• Nie Znaleziono Wyników

109 ustawy o podatku od towarów i usług

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "109 ustawy o podatku od towarów i usług"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Ewa Kolanowska

Przedmiot: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Klasa: 3 A

Temat lekcji: Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z prawa podatkowego.

Data lekcji: 30.03.2020 Wprowadzenie do tematu:

Każdy przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą lub ją rozwijając oprócz szacowania ryzyka zagrażającego temu przedsięwzięciu związanego z uwarunkowaniami rynkowymi powinien z równie dużą pieczołowitością dbać o jakość prowadzonej dokumentacji podatkowej.

Rozliczenia z urzędem skarbowym są prowadzone głównie:

1. z tytułu podatku dochodowego (PIT, CIT), 2. z tytułu podatku VAT.

Roczne zeznanie podatkowe (PIT, CIT) należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia za rok poprzedni. Trzeba przy tym wpłacić należny podatek lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą zaliczek wpłaconych za dany rok.

W zakresie podatku od towarów i usług obowiązki dokumentacyjne podatników dotyczące prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług ustawodawca opisał w art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepis ten reguluje także zasady nakładania na podatników szczególnej sankcji występującej na gruncie podatku od towarów i usług, którą jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Obowiązek składania deklaracji VAT mają wszyscy podatnicy podatku VAT, również ci, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie dokonali żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie zerowej deklaracji rozliczeniowej VAT. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że w przypadku gdy dzień złożenia deklaracji VAT przypada w sobotę, niedzielę lub święto, termin rozliczenia zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy. Dodatkowo podatnik, który nie złoży w ustalonym przepisami terminie deklaracji, jest zobowiązany do uregulowania zobowiązania podatkowego wraz z naliczonymi odsetkami za każdy dzień zwłoki. W momencie popełnienia czynu zabronionego, jakim jest m.in. niezłożenie deklaracji VAT lub nieuregulowanie zobowiązania podatkowego w terminie, podatnik powinien złożyć tzw. czynny żal.

Jakie jeszcze podatki płaci przedsiębiorca?

3. podatek od nieruchomości - posiadając nieruchomość na własność, przedsiębiorca musi liczyć się z zapłatą podatku od nieruchomości. Jego wysokość każdego roku ustala organ wykonawczy (prezydent, burmistrz, wójt) w formie decyzji.

4. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) - zawieranie umów z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej (np. sprzedaży, pożyczki, darowizny itp.) może powstać obowiązek zapłaty PCC. Stawka podatku kształtuje się różnie w zależności od rodzaju zawartej umowy.

Instrukcje do pracy własnej:

Obejrzyj film pt. „Działalność gospodarcza w informatyce” https://epodreczniki.pl/a/elektronika/D8fnfjohI Wykonaj ćwiczenie nr 6 - Zadania interaktywne- na stronie https://epodreczniki.pl/a/elektronika/D8fnfjohI

Materiały pomocnicze do tematu poszerzające wiedzę na stronach (Linki podanych niżej):

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/proc_94-deklaracja-vat https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-vat-7-kogo-dotyczy-obowiazek-skladania-deklaracji

(2)

Praca własna:

Napisz w zeszycie wyjaśnienia pojęć „podatek”, „podatnik”, „płatnik”, „obowiązek podatkowy”, „zobowiązanie podatkowe”, „organ podatkowy”, „podatek należy”.

Informacja zwrotna:

Wykorzystując internet, odpowiedz na poniższe pytania.

a) Jaka kwota dochodu wolnego od podatku (tzw. kwota wolna) obowiązuje w bieżącym roku?...

b) Po zakończeniu roku podatkowego osoby fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą) składają w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe: PIT-36, PIT-36L lub PIT-37. Które zeznanie PIT złoży osoba fizyczna opodatkowana 19% podatkiem liniowym?...

Odpowiedzi a i b prześlij elektronicznie doradcazawodowy@zs9elektronik.pl do dnia 30.03.2020 (poniedziałek) lub na grupę facebook pod nazwą: 3A-PDG ( na którą zapraszam wszystkich uczniów klasy 3 A)

Notatki w zeszycie zostaną sprawdzone po powrocie do nauki w szkole.

(Przypominam, że to już druga praca domowa w zeszycie)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przeprowadzone badania w celu określenia zawartości karotenoidów w oleju otrzymanym metodą tłoczenia z nasion rzepaku pochodzących z różnych terminów zbioru wykazały,

Autor starał się wykazać także przyczyny pojawienia się skrajnie prawicowego antyimigranckiego ekstremizmu w Europie Zachodniej oraz ukazać skalę pro- blemu, jakim jest

Tu zaś w istocie nie chodzi ani o pierwszą, ani o drugą okoliczność, tylko o owo bycie pomiędzy kulturami i krajami, najlepszym więc terminem jest według mnie

Summa summarum, jako główny wa- runek zaliczenia danej rośliny do grupy mię- sożernych uważa się zdolność do pobierania i wykorzystywania składników mineralnych

Marta labuda przyjrza- ła się natomiast europejskiej integracji gospodarczej pod kątem kryzysu ukraińskiego, uznając, iż także on stał się wyzwaniem dla Unii, i podkreślając,

Kończę, łącząc słowa wysokiego szacunku i poważania, z jakim stale jestem dla Pana Profesora.. Najserdeczniej dziękuję Panu za przejrzenie

To nie tylko miejsce uprawy roślin, w tym drzew, krzewów i roślin ozdobnych z zastosowaniem określonych zasad kompozycyjnych, ale również ogród dydaktyczny prezentujący

Tak więc po wykonaniu serii odkrywek w warstwie przemalowania stalli oraz przeprowadzeniu analizy chemicznej pierwotnych warstw polichromii można określić również