• Nie Znaleziono Wyników

Obliczyć pochodne następujących funkcji a) f(x)=x2 +3x−20 b) f(x)=5x3 −3 x c) f(x)=2x+4 x −3 x d) f(x)=2 x −3lnx+2 e) f(x)=cosx+3x x f) f(x)=2x3sinx g) f(x)=(x2 −5x)ex h) 1 ) 5 ( 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Obliczyć pochodne następujących funkcji a) f(x)=x2 +3x−20 b) f(x)=5x3 −3 x c) f(x)=2x+4 x −3 x d) f(x)=2 x −3lnx+2 e) f(x)=cosx+3x x f) f(x)=2x3sinx g) f(x)=(x2 −5x)ex h) 1 ) 5 ( 3"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Pochodne Zadanie 1. Obliczyć pochodne następujących funkcji

a) f(x)=x2 +3x−20 b) f(x)=5x3 −3 x c) f(x)=2x+4 x3 x d) f(x)=2 x −3lnx+2 e) f(x)=cosx+3x x f) f(x)=2x3sinx g) f(x)=(x2 −5x)ex h)

1 ) 5

( 3

= − x x x

f i)

x x x x

f( )= +

j) 4

) cos

( 2

= + x x x

f k)

x x x

f

)2

4 ) (

( = + l)

2 3

2 ) 3

( −

= − x x x f

m) 44

) (x x f

= x n)

2

4 1

)

( 

 

 +

= x x x

f o) 2

) 3 (

ln ) 2

( = +

x x x f

Zadanie 2. Obliczyć pochodne następujących funkcji a) f(x)= x3 +2x+5 b)

2 10

1 ) 1

( 



 +

= +

x x x

f c) f(x)=ln(2x3 +3x)

d) x

x x

f = 1−

cos )

( e) f(x)=(2x+1)⋅22x+1 f) f(x)=ex22x3 Zadanie 3. Obliczyć pochodne f′, f ′′, f ′′′ następujących funkcji

a) f(x)= xlnx b) f(x)= x2cosx c) f(x)= x2 +1

Zadanie 4. Korzystając z reguły de L’Hospitala obliczyć następujące granice:

a) 1

lim 2 1

3

1

+

x x

x b)

x x

x

) 1 limln(

0

+

c)

x x

x 2

2 0 sin lim

d) ln( 2) lim e2

1

+

x

x

x e)

x x x

x sin

lim cos

0 f) 2

0

1 lime

x

x x

x

g) 3

ln 2

lim x x

x h) 2

0

cos lim1

x x

x

i)

x x x

x sin

lim cos

0

j)

1 lim ln

1 2

x x

x

k) x x

x

ln lim

0+

l) 

 

 −

x x

x sin

1 lim 1

0

Cytaty

Powiązane dokumenty

jest funk j¡ Lips hitza lokalnie, je»eli speªnia warunek Lips hitza w ka»dym punk ie

Przerabianie zada« z tej listy na ¢wi zenia h jest

Generalnie pochodne przybliżamy ilorazami różnicowymi, które konstruujemy wykorzystując rozwinięcie funkcji w

[r]

Find the area of the region bounded by the curve and the line segment P Q.... Hence find the values of C

[r]

[r]

If it shows a red face, the player loses 2 points, if it shows a blue face, the player gains 1 point and if it shows the green face, the player gains 2 points.. Each time he