Ilustrowany Kurier Polski, 1945.12.20, R.1, nr 59

Pełen tekst

(1)

Cena egzemplarza

Pobieranie wyzs e, opłai

est nadużyciem

2 ILUSTROWANY

Prenumerata

miesięczna wynosi zi

-j- i J 2 za dorę»

jfl zenie tamiejsc

4X1 I + z- za dorę-

V :zenie miejscowe

KURIER POLSKI

Rok I Telefony Centrali w Bydgoszczy. 33-41 33-4 iczynne cais dobę Centrala zamiejscowa 90. Rozmównica publiczna <9-,

Redaktor naczelny 31-6'. Sekretariat przyimuie od 10 do Czwartek, dnia 20 grudnia 1945 r.

Potworne plany sztabów niemieckich

W Wielkopolsce majątek kościelny konfiskowano na rzecz Greisera

lionów Niemców należenie do tych organizacji będzie równoznaczne ze zbrodnią j będzie można pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej.

We wtorek odczytano przed Try­

bunałem materiał dowodowy, doty­

czący walki hitlerowców z kościołem i roli, jaką w walce tej na ziemiach okupowanych odegrali gauleiterzy.

Np. w Wielkopolsce, w tzw. „War- thegau“, majątek kościelny konfisko­

wany był na rzecz Greisera. Decydu­

jącą rolę w akcji prześladowania kościoła odegrali oskarżeni Rosen­

berg i Bormann.

NORYMBERGA (FA). Niemiecki plan eksploatacji zachodnich ziem Związku Radzieckiego gotowy był już w szczegółach na długo przed samym napadem. Dn. 23 maja 1941 r., a więc na miesiąc przed rozpoczę­

ciem wojny Zw. Radzieckim,

VON PAPEN

ręki, nie znać na ich twarzach naj­

mniejszego znużenia. Oskarżeni sie­

dzą sztywno i nieporuszęni, gdy z ust oskarżyciela amerykańskiego pa­

dają straszne słowa oskarżenia.

Po połud. oskarżyciel amerykański przeszedł do oskarżeń zwróconych przeciw całej partii hitlerowskiej i jej organizacji, gestapo, SS, SA, SD itd. Padały oskarżenia pod adresem rządu Trzeciej Rzeszy, sztabu gene­

ralnego i naczelnego dowództwa sil zbrojnych. Jeśli Trybunał orzeknie, że .wszyscy członkowie tych organiza­

cji są współwinni, wówczas dla mi-

Zaostrzenia wobec oskarżonych

Wydawca ^HOŁDZtLNiA WYDAWN.ICZA ZRYW Konto; PKO „ZRYW” Nr VI —135; PKO „I.K. P.” Nr VI-140 Konto bieżące. Bank Zwiqzku Spółek Zarobkowych w Bydgoszcz*

Polacy z Ameryki u Prezydenta Bieruta

WARSZAWA (PAP-dr) W War­

szawie przebywa delegacja Polaków z Ameryki, z Stanisławem Nowa­

kiem na czele, która została przyjęta przez Prezydenta KRN. Delegacja wręczyła prezydentowi listę osób wśród Polonii amerykańskiej, solida­

ryzujących się z nową Polską. De­

legacja wręczyła następnie P. Prezy­

dentowi złote pióro i ołówek w etui z

Nr 59

0 lepsze jutro Ziem Zachodnich

na Zachodzie, a Pomorza Zacbo- siedmiowiekowej

ukazało się tajne orędzie Głównej Kwatery Wojennej, mówiące o wy­

wożeniu do Niemiec wszystkich arty­

kułów żywnościowych. Dziesiątki mi­

lionów obywateli radzieckich posta­

wiono wobec wyboru między śmiercią głodową a masową ewakuacją.

Wysłuchujący treści odczytywanych dokumentów oficerowie radzieccy, siedzą ze słuchawkami na uszach. I chociaż na skutek tłumaczenia treść podawana jest im niejako z drugiej

NORYMBERGA. (FAS) W no­

rymberskim Pałacu Sprawiedliwo­

ści wydano ostatnio nowe zarzą­

dzenie, zaostrzające dotychczasowe przepisy o bezpieczeństwie- Dla zapobieżenia ewent. samobójstwom oskarżonych umieszczono ekran z drutu w pokoju, gdzie obrońcy rozmawiają z oskarżonymi. Roz­

mawiających przedziela ekran i jeśli adwokat pragnie podać jakiś dokument oskarżonemu, musi go wpierw podać strażnikowi amery­

kańskiemu, który bada, czy nie w podawanych aktach trucizny ostrego narzędzia. Poza tym od ni­

towano klatkę schodową, którą o- skarżeni schodzą do pokoju na obia­

dy. Adwokatom zabroniono poda­

wania do prasy wszelkich informa­

cji, uzyskanych od ich klien­

tów. Prośba oskarżonych o zezwo­

lenie zobaczenia się z żonami w okresie świąt Bożego Narodzenia, została odrzucona.

lubma

Pomyślny przebieg konferencji

Dziennikarze zagraniczni protestują

O wybór miasta na siedzibę OZN

LONDYN (PAP-dr). Reuter donosi, te specjalna podkomisja organizacji Zjednoczonych Narodów będzie się zajmowała sprawą wyboru jednego z miast amerykańskich na siedzibę Zje­

dnoczonych Narodów. W związku z tym rzecznik amerykański oświad­

czył, że rząd Stanów Zjedn. nie bę­

dzie wywierał żadnej presji na które­

kolwiek z miast amerykańskich w tym kierunku.

Francja przeciwko rządowi gen. Franco

WASZYNGTON (PAP-dr). Reuter donosi, źe rząd Stanów Zjedn. zajął przychylne stanowisko wobec propo­

zycji rządu francuskiego zerwania stosunków dyplomatycznych z gen.

Franco. Wielka Brytania natomiast stoi na stanowisku, że mieszanie się do wewnętrznych spraw Hiszpanii jest nie wskazane.

Znamienna uchwała senatu amerykańskiego

WASZYNGTON (PAP-dr^ Senat amerykański olbrzymią większością głosów uchwalił rezolucję, żądającą nieograniczonej imigracji Żydów do Palestyny. Rezolucja określa Pale­

stynę jako przyszłą siedzibę narodu żydowskiego.

W związku z tym prez. Truman o- Świadczył, że jest przeciwny wszel­

kim uchwałom, zanim nie nadejdą re­

lacje angielsko-amerykańskiej komi­

sji 1: -1 jącjfw Palestynie.

Młodzież niemiecka w opinii duchownego

LONDYN (FA). Do Londynu powró­

cił dziekan katedry Św. Pawła, który odbył podróż po okupowanych Niem­

czech. Dziekan protestancki szcze­

gólnie interesował się losem młodzie­

ży, stwierdzając, że młodzież nie­

miecka nie będzie stracona dla świa-

WARSZAWA, (PAP-dr). Jak do­

noszą korespondenci, Odbyła się w poniedziałek druga sesja obrad 3 ministrów spraw zagranicznych, podczas której nastąpiła wymiana poglądów w sprawach najważniej­

szych. Sądząc po zadowolonych twarzach ministrów na zdjęciach, które dokonane zostały po nie­

dzielnym bankiecie, należy sądzić, że przebieg obrad zapowiada się pomyślnie. Dziennikarze polscy, francuscy, czescy, jugosłowiańscy, chińscy i krajów Ameryki Połu­

dniowej złożyli protest przeciwko

niezaproszeniu ich na konferencję prasową, która odbyła się dla dziennikarzy angielskich i amery­

kańskich w ich ambasadach.. O- biecano im, że będą informowani odtąd narówni z innymi.

We wtorek popołudniu odbyła się trzecia sesja, przed którą min.

Bevin odbył naradę z Mołotowem.

Ponadto min. Bevin obradował z ambasadorem angielskim w Per­

sji, przy czym zapoznał się z formą nowoutworzonego rządu demokra­

tycznego w Azerbejdżanie.

pamiątkową dedykacją.

Posłowie angielscy przybędą do Polski

WARSZAWA (PAP-dr) Podsekre­

tarz stanu w min. spr. zagr. Wielkiej Brytanii oświadczył, że w porozumie­

niu z rządem polskim przybędzie w pierwszej połowie stycznia do Polski grupa członków brytyjskiej Izby Gmin.

Nowy typ lokomotywy

PABYŻ, (PAP-dr). W Paryżu wypróbowano nowy szwajcarski typ lokomotywy o napędzie tur- binowo-gazowym, który jest bar­

dzo oszczędny w stosunku do lo­

komotyw o napędzie elektrycznym.

Francja protestuje!

MOSKWA (TASS-tłr) We Francji odbywają się protesty przeciwko ła­

godnemu wymiarowi kary na katów z Belsen. Na wiecach protestacyj­

nych uchwalono rezolucję, domagają­

cą się od władz brytyjskich rewizji procesu. Nota ta została wręczona konsulowi angielskiemu w Lyo­

nie z prośbą o wręczenie jej ambasa­

dorowi angielśkieińu w PliryżU.

Zawiśnie na szubienicy

WARSZAWA (PAP-dr) Minist.

sprawiedliwości wydało zezwolenie, by egzekucja na szefie krematorium na Majdanku Hoffmannie została wykonana publicznie. Hofmann zawi­

śnie w pobliżu krematorium.

Delegacja czeska w Norymberdze

LONDYN (dr). Czeski min. spr.

granicznych Masaryk przybędzie z de­

legacją 6 członków w styczniu do No- rymbergi, by brać udział w rozpra­

wach, dot. zbrodni niemieckich popeł­

nionych w Czechosłowacji.

Katastrofa samolotowa

LONDYN (PAP). Ag. Reutera do­

nosi, że w pobliżu Ceuty w Marokko hiszpańskim rozbił się podczas burzy francuski samolot pasażerski. Cztery osoby łącznie z pilotem poniosły śmierć. 14 pasażerów odniosło rany.

Ważne dokumenty samobójcy japońskiego

WARSZAWA (PAP-dr). Książe Konoye, który zażył specjalnej tru­

cizny japońskiej z zawartością cyan- kali, wręczył swemu synowi przed śmiercią, ważne dokumenty. Sprawa ta wywołała w Japonii bardzo wiel­

kie zainteresowanie.

Ujęcie bandy

KATOWICE (PAP-dr) Milicji O- bywatelskiej w Katowicach udało się uchwycić bandę, liczącą 11 członków, która na terenie Katowic dokonała 45 kradzieży i napadów rabunko­

wych.

za-

ta. jeśli miejsce „Hitlerjugend" zaj- mie jakaś chrześcijańska organizacja wychowawcza.

Powrót Stalina do Moskwy

MOSKWA (dr). Dnia 17 bm. prze­

wodniczący rady komisarzy ludowych ZSRR Stalin powrócił z urlopu do Moskwy i przystąpił do pełnienia

swoich obowiązków.

Kanada chce wziąć udział w konferencji pokojowej

OTTAWA (AF) Premier kanadyjski Mackenzie King wystąpił z żądaniem dopuszczenia Kanady do rokowań po­

kojowych. „Wiemy — mówił pre­

mier — że Wielka Brytania popiera nasze życzenia w tym kierunku, je­

dnak nie zawsze jest w stanie wcie­

lić je w życie i dlatego konieczne jest, aby świat wiedział, źe Kanada musi odegrać należną jej rolę w roko­

waniach pokojowych.

Likwidacja

Hermann Goeringwerke

LONDYN (PAP-dr). Brytyjskie wła­

dze okupacyjne przystąpiły do likwi­

dacji wielkich zakładów t. zw. „Her- mann-Góringwerke”, które zostały podczas odwrotu wojsk niemieckich częściowo zniszczone, a następnie podczas okupacji angielskiej — nownie odbudowane.

Fabryka nici szuka fachowców

WARSZAWA, (PAP-dr). W żuchowie na Dolnym Śląsku poczęła produkcję największa fa­

bryka nici, która jednakże bardzo po-

roz-Ko-

cierpi na brak fachowców i wzywa wszystkich fachowców w tej dzie­

dzinie do zgłaszania sin.

Wykrycie nowych złóż diamentowych w Brazylii

LONDYN (PAP). Agencja Reutera donosi, że w Brazylii odkryto nowe bardzo bogate złoża diamentów. Znaj­

dują się one w pobliżu rzeki Parana, niedaleko jej ujścia do La Plata. W przeciągu dwóch tygodni znaleziono tam diamentów na sumę 500.000 do­

larów.

Umowa handlowa między Austrią i Czechami

WIEDEŃ (AF). Austria zawarła z Czechosłowacją układ handlowy, któ­

ry wchodzi w życie z dniem 1 stycz­

nia 1946 r. Austria dostarczy Czecho­

słowacji różne surowce i półfabryka­

ty, jak sól, sodę i gips wzamian za koks, węgiel i chemikalia. Czasokres trwania umowy określono na 6 mie­

sięcy.

Francuski przemysł samochodowy

PARYŻ (dr). Przed wojną przemysł samochodowy był jedną z najważniej-.

szych gałęzi przemysłu, Francji.

Przemysł ten doszedł w 1929 r. do‘

pełni rozkwitu i Francja dostarczała samochodów rynkowi angielskiemu, niemieckiemu, Stanów Zjedn. itd.

W 1930 r. rozpoczął się jednakże kryzys w francuskim przemyśle samo­

chodowym. Winna temu była zbytnia indywidualizacja przemysłu, gdyż

Obecnie przemysł samochodowy kierowany będzie z jednego miejsca i jest nadzieja, że przez wyłączenie konkurencji i utworzenia masowego typu samochodów zostanie doprowa­

dzony do rozkwitu.

Naczelnym zagadnieniem Rzecz­

pospolitej Polskiej w dobie obecnej jest sprawa zaludnienia i zagospo­

darowania Ziem w szczególności dniego.

Po przeszło

niewoli, ziemie te z powrotem wró­

ciły do macierzy w myśl postula­

tów konferencji Krymskiej i Pocz­

damskiej. W dniu 4 października br. na podstawie porozumienia polsko-radzieckiego granice nasze zostały przesunięte na zachód poza Odrę, powiększając w ten sposób tereny Rzeczpospolitej Polskiej o dalsze dwa powiaty — szczeciński i welecki o łącznej powierzchni 620 km'.

W październiku br. ob . Rzymo­

wski reprezentując Rząd Jedności Narodowej w Stanach Zjednoczo­

nych Ameryki Północnej, składa­

jąc podpis swój na statucie poko­

jowym państw sprzymierzonych, jako jeden z postulatów do zabez­

pieczenia trwałego i stałego poko­

ju świata zastrzegł nienaruszal­

ność obecnego stanu posiadania zachodnich granic Rzeczpospolitej Polskiej.

W ten sposób sprawa Ziem Za­

chodnich stała się nie tylko zaga­

dnieniem państwa polskiego, lecz znaczeniem swoim wybiega poza jego granice. Wzbudziła zaintere­

sowanie najszerszych kół politycz­

nych świata. Nic więc dziwnego, źe bacznie śledzony jest dzisiaj każdy nasz krok zwrócony w kie­

runku przyspieszenia w zaludnie­

niu i zagospodarowaniu odzyska­

nych terenów na Zachodzie. Be­

vin w swoim expose wygłoszonym przed parlamentem, wyrażając o- pinię Stanów Zjednoczonych, nie dwuznacznie powiedział, że — sprawa ostatecznego ustalenia gra­

nic zachodnich Polski zależeć bę­

dzie od tego, czy ludzie osiedlą się na tych terenach i czy je zagospo­

darują.

Stawka jest zbyt wielka, gra dość poważna, byśmy mieli potrakto­

wać ją po macoszemu. Od za­

gospodarowania tych terenów i za­

ludnienia ich zależeć będzie nasza pozycja wśród państw nowotwo- rzącej się Europy. Musimy więc dzisiaj skoncentrować wszystkie nasze siły. Musimy rzucić do akcji osiedleńczej całą naszą zdolność organizacyjną. Od stopnia wywią­

zania się z przyjętego na siebie za­

dania, uzależniona jest sprawa po­

siadania i wielkości państwa pol­

skiego. Przez pozytywne rozwią­

zanie sprawy zaludnienia terenów zachodnich unikniemy ewentual­

nego przekleństwa przyszłych po­

koleń, które miałoby być na nas rzucone za niedocenienie i niezro­

zumienie ważności chwili obecnej.

Wiemy i zdajemy sobie dokładnie sprawę, że zadania, wobec których stanęliśmy nie są proste ani łatwe.

Zdajemy sobie doskonale sprawę z trudności technicznych spowodo­

wanych prawie sześcioletnim okre­

sem wojny.

Trudności te jednak w miarę czasu ustępują. Dziś stajemy już wobec faktów dokonanych.

Sprawa repatriacji Niemców z ziem odzyskanych jest w całym to­

ku. Uchodząc poza teren ziem po­

stulowanych, pozostawiają war­

sztaty pracy i ziemię. Ziemię pra­

ojców naszych, obficie zroszoną

ROMAIC LEWANDOWSKI h

stworzono np. 92 modeli samochodów ciężarowych’i 44 typów samochodów

osobowych. fc>Y •>3OS7.C~ GALANTERIA AL. 1 MAJA SOI16

(2)

Nr 59 MM

■n Str. 7 ILUSTROWANY

KURIER POLSKI

krwią naszych ojców i braci. O nią walczyli pierwsi nasi hista- ryczni królowie w ciężkich bojach z germańskim najeźdźcą z Zacho­

du. O nią walczy! i krew przele­

wa! żołnierz polski.

Do tych ziem na Zachodzie ma­

my nie tylko prawa historyczne, ale musimy również jsodkreślać, że za potworne zniszczenia, że za śmierć milionów Polaków straco­

nych w krematoriach Oświęcimia.

Majdanka i Mauthausen, że za nasz wkład złożony na Ołtarza wspólnej idei z życia milionów najlepszych synów ojczyzny na wszystkich frontach świata — ma­

my prawo domagać sią 1 żądać od­

szkodowania.

Jedynym realnym odszkodować niem są Ziemie Zachodnie. Ziemie te wróciły do macierzy, by pozo­

stać z nią na zawsze. Ziemia ta jednak potrzebuje rąk do pracy;

Musimy pokazać całemu światu;

że tak jak potrafiliśmy walczyć ó nią nie szczędząc naszej ktwi, składając młode życie na ołtarzu Ojczyzny, tak też dzisiaj, W epoce pokoju po krwawych zmaganiach dołożymy wszystkich starań 1 sił;

by to co miecz wywalczył — płu^

przeorał, by tak jak nie zabrakło ofiar, tak teraz nie zabraknie rąk do pracy.

Wojnę wygraliśmy silą — pokój wygramy pracą. Praca jest bo­

wiem podstawą porządku spoiecz- nego, sprawiedliwości i dobrobytu.

Jedynie przez pracą osiągnąć mo­

żemy pozytywne Wyniki postawio­

nych nam postulatów.

Kto w tym porywie dziejowym nie dotrzyma tempa zmagań i wy­

siłku — zginie- Nie ma dziś miej sca dla opieszałych. Kto dzisiaj nie bierze czynnego udziału w t .orze niu się nowej epoki życia państwo­

wego, nie godzien jest miana Pola- ka-obywatela.

Przystępując do pracy musimy wyzbyć się wygórowanych ambicyj osobistych i wykorzystywania koniunktury i czasu.

Każdy w swoim fachu i w swoim zawodzie niech przystępuje do warsztatu pracy. Nie bądą miały wtenczas miejsca narzekania, stra ty i niedociągnięcia, które dzisiaj widzimy na każdym kroku. U- sprawnimy przez to administrację i działalność urzędów, instytucyj, fabryk, przedsiębiorstw i war­

sztatów. Nie będzie miała wten­

czas miejsca redukcja pracowni­

ków, czego dokonano w Zarządzie Miejskim m. Szczecina. Bo śmiało dzisiaj możemy twierdzić, że po stracie tylu milionów rodaków, przy tak chłonnym rynku pracy, jaki powstał obecnie , nie ma ani jednej dziedziny, w której zbywało­

by sił fachowych. Przystępując do swego zawodu unikniemy przez to straty czasu 1 pieniędzy, a pań­

stwu oddamy oczekiwane usługi, Nie jest czas na to, gdy spalona, zniszczona Ojczyzna i zdewasto­

wany przemysł czekają na naszą pracę, by dla zaspokojenia swoich ambicji, kosztem skarbu państwo

— lawirować wśród zawodów i doszukiwać się domniemanych, a nie posiadanych zdolności. Wy- bór fachu i zawodu zostawmy młodszemu pokoleniu, a sami sta­

rajmy się przez zdobywanie wie­

dzy pogłębiać i rozszerzać swoje wiadomości fachowe.

Stajamy dzisiaj u schyłku roku 1945. Za nami pozostaje sześcio­

miesięczny okres pracy na Zie­

miach Odzyskanych. Robiąc rachn- nek z dokonanych prac w dziele zagospodarowania, zaludnienia i repolonizacji Ziem Odzyskanych z przykrością musimy stwierdzić, to daleko jesteśmy w tyle od wyty­

czonych sobie zadań.

Winę ponosimy wszyscy, bo na nas ciąży odpowiedzialność za Ist­

niejący stan rzeczy. Na nas, to znaczy na tych, którzy tu na Za­

chodzie podjęli się bez przygoto­

wania fachowego zadań, którymi sprostać nie potrafią.

W imię dobra naszej Ojczyzny apelujemy do wszystkich tych, któ rzy udają się tu na Zachód, na Zie­

mie Ojców..., by szukali pracy w swoim zawodzie, a przez to odda­

dzą Ojczyżrtie najlepsze usługi. W myśl tej zasady, tak jak wygraliś-, my wojnę, wygramy i pokój, co jest bezsprzecznie większą sztuką.]

Zbrodnie podlegające sądom doraźnym

Minister sprawiedliwości podaje do wiadomości najważniejsze po­

stanowienia dekretu z dnia 16 li­

stopada 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 3011, który wszedł w życie 17 grudnia br.

Sądom doraźnym na mocy art. 1 powyższego dekretu podlegają:

1. zabójstwo (aft. 225 KK), 2 bfóhie łapówek prźez urzędni­

ka (art. 290 KK),

3. rozbój (art. 259 KK) i kradzież przy utyciu gwałtu (art. 258 KK),

4. (kradzież zwykła (par. 1 art. 257 KK) lub przywłaszczenie (par. 1 i 2 art. 262 KK), w razie dokonania ich bądź na szkodę państwa, samorzą­

du, instytucji publicznej, przedsię­

biorstwa państwowego, samorządó.

wego albo znajdującego się pod za­

rządem państwowym lub samorzą­

dowym, oraz organizacji społecznej

o znaczeniu ogólnym, jak Polski Czerwony Krzyż, Zw. Samopomocy Chłopskiej itd. — bądź też w ęto- sunku do mienia, przewożonego kolejami, samochodami i innymi publicznymi środkami transportu, a także znajdującego się w maga­

zynach kolejowych lub pórtoWycn, 5. kradzież

W bróń, 6. kradzież pod pozorem

7. umyślne nadużycia władzy luh niedopełnienie obowiązku służbo- wego przez urzędnika (par. 1 art.

286 KK),

8. sprowadzenie niebezpieczeń­

stwa pożaru, Zalewu, Zawalenia Się budowli, katastrofy w komunika­

cji (par. 1 art. 215 KK),

9. sprowadzenie niebezpieczeń­

stwa powszechnego przez użycie przy zaopatrzeniu się

luh przywłaszczenie czynności urzędowej,

Straty dziennikarstwa poisKiego

Na pierwszym ogólnopolskim zje- ździe Związku Zaw, Dziennikarzy Polskich ogłoszono listę strat dzien­

nikarstwa polskiego w czasie okupa­

cji, w latach 1939—1945, Lista za­

wiera blisko 300 nazwisk. Znajdują się pośród nich najbardziej Znane i najtęższe pióra dziennikarskie.

Wielkie i bolesne są zwłaszcza straty dziennikarstwa pomorskiego.

Zginęli z rąk bestialskich siepaczy w obozach koncentracyjnych wzgl. w innych okolicznościach: prezes Zw.

Dziennikarzy Pomorskich Konrad Fiedler, Stanisław Nowakowski, Henryk Kuminek. Stanisław Kunc (senior), Łucjan Głodkowski, Paweł Demela, Franciszek Myśliński, Jan Drzewiecki, Antoni Czerwiński, Ed­

ward Piszcz, Ludwik Łydko. Jan Te­

ska, Czesław Kościelski, Stanisław Pełka, Wacław Górnicki, Czesław Klechniowski, Mikołaj Arciszewski, Władysław Cieszyński. Wincenty O-

stręga, Tadeusz Gierat, Mikołaj Go*

dlewski, Zdzisław Jaworski, Mieczy*

sław Starczewski i Józef Dobrostaft- ski.Lista ta jest niekompletna. Straty W szeregach dziennikarskich są prze­

ogromne. Dziennikarz polski walcząc z okupantem w pierwszych szere­

gach świetnie zdał egzamin ze swego patriotyzmu i umiłowania Polski, której"- wiernie służył i dla której nie zawahał się poświęcić swego życia.

Likwidacja angielskiego min. propagandy

LONDYN (dr) Założone w 1938 r.

ang. min. informacji zostanie rożwię*

zane. W miejsce ministerstwa infor­

macji zostanie utworzone specjalne biuro, które będzie utrzymywało kontakt z poszczególnymi minister­

stwami.

Hutnictwo Śląskie i Zagłębia

Hutnictwo podobnie jak górnictwo jest podstawową gałęzią przemysłu krajowego. Od rozmiaru produkcji hut, ich wydajności i opłacalności za­

leży w dużym stopniu tempo odbudo­

wy kraju zniszczonego wojną. Każdy remont budynków mieszkalnych i fa­

bryk, każda naprawa maszyn 1 urzą­

dzeń, taboru kolejowego, wreszcie jakakolwiek budowa, wiążą się ściś­

le z możliwością produkcyjną stali, wyrobów walcowanych, odlewów, wyrobów kutych i prasowanych.

Nasze hutnictwo wyszło z wojny zniszczone. Takie huty jak Staracho­

wice, Ostrowiec, Milowice, Staszic, zostały zburzone lub rozmontowane.

Inne są niezdolne do pracy, gdyż Niemcy wywieźli urządzenia i maszy­

ny przed zimową ofenzywą 1945 r. Te które pozostały w stanie zdatnym — na Górnym Śląsku i w Zagłębiu — ruszyły natychmiast po przejściu fron­

tu. W marcu pracowały już prawie wszystkie. Obecna produkcja hut się­

ga 50*/« produkcji przedwojennej. W poszczególnych działach przedstawia się następująco: (w tonach) surówka

— 70.683, stal — 172.202, wyroby wal­

cowane — 116,981, wyroby kute i pra­

sowane —• 6927, wyroby działu prze­

twórczego — 13.307, odlewy — 4516.

Liczba zatrudnionych w hutnictwie wynosi 76.000 ludzi. Produkcja ta mo­

głaby wzrastać szybciej i byłaby ren- towniejsza, gdyby nasze huty miały nowoczesne urządzenia takie, jakie mają huty w państwach na. zachodzie i w ZSRR. Huty Pokój, Bankowa, Ju­

lia, Kościuszko, Florian mają przesta­

rzałe piece, koksownie i walcownie, tak. że powstaje problem skasowania ich w najbliższej przyszłości. Zależeć to jednak będzie od tego, czy znajdą się milionowe, kredyty na wystawie­

nie nowych budynków i zakupienie maszyn.

Po przyłączeniu ziem zachodnich możliwości rozwoju naszego hutnictwa Nowy Rok kalendarzowy 1946 rozpocząć musimy z hasłem — Zie­

mie na Zachodzie muszą być za­

ludnione, od tego bowiem zależy istnienie naszego państwa. Jesteś­

my państwem młodym o wielkiej dynamice życiowej i zdolni do naj większych wyczynów. Temu po­

wierzonemu zadaniu sprostać mn

simy. Em

są olbrzymie. Mamy obecnie na Gór­

nym Śląsku 1 Zaolziańskim bogate złoża węgla koksującego, cegieł ogniotrwałych 1 innych topników, któ­

re używa się w wielkiej ilości przy produkcji hutniczej. Złoża te zaspo­

koją całkowite zapotrzebowanie, a tylko cegły magnetyzowane będziemy sprowadzać z zagranicy. Poza tym ob­

niżą się również koszta transportu, które przed wojną stanowiły nie ma­

łą pozycję w kosztach produkcji hut­

niczej. Rzeką Odrą i kanałem Kład- nlckim będziemy sprowadzać rudy ze Szwecji i innych państw, przez co od­

ciążymy i tabor kolejowy, który za­

wsze jest droższy.

Przy wytężonej pracy i wkładzie pieniędzy w tę dziedzinę przemysłu

— możemy ze śląska i Zagłębia stwo­

rzyć drugie Zagłębie Ruhry. Możli­

wości mamy — powinniśmy je tylko wykorzystać.

i polityki zagranicznej

i materiałów wybuchowych lub ła-

• twopalnych (par. 1 art. 216 KK), 10. uszkodzenie urządzeń użyte-

। czności publicznej, jako to wodo­

ciągów, elektrowni, gazowni, urzą- , dzeń fabrycznych,

(par. 1 art. 217 KK),

11. SZabrownictwo, tj< przywłasz­

czenie lub zabór cudzych rzeczy, pozbawionych ochrony wskutek wojny lub innych nadzwyczajnych zdarzeń (ust. 1 art. 29 dekr. z dnia 5. 11, 45 o przestępstwach szczegól­

nie niebezpiecznych w okresie od­

budowy państwa),

12. akty gwałtu w stosunku do 0Mb lub grup ludności z powodu ich przynależności narodowościo­

wej, rasowej lub wyznaniowej, brania udziału w zbiegowisku, do­

puszczającym się takich czynów o- raz zmawianie się w celu ich po- pełnienia (art. 22 i 23 dekr. z dnia 6. 11. 45 r. o przestępstwach szcze­

gólnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa).

Sąd doraźny w składzie sędziego i dwóch ławników, wybieranych przez prezydium Wojewódzkiej Ra­

dy Narodowej (art. 3 dekr.), wy­

mierza następujące kary:

karę śmierci albo dożywotnie więzienie lub więzienie.

W każdej sprawie o przestęp­

stwo, podlegające postępowaniu doraźnemu, prokurator zarządza niezwłocznie aresztowanie oskar.

źonego (art. 9 dekr.).

Po rozprawie Sąd Doraźny nie­

zwłocznie ogłasza wyrok, który staje się odrazu prawomocnym i nie nie ulega zaskarżeniu (art. 17 dek.), żołnierzy.

Amnestia w Bułgarii

BUDAPESZT (PAP-dr). W Bułgarii na wniosek regentów w pierwszym posiedzeniu parlamentu podpisano de­

kret O amnestii dla 896 więźniów, z których 502 zwolnionych zostanie całkowicie, a 394 zmniejszono karę.

kopalnianych |j kdiu.t^temacft Sąd ludowy w Budapeszcie skazał na karę śmierci i konfiskatę majątku b. ministra rolnictwa w czasie Oku­

pacji.

W Izbie Lordów toczy się debata nad przyjęciem pożyczki anglo-ame- ry kańskiej.

W Londynie bawi delegacja lewicy greckiej EAM.

W związku z Okresem Bożego Na­

rodzenia i obdarowywaniem dzieci zabawkami, premier bawarski zabro­

nił produkcji zabawek, przypominają­

cych wojnę i tnilitaryżm.

Prezydent Truman zaproponował wdowie po zmarłym prezydencie USA p. Roosevelt, udział w Organizacji Zjednoczonych Narodów.

Berlińska gazeta „Der Morgen” po­

dała wiadomość, że na jednym z dworców duńskich wykryto 3 wago­

ny poufnych dokumentów gestapa.

PCK w Paryżu organizuje kursy dokształcające w zakresie nauki licealnej i gimnazjalnej,-dla Polaków, których wiek nie prze-, kracza 25 lat.

Komisja porozumiewawcza 6 par- tyj politycznych uchwaliła zwrócić się z apelem do Wszystkich miesz­

kańców Warszawy O przygotowa- paczek gwiazdkowych dla

Historyczny wyścig

' Proces w Norymberdze wykazuje ponad wszelką wątpliwość, że głów­

ną ostoją Hitlera w jego światowej awanturze było zagłębie węglowe i przemysłowe Ruhry. De Gaulle, ro.

zumiejąc tak dobrze jak Polska po.

wody siły hitleryzmu dąży do umię­

dzynarodowienia tego niebezpiecz- nego skrawka Ziemi niemieckiej, chce wziąć pod światową kuratelę tę be.

czkę dynamitu niemieckiego. Prze*

szkadza mu w tym Anglia, dążąca do równowagi sił w Europie. Prze, mysł niemiecki jest zniszczony zn*

ledwie w 40*/« w stosunku do swojego potencjału w czasie wojny. Zaś po.

równując go z czasami około 1930 r„

to zależnie od poszczególnych gałęzi przemysłowych reprezentuje on silę o dwa razy większą niż to bywało w czasach spokojnych. Więc w dogo*

dnej atmosferze przemysł niemiecki może się odbudować w przeciągu niedługich miesięcy.

Polska ma obecnie w ręku podobny argument siły jak zagłębie Ruhry.

Zagłębie Dąbrowskie, Górny i Dolny Śląsk to rezerwuar węgla niczym nie gorszy od zagłębia nadreńskiego.

Przemysł śląski odpowiednio zrekon.

struowany może niemal sprostać przemysłowi niemieckiemu.

Rozpoczynają się wyścigi. Niemcy 1 startują pogardzane przez wszyst­

kie cywilizowane narody świata, cie­

sząc się jednak sympatią zaintereso­

wanego międzynarodowego kapitału.

Polska natomiast staje do biegu skrwawiona coprawda, lecz zwycię­

ska, odrodzona społecznie — ale wy­

łącznie o własnych siłach. Nasza w tym duma narodowa ażeby nie po­

zwolić się prześcignąć -— od tego hi­

storycznego wyścigu zależy nasze na­

rodowe „być albo nie być". Nie mamy co liczyć na obcą pomoc. Wystąpienia takie, jak np. list otwarty Lincoln Evans’a w j.Times"* domagający się od sprzymierzonych odbudowy raczej przemysłu polskiego i innych oswo­

bodzonych narodów, zamiast pomaga­

nia przemysłowi niemieckiemu, nie­

stety są odosobnione. Nic nam więc nie pozostaje, jak zakasać rękawy i wykuć w naszej polskiej kuźni ślą­

skiej w krótszym czasie lepszy miecz niżeli to będą zdolne uczynić Niemcy.

Od szybkości zagospodarowania ziem zachodnich i postawienia naszego ciężkiego przemysłu na odpowiednim poziomie — zależy przyszłość na­

szych granic. Wyścig tych dwóch za­

głębi musi wygrać Polska.

Nadrenia i Zagłębie Ruhry

Francja dzięki bardzo zręcznie wadzonej polityce zagranicznej

<aia uzyskać uznanie jej jako czwar­

tego mocarstwa obok Stanów Zjedn., Zw. Radzieckiego i Anglii. Bierze dziś udział w okupacji Niemiec i Austrii i zasiada w najwyższej sojuszniczej komisji kontrolnej Ale nie wszystko się Francji podoba, co się w tej ko­

misji dzieje. Są sprawy, które wywo­

łują najostrzejszy jej protest. Naród francuski jest bowiem czujny. Pamięta przeszło tysiąc lat swojej historii 1 sąsiedztwo z Niemcami; pamięta na­

jazdy, napady, okupacje, pamięta krwawe rzezie niemieckie i straszne spustoszenia z rąk tych okrutników.

Dlatego naród francuski jest ostrożny i dlatego protestuje przeciwko pró­

bom powolnego zaprzepaszczenia od­

niesionego nad Niemcami zwycięstwa.

Francja oświadczyła, że nie dąży do żadnej aneksji ziem niemieckich.

Ale Francja słusznie stoi na stanowi­

sku, że nie wolne dopuścić do reak­

tywowania jednolitego państwa nie­

mieckiego. Dlatego popiera tendencje odśrodkowe różnych b. państw związ- i kowych, jak np. Bawarii. Wirtemb r- i

gii, Hesji — i dlatego opowiada się ność rozczłonkowania Rzeszy.

pro-

zdo-• za utworzeniem nowego państwa nad- reńskiego, które podlegałoby kontro­

li Francji — i dlatego żąda umiędzy­

narodowienia Zagłębia Ruhry, które-

■ go zadaniem byłoby pracować na rzecz odbudowy zniszczonych krajów sojuszniczych.

Tendencje odśrodkowe Nadrenii nie datują od dziś. Ludność nadreńska dążyła do oderwania od znienawidzo­

nych Prus już po wojnie światowej.

Przywódcą tego ruchu był niejaki Dorten. Pozostawiony własnemu loso­

wi, okrzyczany przez Berlin, koali­

cję weimarską i junkrów pruskich ja­

ko zdrajca — musiał zwinąć żagle.

Koalicja ówczesna, zwłaszcza An­

glia, nie popierała w tym względzie ani Francji ani Dortena. Anglia oba­

wiała się wzrostu wpływów francus­

kich w Europie i stąd niechęć do po­

pierania francuskiej koncepcji w spra­

wie Nadrenii.

Polska gorące popiera stanowisko Francji. Związek Radziecki przez usta Stalina również wypowiedział się w sprawie tej wyraźnie. Wszystkie pań- r'wa słowiańskie rozumieją koniecz-

Nieco innego zdania są niestety Stany Zjedn. 1 Anglia. Mają one na względzie głównie swój interes go­

spodarczy. Tak np. kapitaliści amery­

kańscy domagają się uruchomienia wielkich stalowni niemieckich. „Poco budować,fabryki w innych częściach świata, skoro gotowe do produkcji są one w Niemczech?" — tak argumen­

tują niepoprawni obrońcy przemysłu niemieckiego z drugiej półkuli, dla których wojny nie są nieszczęściem, lecz świetnym interesem.

Jak dotąd, kapitaliści anglosascy kampanię proniemiecką przegrywają.

W sprawie niemieckiej względy poli­

tyczne i troska o bezpieczeństwo po­

wszechne muszą górować nad wzglę­

dami gospodarczymi. To też cieszy nas, że dalsze wielkie koncerny prze­

mysłowe niemieckie przeznaczono na rozbiórkę. Inaczej być nie może.

Wierzymy, że Francja w sprawach niemieckich odniesie rychło pełne zwycięstwo. Mocarstwa anglosaskie muszą zrozumieć, że w kwestii nie­

mieckiej specami są Francja i Polska.

Głos obu tych narodów powinien po­

siadać decydujące znaczenie. Każde ustępstwo wobec Niemców zagraża bezpieczeństwu świata. A największą naszą troską musi być zabezpieczenie naszą trosąą m

I trwałego pokoju.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :