• Nie Znaleziono Wyników

"Myśl polityczna Antoniego Zygmunta Helcla", Wiesław Kozub, Kraków 1978 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Myśl polityczna Antoniego Zygmunta Helcla", Wiesław Kozub, Kraków 1978 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

Z A P r S K I 179

z e sta w ie n iu n a z w isk stu d e n tó w oraz za w a rty ch w n im d a n y ch s ta ł się sw o isty m stu d iu m o d zieja ch U n iw e r sy te tu , szerzej zaś, ab y sta n o w ił dogod n y p u n k t w y jśc ia

do badań n a d in te lig e n c ją p o lsk ą X I X stu lecia .

A . B.

B arbara S o b o l e w s k a , D o k tr y n a p o lity c z n a lib e r a liz m u arysto~

k r a ty c z n e g o w e F r a n c ji w la ta c h 1814— 1848, U n iw e r sy te t J a g ie llo ń sk i, R ozp raw y h a b ilita c y jn e n r 13, W y d a w n ictw a U n iw e r sy te tu J a g ie l­

lo ń sk ieg o , K ra k ó w 1977, s. 215.

A u tork a sk u p ia u w a g ę n a k o n se r w a ty w n o -u m ia r k o w a n y m n u r c ie lib era lizm u fra n cu sk ieg o , k tó ry u w aża za d o m in u ją cy w e w sk a z a n y m o k resie. Z a ło żen iem ty m tłu m a czy p o m in ięcie ta k ic h m y ś lic ie li, jak T o cq u ev ille czy C h ateau b rian d , o m aw ia n a to m ia st p o g lą d y B. C on stan ta, M adam e de S ta ë l, F . G u izota i A . T h iersa. Jest to w y n ik ie m g łó w n ej te z y k sią żk i, która k w e stio n u je p o p u la rn y w d o ty ch cza so w ej litera tu r ze p rzed m iotu p o d zia ł n a d o k try n eró w i lib e r a łó w to u t co u rt.

P ierw sza część stu d iu m to „ w p ro w a d zen ie do p ro b lem a ty k i u stro jo w ej ep o k i”;

sch a ra k tery zo w a n o tu in s ty tu c je p o lity c z n o -p r a w n e ó w czesn ej F r a n c ji oraz om ó­

w io n o stan św ia d o m o ści jej sp o łe c z e ń stw a . D op iero d ruga część je s t w y k ła d e m lib e r a ln y c h k o n cep cji p o lity czn y ch . B. S o b o l e w s k a a n a lizu je tu k o le jn o zagad ­ n ie n ia su w e r e n n o śc i i rep rezen ta cji, p rop on ow an e u lep szen ia , k o n c e p c ję r o li p a ń ­ stw a itp . W o sta tn ich ro zd zia ła ch za jm u je się lib e r a ln y m u ję c ie m sp o łeczeń stw a i o p in ii p u b liczn ej. S k ró to w o je d y n ie w sp o m in a się o p ra k ty c z n y c h im p lik a cja ch p rzed sta w io n y ch w k sią żce teo rii; sk ą d in ą d część w stę p n a z a w ie r a s iłą rzeczy sporo m a teria łu w tej k w e stii.

N a p o d sta w ę źród łow ą sk ła d a ją s ię p rzew a żn ie p ism a o m a w ia n y c h m y ś lic ie li, po części d o stęp n e w n o w o c z e sn y c h , k r y ty c z n y c h w y d a n ia ch .

A .S .

W ie s ła w K o z u b , M y ś l p o lity c z n a A n to n ie g o Z y g m u n ta H elcia , U n iw e r sy te t J a g ie llo ń s k i, R o zp ra w y h a b ilita c y jn e n r 18, W y d a w n ictw a U n iw e r sy te tu J a g ie llo ń s k ie g o , K ra k ó w 1978, s. 191.

K sią żk a p rzed sta w ia p o g lą d y zn a n eg o d z ie w ię tn a sto w ie c z n e g o k ra k o w sk ieg o uczonego, h isto ry k a p raw a i p o lity k i. K o n cep cje H elcia o k reśla a u to r m ia n em „pa­

trio ty czn eg o k o n se r w a ty z m u ” . O p isu ją c jeg o z w ią z k i z k o ła m i za ch o w a w czeg o z ie - m ia ń stw a oraz próby czy n n ej d z ia ła ln o śc i p o lity czn ej zg o d n ie z ty tu łe m k ła d zie n a cisk n a te o r e ty c z n y d orob ek H e lc ia , a n a lizu ją c pod ty m k ą te m je g o p ism a. In n e w ą tk i ż y c io r y su p o sta ci ty tu ło w e j p o ja w ia ją s ię rzadko i n a m a r g in e sie p od sta­

w o w e g o n u r tu rozw ażań .

W la ta c h czterd ziesty ch X I X w . H e lc e l stojąc n a g ru n cie le g a liz m u i lo ja ln o ści P o la k ó w z G a lic ji w o b e c m o n a rch ii H a b sb u rg ó w g ło s ił k o n ieczn o ść p ew n ej dem o­

k ra ty za cji te g o p a ń stw a . A u to n o m ia — o k tó rej p isa ł n a d łu g o p rzed jej u rzeczy­

w istn ie n ie m — b y ła d la ń a lte r n a ty w ą n ie b e z p ie c z n y c h d la n arod u p o lsk ieg o p o ­ czynań g erm a n iza cy jn y ch w P r u sa c h i te n d e n c ji p a n sla w isty c z n y c h w R osji.

B a zę źró d ło w ą u zu p ełn ia ją r ę k o p is y z a r c h iw ó w i b ib lio te k K rak ow a, W ar­

sza w y , P o zn a n ia i W rocław ia; z d ru k ó w n a le ż y w y m ie n ić p u b lic y sty k ę w sp ó ł­

czesn ą oraz p a m iętn ik i. A n e k s p rzy n o si k ilk a lis tó w H e lc ia , p rzew a żn ie do tej pory n ie p u b lik o w a n y ch .

A.S.

Cytaty

Powiązane dokumenty

The problem of sound field synthesis reduces to solve the inverse task, in open areas - to find such a distribution of sound sources and their parameters to get the properties of the

Ekkehart, on his turn, transfers a constituent epigrammatic element, namely brevity and con- ciseness, to what had been a narrative epic subject in Christian Latin literature

Po brojnosti slijede članci o gostovanjima (ukupno 251), od kojih se najviše odnosi na gostovanja hrvatskih umjetnika u inozemstvu (90) i na gostovanja stranih umjetnika,

Zarząd Fundacji uprzejmie prosi Rady Naukowe Wydziałów Prawa i Administra- cji polskich uniwersytetów, Rady Naukowe jednostek wyższych uczelni, w których prawo międzynarodowe

Słownik nazw miejscowych Warszawy w części pierwszej i drugiej został poprzedzony krótkim wstępem, w którym autorka przedstawiła cel pracy, scharak­ teryzowała

na adres: Uniwersytet Zielonogórski, 65-516 Zielona Góra,

Konsument korzysta z zewnętrznych źródeł również dlatego, że nie jest w stanie śledzić zmian na­ stępujących w ofercie w okresie, kiedy nie jest nią

Trudno jednak zgodzic´ sie˛ z autorem w prezentowanych przez niego po- gl ˛ adach. Oczywis´cie, koszyk wpływa na popyt na s´wiadczenia w publicznym sektorze opieki zdrowotnej i