Cytaty

Powiązane dokumenty

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie przez Wykonawcę opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia, udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych, wymiana WLZ, wykonanie instalacji domofonowych w zasobach własnych

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm)

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia

b) w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż drogą elektroniczną lub faksem. W przypadku gdy odwołanie wnoszone jest wobec treści ogłoszenia o

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu